Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 r.. 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 r.. 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 r.

2 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064336. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064336.

3 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2010 roku wynosił 44 236 500 zł i dzielił się na 88 473 udziałów po 500 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2010 roku wynosił 44 236 500 zł i dzielił się na 88 473 udziałów po 500 zł każdy. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec.

4 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu W skład spółki wchodzą: W skład spółki wchodzą: 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 2. Zakład Usług Komunalnych, 3. Zakład Dróg Miejskich, 4. Administracja Spółki.

5 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Wymienione zakłady wykonują następujące usługi: Wymienione zakłady wykonują następujące usługi: 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji: zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków, utrzymania kanalizacji deszczowej, utrzymania kanalizacji deszczowej, instalatorskie wod - kan, instalatorskie wod - kan, transportowo - sprzętowe, transportowo - sprzętowe, wodomierzowni, wodomierzowni, badań laboratoryjnych wod - kan, badań laboratoryjnych wod - kan, odczytu wodomierzy. odczytu wodomierzy.

6 6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 2. Zakład Usług Komunalnych: czyszczenia ulic, placów i chodników, czyszczenia ulic, placów i chodników, wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, wywozu nieczystości płynnych, sporządzania analiz dot. tonażu wywiezionych odpadów, sporządzania analiz dot. tonażu wywiezionych odpadów, utrzymania terenów zieleni. utrzymania terenów zieleni. 3. Zakład Dróg Miejskich: drogownictwa, drogownictwa, akcji zimowej, akcji zimowej, zarządzania cmentarzem komunalnym. zarządzania cmentarzem komunalnym.

7 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości. Na spółkę nałożono obowiązek utrzymania rentownej działalności oraz płynności finansowej w celu sprawnej realizacji podstawowych zadań, a w szczególności w celu bieżącego współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu przekazanego spółce do realizacji na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Mielec 7 października 2003 r. W/w zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2010 r. i począwszy od IV kwartału 2010 r. spółka rozpoczęła spłatę rat kapitałowych pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia.

8 8 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i Radę Nadzorczą Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i Radę Nadzorczą W 2010 roku spółka utrzymała rentowną działalność, wypracowując zysk netto w kwocie 176 514,36 zł, który w całości zasilił kapitał zapasowy. Utrzymana została płynność finansowa, co jest istotne dla jej sprawnego funkcjonowania i bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych. W 2010 roku wartość sprzedanych usług działalności operacyjnej w stosunku do 2009 roku wzrosła o 9,0%, natomiast kosztów o 10,0 %.

9 9 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Przychody 2010 r. Przychody w zł ogółem w tym: ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie 2009 34 443 934,40 33 791 374,54 Wykonanie 2010 36 649 173,79 36 841 367,00 Wskaźnik wykonania 2010 r. do 2009 r. 106,4%109,0%

10 10 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

11 11 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Koszty 2010 r. Koszty w zł ogółem w tym: koszty działalnościoperacyjnej Wykonanie 2009 r. 33 949 550,45 32 762 369,03 Wykonanie 2010 r. 36 357 749,43 36 045 257,29 Wskaźnik wykonania 2010 r. do 2009 r. 107,1%110,0%

12 12 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu WYNIK FINASOWY BRUTTO 2010 r. Wynik finansowy brutto w zł ogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie 2009 r. 494 383,95 1 029 005,51 Wykonanie 2010 r. 291 424,36 796 109,71 Wskaźnik wykonania 2010 r. do 2009 r. 58,95%77,37%

13 13 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu WYNIK FINASOWY NETTO 2010 r. Wynik finansowy netto w zł Wykonanie 2009 r. 277 660,95 Wykonanie 2010 r. 176 514,36 Wskaźnik wykonania 2010 r. do 2009 r. 63,57%

14 14 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

15 15 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

16 16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu ILOŚĆ POJEMNIKÓW W LATACH 2006 - 2010 w szt. POJEMNOŚĆLATA 20062007200820092010 110 L 5249433928 120 L 11 610 12 152 13 264 13 635 14 065 240 L 498556606661685 1100 L 913968903970985 6000 L 6168513335 PRASOKONT. 3m3 11111 Razem 13 135 13 794 14 868 15 339 15 799

17 17 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu ILOŚĆ ODPADÓW STAŁYCH W LATACH 2006 - 2010 w m 3 GMINY GMINYLATA 20062007200820092010 Miasto Mielec 136 361 143 799 143 533 141 334 143 049 G.Mielec 8 925 9 213 9 332 9 658 9 633 G.Tuszów 4 174 4 328 4 543 4 521 G.Czermin 3 322 3 392 3 378 3 494 3 600 G.Wadowice 2 523 2 763 2 995 3 213 3 371 G.Szczucin986961894783756 G.Padew 1 201 1 607 1 516 2 006 2 042 G.Gawłszowice 1 121 1 161 808 1 144 1 168 G.Przecław203246313546574 G.Mędrzechów305368385449471 G.Bolesław0048171245 G.Olesno0071367511 Razem m 3 159 121 167 838 167 601 167 708 169 941

