Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Operacyjne Synchronizacja dr inż. Wiktor B. Daszczuk Instytut Informatyki Politechnika Warszawska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Operacyjne Synchronizacja dr inż. Wiktor B. Daszczuk Instytut Informatyki Politechnika Warszawska."— Zapis prezentacji:

1 Systemy Operacyjne Synchronizacja dr inż. Wiktor B. Daszczuk wbd@ii.pw.edu.pl Instytut Informatyki Politechnika Warszawska

2 Wyścigi w systemie operacyjnym IPC - komunikacja między procesami (ang. Inter-Process Communication) W SO wykonujące się procesy często współdzielą obszary wspólnej pamięci, pliki lub inne zasoby. Należy unikać tzw. wyścigów. Def. 1 Warunkami wyścigu (ang. race conditions) nazywamy sytuację, w której dwa lub więcej procesów wykonuje operację na zasobach współdzielonych, a ostateczny wynik tej operacji jest zależny od przeplotu operacji składowych i może być niejednoznaczny (niezgodny ze specyfikacją).

3 Przykład wyścigu Program P1 1. LOAD A 2. INC 3. STORE A Program P2 4. LOAD A 5. DEC 6. STORE A

4 Lekarstwo: niepodzielność ciągu operacji Program P1 1. LOAD A 2. INC 3. STORE A Program P2 4. LOAD A 5. DEC 6. STORE A sekcje krytyczne

5 Blokowanie przerwań Program P1 DI 1. LOAD A 2. INC 3. STORE A EI Nieskuteczne w wieloprocesorach !

6 Instrukcja „badaj i modyfikuj” (Test-And-Set) Z Komórki pamięci Z’ Rejestr R 1. 2. Niepodzielnie !

7 Instrukcja „badaj i modyfikuj” (Intel) I Z Komórka pamięci RR Rejestr R 1. 2. Rejestr roboczy 3.

8 Instrukcja „badaj i modyfikuj” (Intel) II Z Komórka pamięciRejestr R Wynik - zamiana wartości Instrukcja LOCK XCHG

9 Blokowanie instrukcją „badaj i modyfikuj” B:MOV AL,1 LOCK.XCHG AL,G TEST AL JNZ B Odblokowanie MOV G,0 Zmienna globalna G

10 Sekcja krytyczna Def. 2 Sekcja krytyczna - fragment programu, w którym występują instrukcje dostępu do zasobów współdzielonych. Instrukcje tworzące sekcje krytyczne muszą wykonywane w reżimie wzajemnego wykluczania (ang. mutual exclusion) ze względu na zasób współdzielony. W praktyce sekcja krytyczna musi być poprzedzona i zakończona operacjami realizującymi wzajemne wykluczanie.

11 Warunki konieczne implementacji SK Dla prawidłowej implementacji sekcji krytycznych muszą być spełnione następujące 3 warunki, przy czym nie czynimy żadnych założeń dotyczących szybkości działania procesów, czy też liczby procesorów: 1.Wewnątrz SK może przebywać tylko jeden proces, 2.Jakikolwiek proces znajdujący się poza SK, nie może zablokować innego procesu pragnącego wejść do SK, 3.Każdy proces oczekujący na wejście do SK powinien otrzymać prawo dostępu w skończonym czasie, o ile procesy opuszczają SK w skończonym czasie (w praktyce: prawo dostępu w rozsądnym czasie).

12 Mechanizmy realizujące wzajemne wykluczanie Podejścia: 0. Blokowanie przerwań (nieskuteczne w wieloprocesorach). 1. Mechanizmy z aktywnym oczekiwaniem na wejście do SK, (a) instrukcja „Badaj i modyfikuj”, (d) algorytm Petersona. 2. Mechanizmy z zawieszaniem procesu oczekującego na wejście do SK. (a) semafory, (b) monitory, (c) komunikaty. Synchronizacja przez zmienne

13 Blokowanie przerwań ang. interrupt disabling każdy proces wchodząc do SK blokuje przerwania, a wychodząc odblokowuje, zaleta: proces znajdujący się w SK może uaktualnić zawartość zasobów dzielonych bez obawy, że inny proces będzie interweniował. wada: jeżeli proces na wyjściu z SK nie odblokuje przerwań, to nastąpi upadek systemu; ponadto, w przypadku systemów wieloprocerowych technika nieskuteczna, technika blokowania przerwań może być stosowana w jądrze SO przy uaktualnianiu niektórych systemowych struktur danych, lecz nie może być wykorzystywana do realizacji wzajemnego wykluczania w przestrzeni użytkownika.

