Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Treść 1. Sprzedaż – przychody 2. Koszty 3. Wynik finansowy netto 2006 Wykonanie [w tys. zł] Plan Dynamika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA WSKAŹNIKOWA. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Treść 1. Sprzedaż – przychody 2. Koszty 3. Wynik finansowy netto 2006 Wykonanie [w tys. zł] Plan Dynamika."— Zapis prezentacji:

1

2 ANALIZA WSKAŹNIKOWA

3 Treść 1. Sprzedaż – przychody 2. Koszty 3. Wynik finansowy netto 2006
Wykonanie [w tys. zł] Plan Dynamika 4:2 [w %] planu 4:3 2006 2007 1 2 3 4 5 6 1. Sprzedaż – przychody 7 063,1 7 353,3 7 661,8 108 104 2. Koszty 7 288,7 7 297,4 7 385,5 100 101 3. Wynik finansowy netto -225,6 55,9 276,3 -

4

5 dostaw i usług (w dniach)
Treść Wykonanie [w tys. zł] Plan Dynamika 4:2 [w %] planu 4:3 2006 2007 1 2 3 4 5 6 4. Stan - należności - zapasów - zobowiązań 185,9 118,3 503,4 150,0 118,0 550,0 157,4 127,0 938,0 84,7 107,4 186,3 105,0 107,6 170,5 5. Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (w dniach) 15,8 13 82,3 100,0 6. Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w dniach) 11,0 14 21 190,9

6 Treść 7. Wysokość kapitału własnego 8. Udział własnego w finansowaniu
Wykonanie [w tys. zł] Plan Dynamika 4:2 [w %] planu 4:3 2006 2007 1 2 3 4 5 6 7. Wysokość kapitału własnego 4 959,8 5 015,7 5 236,1 105,6 104,4 8. Udział własnego w finansowaniu majątku trwałego 109,4% 110% 111% - 9. Umorzenie środków trwałych 62,7% 63% 63,8%

7 CZĘŚĆ OPISOWA

8 Miejska Komunikacja Samochodowa
1. ROK POWOŁANIA Komunikacja Miejska rozpoczęła swoją działalność 4 stycznia 1961 r., natomiast jako spółka prawa handlowego została powołana 1 grudnia 1996 r. pod nazwą: Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. w Mielcu. W roku 2007 upłynął 11-letni okres funkcjonowania komunikacji jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

9

10

11

12

13

14 Amortyzacja a inwestycje
Rok Nakłady inwestycyjne ogółem Zakup taboru Modernizacja taboru Udział inwestycji dot. taboru i inwestycji ogółem w % Inwestycje pozostałe Udział % inwestycji pozostałych szt. wartość 2005 ,40 - 2 175 485,66 50,24 ,74 49,76 2006 ,33 1 323 395,25 277 953,64 79,18 ,44 20,81 2007 1 073 630,81 349 175,00 3 427 143,77 72,30 297 312,04 27,70

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Struktura wiekowa taboru autobusowego
Wyszczególnienie Liczba autobusów w przedziale wiekowym (szt.) Razem Do 3 lat 4-6 lat 7-10 lat 11-15 Powyżej 15 lat Autobusy niskopodłogowe Jelcz M121MB - 4 Neoplan K4016 1 Solaris Urbino 12 2 Jelcz M101I SALUS Autobusy wysokopodłogowe Autosan H9-35 6 10 16 Autosan A10.10M Autosan H6 3 Jelcz 110M 5 7 Jelcz 120M Jelcz M11 11 40

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ANALIZA SWOT MOCNE STRONY
OBSZAR STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SYSTEM KOMUNIKACJI OBSZAR STRATEGICZNY : POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE Strategia Miasta Mielca Miejska Komunikacja Samochodowa Lotnisko, Linia kolejowa, Komunikacja miejska, Bocznica kolejowa. Pełne kompetencje w zakresie organizacji lokalnego transportu pasażerskiego, Wysoka zdolność przewozowa, Ugruntowana pozycja lokalnego przewoźnika Wykup ustalonych przez Gminę Mielec i Gminy sąsiadujące ulg w przejazdach komunikacji miejskiej, Stacja tankowania gazem ziemnym CNG na terenie zajezdni, Organizowanie komunikacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo pasażerów oraz innych użytkowników dróg (czas pracy kierowców), Eksploatacja autobusów niskopodłogowych Nowoczesna stacja uzdatniania wody, Stacja tankowania gazem ziemnym CNG, Nowoczesne stanowisko odpadów komunalnych.

