Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła marzeń „Szkoła marzeń” jest programem opracowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z partnerami. Program "Szkoła marzeń" został.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła marzeń „Szkoła marzeń” jest programem opracowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z partnerami. Program "Szkoła marzeń" został."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła marzeń „Szkoła marzeń” jest programem opracowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z partnerami. Program "Szkoła marzeń" został wybrany w konkursie "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" przewidzianym w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ; Działaniu 2.1 (Zwiększanie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie) i schematu Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.

2 Szkoła marzeń Instytucją wdrażającą: Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Beneficjent: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Program jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

3 Program „Szkoła marzeń” prowadzą:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej; Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży; Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

4 Partnerzy Ogólnopolscy:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie; Progress.

5 Partnerzy regionalni – 22 wybrane regionalne placówki doskonalenia nauczycieli ze wszystkich województw. (tutaj prosimy o podanie informacji o ROK-u i innych placówkach doskonalenia zaangażowanych w województwie w projekt)

6 Zakres odpowiedzialności poszczególnych partnerów w realizacji projektu:
Centrum Edukacji Obywatelskiej – będzie koordynować prowadzenie całego projektu, prowadzić kursy internetowe dla nauczycieli, administrować platformą programu i przygotowywać na niej serwisy informacyjne dla szkół. CEO będzie także udzielać dotacji szkołom i je rozliczać.

7 Zakres odpowiedzialności partnerów:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – przeprowadzi procedurę konkursową łącznie z oceną formalną i merytoryczną wniosków przygotowanych przez szkoły. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – będzie organizować i prowadzić szkolenia regionalnych koordynatorów i konsultantów programu oraz pomagać szkołom w prowadzeniu nauczania integracyjnego.

8 Partnerzy regionalni:
W każdym województwie Partnerzy Regionalni (regionalne placówki doskonalenia nauczycieli) utworzą Regionalne Ośrodki Konsultacyjne (ROK); Zadaniem ROK będzie wspieranie szkół i środowisk lokalnych zaangażowanych w program; Zatrudniani przez ROK konsultanci będą prowadzić szkolenia i udzielać wsparcia na terenie szkół i gmin w których projekt będzie prowadzony; Zadaniem ROK będzie także zorganizowanie na koniec września 2006 roku regionalnych prezentacji działań uczniów i „Szkół marzeń”.

9 „Szkoła marzeń” wykorzystuje doświadczenia:
Programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równaj Szanse Programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Szkoła ucząca się (SUS)

10 „Szkoła marzeń” wykorzystuje doświadczenia:
Programu „JANKO MUZYKANT” – prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

11 „Szkoła marzeń” wykorzystuje doświadczenia:
programu POST (Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego) prowadzonego przez CEO od roku 1996. Pomoc CEO samorządom terytorialnym (36 gmin i powiatów) w tworzeniu długookresowych planów edukacyjnych z udziałem klientów oświatowych (nauczycieli, rodziców, młodzieży, administracji samorządowych, pracodawców).

12 „Szkoła marzeń” wykorzystuje doświadczenia:
„Szkoły z klasą” - programu prowadzonego od roku 2002 przez CEO i Gazetę Wyborczą: Akademia Szkoły z klasą – program rozdawania małych grantów na zajęcia pozalekcyjne; Lego Cogito Ago (czytam, myślę, działam) – czytanie ze zrozumieniem, uczenie twórczego i naukowego myślenia, przygotowywanie i zachęcanie do społecznego działania; Stosowanie metody projektów i prezentowania działań szkoły i pracy uczniów na platformie internetowej.

13 Celem projektu „Szkoła marzeń” jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów mieszkających w gminach wiejskich

14 W drugiej połowie czerwca zostanie ogłoszony konkurs
W drugiej połowie czerwca zostanie ogłoszony konkurs* dla szkół z gmin wiejskich na: przygotowanie programów rozwojowych nastawionych na zwiększanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów. Finansowane będą mogły być działania zgodne z priorytetami programu w okresie 15 października 2005 – 14 października 2006; Konkurs zostanie zamknięty 5 września 2005; Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 października 2005; Kwota dotacji dla szkół wyniesie złotych. Pojedyncza szkoła otrzyma dotację do zł.; Nie jest konieczny własny wkład finansowy szkoły. * Konkurs zostanie ogłoszony w momencie podpisania odpowiedniej umowy pomiędzy MENiS i CEO co powinno nastąpić do końca czerwca 2005.

