Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie."— Zapis prezentacji:

1 Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Art.7) trudna sytuacja życiowa trudna sytuacja życiowa obowiązek podjęcia interwencji i udzielenia wsparcia ze strony instytucji pomocy społecznej, w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której osoba nie jest w stanie pokonać wykorzystując własne osoba nie jest w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości uprawnienia, zasoby i możliwości

3 Przemoc w rodzinie - statystyka - tendencja RokLiczba rodzin Pierwsze półrocze RokOfiary przemocy w rodzinie KobietyMężczyźniDzieci (do 18 r.ż.) Ogółem Pierwsze półrocze RokSprawcy przemocy KobietyMężczyźniOgółem Pierwsze półrocze

4 został utworzony Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. został utworzony Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. została opracowana i wdrożona do realizacji autorska procedura dotycząca postępowania pracowników w sytuacji podejmowania interwencji wobec przypadków przemocy w rodzinie została opracowana i wdrożona do realizacji autorska procedura dotycząca postępowania pracowników w sytuacji podejmowania interwencji wobec przypadków przemocy w rodzinie Pracę Zespołu koordynuje Kierownik Działu Pracę Zespołu koordynuje Kierownik Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej. Specjalistycznej Pracy Socjalnej. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

5 Czynności realizowane przez pracowników MOPS w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (diagnoza sytuacji w rodzinie) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (diagnoza sytuacji w rodzinie) wypełnianie formularza,,Niebieska Karta stanowiącego załącznik do wywiadu wypełnianie formularza,,Niebieska Karta stanowiącego załącznik do wywiadu opracowywanie planu pomocy opracowywanie planu pomocy pomaganie w załatwianiu spraw urzędowych pomaganie w załatwianiu spraw urzędowych (np. zawiadomienie do prokuratury, wniosek o przymusowe leczenie odwykowe) (np. zawiadomienie do prokuratury, wniosek o przymusowe leczenie odwykowe)

6 Realizowane czynności - c.d. udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa - wskazywanie miejsc, w których można uzyskać specjalistyczną pomoc (prawną, terapeutyczną, medyczną, psychologiczną) w środowisku lokalnym, udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa - wskazywanie miejsc, w których można uzyskać specjalistyczną pomoc (prawną, terapeutyczną, medyczną, psychologiczną) w środowisku lokalnym, w tym możliwości otrzymania schronienia w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy i formach pomocy w uzasadnionych przypadkach - udzielanie pomocy finansowej, materialnej lub rzeczowej w uzasadnionych przypadkach - udzielanie pomocy finansowej, materialnej lub rzeczowej

7 Realizowane czynności - c.d zwracanie się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji zwracanie się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamianie organów ścigania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamianie organów ścigania współpraca z innymi instytucjami (Policja, Straż Miejska, Sąd Rejonowy, OPiTU, GKRPA, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne) współpraca z innymi instytucjami (Policja, Straż Miejska, Sąd Rejonowy, OPiTU, GKRPA, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne) prowadzenie monitoringu efektów podjętych działań prowadzenie monitoringu efektów podjętych działań

8 Realizowane czynności – c.d. sporządzanie dokumentów potwierdzających występowanie przemocy domowej (np. notatki służbowe, protokoły, oświadczenia stron, itp.) sporządzanie dokumentów potwierdzających występowanie przemocy domowej (np. notatki służbowe, protokoły, oświadczenia stron, itp.) występowanie z wnioskiem do Prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o znęcanie się nad rodziną występowanie z wnioskiem do Prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o znęcanie się nad rodziną występowanie z wnioskiem o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe występowanie z wnioskiem o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

9 Realizowane czynności – c.d. udzielanie informacji na temat praw przysługujących ofiarom przemocy oraz prawnych konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie dla sprawców udzielanie informacji na temat praw przysługujących ofiarom przemocy oraz prawnych konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie dla sprawców motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do podjęcia leczenia odwykowego motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do podjęcia leczenia odwykowego motywowanie sprawców przemocy do udziału motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej w programie korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej

