Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”"— Zapis prezentacji:

1 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
Barbara Górka Poradnictwo zawodowe jako element procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością w Warsztacie Terapii Zajęciowej i w Zakładzie Aktywności Zawodowej

2 Modele niepełnosprawności
Model medyczny - niepełnosprawność rozumiana jest jako bezpośredni rezultat indywidualnego odchylenia od normy, profesjonaliści dostosowują osobę z niepełnosprawnością do życia w społeczeństwie. Model społeczny - niepełnosprawność traktowana jako kategoria administracyjna, która określa uprawnienia i przywileje pewnej grupy osób, człowiek niepełnosprawny jako petent, „proszący”, „ciężar dla społeczeństwa”. Model praw człowieka - niepełnosprawność przedstawiana jako normalny aspekt życia człowieka, definiowana w kontekście praw człowieka. Głównym pojęciem jest idea wyrównywania szans: stworzenie środowiska przyjaznego i pozbawionego barier kluczem do pełnego i twórczego udziału osób z niepełnosprawością w życiu społecznym i zawodowym.

3 Problemy osób z niepełnosprawnością w Polsce
Trudny polski rynek pracy, Niski poziom wykształcenia osób z niepełnosprawnością, wynikający także ze słabości systemu edukacyjnego, Brak odpowiednich instytucji, ułatwiających wejście na rynek pracy, Dochód z pracy jest zbyt niski, w porównaniu z alternatywnym źródłem – świadczeniem rentowym.

4 W Polsce większość osób z niepełnosprawnością jest bierna zawodowo - nie pracuje i nie poszukuje pracy! Polski model pracy (rehabilitacji zawodowej) dla ww. osób mówi o czterech, kolejno realizowanych etapach pożądanej drogi rehabilitowania i zatrudniania: - w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ), - w zakładach aktywności zawodowej (ZAZ), - w zakładach pracy chronionej (ZPCh), - na otwartym rynku pracy.

5 Rehabilitacja zawodowa
Wg Międzynarodowej Organizacji Pracy rehabilitacja zawodowa jest „częścią ogólnego procesu rehabilitacji i polega na udzielaniu osobie niepełnosprawnej takich usług, jak: poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i zatrudnienie w celu umożliwienia jej uzyskania, utrzymania i awansu w odpowiedniej pracy, a poprzez to integrację lub reintegrację w życie społeczne”. Etapy rehabilitacji zawodowej: Poradnictwo zawodowe, w tym ocena zdolności do pracy, Przygotowanie do pracy, Zatrudnienie. Podczas wszystkich etapów rehabilitacji osoba z niepełnosprawnością ma zapewnioną profesjonalną opiekę.

6 Zasady doboru pracy dla osób z niepełnosprawnością
Oparcie pracy na funkcjach i sprawnościach nieuszkodzonych, po uwzględnieniu wszelkich ograniczeń, wynikających ze stanu zdrowia, Indywidualizacja i komleksowość porady zawodowej, Ponieważ: Niepełnosprawność nie zaburza wszystkich funkcji człowieka, wymaganych w procesie pracy, Żadna praca nie wymaga zaangażowania wszystkich funkcji.

7 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
powstało w 1999 r. Skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury działających na rzecz grup zagrożonych społecznym wykluczeniem, z ograniczonym dostępem do świata kultury i sztuki - dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w podeszłym wieku. Są wśród nich między innymi: osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie, młodzież sprawiająca kłopoty wychowawcze i ze środowisk dysfunkcyjnych, osoby uzależnione, wychowankowie domów dziecka oraz placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczych. Stowarzyszenie działa przede wszystkim w Bielsku-Białej i okolicach, realizując również szereg działań na terenie całego Województwa Śląskiego oraz w regionie Małopolski.

8 Stowarzyszenie nie poprzestało na artterapii:
stworzyło podmioty ekonomii społecznej, w których społecznie wykluczeni uczą się zawodu i pracują. Stają się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa obywatelskiego.