15 Oficjalne ogłoszenie konkursu odbędzie się po podpisaniu odpowiedniej umowy pomiędzy Centrum Edukacji Obywatelskiej, a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu. na stronie internetowej CEO i stronie internetowej programu

16 Adresatami konkursu „Szkoła marzeń” będą:
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i policealne z gmin o charakterze wiejskim* (mogą złożyć wniosek); szkoły ponadgimnazjalne i policealne spoza gmin o charakterze wiejskim, w których przynajmniej 35% uczniów jest na stałe zameldowanych w gminach o charakterze wiejskim (mogą złożyć wniosek); samorządy terytorialne prowadzące powyższe szkoły. * Na podstawie rozporządzenia z dn. 15 XII 1998 r o Klasyfikacji Gmin (Dz. U. NR 157 poz.1031, z późn. zm.)

17 Szkoły otrzymają dotację na realizację działań w zakresie czterech priorytetów programu:
1. rozwój szkoły w kierunku zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniom, w tym osobom niepełnosprawnym; 2. umożliwianie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej; 3. kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych; 4. wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania; Każdy szkolny projekt musi dotyczyć działań z zakresu co najmniej jednego z pierwszych trzech priorytetów i obowiązkowo priorytetu czwartego.

18 Aby uczestniczyć w konkursie szkoła przygotowuje:
Wniosek dotyczący finansowania działań w okresie 15 października 2005 r. – 14 października 2006 r.

19 Dotacja i wsparcie szkół:
w wyniku konkursu zostaną wybrane szkoły wiejskie, które otrzymają dotację finansową w wysokości do zł (zależną od wielkości szkoły) na planowane przez siebie działania w okresie 15 października 2005 do 14 października 2006; Szkoły, zarówno w okresie przygotowywania wniosków jak i realizacji dotowanego programu będą otrzymywać wsparcie merytoryczne ogólnokrajowych i regionalnych partnerów programu.

20 Co szkoła powinna zrobić?
Najlepiej do 10 lipca 2005 roku: 1.   wziąć udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Regionalny Ośrodek Konsultacyjny (ROK); 2.   zarejestrować się na stronie Jako potwierdzenie rejestracji szkoła otrzyma pocztą elektroniczną numer rejestracyjny. Numer ten będzie potrzebny do przygotowania wniosku szkoły przy pomocy generatora wniosków programu „Szkoła marzeń”. Od tego momentu szkoła będzie otrzymywać pocztą elektroniczną informacje i materiały pomocnicze do przygotowania wniosku; 3.   zapoznać się z priorytetami programu, warunkami uczestnictwa, zasadami przygotowywania i składania wniosków. Wszelkie szczegółowe informacje o programie znajdują się w Poradniku dla szkół „Szkoła marzeń. Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich”, dostępnym dla szkół jako publikacja lub w wersji elektronicznej na

21 Najlepiej w lipcu i sierpniu 2005 roku:
uzgodnić z władzami prowadzącymi szkołę pomysł składania wniosku i rolę samorządu terytorialnego w planowanych działaniach; umówić się z innymi szkołami (podstawowymi i gimnazjami w gminie oraz ponadgimazjanymi w powiecie) na współpracę. Namówić te szkoły także do składania wniosków na konkurs „Szkoła marzeń” (każda szkoła składa swój wniosek); umówić się z innymi instytucjami lokalnymi na współpracę w trakcie realizacji programu „Szkoła marzeń”; opracować programy rozwoju szkoły: pięcioletni i jednoroczny (na rok szkolny 2005/2006) nastawione na zwiększanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów; przygotować plan działań w ramach programu "Szkoła marzeń" na okres od 15 października 2005 do 14 października 2006 wraz z budżetem;

22 Wnioski wysłane po 5 września nie będą rozpatrywane!
Do 5 września 2005 roku: 9. przygotować przy pomocy generatora wniosków programu „Szkoła marzeń” wniosek o dotację (zawierający budżet) i wpisać we wniosek przyznany szkole i otrzymany wcześniej numer rejestracyjny; 10. przygotować wszystkie wymagane warunkami konkursu załączniki; 11. przekazać w odpowiednio przygotowanej kopercie wydrukowany z generatora wniosków programu "Szkoła marzeń" wniosek (w trzech podpisanych egzemplarzach), wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) do Sekretariatu Komisji Konkursowej; 12. Wersję elektroniczną wniosku przygotowaną z pomocą generatora wniosków programu „Szkoła marzeń" przesłać pocztą ową na adres Wnioski wysłane po 5 września nie będą rozpatrywane!