14 Algorytm Petersona I (aktywne oczekiwanie) T. Dekker (1965), R. Peterson (1981 - prostsza wersja) Każdy proces przed wejściem do SK wywołuje enter_region z własnym numerem jako parametrem, zaś po wyjściu leave_region.

15 Algorytm Petersona II #define FALSE 0 #define TRUE 1 #define N 2 int turn; int interested[N]; /* initially 0 */ enter_region(int process) /* process nr 0 or 1 */ { int other; other = 1 - process; interested[process] = TRUE; turn = process; while((turn == process)&&(interested[other] == TRUE)); } leave_region(int process) { interested[process]=FALSE; }

16 Algorytm Petersona III Wady: 1.Aktywne oczekiwanie 2.Postać zależy od liczby procesów, bardzo komplikuje się ze zwiększaniem liczby procesów

17 Wady rozwiązań opartych na aktywnym oczekiwaniu strata czasu procesora, możliwość blokady systemu przy wielopriorytetowym sposobie szeregowania procesów, tzw. zjawisko inwersji priorytetów.

18 Semafory P passeren proberen V vrygeven verhogen

19 Semafor I 1968 - E. W. Dijkstra wprowadza pojęcie semafora Def. 3 – typ danych Współdzielona zmienna s o wartościach całkowitych nieujemnych, na której są dostępne dwie niepodzielne operacje: zwiększenia o 1 V(s), up(s), s.signal - wykonana zawsze zmniejszenia o 1 P(s), down(s), s.wait - wykonana gdy rezultat nieujemny

20 Semafor II Def. 3a – programistyczna Współdzielona zmienna s o wartościach całkowitych nieujemnych, na której są dostępne dwie niepodzielne operacje: P - zmniejszenie o 1 jeżeli możliwe, w przeciwnym wypadku operacja lub proces opóźniany V - zwiększenie o 1 lub wznowienie zawieszonego procesu

21 Semafor binarny Próba zwiększenia powyżej 1 jest ignorowana Semafor ogólny Przyjmuje wszystkie wartości nieujemne

22 Semafory: realizacja type semaphore=class(wp:integer); var wart:integer; kolejka:queue; procedure P; begin if wart > 0 then wart:=wart-1 else begin wstaw proces do kolejka; zablokuj proces end end; procedure V; begin if kolejka.empty then wart:=wart+1 else begin usuń jeden z procesów z kolejka i wstaw do kolejki gotowych end end; begin wart:=wp; init kolejka end.

23 Semafory: bufor type buffer=class (n:integer) ; var mutex:bin_semaphore; b:array[0..n-1]of item; pełny,pusty:semaphore; wolny,zajęty:0..n-1; procedure put (e:item); begin P(mutex); P(pełny); b[wolny]:=e; wolny:=(wolny+1)mod n; V(pusty); V(mutex) end; procedure get (var e:item); begin P (mutex); P (pusty); e:=b[zajęty]; zajęty:=(zajęty+1)mod n; V(pełny); V(mutex) end; begin wolny:=0; zajęty:=0; init mutex(1), pełny(n), pusty(0) end. P(pełny); P(mutex); P(pusty); P(mutex); ? ?

24 Zakleszczenie Def. 4 Zakleszczenie to stan, w którym występują procesy (programy, wątki,...), które oczekują na zdarzenie (zdarzenia) które nie może wystąpić.

25 Problem 5 filozofów ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? RIP pięciu filozofów przy stole z rozstawionymi pięcioma talerzami i pięcioma widelcami pomiędzy talerzami każdy z filozofów tylko je i myśli, do jedzenia potrzebuje talerza i dwóch widelców widelec jest zasobem współdzielonym przez sąsiadujących filozofów

26 I rozwiązanie: ustalona kolejność Co najmniej jeden bierze najpierw prawy, co najmniej jeden bierze najpierw lewy 1P 1L 1P 2L 2P 2L

27 II rozwiązanie: lokaje (uogólnienie I) Max 4

28 III rozwiązanie: dwa lub żaden Filozof bierze dwa widelce jeżeli oba są wolne !

29 Przykładowy scenariusz RIP Zjawisko: zagłodzenie

30 Zagłodzenie Def. 5 Zagłodzenie to stan, w którym występują procesy (programy, wątki,...), które oczekują na zdarzenie (zdarzenia) które może wystąpić, ale wciąż nie następuje.

31 5 filozofów: semafory (II) var philosophers:class; var fork:array[0..4]of semaphore; left_b,right_b:semaphore; procedure weź (i:0..4); begin select true  begin P(left_b); P(fork[i]); P(right_b); P(fork[i + ]) end; true  begin P(right_b); P(fork[i + ]); P(left_b); P(fork[i]) end endselect end; procedure odłóż (i:0..4); begin select true  begin V(fork[i]); V(left_b); V(fork[i + ]); V(right_b) end; true  begin V(fork[i + ]); V(right_b); V(fork[i]); V(left_b) end endselect end; begin init left_b(4), right_b(4); for i:=0 to 4 do init fork[i](1) end.

