Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badania Warszawa 2005 Kompetencje menedżerskie i interpersonalne polskich studentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badania Warszawa 2005 Kompetencje menedżerskie i interpersonalne polskich studentów."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badania Warszawa 2005 Kompetencje menedżerskie i interpersonalne polskich studentów

2 Główne cele badania: Zebranie informacji na temat samooceny studentów w zakresie posiadania umiejętności menedżerskich, w tym tzw. umiejętności miękkich, a także potencjału w tym zakresie * Zebranie opinii pracodawców na temat przygotowania studentów do funkcjonowania w środowisku pracy * Sprawdzenie w jakim stopniu uczelnie przygotowują studentów do poruszania się na konkurencyjnym rynku pracy. Zestawienie opinii pracodawców i studentów

3 Szczegółowe pytania badawcze i metodologia badanie ilościowe – kwestionariusz samooceny Jak studenci sami oceniają swoje przygotowanie w zakresie umiejętności menedżerskich i tzw. miękkich? Jak ta samoocena jest związana z typem studiowanej uczelni? Jak studenci różnych rodzajów uczelni postrzegają swoje mocne i słabe strony? badanie jakościowe – 13 wywiadów indywidualnych z pracodawcami różnych branż i pracownikami agencji doradztwa personalnego Jak umiejętności menedżerskie i tzw. miękkie oceniają pracodawcy – osoby, które zatrudniają studentów i mogą później obserwować jak sobie radzą na swoich stanowiskach pracy? Jakie są słabe i mocne strony polskich studentów? badanie ilościowe – kwestionariusz MAPP Jakim potencjałem dysponują polscy studenci – w jakich obszarach mają wewnętrzną motywację do podejmowania działań wymaganych przez środowisko pracy, a nie związanych bezpośrednio z ich kompetencjami merytorycznymi? Jakim potencjałem w tym zakresie dysponują studenci różnych typów uczelni?

4 O co pytaliśmy? Umiejętności menedżerskie, w tym tzw. umiejętności miękkie i interpersonalne Ogólne nastawienie na zarządzanie, zainteresowanie tą dziedziną Proaktywne podejście do wyzwań i problemów oraz samodzielność działania Gotowość podejmowania nowych wyzwań Zarządzanie zmianami, elastyczność podejścia Wytrwałość, determinacja w osiąganiu celów Samodzielność decyzji, ryzyka, odpowiedzialności Przekładanie strategii na konkretne zadania Styl myślenia Myślenie całościowe, problemowe, koncepcyjne Podejście koncepcyjne, twórcze Komunikacja Komunikacja, przekaz i odbiór informacji Umiejętności kierownicze Wywieranie wpływu na ludzi, perswazja Nadzór nad pracą innych, przydzielanie, kontrola Mobilizowanie, organizowanie potencjału ludzi Przyjmowanie przywództwa, dominacja Umiejętność pracy w zespole Bezpośrednie kontakty i interakcje z ludźmi Nastawienie na działanie zespołowe

5 SAMOOCENA STUDENTÓW

6 Ocena przydatności umiejętności menedżerskich kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów61%59% 61% 62% umiejętności związane z komunikacją z ludźmi60% 61% 63% 55% radzenie sobie ze stresem56%58% 56% 55% określanie celów56%56% 51% 61% umiejętność rozwiązywania konfliktów55%54% 57% 55% umiejętności negocjacyjne54%54% 49% 58% zarządzanie czasem53%55% 45% 59% organizowanie sobie pracy53%54% 53% 52% asertywność w kontaktach z ludźmi49%47% 61% 38% zarządzanie ludźmi46%44% 42% 51% zarządzanie zmianami39%38% 39% 39% wywieranie wpływu na innych36%35% 43% 31% uniwersytety uczelnie biznesowe politechniki odsetek odpowiedzi 5 – zdecydowanie przydatne (n = 300)

7 Samoocena studentów w zakresie umiejętności menedżerskich i tzw. miękkich Większość studentów dość wysoko ocenia swoje umiejętności menedżerskie i tzw. miękkie wszyscy studenci (n=300) studenci uczelni biznesowych (n=100) studenci politechnik (n=100) 1 – zdecydowanie nie posiadam takich umiejętności – zdecydowanie posiadam takie umiejętności 6 – nie wiem, trudno powiedzieć studenci uniwersytetów (n=100)