23 Wsparcie szkół i samorządów przez cały czas trwania programu:
platforma internetowa programu Regionalne Ośrodki Konsultacyjne (ROK) utworzone przez regionalne placówki doskonalenia nauczycieli; infolinia telefoniczna 22/ (w dni robocze od 10:00 – 14:00); helpdesk – pomoc udzielana pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin na zapytania przesłane na adres:

24 Wsparcie szkół i samorządów w czasie przygotowywania wniosku
Wsparcie szkół i samorządów w czasie przygotowywania wniosku. Od 15 czerwca 2005 do 5 września 2005: W każdym województwie ROK (znajdujący się na terenie wybranej regionalnej placówki doskonalenia nauczycieli) zorganizuje dla zainteresowanych przedstawicieli szkół i samorządów terytorialnych spotkania: informacyjne (warunki przystąpienia do konkursu): 21 lub 22 i 29 czerwca i w innych terminach ustalonych przez ROK; konsultacyjne (jak przygotowywać wniosek): 6 lipca, 19, 24 sierpnia i w innych terminach ustalonych przez ROK.

25 Wsparcie szkół uczestniczących w projekcie
Wsparcie szkół uczestniczących w projekcie. Od 15 października 2005 do 14 października 2006 Strona dostępna w internecie od momentu ogłoszenia konkursu Informacje Informacje zamieszczone na platformie internetowej programu informacje o programie; nowościach i najważniejszych wydarzeniach; informacje o działaniach podejmowanych przez Regionalne Ośrodki Konsultacyjne; harmonogramy działań; pomysły, wskazówki jak realizować projekty w szkołach i budować koalicje lokalne; informacje odnośnie terminu i sposobów sprawozdawania merytorycznego i finansowego z realizacji programu;

26 Strona dostępna od momentu ogłoszenia konkursu
Strona dostępna od momentu ogłoszenia konkursu

27 Wsparcie szkół uczestniczących w projekcie Od 15 października 2005 do 14 października 2006
ROK (Regionalne Ośrodki Konsultacyjne): szkolenia i konsultacje dla szkół uczestniczących w projekcie prowadzonych głównie na terenie szkoły/gminy/powiatu; pomoc w organizowaniu współpracy między szkołami, które realizują program; monitorowanie działań, podejmowanych przez szkoły; pomoc w przygotowywaniu sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji działań w ramach programu;

28 Wsparcie szkół uczestniczących w projekcie Od 15 października 2005 do 14 października 2006
Szkolenia organizowane centralnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, (szkoła składając wniosek dołącza załącznik ze wskazaniem szkoleń, w których chcą brać udział nauczyciele) : 1. Szkolenie wprowadzające dla dyrektorów i nauczycieli szkół w projekcie „Szkoła marzeń” Integracja szkolnego zespołu prowadzącego projekt. Główne metody i aktywności programu „Szkoła marzeń”; 2.      Warsztat dla przedstawicieli środowiska lokalnego Dwudniowy, stacjonarny warsztat integrujący przedstawicieli szkoły, samorządu i środowiska lokalnego wokół idei zwiększania szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży;

29 Szkolenia Akademii Szkół Uczących Się prowadzone przez internet:
3. „Praca z uczniami metodą projektu” Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli (lub instruktorów) prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody projektu; 4. „Jak motywować uczniów do nauki” Szkolenie przeznaczone dla wszystkich nauczycieli niezależnie od poziomu szkoły. Nauczyciele pracować będą w grupach przedmiotowych;

