Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marketing Usług Medycznych dr Joanna Jasińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marketing Usług Medycznych dr Joanna Jasińska"— Zapis prezentacji:

1 Marketing Usług Medycznych dr Joanna Jasińska

2 Na zmiany zachodzące w ochronie zdrowia wpływają czynniki z zakresu demografii, gospodarki, uwarunkowań politycznych oraz zmiany w prawodawstwie. Do najbardziej znaczących czynników należą: zwiększenie oczekiwań ze strony pacjentów, większa możliwość wyboru jednostek medycznych, spośród placówek publicznych i prywatnych, poprawa poziomu życia, wydłużenie długości życia, zwiększające zapotrzebowanie na usługi medyczne, wzrost znaczenie procesów zarządzania jednostkami medycznymi, zwiększenie się konkurencji na rynku usług medycznych.

3 Podstawy budowy planu marketingowego podmiotów rynku usług medycznych

4 Fazy budowy strategii marketingowej Podstawą rozwoju każdego przedsiębiorstwa jest marketing strategiczny. Jest to proces polegający na: strategicznej analizie otoczenia, konkurencji, czynników kształtujących jednostki biznesu, przewidywaniu przyszłych trendów w obszarach biznesu atrakcyjnych dla firm, udział w określaniu celów i tworzeniu firmy, wybór celów strategicznych dla każdego produktu, ustalenie celów marketingowych, ich rozwijanie, wdrażanie i zarządzanie pozycjonowaniem różnych strategii dla zaspokojenia potrzeb rynku.

5 Strategie marketingowe z reguły ujęte są w trzech wymiarach:
własnej pozycji na rynku w porównaniu z konkurencją, stanu, w jakim znajdują się produkty w swoim cyklu życia, oczekiwanego rozwoju gospodarczego w bliższej i dalszej przyszłości

6 Pierwszym etapem budowy strategii marketingowej jest przeprowadzenie badań marketingowych umożliwiających analizę bieżącej sytuacji rynkowej własnej firmy oraz konkurencji na rynku.

7 Badania marketingowe dzielą się na pierwotne i wtórne.
Wyniki badań pierwotnych uzyskiwane są bezpośrednio z rynku w wyniku takich działań, jak ankietowanie, obserwacja oraz eksperymentowanie. Badania pierwotne dostarczają bliższych informacji, lecz są bardziej czasochłonne i droższe. Tego typu badania mogą być wykorzystywane przez firmy zajmujące się świadczeniem usług medycznych Badania wtórne przeprowadza się przez analizę roczników statystycznych oraz materiałów prasowych. Badania wtórne są mniej dokładne, lecz przeprowadzane są szybciej i są mniej kosztowne.

8 Z powodu konieczności bezpośredniego kontaktu pacjenta z lekarzem bardzo dobrym sposobem jest przeprowadzenie ankiet wśród pacjentów odwiedzających daną placówkę medyczną. Zakres pytań uzależniony jest od rodzaju informacji, jakie chcemy uzyskać. Pytania powinny być tak skonstruowane, aby nie stanowiły zbyt dużej trudności dla wypełniającego, a także nie zabierały wiele czasu. Pacjent powinien oddać ankietę w recepcji, gdy ustala termin kolejnej wizyty, lub wrzucić do specjalnie przygotowanej do tego skrzynki, znajdującej się w widocznym miejscu. Ten sposób przeprowadzenia badań nie jest kosztowny i ma tę zaletę, że można go powtarzać co pewien okres.

9 Zbieraniem i analizą danych pochodzących z rynku medycznego zajmuje się epidemiologia.
Na podstawie danych publikowanych w czasopismach specjalistycznych oraz rocznikach statystycznych możliwe jest podjęcie właściwej decyzji marketingowej i wybór odpowiedniej strategii marketingowej. Do takich decyzji można zaliczyć otwarcie gabinetu kardiologicznego w związku ze stale rosnącą liczbą zachorowań na serce. Z danych epidemiologicznych często korzystają producenci leków i szczepionek, dla których liczba zachorowań na daną chorobę stanowi informację o znaczeniu strategicznym, określającą wielkość danego rynku.