32 Operacja + i + = df (i+1) mod 5

33 Koncepcja monitora procedure put (e:item) begin P(mutex); P(pełny); b[wolny]:=e; wolny:=wolny+1; V(pusty); V(mutex) end; procedure put (e:item) beginP P(pełny); b[wolny]:=e; wolny:=wolny+1; V(pusty); endV; ?

34 Monitor C.A.R. Hoare (1974) Per Brinh Hansen (1975) Edsger W. Dijkstra (1974) ZASADY 1. Klasa 2. Sekcja krytyczna w metodach 3. Zawieszanie ze zwolnieniem sekcji krytycznej 4. Zasada bezpośredniego wznowienia (H,D) lub stan pobudzony (BH) type m=monitor (...); var c 1,c 2,...:condition;... procedure P1 (...); begin if nie może then c i.wait; zrób co trzeba; if not c j.empty then c j.signal end; procedure P2 (...); begin if nie może then c j.wait end;... end; begin... end.

35 Monitor: implementacja bufora type buf=monitor (n:integer); var pełny,pusty:condition; b:array[0..n-1]of item; ile:0..n; wolny,zajęty:0..n-1; procedure wstaw (e:item); begin if ile=n then pełny.wait; ile:=ile+1; b[wolny]:=e; wolny:=(wolny+1)mod n; if not pusty.empty then pusty.signal end; procedure wyjmij (var e:item); begin if ile=0 then pusty.wait; ile:=ile-1; e:=b[zajęty]; zajęty:=(zajęty+1)mod n; if not pełny.empty then pełny.signal end; begin ile:=0; wolny:=0; zajęty:=0 end.

36 Monitor: implementacja semafora type sem=monitor (wp:integer); var s:condition; wart:integer; procedure P; begin if wart=0 then s.wait; wart:=wart-1; end; procedure V; begin wart:=wart+1; if not s.empty then s.signal end; begin wart:=wp end.

37 Monitor: 5 filozofów (rozwiązanie III) var philosophers:monitor; var fork:array[0..4]of boolean; s:array[0..4]of condition; procedure weź (i:0..4); begin if not (fork[i] and fork[i + ]) then s[i].wait; fork[i]:=false; fork[i + ]:=false end; procedure odłóż (i:0..4); begin fork[i]:=true; fork[i + ]:=true; if fork[i  ] then s[i  ].signal; if fork[i ++ ] and fork[i + ] then s[i + ].signal; end; begin for i:=0 to 4 do fork[i]:=true end.

38 Operacje +, ++,  i + = df (i+1) mod 5 i ++ = df (i+2) mod 5 i  = df (i-1) mod 5

39 Zasady implementacji monitora type m=monitor (...); var c i,c j : condition;... procedure P1 (...); beginP if nie może then c i.wait; zrób co trzeba; if not c j.empty then c j.signal endV; begin... end. 1 1 var m:bin_semaphore 2 2 var ci,cj:bin_semaphore; ile_ci,ile_cj:integer 3 3 P(m) 4 4 ile_ci:=ile_ci+1; V(m); P(ci); ile_ci:=ile_ci-1 5 5 ile_cj=0 6 6 V(cj); P(m) 7 7 V(m) 8 8 init m(1), ci(0), cj(0); ile_ci:=0; ile_cj:=0;

40 Monitor: realizacja w  -jądrze I type monitor=class; var aktywny:process; gotowe:queue; procedure beginP (pr:process); begin if aktywny  NULL then gotowe.wstaw(pr) else aktywny:=pr end; procedure endV (pr:process); var pr0:process; begin if gotowe.pusta then aktywny:=NULL else begin gotowe.wyjmij(pr0) aktywny:=pr0 end end; cdn...

41 Monitor: realizacja w  -jądrze II procedure transfer (pr,pr0:process); begin gotowe.usuń(pr0); gotowe.wstaw(pr); aktywny:=pr0 end; procedure wait (pr:process); var pr0:process; begin if gotowe.pusta then aktywny:=NULL else begin gotowe.wyjmij(pr0) aktywny:=pr0 end end; {wait=endV} cdn... begin {monitor} aktywny:=NULL; init gotowe end.

42 Monitor: realizacja w  -jądrze III type condition=class (m:monitor); zawieszone:queue; procedure wait (pr:process); begin zawieszone.wstaw(pr); m.wait(pr) end; procedure signal (pr:process); var pr0:process; begin if not zawieszone.pusta then begin zawieszone.wyjmij(pr0) m.transfer(pr,pr0) end end; begin {condition} init zawieszone end.