30 Szkolenia Akademii Szkół Uczących Się prowadzone przez internet:
5. „Ocenianie kształtujące” Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli niezależnie od przedmiotu i poziomu szkoły. W ośmiu modułach uczestnicy poznają zasady i metody oceniania pomagającego się uczyć;  6. „Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły” Szkolenie przeznaczone dla dyrektora szkoły lub nauczyciela zajmującego się badaniem wyników egzaminów zewnętrznych. Jednym z zadań uczestnika kursu będzie przekazanie zdobytej wiedzy innym członkom rady pedagogicznej;

31 Szkolenie organizowane przez KOWEZiU i ZHP: Szkolenia dotyczące poradnictwa zawodowego, orientacji i informacji zawodowej; Szkolenia dotyczące tworzenia drużyny harcerskiej zawodowego, orientacji i informacji zawodowej; Trzydniowe szkolenie dla opiekuna drużyny harcerskiej (nauczyciela) i dwutygodniowy obóz szkoleniowy dla instruktora harcerskiego (ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimanzjalnej). Więcej informacji o szkoleniach i warunkach uczestnictwa w Poradniku dla szkół „Szkoła marzeń. Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich”, s

32 Warunki uczestnictwa szkół w konkursie:
szkoła może złożyć tylko jeden wniosek o dotację: wnioskować o dofinansowanie mogą tylko szkoły, które wcześniej nie brały udziału w projekcie „DOTACJE DLA SZKÓŁ NA PROJEKTY ROZWOJOWE”, co powinno być poświadczone odpowiednią deklaracją; czas trwania projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż 15 października 2005 i skończyć później niż 14 października 2006 r.

33 Preferowane będą projekty:
oparte na współpracy ze szkołami z terenu właściwej gminy/powiatu szkoły wnioskującej (ale każda szkoła składa swój wniosek); sprzyjające rozwojowi lokalnej polityki oświatowej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży danej gminy/powiatu (we wniosku ujęte są działania wspierające powstanie lokalnej koalicji i planów oświatowych); oparte o wykorzystanie na zajęciach pozalekcyjnych pracy z uczniami metody projektu.

34 Przygotowanie wniosku:
W zależności od typu szkół projekt powinien obejmować swoimi działaniami (spośród ogółu uczniów): w szkołach podstawowych: co najmniej 90% uczniów; w gimnazjach: co najmniej 60% uczniów; w szkołach ponadgimnazjalnych: co najmniej 30% uczniów; w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych spoza gmin wiejskich: co najmniej 30% uczniów.

35 Przygotowanie wniosku:
Wysokość dotacji przyznawanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej: maksymalna kwota dotacji na jedną szkołę, zgodnie z zasadami konkursowymi, nie może przekroczyć zł.; wysokość dotacji uzależniona jest od wielkości (liczba uczniów) i typu szkoły; w przypadku zespołów szkół każda szkoła składa wniosek oddzielnie; maksymalną kwotę wnioskowanej dotacji należy wyliczyć mnożąc liczbę uczniów w szkole przez maksymalną wysokość kwoty na jednego ucznia. Jeśli wynik mnożenia przekracza zł., to wysokość wnioskowanej dotacji wynosi zł.

36 Przygotowanie wniosku:
Planując działania i budżet należy pamiętać, o wysokości dotacji zależnej od wielkości szkoły: Typ szkoły Maksymalna wysokość kwoty na jednego ucznia Liczba uczniów przy których szkoła może otrzymać dotację zł. szkoły podstawowe 700,00 zł. 125 uczniów szkoły gimnazjalne 490,50 zł. 179 uczniów szkoły ponadgimnazjalne 280,00 zł. 314 uczniów

37 Przygotowanie wniosku:
Rozliczanie kosztów w ramach projektu: Wszystkie wydatki poniesione podczas realizacji projektu mogą być finansowane w ramach przyznanej dotacji tylko wtedy, gdy: są bezpośrednio związane z projektem; zostały poniesione w trakcie realizacji projektu w okresie od 15 października 2005 do 14 października 2006; są wykazane w dokumentacji księgowej szkoły; są poparte oryginałami stosownych dokumentów (w ramach obowiązującego prawa). Każdy poniesiony wydatek wymaga udokumentowania.