10 Drugim etapem budowania strategii marketingowej jest określenie typu strategii na podstawie informacji uzyskanych w wyniku badań. Należy dokonać wyboru strategii najkorzystniejszej dla firmy opracowując trzy możliwe warianty – pesymistyczny, realistyczny i optymistyczny.

11 Strategie marketingowe powinny być powiązane ze strategiami rozwojowymi firmy.
Rozróżniamy następujące typy strategii marketingowych: Defensywne – aby zapobiec utracie istniejących klientów. Rozwojowe – dla zaoferowania szerszego zakresu towarów i usług istniejących klientom. Ofensywne – dla znalezienia nowych klientów dla produktów istniejących lub dla nowych produktów.

12 Matryca Ansoffa Przegląd dostępnych dla danej firmy typów strategii
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko Towar produkowany Towar nowy rynek istniejący rozszerzenie rynku istniejącego za pomocą towarów produkowanych opracowanie nowych towarów dla istniejących rynków rynek nowy sprzedaż produkowanych towarów na nowych rynkach opracowanie nowych towarów do sprzedaży na nowych rynkach

13 Strategie defensywne polegają na obronie pozycji rynkowej przez umacnianie jej lub na wycofywaniu się z rynku i wykorzystywaniu wszystkich szans, jakie jeszcze istnieją

14 Strategie defensywne możemy podzielić na:
strategię „lidera” w branży – polegającą na tym, że firma zmierza do monopolizacji firmy, strategię „niszy” – opierająca się na działaniu w coraz to bardziej ograniczonej branży, gdzie popyt będzie utrzymywał się na określonym poziomie lub będzie malał w stopniu umożliwiającym zwrot kapitału, strategię „żniw” – polegającą na maksymalizacji dochodów firmy przez ograniczanie produkcji do najważniejszych wyrobów danej firmy, strategię „szybkiego rozinwestowania” – charakteryzującą się tym, że firma sprzedaje swoje udziały na rynku, gdy produkty przez nią oferowane znajdują się w fazie schyłkowej.

15 Strategie rozwojowe są opracowywane dla zaoferowania większego zakresu usług istniejącym klientom. Za takie działanie można uznać otwarcie apteki w budynku przychodni lekarskiej, wykonywanie zastrzyków w domu pacjenta itp.

16 Strategie ofensywne wykorzystywane są przez firmy, które zapewniły już sobie dogodną pozycję na rynku lub przez firmy mające znaczną przewagę technologiczną nad konkurencją.

17 Strategie alternatywne
Każde przedsiębiorstwo powinno w swoich planach określić obecne i przyszłe rynki oraz produkty, które chce na tych rynkach umieścić. W celu ułatwienia tej decyzji należy posłużyć się jedną z czterech strategii alternatywnych.

18 Do strategii alternatywnych można zaliczyć :
strategię penetracji rynku – polegającą na zwiększeniu sprzedaży towarów lub usług wśród obecnych nabywców, a także na poszukiwaniu nowych klientów, strategię rozwoju rynku – zakładającą rozwój firmy przez rozpoczęcie działalności poza dotychczasowymi rynkami, strategię rozwoju produktu – wykorzystującą nowe właściwości, zróżnicowanie jakości oraz dodatkowe modele oferowanego już produktu, strategię dywersyfikacji – najbardziej ekspansywną ze strategii, gdy firma wchodzi na inne rynki i oferuje nowe produkty.

19 Marketing - Mix Każdą z wymienionych strategii można przygotować korzystając z elementów mieszanki marketingowej (marketing-mix), będącej kombinacją czterech zmiennych kontrolowanych przez firmę zmierzającą do realizacji wybranych celów strategicznych. Podstawowe elementy marketingu-mix to: produkt, cena, dystrybucja, promocja, a w przypadku usług (również usług medycznych) zakres ten jest poszerzony o: ludzi, procesy oraz obsługę klienta. Przygotowanie strategii marketingowej na bazie elementów marketingu-mix kończy drugi etap konstruowania strategii marketingowej.