9 Warsztat Terapii Zajęciowej - "Jesteś potrzebny
Warsztat Terapii Zajęciowej - "Jesteś potrzebny!" rozpoczął działalność 10 grudnia 2004 r. W ramach Warsztatu funkcjonują: - Pracownia Dziennikarska i Fotografii - Pracownia Artterapii - Pracownia Sztuki Użytkowej - Pracownia Mody - Pracownia Stolarska i Introligatorska - Pracownia Gospodarstwa Domowego

10 Pracownia Dziennikarska i Fotografii
Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu pracy redakcyjnej i reporterskiej, dokumentowanie efektów prac Warsztatu. Autorskie inicjatywy uczestników Warsztatu - gazetki, tomiki wierszy. Samodzielne zbieranie materiałów do publikacji, nauka sposobów przeprowadzania wywiadów, obserwacji zdarzeń, fotografia.

11 Pracownia Artterapii Rozwój i realizacja twórczych możliwości.
Terapia poprzez różne dziedziny sztuki, w tym teatr i muzykę. Praca w grupie - współdziałanie z innymi.

12 Pracownia Sztuki Użytkowej
Kształtowanie umiejętności tworzenia unikatowych przedmiotów ozdobnych (rozwój myślenia twórczego). Przybliżanie technik ceramicznych, rysunku, malarstwa, zdobnictwa. Możliwość wyrażenia siebie, odreagowanie emocji i napięć, usprawnienie manualnie uczestników .

13 Pracownia Mody Przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu kroju, szycia tkactwa, haftu i szydełkowania Kształtowanie i rozwój zdolności manualnych w zakresie posługiwania się igłą, nożyczkami, maszyną do szycia, żelazkiem. W ramach pracowni powstają m.in. stroje i elementy dekoracji do spektakli teatralnych, fartuchy ochronne, poduszki, obrusy, firany, makaty.

14 Pracownia Stolarska i Introligatorska
Opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności z zakresu obróbki drewna. Rozwój zdolności manualnych. W ramach Pracowni powstają m.in. ramki do obrazów, szafki na klucze, drewniane zabawki, a także dekoracje teatralne. Wykonywanie drobnych prac naprawczych w Warsztacie. Trening umiejętności przed pracą w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

15 Pracownia Gospodarstwa Domowego
Poznanie podstawowych zasad kulinarnych, utrzymania czystości oraz dbania o wystrój i dekorację przygotowywanych posiłków. Poznanie urządzeń kuchennych i zasad posługiwania się nimi. Wyrabianie zaradności osobistej - wzrost poczucia samodzielności.

16 Orientacja i poradnictwo zawodowe dla młodzieży z niepełnosprawnością
ZASADY: Indywidualizacja i aktywizacja, Pozytywna selekcja do zawodu, Ścisła współpraca z rodzicami, Kontakt z pracodawcami: - aspekt informacyjny (korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych), - aspekt doradczy (jak przygotować stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych), POZOSTAWIENIE MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO WYBORU ZAWODU! Tyle szczególnej opieki, ile konieczne; tyle wspólnej nauki, ile możliwe!

17 Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia Teatr Grodzki
Istnieje od grudnia 2004 r. Daje pracę 40 osobom z niepełnosprawnością, niewidomym i niedowidzącym, chorującym psychicznie, osobom z dysfunkcją ruchu.

18 Zakłady Aktywności Zawodowej tworzy się w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego (niektóre rodzaje niepełnosprawności) stopnia niepełnosprawności oraz w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób. Celem ZAZ jest też przygotowanie zatrudnionych do aktywnego i samodzielnego życia w środowisku lokalnym. Cele te Zakład realizuje przez zapewnienie stanowisk pracy oraz różnych form rehabilitacji i treningu zatrudnionych osób.

19 Rehabilitacja społeczna w ZAZ:
Udział w treningach komunikacji, zajęciach z asertywności itp. 2. Organizacja grupowych wyjść do teatru, kina, galerii – pomoc w realnym uczestnictwie w życiu kulturalnym miasta. 3. Elementy pracy socjalnej. 4. Współpraca z instytucjami pomocowymi (OPS, PCPR, PUP, WUP, organizacje pozarządowe).