38 Przygotowanie wniosku:
Koszty kwalifikowane- mogą być finansowane w ramach przyznanej dotacji. Koszty niekwalifikowane- nie mogą być finansowane w ramach przyznanej dotacji. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w Poradniku dla szkół „Szkoła marzeń. Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich”, s

39 Wnioski będą analizowane i oceniane przez:
Jednostkę Zarządzającą powołaną przy Centrum Edukacji Obywatelskiej pod względem formalnym; Ogólnopolską Komisję Ekspertów pod względem merytorycznym; Decyzja ostateczna o przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta przez Ogólnopolską Komisję Ekspertów powołaną przez Kolegium Dyrektorów Programu.

40 Ocena formalna składanego wniosku:
Wnioski niespełniające wymogów formalnych, nie podlegają ocenie merytorycznej. Przy ocenie formalnej będą brane pod uwagę: wypełnienie wszystkich pól we wniosku – w tym harmonogramu działań i budżetu (tam, gdzie nie można podać informacji należy napisać: „nie dotyczy”); dołączenie wszystkich obowiązkowych załączników do wniosku (w tym szkolnego programu rozwoju: rocznego i pięcioletniego);

41 Ocena merytoryczna składanego wniosku:
Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę: zgodność projektu z priorytetami programu „Szkoła marzeń”; uzasadnienie potrzeby realizacji projektu; zakładane rezultaty projektu; nastawienie na rozwój lokalnej polityki oświatowej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży danej gminy/powiatu; nastawienie na współpracę ze szkołami z terenu właściwej gminy/powiatu szkoły wnioskującej; nastawienie na wykorzystanie metody projektu w pracy z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych;

42 Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę:
nastawienie na wykorzystanie internetu w pracy z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych; zgodność założeń projektu z programem rozwoju szkoły (rocznym i pięcioletnim) składającej wniosek; zgodność projektu ze strategią i planami rozwoju regionalnego i lokalnego; wybór adresatów projektu, oraz sposób zapewnienia ich udziału w projekcie; sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji); doświadczenie realizatorów projektu; właściwość doboru stawek.

43 Wniosek o dotację nie będzie brał udziału w konkursie w sytuacji, gdy:
został dostarczony po upływie wyznaczonego terminu; jest niekompletny lub w inny sposób niezgodny z wymogami formalnymi; wnioskodawca nie jest uprawniony do ubiegania się o dotację; zgłoszony projekt jest niezgodny z warunkami udziału w konkursie (np. proponowane działania nie wchodzą w zakres Programu, nie są wybrane co najmniej dwa priorytety programu, finansowanie projektu zaplanowane jest na okres dłuższy niż wyznaczony limit, wnioskowana kwota przekracza maksymalną wysokość dotacji, itd.).

44 Procedura składania wniosków:
Formularz wniosku powinien być wypełniony ściśle według wskazówek zawartych w Poradniku dla szkół „Szkoła marzeń. Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich”, s. 61. Do wniosku o dotację należy dołączyć dokumenty i załączniki obowiązkowe. Lista załączników obowiązkowych w Poradniku dla szkół, s. 61. Zalecane jest wcześniejsze przygotowanie załączników obowiązkowych. Dodatkowo można dołączyć załączniki: Deklaracje o współpracy instytucji i organizacji partnerskich; Deklaracja samorządu terytorialnego o kontynuacji finansowania działań projektu w latach

45 Procedura składania wniosków
W jaki sposób i na jaki adres wysłać wniosek? wnioski należy przesłać pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Komisji Konkursowej na adres: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6/20; Warszawa; na kopercie należy podać nazwać programu „Szkoła marzeń”, pełną nazwę szkoły wnioskującej i jej adres pocztowy, nazwę województwa, powiatu i gminy, numer rejestracyjny otrzymany przy rejestracji na stronie oraz adnotację: „Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”.

46 W jaki sposób i na jaki adres wysłać wniosek?
Elektroniczną wersję wniosku przygotowaną przez generator należy przesłać na pocztą elektroniczną na adres W polu temat a należy wpisać TYLKO numer rejestracyjny szkoły nadany przy rejestracji. Po otrzymaniu wersji elektronicznej wniosku organizatorzy prześlą ( ową pocztą zwrotną) potwierdzenie odbioru (na adres z którego wysłano wniosek).