20 Zakładając, że zapewnione są środki na realizację odpowiedniej strategii, następnym – a zarazem ostatnim – etapem jest podjęcie decyzji o wdrożeniu danej strategii w życie. Działanie takie powinno być dokładnie połączone z założeniami planu marketingowego.

21 Usługa medyczna jako produkt marketingowy

22 Produktem nazywamy wszystko to, co można zaoferować na rynku w celu zaspokojenia potrzeb lub pragnienia. Jest to każdy przedmiot wymiany rynkowej, którego podstawą sukcesu rynkowego jest zdolność do zaspokajania potrzeb lub korzyści dla klienta – nabywcy. Produkty znajdujące się w obrocie rynkowym można podzielić na dwie główne kategorie: towary i usługi.

23 USŁUGI MEDYCZNE Usługi medyczne należą do tej drugiej kategorii, charakteryzującej się czterema podstawowymi cechami odróżniającymi usługi od towarów. Do cech usług medycznych zalicza się: niematerialność – brak związków z wytwarzaniem dóbr różnorodność – brak ujednolicenia, rozmaitość nietrwałość – brak możliwości magazynowania nierozdzielczość – brak przejęcia praw własności przez nabycie usług, tak jak to występuje w nabywaniu towarów

24 W obrębie usług medycznych przedstawiona powyżej charakterystyka nie w pełni pokrywa się z praktyką:
W przypadku porad medycznych udzielanych osobom chorym np. na zwykłe przeziębienie lub pacjentom przychodzącym na wizytę kontrolną po pobycie w szpitalu mamy do czynienia z niematerialnymi usługami o dużej różnorodności. Materialność usług medycznych występuje np. w przypadku usług protetycznych, polegających na wytworzeniu określonego towaru, tj. protezy zębowej. Jak widać usługi medyczne mogą mieć różne kombinacje wyżej wymienionych czterech cech.

25 klasyfikacja Lovelocka
Odrębnością, która odróżnia usługi medyczne od innych usług, jest bezpośredni kontakt z klientem-pacjentem. Usługi medyczne są tym rodzajem usług, gdzie obecność klienta-pacjenta jest konieczna. To z kolei ma duże znaczenie dla firmy świadczącej usługi tego rodzaju, determinując jej czas pracy, który powinien być dogodny dla pacjenta.

26 klasyfikacja Lovelocka
Typy relacji zachodzące między firmą usługową a jej klientami. Usługi medyczne są typem usług świadczonych w sposób ciągły, 24 godziny na dobę (dyżury).

27 klasyfikacja Lovelocka
Możliwość zindywidualizowania usług i samodzielność personelu W obrębie usług medycznych istnieje chyba największe zindywidualizowanie związane z dużą liczbą specjalności medycznych, często o bardzo zawężonym zakresie. Można także powiedzieć o małym zindywidualizowaniu w przypadku Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do zadań której należy profilaktyka i promocja zdrowia. Samodzielność personelu jest różna w zależności od faktu, czy są to usługi specjalistyczne, gdzie samodzielność jest duża, czy z zakresu medycyny podstawowej, gdzie jest ograniczona.

28 klasyfikacja Lovelocka
Charakter popytu i podaży. Popyt na usługi medyczne o charakterze podstawowym jest zaspokajany bez większych opóźnień. Dla procedur specjalistycznych możliwe są dłuższe terminy oczekiwań (taka sytuacja występuje nie tylko w Polsce, lecz także w krajach UE, np. w Wielkiej Brytanii lub Szwecji), oczywiście poza przypadkami nagłymi. Podobna jest sytuacja z podażą usług medycznych.