43 Graf stanów - semafor s i neutralny zawieszo- ny na s i P(s i ),ws i =0 P(s i ),ws i >0 V(s i )

44 Graf stanów - monitor poza mon. aktywny w mon. beginP, r.k. wolny c i.signal gotowy w mon. beginP, r.k. zaj. zawiesz. na c i c i.wait c x.wait, endV c x.wait, endV

45 Monitor Brinh Hansena 1.zamiast warunków condition - kolejki queue 2. zamiast bezpośredniego wznowienia - wznawiany proces z priorytetowym stanie pobudzony 3. proces wznawiający może tyko opuścić monitor

46 Graf stanów - monitor Brinh Hansena poza mon. aktywny w mon. beginP, r.k. wolny gotowy w mon. beginP, r.k. zaj. zawiesz. na q i q i.wait c x.wait, endV (brak pob.) c x.wait, endV pobudzony q i.continue endV

47 Komunikaty I (ang. message passing) Oparte na dwóch wywołaniach systemowych (prymitywach): send( destination, message ) receive( source, message ) Synchronizacja bazuje na fakcie, że komunikat nie może zostać odebrany zanim zostanie wysłany. Komunikaty są kompletowane i przekazywane przez system przesyłania komunikatów (ang. Message Passing System), często zawarty w systemie operacyjnym.

48 Komunikaty II Def. 6 Synchroniczność komunikacji: prymityw synchroniczny (blokujący) - blokuje nadawcę/odbiorcę do zakończenia przesyłania i zaakceptowania komunikatu prymityw asynchroniczny (nieblokujący) - pozwala nadawcy/odbiorcy biec dalej również przy niegotowości drugiej strony, zakończenie komunikowane przez wyjątek lub ustawienie flagi (aktywne oczekiwanie)

49 Komunikaty III Adresowanie: bezpośrednie, każdy proces posiada unikatowy adres. Można stosować poniższy mechanizm spotkań: pośrednie poprzez skrzynkę (port, kolejkę,...) pośredniczącą pełniącą funkcję bufora pośredniczącego. Argumentem wywołań send i receive jest adres skrzynki a nie adres konkretnego procesu.

50 Komunikaty: spotkania Spotkanie: para synchronicznych (blokujących) komunikatów: właściwy komunikat i potwierdzenie zawierające odpowiedź.

51 Komunikaty: algorytm producent/konsument I Założenia wstępne: wiadomości są tego samego rozmiaru, wiadomości wysłane lecz nie odebrane są buforowane automatycznie przez system przesyłania komunikatów, użyto N wiadomości, analogicznie do N miejsc współdzielonego bufora, komunikaty są traktowane jako medium transportowe dla informacji, tzn. mogą być wypełnione bądź puste, algorytm rozpoczyna wysłanie przez konsumenta N pustych komunikatów do producenta, aby producent mógł wysłać nową informację do konsumenta, musi mieć dostępny pusty komunikat odebrany od konsumenta - liczba komunikatów w obiegu między producentem a konsumentem jest stała i niezależna od szybkości produkcji czy konsumpcji informacji.

52 Komunikaty: algorytm producent/konsument II const N=100; procedure producer; var item:integer; m:message; begin repeat produce_item( item ); receive( m ); build_message( m, item ); send ( m ) until false end; procedure consumer; var i,item:integer; m:message; begin for i = 0 to N-1 do send( producer, m ); repeat receive( m ); extract_item( m, item ); send( m ); until false end.

53 Problem pisarzy i czytelników var writers_readers:class; var mutex,db: bin_semaphore; rc:integer; procedure writer; begin think_up_data; P(db); write_data_base; V(db) end; procedure reader; begin P(mutex); rc := rc + 1; if rc = 1 then P(db); V(mutex); read_data_base; P(mutex); rc := rc - 1; if rc = 0 then V(db); V(mutex); use_data_read; end; begin init mutex(1), db(1); rc := 0 end.

54 Problem śpiącego fryzjera var barbers=class (n:integer) const CHAIRS=n; var customers,barbers: semaphore; mutex:bin_semaphore; waiting:integer; procedure barber; begin P(customers); P(mutex); waiting := waiting - 1; V(barbers); V(mutex); cut_hair end; procedure customer; begin P(mutex); if waiting < CHAIRS then begin waiting := waiting + 1; V(customers); V(mutex); P(barbers); get_haircut end else V(mutex) end; begin init customers(0), barbers(0), mutex(1); wainitng := 0 end.


Pobierz ppt "Systemy Operacyjne Synchronizacja dr inż. Wiktor B. Daszczuk Instytut Informatyki Politechnika Warszawska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google