47 Procedura składania wniosków
Termin składania wniosków: Termin założenia wniosku (decyduje data stempla pocztowego) upływa 5 września Wnioski składane bezpośrednio muszą zostać dostarczone od dnia 29 sierpnia 2005 do dnia 5 września 2005 najpóźniej do godz ; Organizatorzy nie przyjmują wniosków przesłanych faksem; Wnioski złożone po terminie składania aplikacji nie będą otwierane. Wszystkie wnioski zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach Centrum Edukacji Obywatelskiej i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu;

48 Ogłaszanie wyników: Organizatorzy projektu „Szkoła marzeń” powiadomią wszystkich wnioskodawców o decyzjach podjętych w sprawie złożonych przez nich wniosków; Decyzja o odrzuceniu wniosku lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają procedurze odwoławczej; Ostateczny termin ogłoszenia wyników konkursu upływa 15 października 2005 roku.

49 Uczestniczymy w programie „Szkoła marzeń”- co dalej
Uczestniczymy w programie „Szkoła marzeń”- co dalej? Okres od 15 października – 31 grudnia 2005: Ogłoszenie wyników – do 15 października 2005 Podpisanie umowy: umowa zostanie zawarta pomiędzy szkołą lub/i organem prowadzącym a Centrum Edukacji Obywatelskiej; umowę podpisują osoby upoważnione do reprezentowania szkoły lub/i organu prowadzącego zgodnie z jej statutem.

50 Uczestniczymy w programie „Szkoła marzeń”- co dalej
Uczestniczymy w programie „Szkoła marzeń”- co dalej? - kwestie formalne: żadne koszty związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe przed 15 października lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji; 26% wartości finansowej dotacji musi być wydane przez szkołę do końca 2005 roku (organizatorzy przekazują samorządom zaliczki na prowadzone działania w rytmie kwartalnym); sugerujemy aby za dotację przekazaną do końca 2005 roku zakupić sprzęt i materiały biurowe potrzebne na cały okres trwania projektu (ściśle wg wykazu kosztów kwalifikowanych).

51 Uczestniczymy w programie „Szkoła marzeń”- co dalej?
Prezentowanie wszystkich prowadzonych działań na platformie internetowej: Każda szkoła tworzy swoją internetową stroną – wizytówkę, na której zamieszcza: sprawozdania merytoryczne z realizowanych działań; prezentacje uczniowskie będące efektem działań, w których uczniowie uczestniczyli: wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, kursów językowych, itp.; informacje o współpracy lokalnej ( z innymi szkołami, instytucjami); inne informacje, które pozwalają śledzić życie projektu w szkole.

52 Uczestniczymy w programie „Szkoła marzeń”- co dalej?
Sprawozdawczość z realizacji projektu: Sprawozdanie finansowe: sprawozdawczość finansową szkoła prowadzi w roku 2005 co miesiąc, w roku 2006 co kwartał. Sprawozdanie, wraz z niezbędną dokumentacją musi być przekazane pocztą i w wersji elektronicznej do Centrum Edukacji Obywatelskiej; sprawozdania muszą być przesyłane w ściśle określonych terminach podanych przez organizatorów programu; regularna i poprawna sprawozdawczość stanowi podstawę do przekazywania kolejnych transzy dotacji; pierwsze sprawozdanie szkoły powinny przygotować do 30 listopada 2005 roku.

53 Sprawozdawczość z realizacji projektu:
Sprawozdanie merytoryczne: sprawozdawczość merytoryczną szkoła prowadzi co miesiąc. Sprawozdanie z realizowanych działań jest zamieszczane na stronie internetowej oraz przesyłane pocztą do Jednostki Zarządzającej przy Centrum Edukacji Obywatelskiej; na platformie internetowej programu stworzone zostaną specjalne formularze do zapisywania sprawozdań merytorycznych; program zakłada, że szkoły prezentują wszystkie swoje działania: szkolne i lokalne na platformie internetowej; regularna i poprawna sprawozdawczość stanowi podstawę do przekazywania kolejnych transzy dotacji; pierwsze merytoryczne sprawozdanie szkoły powinny przekazać 30 listopada 2005 roku.

