Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kogo rozpoznasz i co o nim wiesz?. KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO DZIAŁANIE STYMULUJACE ROZWÓJ POZNAWCZY, EMOCJONALNY I PSYCHOMOTORYCZNY UCZNIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kogo rozpoznasz i co o nim wiesz?. KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO DZIAŁANIE STYMULUJACE ROZWÓJ POZNAWCZY, EMOCJONALNY I PSYCHOMOTORYCZNY UCZNIA."— Zapis prezentacji:

1 Kogo rozpoznasz i co o nim wiesz?

2 KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO DZIAŁANIE STYMULUJACE ROZWÓJ POZNAWCZY, EMOCJONALNY I PSYCHOMOTORYCZNY UCZNIA doc. dr Marek Lewandowski Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu

3 EDUKACJA SŁUŻY (Lipiec 1997) Celom gatunkowym – jako forma zorganizowanego przekazu depozytu rozwojowego; Celom społecznym – jako sposób na zdrową adaptację nowych członków do istniejącej i zmierzającej do przyszłości struktury zbiorowej; Celom jednostkowym – przygotowując poszczególnych ludzi do określonego zapełnienia posiadanych dyspozycji odpowiednią treścią indywidualnych programów (samo)realizacji ponadindywidualnego bytu kulturowego.

4 Dobra edukacja to taka, która w sposób zintegrowany stymuluje przeobrażanie się człowieka (doskonalenie) w zakresie umysłowym, emocjonalnym, psychomotorycznym, fizycznym, moralnym i duchowym.to taka, która w sposób zintegrowany stymuluje przeobrażanie się człowieka (doskonalenie) w zakresie umysłowym, emocjonalnym, psychomotorycznym, fizycznym, moralnym i duchowym. (Lewandowski 2001)(Lewandowski 2001)

5 Symboliczne powody zmiany ludzkiego ciała agonistyczne;agonistyczne; perfekcjonistyczne;perfekcjonistyczne; estetyczno-artstyczneestetyczno-artstyczne

6 Społeczne powody zmiany ludzkiego ciała obyczajowe;obyczajowe; estetyczne i inneestetyczne i inne

7 Egzystencjalne powody zmiany ludzkiego ciała witalnewitalne utylitarneutylitarne

8 Według Blooma (za Arends 1995) w celach nauczania można wyróżnić trzy dziedziny: DZIEDZINA POZNAWCZADZIEDZINA POZNAWCZA wiadomości, rozumienie, zastosowanie, analiza, synteza, ocena.wiadomości, rozumienie, zastosowanie, analiza, synteza, ocena. DZIEDZINA EMOCJONALNADZIEDZINA EMOCJONALNA odbieranie bodźców, reagowanie, wartościowanie, systematyzacja wartości, uwewnętrznienie systemu wartości.odbieranie bodźców, reagowanie, wartościowanie, systematyzacja wartości, uwewnętrznienie systemu wartości. DZIEDZINA PSYCHOMOTORYCZNADZIEDZINA PSYCHOMOTORYCZNA odruchy, ruchy podstawowe, zdolności percepcyjne, zdolności fizyczne, ruchy wyćwiczone, ruchowe środki wyrazu.odruchy, ruchy podstawowe, zdolności percepcyjne, zdolności fizyczne, ruchy wyćwiczone, ruchowe środki wyrazu.

9 PRAWA WPOMAGANIA WYCHOWANKA (wg. Majewskiej-Opiełko 1997) PRAWO POTENCJAŁUPRAWO POTENCJAŁU PRAWO STOPNIOWEGO ROZWOJUPRAWO STOPNIOWEGO ROZWOJU PRAWO SWEJ WIZJI KOŃCOWEJPRAWO SWEJ WIZJI KOŃCOWEJ PRAWO WYBORUPRAWO WYBORU PRAWO INWESTYCJIPRAWO INWESTYCJI PRAWO KONSEKWENCJI DZIAŁAŃ I DOKONAŃPRAWO KONSEKWENCJI DZIAŁAŃ I DOKONAŃ