10 Realizowane czynności – c.d. edukacja osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie w zakresie zjawiska przemocy edukacja osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie w zakresie zjawiska przemocy występowanie w charakterze świadka w sprawach o popełnienie przestępstwa z art. 207 kk., (o znęcanie się nad rodziną) w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu karnym występowanie w charakterze świadka w sprawach o popełnienie przestępstwa z art. 207 kk., (o znęcanie się nad rodziną) w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu karnym realizacja programów dla ofiar oraz sprawców przemocy w rodzinie realizacja programów dla ofiar oraz sprawców przemocy w rodzinie

11 Formy działań wobec ofiar przemocy - statystyka Podjęte działania Liczba osób Rok 2009Pierwsze półrocze 2010 Interwencja w kryzysie Monitoring sytuacji w rodzinie Podejmowanie kontaktów z instytucjami Współpraca z dzielnicowym Wsparcie emocjonalne na rzecz poprawy sytuacji w rodzinie Poradnictwo psychologiczne42106 Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych Poradnictwo rodzinne96122 Edukacja i poradnictwo w zakresie pełnienia ról rodz.3378 Motywowanie do udziału w grupie psychoed. dla ofiar przem.9064

12 Formy działań wobec ofiar – statystyka - c.d. Podjęte działania Liczba osób Rok 2009Pierwsze półrocze 2010 Poradnictwo prawne3746 Edukacja w zakresie problemu przemocy w rodzinie Powiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 313 Pomoc w uzyskaniu bezpłatnej obdukcji88 Pomoc materialna11388 Wypełnienie,,Niebieskich Kart1420 Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej314 Współpraca z pedagogiem szkolnym3124 Informowanie o możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach

13 Formy działań wobec ofiar – statystyka - c.d. Podjęte działania Liczba osób Rok 2009Pierwsze półrocze 2010 Skierowanie do Ośrodka/Punktu interwencji Kryzysowej 1911 Edukacja w zakresie problemu uzależnień10534 Pomoc w uzyskaniu specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla dziecka 824 Pomoc w uzyskaniu lokalu socjalnego48 Współpraca z OPiTU/terapia osoby uzależnionej2818

14 Formy działań wobec sprawców przemocy - statystyka Podjęte działania Liczba osób Rok 2009 Pierwsze półrocze 2010 Interwencja kryzysowa Współpraca z instytucjami Współpraca z kuratorami sądowymi3634 Współpraca z dzielnicowym Poradnictwo rodzinne Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów Skierowanie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 kk. 134 Pomoc w uzyskaniu pomocy prawnej1629 Pomoc w uzyskaniu pomocy psychologicznej2944 Współpraca z placówkami prowadzącymi terapię uzależnień12644

15 Formy działań wobec sprawców przemocy – c.d. Podjęte działania Liczba osób Rok 2009Pierwsze półrocze 2010 Udzielania wsparcia w realizacji działań na rzecz poprawy sytuacji w rodzinie Motywowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym dla sprawców przemocy Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego Udzielanie informacji o możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach Psychoedukacja – uświadamianie sprawcy o własnej odpowiedzialności za stosowane czyny i zachowania Motywowanie do uczestnictwa w grupie edukacyjnej, terapeutycznej Edukowanie w zakresie problemu przemocy domowej137125

16 Formy działań wobec sprawców przemocy – c.d. Podjęte działaniaLiczba osób Rok 2009Pierwsze półrocze 2010 Dostarczanie wiedzy o sposobach rozwiązywania konfliktów bez przemocy Edukacja dot. problemu uzależnień oraz jego skutków społecznych Wyjaśnianie działań wynikających z procedury,,Niebieskiej Karty Edukowanie w zakresie prawidłowej komunikacji interpersonalnej Edukacja i poradnictwo w zakresie prawidłowego pełnienia roli rodzicielskiej Monitorowanie zachowań sprawcy przemocy w rodzinie i podejmowanych przez niego działań Wydobywanie i wzmacnianie zasobów przydatnych do pozytywnej zmiany