54 Sprawozdawczość z realizacji projektu:
sprawozdania merytoryczne i finansowe muszę być przygotowane według wzoru dostarczonego przez Jednostkę Zarządzającą przy Centrum Edukacji Obywatelskiej (specjalnie opracowane formularze na

55 Uczestniczymy w programie „Szkoła marzeń”- co dalej?
Działania dodatkowe: Święto Szkoły Marzeń – 27 maja 2006.: lokalne prezentacje działań szkoły i efektów pracy uczniów (metoda projektu); możliwość przedstawienia społeczności lokalnej działań realizowanych w szkołach, docenienie uczniów pracujących metodą projektu integrowanie i wzmacnianie koalicji lokalnych wokół działań edukacyjnych;

56 Uczestniczymy w programie „Szkoła marzeń”- co dalej?
Regionalne Prezentacje Szkół Marzeń organizowane 29 września 2006 przez Regionalne Ośrodki Konsultacyjne : Informowanie o działaniach szkół i efektów pracy uczniów; inspirowanie pomysłami innych szkół i środowisk oświatowych. budowanie poczucia sukcesu uczniów i osób dorosłych zaangażowanych w „Szkołę marzeń”.

57 Priorytet 1. Rozwój szkoły w kierunku zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniom, w tym osobom niepełnosprawnym. Dotyczy pomocy uczniom: zagrożonym niepowodzeniem szkolnym i wypadnięciem z systemu oświaty; mającym problemy w nauce lub problemy z przystosowaniem społecznym; niepełnosprawnym;

58 Priorytet 1. Rozwój szkoły w kierunku zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniom, w tym osobom niepełnosprawnym. Przykłady działań: wzmocnienie motywacji do nauki poprzez zmiany w metodach nauczania i sposobach oceniania; umożliwienie uczniom udziału w dostosowanych do ich potrzeb zajęciach dodatkowych; zorganizowanie uczniom pomocy ze strony pedagogów, logopedów; wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli.

59 Priorytet 2: Umożliwianie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Dotyczy pomocy uczniom: w rozbudzaniu potrzeb, aspiracji i zainteresowań, także w zakresie wykraczającym poza zadania szkoły i treści zawarte w podstawie programowej; w uzyskaniu i wykorzystaniu informacji na temat możliwości dalszej nauki oraz przyszłej pracy;

60 Priorytet 2: Umożliwianie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Przykłady działań: organizowanie zajęć, które pomogą uczniom rozwinąć ambicje, talenty i pasje; indywidualne porady lub zajęcia grupowe pozwalające zaplanować przyszłą karierę ucznia; stworzenie szkolnego lub gminnego Ośrodka Rozwoju i Kariery.

61 Priorytet 3. Kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych.
Dotyczy pomocy uczniom: w kształceniu umiejętności społecznych w dziedzinie życia publicznego, gospodarki i kultury; w rozwijaniu świadomości obywatelskiej i postaw prospołecznych;

62 Priorytet 3. Kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych.
Przykłady działań: organizowanie zespołowych działań uczniów, praca metodą projektów, uczenie przyjmowania odpowiedzialności, planowania i współpracy; stworzenie uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnych; kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w językach obcych; wykorzystanie infrastruktury szkolnej dla zaspokojenia kulturalnych i edukacyjnych potrzeb dorosłych mieszkańców gminy; włączenie uczniów w projekty polegające na działaniu na rzecz innych, małej i wielkiej ojczyzny oraz świata.

63 Priorytet 4. Wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania. Dotyczy tworzenia: lokalnej koalicji instytucji i osób na rzecz zwiększania szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży; pomocy samorządowi terytorialnemu w opracowaniu i wprowadzeniu lokalnej polityki oświatowej; Przykłady działań: prowadzenie debaty na temat sposobów zapewnienia dobrej edukacji dzieci i młodzieży; wypracowanie strategii wspierania dzieci w drodze edukacyjnej i życiowej; stworzenie długookresowych założeń lokalnej polityki oświatowej.

64 Jak realizować koncepcję zwiększania szans edukacyjnych uczniów szkół z gmin wiejskich:
A. zmiany wewnątrz szkoły (odpowiednie programy nauczania, zmiany w metodach i organizacji procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym zwłaszcza praca metodą edukacyjnych projektów oraz programy zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych); B. aktywność zewnętrzna szkoły i współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (z innymi szkołami, instytucjami kultury, sportu, zakładami pracy); C. zaangażowanie samorządu terytorialnego (wsparcie projektów rozwojowych szkoły i powiązanie ich z długookresowymi planami oświatowymi i projektami przyszłych budżetów).