18 18 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Rotacja należności z tytułu dostaw i usług Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (dni) W 2009 r.40 W 2010 r.40 Wskaźnik 2010 r. do 2009 r.100,0%

19 19 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2009 i 31.12.2010 r. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania w zł 2009 r.2010 r. 1. Rezerwy na zobowiązania2 337 888,002 543 256,00 2. Zobowiązania długoterminowe30 156 082,9029 430 564,31 3. Zobowiązania krótkoterminowe11 349 420,666 693 350,08 w tym z tytułu dostaw i usług 1 167 676,331 163 641,47 4. Rozliczenia międzyokresowe12 175 261,00521 355,05 5. OGÓŁEM56 018 652,5639 188 525,44

20 20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. 1. Rezerwy na zobowiązania to: a. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzona w wysokości kwoty podatku dochodowego do zapłaty w kolejnych latach, b. rezerwa na świadczenia pracownicze, (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) 2. Zobowiązania długoterminowe to: a. zobowiązanie z tytułu pożyczki inwestycyjnej i płatniczej z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu, b. zobowiązanie finansowe dot. leasingu.

21 21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 3. Zobowiązania krótkoterminowe Główne pozycje to: a. pożyczka inwestycyjna zaciągnięta przez spółkę na finansowanie przedsięwzięcia Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu, b. bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 4. Rozliczenia międzyokresowe to głównie: a. środki trwałe przyjęte przez spółkę nieodpłatnie od osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych / infrastruktura techniczna – sieć wod-kan

22 22 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (dni) W 2009 r. 13 W 2010 r. 10 Wskaźnik 2010 r. do 2009 r. 76,92% NIE MA ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH.

23 23 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

24 24 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

25 25 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Wskaźniki umorzenia środków trwałych. Wskaźnik umorzenia środków trwałych % Na dzień 31.12.2009 r.33% Na dzień 31.12.2010 r.35%

26 26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Struktura kapitału własnego na 31.12.2010 r. (w zł) Kapitał własny na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. Kapitał podstawowy 44 236 500,00 Kapitał zapasowy 4 286 549,43 Kapitał rezerwowy 0,00 Zysk netto za 2010 r. 176 514,36 RAZEM wartość kapitału własnego 48 699 563,79

27 27 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu W 2010 r. zakończyła się realizacja Projektu nr 2002/PL/16/P/PE/036 Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt na mocy porozumienia z Gminą Miejską Mielec był realizowany przez Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które jest również operatorem wytworzonego majątku. Była to największa inwestycja w dziedzinie ochrony środowiska w historii Mielca. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła około 23,9 mln EUR netto z czego 16,62 mln EUR stanowiła dotacja Unii Europejskiej. W ramach projektu została wybudowana oczyszczalnia ścieków oraz rozbudowany i zmodernizowany miejski system kanalizacyjny.

28 28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Realizacja przedsięwzięcia zapewniła: Realizacja przedsięwzięcia zapewniła: odbiór ścieków z terenu miasta Mielca i części przyległych gmin wiejskich i usunięcie z nich zanieczyszczeń, w tym związków biogennych przed odprowadzeniem do rzeki Wisłoki, odbiór ścieków z terenu miasta Mielca i części przyległych gmin wiejskich i usunięcie z nich zanieczyszczeń, w tym związków biogennych przed odprowadzeniem do rzeki Wisłoki, likwidacje trzech wylotów kolektorów ogólnospławnych zrzucających ścieki bezpośrednio do rzeki Wisłoki bez żadnego oczyszczania, likwidacje trzech wylotów kolektorów ogólnospławnych zrzucających ścieki bezpośrednio do rzeki Wisłoki bez żadnego oczyszczania, możliwość przyłączenia dodatkowych 1800 mieszkańców Mielca do zmodernizowanego miejskiego systemu kanalizacyjnego, a tym samym do oczyszczalni ścieków, możliwość przyłączenia dodatkowych 1800 mieszkańców Mielca do zmodernizowanego miejskiego systemu kanalizacyjnego, a tym samym do oczyszczalni ścieków, poprawę jakości wody w Wisłoce ujmowanej do celów pitnych dla miasta Mielca poprzez skanalizowanie osiedli mieszkaniowych położonych powyżej ujęcia, a tym samym zaprzestanie nielegalnych zrzutów ścieków do rzeki rowami melioracyjnymi, poprawę jakości wody w Wisłoce ujmowanej do celów pitnych dla miasta Mielca poprzez skanalizowanie osiedli mieszkaniowych położonych powyżej ujęcia, a tym samym zaprzestanie nielegalnych zrzutów ścieków do rzeki rowami melioracyjnymi, ochronę wód podziemnych oraz poprawę stanu sanitarnego na terenach, na których została wykonana kanalizacja w ramach Projektu, poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych ścieków oraz zaprzestanie wprowadzania ścieków przez mieszkańców bezpośrednio do gruntu, ochronę wód podziemnych oraz poprawę stanu sanitarnego na terenach, na których została wykonana kanalizacja w ramach Projektu, poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych ścieków oraz zaprzestanie wprowadzania ścieków przez mieszkańców bezpośrednio do gruntu, ochronę rzeki Wisłoki przed zanieczyszczeniem, a pośrednio rzeki Wisły i basenu Morza Bałtyckiego. ochronę rzeki Wisłoki przed zanieczyszczeniem, a pośrednio rzeki Wisły i basenu Morza Bałtyckiego.