29 klasyfikacja Lovelocka
Sposób świadczenia usług. Różne są sposoby świadczenia usług medycznych. Niektóre mogą być świadczone w domu pacjenta. Jednak w większości przypadków pacjent udaje się po poradę do poradni lub jest hospitalizowany, gdy wymaga tego jego stan zdrowia.

30 Kolejnym etapem charakterystyki usługi medycznej jako produktu jest graficzne przedstawienie poszczególnych elementów usługi, układających się koncentrycznie wokół istoty (rdzenia) produktu (ryc.) Produkt rzeczywisty Produkt poszerzony Rdzeń produktu Ryc. Struktura produktu

31 Rdzeń produktu i produkt rzeczywisty
Istotą produktu (rdzeniem) w przypadku usług medycznych jest porada, jaką pacjent może uzyskać od lekarza, pielęgniarki lub rehabilitanta. Następny element to produkt rzeczywisty. Jest to usługa podstawowa plus minimum związanych z nią oczekiwań. Pacjent, decydując o wyborze danego lekarza, bierze pod uwagę nie tylko jego fachowość, lecz także okres oczekiwania na wizytę. W przypadku wyboru szpitala brane są pod uwagę takie kryteria, jak czas oczekiwania na zabieg diagnostyczny lub leczniczy

32 Kolejnym elementem jest produkt poszerzony, będący ofertą znacznie przewyższającą oczekiwania nabywców W przypadku świadczeń medycznych nie tylko czas oczekiwania na wizytę lub zabieg, lecz także łatwość dojazdu do przychodni lub szpitala, możliwość zaparkowania w pobliżu, estetyka wnętrza poradni, pokoju szpitalnego, jego standard, możliwość wyboru pokoju jednoosobowego lub wieloosobowego, dostęp do telefonu, radia, telewizora, możliwość wyboru posiłków (gdy nie ma przeciwwskazań dietetycznych) itp. ma istotne znaczenie. Do produktu poszerzonego zaliczamy także takie elementy, jak gwarancja, rękojmia lub kredyt. Tego typu elementy występują w przypadku wykonywania usług materialnych, np. wykonanie protezy zębowej lub dobór aparatu słuchowego.

33 Koncepcja produktu całkowitego
Według koncepcji produktu całkowitego istnieje czwarty element – produkt potencjalny. Są to wszystkie cechy i korzyści, jakie otrzyma klient po zakupie danego produktu. Usługa zaspokaja całą gamę oczekiwań i dostarcza satysfakcji z uzyskanych korzyści. Ludzie nabywają usługi, aby za ich pomocą rozwiązać swoje problemy. Wartość usługi zależy od stopnia rozwiązania problemów. Wzbogacenie produktu umożliwia firmie jego zróżnicowanie, a dla klienta oznacza dodatkowe korzyści.

34 Do każdego z elementów struktury produktu (oprócz jego rdzenia) dodaje się różnego rodzaju wartości dodatkowe, będące z reguły zabiegami psychologicznymi, które odbierane są przez klienta jako bardzo realne. Duże znaczenie klienci przywiązują do marki danego produktu. To zjawisko występuje także na rynku usług medycznych. Wyznacznikiem wysokiej jakości usług medycznych na rynku amerykańskim jest na przykład sieć szpitali Mayo Clinic w USA. Odpowiedni wizerunek marki firmy usługowej ma charakter znaku towarowego, którym pacjenci kierują się przy wyborze danej poradni lub szpitala.

35 Daną markę można zróżnicować przez dodanie wartości do istoty produktu (rdzenia), stanowiącego około 70% kosztów usługi, a mającego zaledwie 30% wpływu na decyzję klienta-pacjenta. Pozostałe elementy produktu stanowią tylko 30% ceny usługi, lecz mają aż 70% wpływu na decyzję. Aby zdobyć jak najwięcej klientów, należy położyć szczególny nacisk na otoczenie produktu – dostępność do usług, terminy realizacji itp.

