Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrekcja Generalna ds. Żywności Poddyrekcja bezpieczeństwa sanitarnego produktów żywnościowych TITRE Programowanie kontroli Bezpieczeństwo Sanitarne Żywności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrekcja Generalna ds. Żywności Poddyrekcja bezpieczeństwa sanitarnego produktów żywnościowych TITRE Programowanie kontroli Bezpieczeństwo Sanitarne Żywności."— Zapis prezentacji:

1 Dyrekcja Generalna ds. Żywności Poddyrekcja bezpieczeństwa sanitarnego produktów żywnościowych TITRE Programowanie kontroli Bezpieczeństwo Sanitarne Żywności Patricia Lallement

2 Cele i charakterystyka Programowanie wg oceny ryzyka wymaganej w planie wspólnotowym (artykuł 3 rozporządzenia (CE) nr 882/2004) : Określone zagrożenia związane z żywnością, procesami technologicznymi, sprzętem, substancjami, działaniami lub czynnościami Przeszłością producentów Wiarygodność jakichkolwiek kontroli własnych, przeprowadzanych przez podmioty sektora spożywczego Wszelką informacją…. + cel akredytacji (ISO 17020). Wymyśleć narzędzie do programowania zgodnie z hierarchią zagrożenia Bez wyłączania innych czynników (dyspozycyjność personelu, działania lokalne i na skalę krajową o szczególnym charakterze, powiadomienia o zagrożeniu żywnościowe…)

3 Stan rzeczy : * niejednorodność presji kontrolnej * brak narzędzi programowanie intuicyjne lub wg różnych kryteriów Przypomnienie zasad Postępowania analitycznego

4 problematyka Brać pod uwagę cele miejscowe wytyczane przez władze lokalne (prefekt, inne…) TIAC, powiadomienie o zagrożeniu, skarga,…. Narzędzie Oceny ryzyka Rutynowe inspekcje ruchome Inspekcje o częstotliwości ustalonej zgodnie z przepisami (ubojnie / zakłady referencyjne exportowe, …) Operacje szczególne zlecane przez DGAL (OAV, OFFA, …). = pilotaż automatyczny + + Dostępność środków

5 Przypomnienie zasad postępowania analitycznego Operacja ogłoszona w NS z 26 sierpnia 2003: Cel : Sprawdzić wzór umożliwiający obliczenie ryzyka dla zakładów zatwierdzonych, w celu opracowania programu kontroli opartego na ocenie ryzyka Ograniczone pole zastosowania : Program dla inspekcji ruchomych (rutynowych) w zakładach, które wcześniej ubiegały się o zezwolenie 10 DDSV zaangażowanych w to działanie : 21, 26, 31, 44, 45, 51, 57, 63, 72 et 89 Metoda : « oświadczenia ekspertów » (empiryczna)

6 Przypomnienie cd. ( b + c ) Rachunek ryzyka = A x ( m + n ) A = Ryzyko teoretyczne wg kategorii zakładu b = Wielkośc produkcji m = plan zarządzania ryzykiem n = ocena inspektora c = « proces »

7 Plan działania Sformalizowanie obranego postępowania analitycznego (NS) i zastosowanie badania w pilotażowych DDSV Zebranie danych Obróbka statystyczna danych Zatwierdzenie składowych wzoru, zatwierdzenie współczynników Określenie kategorii ryzyka (progi) Określenie częstotliwości kontroli Nowy wzór Kryteria zmiany kategorii

8 2 wyniki wzoru Wrażliwość konsumenta (1 lub 2)) N = Ocena z siatki ogólnej IIIIVIII Potrzeba kontroli Wielkość produkcji Teoretyczne zagrożenie w zależności od kategorii zakładu A x b x S x M

9 A = ryzyko teoretyczne typowe dla zakładu A = 10-15-20-25-30-35-40 Przykład dla « A » : Cat 6 : A=35 : - produkcja produktów rybołówstwa wrażliwych na histaminę surowych, wstępnie gotowanych, obrobionych po gotowaniu, świeżych lub schłodzonych -produkcja przetworów mięsnych innych niż pozyskiwane z mięsa mielonego -Sery z surowego mleka o skrzepie prasowanym nie gotowanym;