36 SŁABE STRONY SWOT Strategia Miasta Mielca
OBSZAR STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SYSTEM KOMUNIKACJI OBSZAR STRATEGICZNY : POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE Strategia Miasta Mielca Miejska Komunikacja Samochodowa Niezadowalający stan techniczny dróg, Brak rozwiniętej sieci dróg, parkingów osiedlowych, parkingów dla TIR-ów i pojazdów specjalnych, pętli końcowych dla autobusów komunikacji miejskiej, Mała przepustowość systemu dróg, Ruch tranzytowy przez miasto, Brak obwodnic, Brak rozdzielenia ruchu towarowego od ruchu osiedlowego, Oddalenie od głównych szlaków komunikacji kołowej, Przestarzałe parametry kolei oraz niski popyt na przewozy pasażerskie, Brak sprawnego jednolitego systemu zarządzania drogami, Brak opracowanej polityki transportowej miasta, Przestarzała infrastruktura komunikacji miejskiej, Brak dostatecznego wykorzystania istniejącego lotniska Zaawansowany wiek taboru (śr. wieku 13,75 lat), Niski udział (5%) nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów w stosunku do eksploatowanego taboru, Brak preferencji w układzie komunikacyjnym miasta dla komunikacji miejskiej, Wrażliwość komunikacji autobusowej na pogarszanie się warunków (kongestię) w ruchu drogowym. Prowadzenie przez rzekę Wisłokę wód III kl. Brak oczyszczalni ścieków, która oczyszczała by wszystkie zrzucane ścieki, Stosunkowa duża ilość kotłowni indywidualnych opalanych węglem, Brak pełnej świadomości pro ekologicznej

37 SZANSE SWOT Strategia Miasta Mielca Miejska Komunikacja Samochodowa
OBSZAR STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SYSTEM KOMUNIKACJI OBSZAR STRATEGICZNY : POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE Strategia Miasta Mielca Miejska Komunikacja Samochodowa Rozwój i modernizacja lotniska jako lotniska lokalnego zgodnie z programem rządowym w tym zakresie oraz nowelizacją Prawa lotniczego Utworzenie Centrum Obsługi Klienta dla pasażerów komunikacji miejskiej, PKP i PKS i innych środków transportu, Zlikwidowanie przejazdu transportu ciężkiego przez centrum miasta, Budowa układów drogowych, chodników wewnątrz osiedli, Wykorzystanie lotniska do transportu, Zwiększenie wykorzystania linii kolejowej, Wzrost wykorzystania bocznicy kolejowej, Wykorzystanie nieczynnej stacji towarowej Mielec Południowy, Połączenie układu komunikacji miejskiej miast i gmin sąsiadujących, Integracja komunikacji miejskiej z pozostałym transportem zbiorowym, Fundusze UE na rozwój infrastruktury transportowej. Rozwój miasta przekładający się na poszerzenie obszarów działania o tereny nie objęte dotąd komunikacją miejską, Polityka transportowa zmniejszająca atrakcyjność wykorzystywania samochodu osobowego (opłaty parkingowe, strefy ruchu uspokojonego), Nowoczesne rozwiązania taryfowo-biletowe zwiększające atrakcyjność korzystania z transportu publicznego w powiązaniu ich np. z polityką parkingową, Pozyskanie środków unijnych na rozwój i unowocześnienie firmy, Eksploatacja autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG. Budowa oczyszczalni ścieków, Prowadzenie stałego monitoringu ilości zanieczyszczeń w atmosferze, Uzyskanie funduszy Unii Europejskiej i EOG na poprawę stanu środowiska naturalnego, Segregacja odpadów, Wzrost kotłowni opalanym gazem, Wzrost ilości środków transportu zasilanych gazem ziemnym CNG

38 ZAGROŻENIA SWOT Strategia Miasta Mielca
OBSZAR STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SYSTEM KOMUNIKACJI OBSZAR STRATEGICZNY : POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE Strategia Miasta Mielca Miejska Komunikacja Samochodowa Utrzymanie rozdziału kompetencji w zarządzaniu drogami miejskimi, Brak możliwości tworzenia dróg dojazdowych do Mielca i do SSE bez udziału gmin sąsiednich, Brak alternatywnych niż przez centrum Mielca rozwiązań komunikacyjnych w kierunku autostrady A4,Skomplikowany system prawny przy nabywaniu gruntów, załamanie się programów budowy autostrad, Brak środków finansowych. Stary wyeksploatowany tabor autobusowy, Znaczny wzrost kosztów eksploatacji związany ze wzrostem cen, Wzrost cen biletów spowodowany wzrostem kosztów działalności, Starzejąca się załoga i brak na rynku pracy potencjalnych pracowników w zamian za odchodzących na emeryturę szczególnie w zawodzie kierowcy, Wysokie koszty utrzymania przystanków przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat za korzystanie z przystanków innych przewoźników, Nasilenie nielegalnie działającej konkurencji na rynku usług komunikacyjnych zainteresowanych pasażerem tylko w godzinach szczytów przewozowych, Niesprzyjająca rozwojowi transportu publicznego polityka społeczno-gospodarcza państwa, Niekontrolowany rozwój komunikacji indywidualnej i utrata pasażerów na rzecz samochodu osobowego, Niż demograficzny w szkołach, Emigracja zarobkowa zagranicę Brak lub niedobór własnych środków finansowych, Słabe tempo wprowadzania segregacji odpadów komunalnych, Brak skutecznej egzekucji prawa w zakresie ochrony środowiska, Rozwój przemysłu, wzrost niezrównoważonego transportu.


Pobierz ppt "ANALIZA WSKAŹNIKOWA. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Treść 1. Sprzedaż – przychody 2. Koszty 3. Wynik finansowy netto 2006 Wykonanie [w tys. zł] Plan Dynamika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google