65 Jak realizować koncepcję zwiększania szans edukacyjnych uczniów szkół z gmin wiejskich:
1. System zapewnienia jakości Zmiany wewnątrz szkoły dzięki współpracy zespołu nauczycieli i koncentracji uwagi na skutecznym uczeniu wszystkich uczniów powinny umożliwić dobór programów nauczania nastawionych na wykorzystanie mocnych stron szkoły, zasobów wiejskiego środowiska lokalnego, rozbudzanie aspiracji uczniów, uzupełnianie braków środowiskowych i kulturowych.

66 Jak realizować koncepcję zwiększania szans edukacyjnych uczniów szkół z gmin wiejskich:
2. Ocena kształtująca w pracy szkoły Ocenianie wewnątrzszkolne powinno nie tyle służyć selekcji i ustalaniu rankingów uczniów, ile wspomagać proces uczenia się (ocenianie kształtujące). Informacje uzyskiwane z przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych powinny umożliwiać poprawę pracy szkoły szczególnie w stosunku do uczniów zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi i wypadnięciem z systemu edukacyjnego.

67 Jak realizować koncepcję zwiększania szans edukacyjnych uczniów szkół z gmin wiejskich:
3. Wzbogacenie środowiska edukacyjnego Uczniom szkół wiejskich szczególnie potrzebne są starannie dobrane doświadczenia edukacyjne społeczne i kulturalne. Dodatkowe zajęcia organizowane w szkole i poza szkołą stwarzają szansę na nadrobienie braków środowiskowych i kulturowych, budowanie poczucia własnej wartości, odważne planowanie przez uczniów ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej.

68 Koncepcja zwiększania szans edukacyjnych:
4. Metoda projektów Znacznie szerzej w nauczaniu powinna być stosowana metoda projektów (indywidualnych i zespołowych). Metoda ta rozwija samodzielność uczniów, ma znaczne walory motywacyjne, umożliwia wykorzystanie Różnych stylów uczenia się i indywidualnych cech uczniów, przygotowuje do przejmowania odpowiedzialności za własne uczenie się i uczenia się przez całe życie. Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia projektów zawodowych i ekonomicznych.

69 Jak realizować koncepcję zwiększania szans edukacyjnych uczniów szkół z gmin wiejskich:
5. Współpraca szkół Pokonywanie barier edukacyjnych będzie skuteczne, jeśli będzie prowadzone wspólnie przez szkoły służące temu samemu środowisku. Współpraca szkół może zwiększyć jakość i różnorodność propozycji zajęć dodatkowych. Współpraca szkół uczących tych samych uczniów na kolejnych etapach edukacji.

70 Jak realizować koncepcję zwiększania szans edukacyjnych uczniów szkół z gmin wiejskich:
6. Lokalna koalicja na rzecz szkoły – współpraca z innymi instytucjami lokalnymi Problem barier edukacyjnych uczniów szkół z gmin wiejskich jest problemem środowiska, a nie jedynie szkoły. Dlatego powinien być przez to środowisko – jako całość podjęty i rozwiązywany. Współpraca szkoły z różnymi instytucjami lokalnymi może stanowić dobry punkt wyjścia do zbudowania lokalnej koalicji instytucji i liderów środowiska lokalnego na rzecz zwiększania szans edukacyjnych uczniów szkół z gmin wiejskich.

71 Jak realizować koncepcję zwiększania szans edukacyjnych uczniów szkół z gmin wiejskich:
7. Lokalna polityka oświatowa – kluczowa rola samorządu terytorialnego W polskim systemie prawnym, szkoła nie jest podmiotem, który samodzielnie może efektywnie planować własne działania długookresowe, jeśli wymagają one nakładów finansowych. Projekty rozwojowe nastawione na wyrównywanie szans edukacyjnych muszą znaleźć oparcie w edukacyjnych planach strategicznych samorządu terytorialnego.

72 Organizatorzy programu „Szkoła marzeń” życzą powodzenia i zapraszają szkoły do współpracy!


Pobierz ppt "Szkoła marzeń „Szkoła marzeń” jest programem opracowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z partnerami. Program "Szkoła marzeń" został."

Podobne prezentacje


Reklamy Google