36 Instrumenty marketingu-mix na rynku usług medycznych

37 Współczesny marketing jest metodą prowadzenia biznesu, którego celem jest nie tylko korzystna sprzedaż, lecz także opanowanie jak największej części rynku. W literaturze fachowej elementy te nazywa się także mieszanką marketingową.

38 dystrybucja (placement).
Wyróżnia się cztery główne elementy marketingu-mix (w nomenklaturze angielskiej 4 P). Są to: produkt (product), cena (price), promocja (promotion), dystrybucja (placement).

39 ludzie, procesy, obsługa klienta.
W przypadku usług listę czterech podstawowych elementów należy poszerzyć o dodatkowe trzy; są to: ludzie, procesy, obsługa klienta.

40 Korzyści - POZ W strategii marketingowej usług medycznych należy uwypuklić korzyści, jakie uzyska pacjent nabywając tę usługę. Innego rodzaju korzyści występują w podstawowej opiece zdrowotnej, mającej na celu profilaktykę zdrowotną oraz promocję zdrowia. Zapewnia to system wizyt kontrolnych. Częstotliwość wizyt oraz dostęp do lekarza są cechami warunkującymi przystąpienie do danej praktyki podstawowej opieki zdrowotnej

41 Korzyści - specjalistyka
Główną korzyścią opieki specjalistycznej jest fachowość świadczonych usług, gwarantująca dobrze wykonany zabieg diagnostyczny lub leczniczy.

42 Usługi medyczne są tym rodzajem usług, gdzie bardzo trudna jest ocena jakości przed nabyciem (zakupem).

43 Przy podejmowaniu decyzji o zapisie do danej ubezpieczalni czy praktyki lekarskiej pacjenci często polegają na opinii osób trzecich, które już skorzystały z tej usługi, a znacznie mniejsze znaczenie przywiązują do reklamy. Gdy pierwsze zetknięcie się z lekarzem, stomatologiem lub innym przedstawicielem świadczeniodawców usług medycznych spełni oczekiwania pacjenta, pozostaje on z reguły bardzo lojalny wobec usługodawcy, będąc jednocześnie żywą reklamą danego ośrodka.

44 Drugim elementem wchodzącym w skład marketingu-mix jest cena, która zależy od wielu czynników.
Z ekonomicznego punktu widzenia działalność każdej firmy ma na celu maksymalizację zysku. Cenę należy tak ustalić, aby zapewnić największy zysk w chwili obecnej, to znaczy, aby klienci płacili tyle, ile są w stanie zapłacić. Podejście do ceny od strony finansowo-księgowej może ograniczyć możliwości osiągania trwałych zysków w dłuższej perspektywie czasowej. Zatem cena powinna być na tyle wysoka, aby pokryła koszt i przyniosła maksymalny dochód, ale równocześnie tak niska, aby skłoniła do powtórnego zakupu.

45 Cena jest bardzo elastycznym instrumentem strategii; można ją zmieniać w zależności od przyjętej polityki cenowej i od możliwości rynku, na którym dana firma działa. Jednym z celów może być przetrwanie firmy na rynku. W sytuacji, gdy niekorzystne warunki rynkowe nie pozwalają na zyski, kwestią najistotniejszą jest przetrwanie firmy.

46 Pozostałe elementy polityki cenowej to maksymalny zysk bieżący, maksymalne zwiększenie sprzedaży oraz prestiż. Cena jest także wypadkową popytu, a usługi medyczne zaliczane są do tego typu usług, gdzie popyt jest nieelastyczny. Oznacza to, że podwyższenie cen powoduje nieznaczną zmianę popytu.

47 PROMOCJA Następna część składowa mieszanki marketingowej to promocja, będąca najbardziej niewymiernym i nieprzewidywalnym działaniem marketingowym. Szczególnie trudno przewidzieć efekty działań promocyjnych w usługach medycznych, gdzie znacznie ważniejsze od materiałów reklamowych jest rekomendacja innych pacjentów korzystających z usług tej samej placówki. Im więcej zadowolonych pacjentów, tym mniejsze wydatki na cele promocyjne, a zaoszczędzoną kwotę można przeznaczyć na rozwój firmy lub na nagrody dla pracowników.