10 Nowa podstawa programowa: wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Moduł edukacja zdrowotna jest realizowany w wymiarze 30 godzin (jeden semestr) w III i IV etapie edukacji. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o tym, w którym semestrze moduł ten będzie realizowany. sportowy sportowy sportowy 6 lat 18 latrekreacyjny rekreacyjno- zdrowotny rekreacyjny taneczny taneczny taneczny turystyczny turystyczny turystyczny 4 GODZ. LEKCYJNE I ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. III ETAP 2 GODZ. FAKULT. 1 GODZ. LEKC. IV ETAP II ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. edukacja zdrowotna

11 PODSTAWA PROGRAMOWA Wychowania Fizycznego obszary edukacji w ramach systemu klasowo – lekcyjnego Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego Sporty całego życia i wypoczynek Trening zdrowotny Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista TaniecSport Edukacja zdrowotna

12 KONCEPCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ICH GŁÓWNE CELE SPORTOWA podnoszenie wydolności i usprawnianie. BIOMEDYCZNA sterowanie procesami rozwoju. TERAPIA PRZEZ RUCH wyrównywanie braków aktywności ruchowej i oddziaływanie lecznicze na ustrój. PARAPEDAGOGICZNA zmiana stosunku do własnego ciała. PEDAGOGICZNA wprowadzenie w świat wartości i kultury ludzkiego ciała

13 CZTERY WARSTWY BYTU W STRUKTURZE WYCHOWANIA ŻYCIE BIOLOGICZNE – psychofizyczny rozwój człowieka (pedagogika naturalizmu – pajdocentryzm);ŻYCIE BIOLOGICZNE – psychofizyczny rozwój człowieka (pedagogika naturalizmu – pajdocentryzm); BYT SPOŁECZNY – uspołecznianie jednostki, włączanie jej poprzez wychowanie do grupy społecznej (pedagogika socjologiczna);BYT SPOŁECZNY – uspołecznianie jednostki, włączanie jej poprzez wychowanie do grupy społecznej (pedagogika socjologiczna); KULTURA DUCHOWA – wychowanie staje się kształceniem, czyli włączaniem jednostki w nurt kultury. Ostatecznym celem jest uformowanie osobowości ludzkiej (pedagogika personalistyczna – kultury, humanistyczna);KULTURA DUCHOWA – wychowanie staje się kształceniem, czyli włączaniem jednostki w nurt kultury. Ostatecznym celem jest uformowanie osobowości ludzkiej (pedagogika personalistyczna – kultury, humanistyczna); DOSKONAŁA WSPÓLNOTA MORALNA – ostateczny cel wychowania moralnego – pełne wyzwolenie duchowe człowieka (zdolność do transcendencji – gotowość na przyjęcie życia wiecznego). (Hessen S. 1997)DOSKONAŁA WSPÓLNOTA MORALNA – ostateczny cel wychowania moralnego – pełne wyzwolenie duchowe człowieka (zdolność do transcendencji – gotowość na przyjęcie życia wiecznego). (Hessen S. 1997)

14 CZTERY KĄTY KOSMOSU INTENCJONALNABEHAWIORALNA KULTUROWA(ŚRODOWISKO)SPOŁECZNA(SYSTEM) WNĘTRZEPOWIERZCHNIA INDYWIDUALNA WSÓLNA LUB ZBIOROWA K. Wilber 2007, s. 93

15

16 dialog świata wewnętrznego i zewnętrznego INTENCJONALNABEHAWIORALNA KULTUROWA(ŚRODOWISKO)SPOŁECZNA(SYSTEM) WNĘTRZEPOWIERZCHNIA Umiejętności ruchowe Rywalizacja Sprawność fizyczna Uczenie się Emocje System wartości Wzory zachowań Współpraca KSZTAŁCENIE WYCHOWANIE

17 Sytuacja dydaktyczna otwarta na doświadczenia zmysłowe (uczenie się) powstaje w czasie komunikowania się (dialogu) wychowanka: z własnym ciałem,z własnym ciałem, z przestrzenią przy współdziałaniu zmysłów (słuch, wzrok, czucie – dotyk, zapach),z przestrzenią przy współdziałaniu zmysłów (słuch, wzrok, czucie – dotyk, zapach), ze środowiskiem materialnym i społecznym,ze środowiskiem materialnym i społecznym, z realiami kulturowymi. (Bannmüller, Röthing 1990)z realiami kulturowymi. (Bannmüller, Röthing 1990)