17 ,,STOP PRZEMOCY Grupa psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy domowej Okres trwania – 3 miesiące Cel: zmiana przekonań zmiana przekonań modyfikacja stereotypów dotyczących przemocy modyfikacja stereotypów dotyczących przemocy zapoznanie ze skutecznymi strategiami zatrzymującymi przemoc zapoznanie ze skutecznymi strategiami zatrzymującymi przemoc

18 ,,Przełam Przemoc I Zajęcia edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie Cele: Cele: dostarczenie wiedzy na temat problemu przemocy dostarczenie wiedzy na temat problemu przemocy w rodzinie; uświadomienie czym jest przemoc w rodzinie; uświadomienie czym jest przemoc uzyskania świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich uzyskania świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich nauka rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe nauka rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe u sprawcy u sprawcy

19 Zajęcia edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie Cykl spotkań grupowych Cykl spotkań grupowych 8 bloków tematycznych/8 sesji/po 2 godz. 8 bloków tematycznych/8 sesji/po 2 godz. Formy pracy: Miniwykłady Miniwykłady Projekcja filmów ( praca na zobrazowanych sytuacjach) Projekcja filmów ( praca na zobrazowanych sytuacjach) Warsztaty konkretnych umiejętności Warsztaty konkretnych umiejętności,,zadania domowe ( podanie do przeanalizowania zagadnień),,zadania domowe ( podanie do przeanalizowania zagadnień) dyskusja,,,burza mózgów dyskusja,,,burza mózgów

20 ,,Przełam Przemoc II Zajęcia edukacyjne dla ofiar przemocy Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy i jej skutków Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy i jej skutków Propagowanie rozwiązań (merytorycznych, organizacyjnych i prawnych) Propagowanie rozwiązań (merytorycznych, organizacyjnych i prawnych) Motywowanie do działań egzekwujących prawa przysługujące ofiarom Motywowanie do działań egzekwujących prawa przysługujące ofiarom Przekazanie bazy danych instytucji (osób, miejsc) udzielających pomocy Przekazanie bazy danych instytucji (osób, miejsc) udzielających pomocy Uczestniczki otrzymały opracowany na potrzeby programu,,Mały poradnik edukacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Uczestniczki otrzymały opracowany na potrzeby programu,,Mały poradnik edukacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

21 ,,OTWARTE DRZWI - Akcja informacyjna w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw akcja MOPS wpisała się w ogólnopolską kampanię,,Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw trwającą okresie od 22 do 28 lutego akcja MOPS wpisała się w ogólnopolską kampanię,,Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw trwającą okresie od 22 do 28 lutego uruchomione zostały dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu oraz dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu uruchomione zostały dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu oraz dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

22 ,,OTWARTE DRZWI Zakres konsultacji: Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie Konsultacje dla osób stosujących przemoc Konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie w rodzinie Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo psychologiczne Pomoc socjalna Pomoc socjalna Dyżury konsultantów i dzielnicowych odbywały się w siedzibie MOPS, w godzinach w siedzibie MOPS, w godzinach

23 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę! PRZEMOC KARMI SIĘ MILCZENIEM Przestępstwo przemocy domowej określane jest mianem przestępstwa tzw. czterech ścian. Z jednej strony jest ofiara, z drugiej sprawca. Niestety, często osoby wiedzące o rozgrywającej się za ścianą tragedii w rodzinie, mówią: To nie nasza sprawa, nie wtrącajmy się, to sprawa rodzinna …. Takie podejście to nic innego jak dawanie przyzwolenia sprawcy na kontynuowanie PRZEMOCY!


Pobierz ppt "Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google