48 DYSTRYBUCJA - lokalizacja placówki oraz sposób dotarcia do pacjenta.
W niektórych przypadkach lokalizacja nie ma znaczenia (np. domowe wizyty lekarskie, zastrzyki w domu pacjenta). Gdy zachodzi potrzeba udania się po poradę do przychodni lub szpitala, element lokalizacji nabiera dużego znaczenia. Łatwość dojazdu, zaparkowania, wszystko to jest brane pod uwagę przez pacjenta przy wyborze danej placówki. Drugim z elementów dystrybucji jest sposób dotarcia do klienta-pacjenta. W usługach medycznych konieczny jest kontakt bezpośredni.

49 Uzupełnieniem mieszanki marketingowej dla usług są trzy dodatkowe elementy: ludzie, procesy oraz obsługa klienta.

50 LUDZIE Termin ludzie oznacza pracowników, od których zaangażowania zależy powodzenie całego przedsięwzięcia, a to uzależnione jest od doboru, przeszkolenia, motywacji oraz kierowania pracownikami. Specyfika usług medycznych narzuca wysoki profesjonalizm zatrudnionych osób. Dotyczy to nie tylko lekarzy, lecz także całego personelu pomocniczego. Wszyscy powinni zgodnie działać w celu zaspokojenia oczekiwań i potrzeb pacjentów, mając na uwadze fakt, iż bez pacjentów nie byłoby miejsc pracy.

51 LUDZIE Bardzo ważnym punktem w strukturze każdej placówki medycznej jest rejestracja, będąca pierwszym miejscem, gdzie dochodzi do kontaktu z pacjentem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna mieć umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentami

52 PROCESY Jest to cykl zdarzeń, w wyniku których klient otrzymuje dobro materialne lub usługę spełniające jego oczekiwania. W usługach medycznych procesy są różne pod względem złożoności i różnorodności. Praca lekarza rodzinnego jest złożona i różnorodna. Lekarz w swojej praktyce spotyka się z wieloma różnymi przypadkami zachorowań, wymagającymi zastosowania różnych metod leczenia. Praca lekarza specjalisty jest mniej złożona i mniej różnorodna, ponieważ trafiają do niego pacjenci „wyselekcjonowani” przez lekarza rodzinnego. Specjalista z reguły stosuje podobne metody leczenia tego samego schorzenia u swoich pacjentów.

53 OBSŁUGA KLIENTA Ściśle powiązana z kwalifikacjami zatrudnionych pracowników. Klient wydaje sąd nie tylko na podstawie technicznej jakości wykonanej usługi, lecz także na podstawie jakości wykonalnej. W branży medycznej oznacza to, że nie tylko określona procedura medyczna została wykonana prawidłowo i zakończyła się sukcesem, lecz także fakt zainteresowania pacjentem i wzbudzenia jego zaufania.

54 Struktura planu marketingowego
Planem marketingowym nazywamy wszystkie decyzje dotyczące celów, środków oraz warunków zawiązanych z realizacją strategii marketingowej firmy. Warunkiem utworzenia planu marketingowego jest opracowanie strategii marketingowej, według której firma będzie działać w najbliższej przyszłości. Plan marketingowy określa, kto i za co jest odpowiedzialny, a także sposób postępowania, w celu osiągnięcia celów przyjętych w strategii marketingowej.

55 Proces planowania marketingowego składa się z czterech faz:
Faza 1. Strategiczna: - misja, - cele firmy. Faza 2. Przegląd sytuacji rynkowej: - analiza sytuacji, - analiza SWOT, - podstawowe założenia. Faza 3. Sformułowanie strategii marketingowej: - cele i strategie marketingowe, - oszacowanie przewidywanych wyników, - opracowanie wariantów marketingu-mix. Faza 4. Alokacja środków i kontrola efektów: - programy marketingowe, - obserwacja, kontrola, weryfikacja.