8 Umiejętnościami najczęściej przypisywanymi sobie przez studentów (70% i więcej twierdziło, że raczej lub zdecydowanie posiada te umiejętności), były: Samodzielność w wyznaczaniu swoich celów, podejmowaniu decyzji i branie za nie odpowiedzialności oraz proaktywne podejście do rozwiązywania problemów Wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do celów Twórcze myślenie – kreatywność i podchodzenie do problemów z różnych punktów widzenia Umiejętność organizacji pracy – podziału jej na konkretne etapy i zadania

9 Samoocena studentów w zakresie posiadania umiejętności menedżerskich, w tym tzw. miękkich okazała się bardzo wysoka. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, czy jest ona spójna z ich postrzeganiem przez pracodawców

10 OPINIE PRACODAWCÓW

11 W procesie rekrutacji coraz mniejszą rolę przywiązuje się do wykształcenia kierunkowego kandydatów, a coraz WIĘKSZĄ – predyspozycjom osobowościowym i umiejętnościom pozamerytorycznym. Za najcenniejszych kandydatów do pracy uważa się tych studentów/absolwentów, którzy są aktywni poza uczelnią - odbywają staże, praktyki, biorą udział w konkursach, projektach, podejmują się działalności w organizacjach studenckich, wolontariackich etc. Na ile istotne są umiejętności menedżerskie i tzw. miękkie z punktu widzenia pracodawców?

12 Jakie umiejętności pozamerytoryczne u absolwentów są najbardziej istotne dla pracodawców? Myślenie perspektywiczne i planowanie, umiejętność ogarnięcia całości procesu i oceny wagi jego poszczególnych elementów Elastyczność, umiejętność adaptacji do nowego środowiska i nowych wyzwań Samodzielność, proaktywność, inicjatywa, umiejętność podejmowania działań bez nieustannego wsparcia ze strony pracodawcy Kreatywność, odwaga i umiejętności w zakresie proponowania własnych rozwiązań Umiejętność otwartego komunikowania swoich pomysłów i problemów

13 Czy umiejętności menedżerskie, w tym tzw. miękkie potrzebne są WSZYSTKIM studentom/absolwentom? W opinii części respondentów, znaczenie umiejętności menedżerskich i tzw. miękkich jest nieco niższe w przypadku absolwentów rekrutowanych na stanowiska specjalistyczne. Pozostali badani pracodawcy nie podzielali jednak tego poglądu: Badani ci twierdzili, że w obecnych czasach mają możliwość wyboru spośród bardzo wielu dobrych absolwentów-specjalistów i w tej sytuacji posiadanie umiejętności pozamerytorycznych stanowi znaczącą,,wartość dodaną i istotne kryterium selekcji Podkreślano wagę omawianych umiejętności u specjalistów jako konieczny element dobrego funkcjonowania w środowisku biznesowym

14 Według pracodawców studenci mają tendencję do zawyżania własnej samooceny. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych okazuje się, że deklaracje absolwentów są często puste i nie poparte konkretnymi przykładami. Część badanych twierdzi, że studenci w ograniczonym stopniu posiadają omawiane umiejętności. Niektórzy pracodawcy wysoko oceniali te umiejętności u studentów. Jednak oceny takie charakterystyczne były dla pracodawców z dużych firm, którzy w długim procesie rekrutacji eliminują osoby o słabszych kompetencjach i którzy bezpośrednio stykają się tylko z najlepszymi. ZESTAWIENIE: SAMOOCENA studentów i OPINIA pracodawców w zakresie posiadania umiejętności menedżerskich

15 Opinie pracodawców – czy uczelnie pomagają rozwijać umiejętności menedżerskie? Według opinii pracodawców uczelnie w niewielkim stopniu stwarzają okazję do rozwijania u studentów omawianych umiejętności. Pracodawcy wskazują na fakt, że najmniej szans na rozwój w tym zakresie podczas studiów mają studenci politechnik Studenci kierunków politechnicznych uznawani byli przez część respondentów za osoby posiadające: słabiej rozwinięte umiejętności menedżerskie, w tym tzw. miękkie. Związane jest to z: profilem takich uczelni, koncentrujących się na przedmiotach specjalistycznych oraz naturalnymi skłonnościami osób wybierających kierunki techniczne. mniejsze umiejętności w zakresie właściwego zaprezentowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych

16 Czy zdaniem studentów szkoła pomogła w rozwinięciu tych umiejętności? wszyscy studenci (n=300) studenci uczelni biznesowych (n=100) studenci politechnik (n=100) studenci uniwersytetów (n=100) Większość studentów jest zdania, że studia rozwinęły u nich takie umiejętności. 1 – zdecydowanie nie pomogła – zdecydowanie pomogła 6 – nie wiem, trudno powiedzieć

17 Czy studenci posiadają naturalne skłonności w kierunku rozwijania danych typów umiejętności menedżerskich, w tym tzw. miękkich? Aby odpowiedzieć na to pytanie posłużyliśmy się specjalistycznym kwestionariuszem MAPP

18 MAPP to narzędzie badającego wewnętrzne motywacje w danych obszarach, pozwalające stwierdzić, czy badani studenci posiadają naturalną skłonność do podejmowania określonych działań i rozwijania swoich umiejętności Co to jest MAPP?

19 Wyniki MAPP Osoby o wysokim natężeniu motywacji w danym obszarze będą miały tendencję do aktywnego poszukiwania możliwości podejmowania działań i kształcenia się w nim. Odsetek osób wśród badanych studentów, które przejawiają silną motywację do poszczególnych zachowań według MAPP – wyniki powyżej 64 punktów na skali 0 – 100 (n = 300) Przekładanie strategii na konkretne zadania Gotowość podejmowania nowych wyzwań Zarządzanie pracą ludzi Podejście kreatywne, twórcze Konsekwencja, wytrwałość w osiąganiu celów Komunikacja, przekaz i odbiór informacji Myślenie całościowe, problemowe, koncepcyjne Bezpośrednie kontakty i interakcje z ludźmi Zarządzanie zmianami, elastyczność podejścia Nastawienie na pracę zespołową Gotowość podejmowania decyzji, ryzyka, odpowiedzialności Zarządzanie potencjałem ludzi Wywieranie wpływu na ludzi, perswazja Tendencja do przejmowania przywództwa

20 Wyniki MAPP Różnice między studentami różnych kierunków

21 Wyniki MAPP Różnice między studentami różnych kierunków W zakresie natężenia motywacji w poszczególnych obszarach wystąpiły pewne różnice między studentami różnych typów uczelni. Największe różnice w stosunku do ogółu respondentów wystąpiły w następujących obszarach: Studenci uniwersytetów mieli wyraźnie silniejszą motywację w obszarach: myślenie całościowe, problemowe i koncepcyjne - 55% (33% studentów uczelni/kierunków biznesowych, 17% studentów politechnik) bezpośrednie kontakty i interakcje z ludźmi – 48% (34% studentów uczelni/kierunków biznesowych, 15% politechnik) nastawienie na pracę zespołową – 47% (31% studentów uczelni/kierunków biznesowych, 12% studentów politechnik) Studenci uczelni/kierunków biznesowych mieli silniejszą motywację w obszarach: przekładanie strategii na konkretne zadania – 57% (39% studentów uniwersytetów, 33% studentów politechnik) Studenci politechnik mieli generalnie słabszą od ogółu respondentów motywację we wszystkich obszarach, oprócz: konsekwencja, wytrwałość w osiąganiu celów – 41% (23% studentów uniwersytetów, 44 % studentów uczelni/kierunków biznesowych)

22 Wyniki MAPP Warto jednak zwrócić uwagę, że około 60% badanych studentów posiada przeciętną lub niską motywację do podejmowania działań istotnych z punktu widzenia pracodawców. Osoby te stoją zatem przed podwójnym wyzwaniem: Muszą zdać sobie sprawę ze swoich naturalnych ograniczeń w tym zakresie Jeśli chcą u siebie wykształcić dane umiejętności, na przykład z powodu zapotrzebowania na nie przez pracodawcę, muszą włożyć więcej wysiłku i starań w ich rozwijanie

23 WNIOSKI

24 WNIOSKI Umiejętności menedżerskie, w tym tzw. miękkie oraz interpersonalne są bardzo istotne dla pracodawców i coraz częściej stanowią istotne kryterium selekcji w procesie rekrutacji. Wielu studentów przecenia swoje umiejętności w omawianym zakresie, co może być związane z dużymi oczekiwaniami środowiska w tym zakresie oraz mylnym i ogólnikowym rozumieniem tych oczekiwań. Na większości wymiarów ok % studentów posiada silne motywacje w kierunku rozwijania umiejętności menedżerskich. Według opinii pracodawców większość uczelni nie oferuje możliwości ich rozwijania.


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badania Warszawa 2005 Kompetencje menedżerskie i interpersonalne polskich studentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google