10 b= wielkośc produkcji b=1-2-3-4 Przykład : Zakład obróbki żab lub ślimaków lądowych: produkcja < 50 T/rok : b=1 505000 T/rok : b= 4

11 M: ocena ogólna M = 1-2-3-4 M = 1 : poziom spełnienia wymogów sanitarnych bardzo zadowalający M=2 : poziom spełnienia wymogów sanitarnych zadowalający mimo to występują nieznaczne uchybienia M=3 : poziom spełnienia wymogów sanitarnych nie zadowalający, obecność uchybień średniego stopnia M=4 : !!!!!!! : poziom spełnienia wymogów sanitarnych nie zadowalający ze znacznymi uchybieniami

12 Ocena ryzyka N N= Ocena ryzyka, podzielić na 4 klasy : –I : ryzyko bardzo niskie –II : ryzyko niskie –III : ryzyko umiarkowane –IV : ryzyko wysokie Jedna klasa = taka sama częstotliwość kontroli Progi zdefiniowane przez DDSV z wyjątkiem klasy IV = 480 Częstotliwości zdefiniowane przez DDSV z wyjątkiem klasy IV = 2 razy/rok

13 Graficzne przedstawienie wyników Krzywa rozłożenia ocen zakładów z próbki wg poziomu ryzyka S1S2S3 O Ogólne rozłożenie krzywej ocen O g ó l n e r o z ł o ż e n i e k r z y w e j o c e n Poziom ryzyka Liczba zakładów

14 Potrzeba kontroli Ocena N określa częstotliwość wizyt w zakładzie W/w częstotliwość może być modyfikowana i dostosowywana w przypadku nowych elementów dotyczących przedsiębiorstw Klasa I razy/ rok Klasa II x razy/ rok klasa III x razy/ rok KlasaIV 2x razy/rok Liczba zakładów objętych programowaniem : 140 000 częstotliwość kontroli

15 Badanie przyczyn, które częstotliwość kontroli Badanie przyczyn, które częstotliwość kontroli Przykłady: - zdarzenia poprzedzające (TIAC, wezwania do wykonania zobowiązań, zamknięcie administracyjne, mandat) - Wymagania specjalne związane z zezwoleniami eksportowymi; - wymagania zamawiającego; - żądanie Prefekta. Przykłady: - zasoby ludzkie chwilowo niedostępne (zarządzanie kryzysowe); - 2 kontrole następujące po sobie w zakładzie zatwierdzonym bez konieczności działania naprawczego; - korzystny audyt zewnętrzny (iso 22000). Kryteria zmiany kategorii Po ocenie ryzyka: przyczyny zmiany kategorii

16 Programowanie prac: Etap 1: Wdrożenie obowiązkowe na poziomie wszystkich DDSV w 2009 r. Etap 2: plan « optymalizacji kontroli », informacje zwrotne/ wykorzystanie doświadczeń Nowa formuła Progi S1/S2 do zdefiniowania lokalnie, S3 ustalona Częstotliwości sklasyfikowane I i III do określenia, IV ustalona Wykorzystanie danych rok n+1 Bilans departamentalny, regionalny, międzyregionalny, krajowy - « nieodzowne » elementy kontroli - kryteria zmiany klasy, przypadek lISO 22000 -wydajność kontroli przyszłe działania

17 Właściwe narzędzie wspomagające programowanie Powinno umożliwić optymalizację kontroli (związek z liczebnością kontrolerów) Odpowiada celom A.Q. i zapisom rozporządzenia 882/2004 wnioski


Pobierz ppt "Dyrekcja Generalna ds. Żywności Poddyrekcja bezpieczeństwa sanitarnego produktów żywnościowych TITRE Programowanie kontroli Bezpieczeństwo Sanitarne Żywności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google