56 Misja – jest to deklaracja celów działalności firmy, zawierająca spis obecnych oraz przyszłych działań związanych z danym produktem. Określa także relację z każdym z głównych rynków, na których działa firma. Według F.R. Dawida istnieje dziewięć elementów misji: klienci (kim są?), produkt, lokalizacja (gdzie firma działa?), technologia, ekonomiczne cele firmy, filozofia (podstawowe przekonania, wartości, aspiracje firmy), koncepcja firmy, publiczny wizerunek firmy, personel (jego stosunek do firmy).

57 wprowadzenia innowacji,
Cele firmy – należy rozróżnić klika głównych zakresów działań firmy, dla których należy określić cele: pozycji na rynku, wprowadzenia innowacji, realizacji zadań nałożonych na kadrę kierowniczą, wydajności pracy, pracy i postawy personelu, odpowiedzialności wobec otoczenia.

58 Dla placówek medycznych mogą być stworzone następujące cele:
zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług stworzenie przyjaznego dla pacjentów otoczenia stworzenie pozytywnego wizerunku danej placówki, a następnie utrzymanie go zróżnicowanie usług, wprowadzenie nowych stworzenie dobrych warunków pracy dla personelu.

59 Analiza sytuacji – na którą składają się:
analiza otoczenia – politycznego, ekonomicznego, społecznego itp. analiza konkurencji – główni konkurenci, ich cele, zachowanie na rynku, jakość usług, pozycja rynkowa analiza rynku – jego wielkość, tendencje rozwojowe, zachowania klientów, ich potrzeby analiza wewnętrzna – cele własnej firmy, jakość oferowanych usług, pozycja rynkowa, strategia marketingu-mix.

60 Analiza SWOT Analiza SWOT – głównym celem jest określenie tendencji, sił oraz warunków, jakie mogą mieć wpływ na wybór oraz realizację strategii marketingowej. Analiza pozwala na scharakteryzowanie warunków otoczenia firmy oraz obszarów jej działania. Analiza sytuacji umożliwia ocenę pozycji firmy i jej głównych produktów na kluczowych dla niej rynkach, a także daje szansę dokonania porównania z produktami konkurencyjnym. Najważniejszym elementem tej analizy jest zestawienie mocnych oraz słabych stron firmy z jej możliwościami i zagrożeniami.

61 Podstawowe założenia planu marketingowego określają, co firma chce osiągnąć na rynku. Jest to ściśle powiązane z wyznaczeniem celów oraz ustaleniem strategii marketingowej.

62 Cele i strategie marketingowe:
cele marketingowe – to co firma zamierza osiągnąć za pomocą działań marketingowych strategie marketingowe – metody i środki niezbędne do osiągnięcia celów.

63 Oszacowanie przewidywanych wyników – działania pozwalające w przybliżeniu na ocenę realizacji zaplanowanych celów. Z reguły należy przygotować trzy warianty wydarzeń: optymistyczny, realistyczny i pesymistyczny, mając dla każdego opracowany plan postępowania.

64 Programy marketingowe – powinny wyraźnie określać niezbędne środki potrzebne na realizację wybranej strategii, jej ramy czasowe, a także stwarzać warunki umożliwiające integrację działań zespołu marketingowego.

65 ustalenie standardów postępowania,
Obserwacja, kontrola, weryfikacja – umożliwia ocenę osiągalności celów marketingowych i wprowadzenie działań korygujących. Proces kontroli powinien obejmować: ustalenie standardów postępowania, ustalenia czasowe wprowadzenia planów działania, badanie realizacji, podjęcie działań korygujących w przypadku odstępstw od standardów postępowania. System kontroli powinien być łatwy i elastyczny.