18 DZIAŁANIE RUCHOWE JAKO FORMA ZBIERANIA DOŚWIADCZEŃ (uczenia się) PIŁKA wielkość, masa, sprężystość toczenie, odbijanie, lot lot rzucanie, chwytanie, podawanie, uderzanie odkrywanie jej właściwości poznawanie praw jej zachowania wypróbowywanie i ujawnianie własnych umiejętności (zdolności) (Seybold 1990)

19 Schemat relacji człowieka ze środowiskiem KULTURA CYWILIZACJA SOCJOSFERA BIOSFERA Środowisko tworzone przez człowieka Społeczeństwo, normy, wzory i styl życia TY ONI UCZENIE SIĘ JA POZNAWCZEMOTORYCZNE

20 Wychowanie fizyczne to społeczny proces kształtowania kompetencji kulturowych wychowanka z zamiarem przygotowania go do uczestniczenia w działalności zdrowotnej, rekreacyjnej, sportowej oraz pielęgnacji ciała ze względów estetyczno–obyczajowych i estetyczno– artystycznych. (Pawłucki 1996)

21 EDUKACJA FIZYCZNA FIZYCZNEKSZTAŁCENIEFIZYCZNEWYCHOWANIE UsprawnianieciałaNauczanieruchuKształtowaniepostawprospołecznychKształtowaniepostawprosomatycznych WYCHOWANIEZDROWOTNEWYCHOWANIEREKREACYJNEWYCHOWANIESPORTOWEWYCHOWANIETANECZNE KOMPETENCJE KULTUROWE (OSOBOWOŚĆ WYCHOWANKA – A-K-T-R) TRENING ZDROWOTNY ZDROWOTNYREKREACJARUCHOWASPORTESTETYKAZACHOWAŃRUCHOWYCH EGZYSTENCJONALNE I SYMBOLICZNE PRZEJAWY PRAKTYCZNEJ UPRAWY CIAŁA (wg. H. Grabowskiego 1997 )

22 Wychowanie fizyczne i jego funkcje SPECYFICZNESPECYFICZNE Hedonistyczno-zdrowotna -REKREACJAHedonistyczno-zdrowotna -REKREACJA Kompensacyjno-korekcyjna - ZDROWIEKompensacyjno-korekcyjna - ZDROWIE Stymulująco-treningowa - SPORTStymulująco-treningowa - SPORT ekspresjyjno-kreatywna - ESTETYKA ZACHOWAŃ RUCHOWYCHekspresjyjno-kreatywna - ESTETYKA ZACHOWAŃ RUCHOWYCH

23 Wychowanie fizyczne i jego funkcje NIESPECYFICZNA:NIESPECYFICZNA: POMOCNICZA - wspomagająca rozwój poznawczy, emocjonalny i ruchowy (mała motoryka) uczniaPOMOCNICZA - wspomagająca rozwój poznawczy, emocjonalny i ruchowy (mała motoryka) ucznia

24 Uczeń lepiej pamięta i rozumie to, co robi samodzielnie

25 Nauczanie i uczenie się muszą być zajęciem ciekawym dla ucznia

26 Wychowanie fizyczne współczesnej młodzieży

27

28 Przyszłość ludzkiego ciała?

29

30

31 Rodzina – opieka – dzieciństwo?

32 Dziękuję za uwagę

33

34

35 5 6 12 1518 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – daje wsparcie na starcie GIMNAZJUM – pomaga odkrywać i rozwijać zainteresowania SZKOŁA PODSTAWOWA – opiekuje się i jest bezpieczna LICEUM – solidnie przygotowuje do dalszej nauki SZKOŁY ZAWODOWE – dają dobrą podbudowę kształcenia ogólnego Schemat systemu edukacji


Pobierz ppt "Kogo rozpoznasz i co o nim wiesz?. KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO DZIAŁANIE STYMULUJACE ROZWÓJ POZNAWCZY, EMOCJONALNY I PSYCHOMOTORYCZNY UCZNIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google