20 Rehabilitacja zawodowa w ZAZ to m.in.:
1. Odpowiednie dostosowanie stanowiska pracy. 2. Kwestionariusz samooceny zawodowej osoby z niepełnosprawnością. 3. Tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR). 4. Analiza potrzeb szkoleniowych i umożliwienie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym…..

21 Indywidualne Programy Rehabilitacji (IPR)
- Cele rehabilitacji - Metody działania Indywidualny program rehabilitacji społecznej i zawodowej dla pracownika - Rola doradcy zawodowego (testy zawodowe, plany rozwoju kariery, propozycje form rehabilitacji, przygotowanie pracownika do pracy poza ZAZ)

22 Niepełnosprawni w Unii Europejskiej
Zmiana podejścia do osób z niepełnosprawnością: - w przeszłości należało tę grupę przystosowywać do ich niepełnosprawności, - obecnie w integracji dostrzega się kluczowy instrument włączenia osób z niepełnosprawnością w aktywną część społeczeństwa, W gospodarce nastąpiła transformacja przemysłu w kierunku sektora usług (przemysł oparty na wiedzy) - ogromny wpływ tych zmian na pracownika niepełnosprawnego: szczególne znaczenie ma wzrost popytu na pracę w niepełnym wymiarze czasu, krótkoterminowe kontrakty i pracę dorywczą, Działania UE na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych: m.in. SPO - RZL, Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.4 w latach 2004 – W nowym okresie programowania – głównie Priorytet 7 EFS.

23 Programy unijne - wsparcie osób niepełnosprawnych
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - DZIAŁANIE 1.4 (2004 – 2006) Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Cel działania: - poprawa poziomu przygotowania zawodowego i mobilności osób, niepełnosprawnych - tworzenie nowych i doskonalenie dotychczasowych instrumentów zwiększających możliwości tych osób na rynku pracy. Opis działania: - wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy, - poprawa skuteczności systemu wspierania osób niepełnosprawnych, - oddziaływania na pracodawców w zakresie zatrudniania ww. grupy osób. Rodzaj pomocy: m.in. szkolenia, dotacje, badania, informowanie i promocja, subsydiowane staże pracy.

24 Programy unijne - wsparcie osób niepełnosprawnych
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – PRIORYTET 7 Poddziałanie „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: Projekt „Otworzymy Ci świat”, Poddziałanie „Wsparcie ekonomii społecznej”: Projekt „Akcja na rzecz ważnych” Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

25 Niekorzystne zjawiska na unijnym rynku pracy
Pułapka świadczeń, Fenomen wierzchołka góry lodowej, Syndrom zniechęconego pracownika, „Pierwsi wypadają z rynku pracy i ostatni na ten rynek wracają”.

26 Cele unijne w zakresie zwiększania szans zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
Ustalenie jasnych celów i zadań, Upowszechnianie problematyki związanej z niepełnosprawnością, Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością lepszego dostępu do edukacji i szkoleń, Przegląd systemu świadczeń pomocowych w ogóle, a w szczególności systemu pozwalającego na pomyślną prewencję i wczesną interwencję, Zwiększenie liczby i zróżnicowanie aktywnych programów na rynku pracy,

27 Cele unijne w zakresie zwiększania szans zatrudnienia osób z niepełnosprawnością - c.d.
Zagwarantowanie lepszego dostępu do tworzenia miejsc pracy, Podnoszenie świadomości, Pobudzanie nowej i bezpieczniejszej kultury w miejscu pracy, Włączenie organizacji osób z niepełnosprawnoscią, Zapewnienie efektywności finansowej i skutecznego planowania, Poprawa koordynacji.

28 Dziękuję za uwagę! Barbara Górka
Kontakt: BSA „Teatr Grodzki”, , Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13. Tel.: 33/ ,


Pobierz ppt "Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google