66 Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług medycznych

67 Celem każdego państwa jest nie tylko rozwój ekonomiczny, lecz także zdrowe i sprawne społeczeństwo warunkujące ten rozwój, a także pozycję i rolę danego kraju w gospodarce światowej. To z kolei wymaga przeznaczenia pewnego procentowego udziału Produktu Krajowego Brutto (PKB), GDP) na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Regułą jest, że im większy PKB tym większe sumy przeznaczone są na ochronę zdrowia.

68 Wydatki na ochronę zdrowia jako procent PKB
Kraj 1960 r. 1970 r. 1980 r. 1985 r. 1990 r. 1991 r. Niemcy 4,7 5,5 7,9 8,7 8,3 8,5 Wielka Brytania 3,9 4,5 5,8 6,0 6,2 6,6 Kanada 7,2 7,4 9,5 10,0 USA 5,2 9,2 10,5 12,2 13,2

69

70 W krajach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania) od ponad trzydziestu lat następuje stałe zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia. W przypadku Niemiec na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych odnotowano nieznaczne zmniejszenie wydatków, związane ze zjednoczeniem Niemiec. Z przytoczonych przykładów widać, że nakłady na ochronę zdrowia silnie powiązane są z sytuacją ekonomiczną danego państwa i nie są wolne od wpływów politycznych.

71 Kondycja zdrowotna społeczeństwa jest powiązana z poziomem i dostępnością usług medycznych.
Przez długie lata podejmowano bardzo mało działań o charakterze profilaktycznym, skupiając się na leczeniu chorób, a nie na zapobieganiu im. Świadomość społeczna na ten temat także była mała. W krajach Europy Zachodniej ponad trzydzieści lat temu postanowiono położyć nacisk na profilaktykę i promocję zdrowia. Oprócz tego każdy jest konsumentem wielu różnego rodzaju dóbr i usług, a to z kolei stymuluje wzrost gospodarczy kraju. Wśród tych usług coraz większe znaczenie odgrywają usługi medyczne umożliwiające utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej przez długi okres.

72 Dla producentów farmaceutyków i sprzętu medycznego osoby starsze często są grupą, na którą nastawione są kampanie reklamowo-promocyjne. Są to przedsięwzięcia podejmowane przez przedstawicieli czwartej grupy uczestników rynku usług medycznych, tzw. dostawców. Oprócz tego podobne działania podejmowane są przez innych usługodawców, np. usługi ortopedyczne z zakresu profilaktyki i leczenia osteoporozy, rozwój ośrodków medycznych nastawionych na świadczenia usług osobom starszym, emerytom, takich jak hostele dla seniorów, zapewniające całodobowy nadzór pielęgniarek i w razie potrzeby lekarzy.

73 Innym czynnikiem demograficznym, stymulującym rynek usług medycznych, jest przyrost naturalny, który w większości krajów wysoko rozwiniętych ma od kilku lat tendencję zniżkową. Związane z tym są usługi ginekologiczno-położnicze, zapewniające profesjonalną opiekę nad kobietą w ciąży, powstawanie szkół rodzenia, rozwój usług z zakresu pediatrii, gwarantujących specjalistyczną opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem.

74 Istotne dla każdej działalności gospodarczej są czynniki kulturowe oraz otoczenie polityczne.
Te pierwsze odnoszą się do podstawowych przekonań, wartości i zachowań, w  jakich ludzie zostali wychowani i będą wychowywać własne dzieci. Podstawowe wartości są mało podatne na zmiany. Do otoczenia politycznego zaliczamy instytucje rządowe i system prawny, mający silny wpływ na decyzje marketingowe. Najlepszym tego przykładem jest Ustawa o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym, zmieniająca strukturę rynku usług medycznych oraz warunkująca rozwój tego sektora w celu zaspokojenia oczekiwań oraz potrzeb pacjentów.


Pobierz ppt "Marketing Usług Medycznych dr Joanna Jasińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google