29 29 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Źródła finansowania Projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

30 30 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe w 2010 roku: 1. Wartości niematerialne i prawne386 210,00 zł 2. Przedsięwzięcie p.n. "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu sfinansowane: 2 426 599,71 zł - ze środków Funduszu Spójności i pożyczki płatniczej 1 203 853,31 zł - ze środków własnych spółki 1 222 409,97 zł w tym z pożyczki z NFOŚiGW 947 956,18 zł - odsetki od pożyczki inwestycyjnej i płatniczej 336,43 zł 3. Inne zadania inwestycyjne spółki (sfinansowane ze środków własnych spółki) 2 738 013,62 zł RAZEM5 550 823,33 zł

31 31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Nakłady poniesione na roboty budowlano - montażowe w 2010 r. Lp.Nazwa zadanianakłady roku zł. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 1Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Witosa boczna -Wydro2 578,92 2Przygotowanie dokumentacji-projekt powiatowy99 434,38 3Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej - ul. Nowa12 302,70 4Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej - ul. Mickiewicza8 848,52 5 Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej - ul. Kpt. Hynka, Kredytowa, Wolności 105 768,16 6Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Brata Alberta1 215,09 7Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Cyranowska6 793,32 8Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Boguszewskiej2 338,55 9Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Szarych Szeregów nr inw.24429600,00 10Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Ciołkosza nr inw.24429831,71

32 32 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 11Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Kolejowa nr inw.24374658,24 12Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wolności - boczna nr inw.24280629,19 13Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Smoczka nr inw.21871883,62 14Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Świerkowa nr inw.22274691,71 15Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska nr inw.22492621,17 16Odcinek sieci wodociągowej DN 63 - ul. Benedyktyńska4 591,13 17Odcinek sieci kanalizacyjnej DN 160 - ul. Benedyktyńska7 694,53 18Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Gołębia nr inw.24279601,81 19Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Sabbata nr inw.24427742,39 20Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Biedronki nr inw.22259622,54 21Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. B. Wstydliwego nr inw.22578582,59 22Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Królowej Jadwigi nr inw.21411622,54 23Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Nowa nr inw.23640560,48 24Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Orzeszkowej nr inw.21058643,20 25Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej DN 200 wraz z przepomp. - ul. Nowa137 023,35

33 33 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 26Wymiana kabla SN 15kV ul. Wolności-ul. K. Wielkiego do Rowu Trześń Mała160 000,00 27Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Szafera nr inw.219493 341,64 28Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Sienkiewicza nr inw.210121 363,12 29Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Słowackiego nr inw.23951623,75 30Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska nr inw.24384603,94 31Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Karola Popiela nr inw.24429610,38 32Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Kasprzaka - boczna nr inw.22557611,91 33Odcinek sieci wodociągowej DN 110 i DN 90 - ul. Nowa66 739,30 34Odcinek sieci kanalizacyjnej DN 200 i DN 160 - ul. Nowa72 954,13 35Modernizacja sieci wodociągowej DN 150 - ul. Mickiewicza120 587,21 36Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 - ul. Wolności47 718,47 37Przebudowa sieci wodociągowej DN 315 - ul. Wolności44 989,63 38Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska nr inw.22494647,91 39Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Obrońców Pokoju nr inw.2306599,46 40Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Jagiellończyka nr inw.218092 758,36

34 34 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 41Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Legionów46 637,13 42Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Jędrusiów nr inw.2351515,12 43Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Mickiewicza nr inw.229510,08 44Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Ślusarska nr inw.24069604,22 45Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Legionów nr inw.275713,17 46Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Lema nr inw.24276665,68 47Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska (dz.439/18)1 692,57 48Modernizacja sieci kanalizacyjnej - ul. Legionów509 126,03 49Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Narutowicza657,48 50Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Rynek Rzochowski nr inw.22258740,73 51Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Długa nr inw.216711 156,95 52Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Partyzantów nr inw.21895657,48 53Rozbudowa sieci wodociągowe - ul. Lachnita nr inw.21193680,32 54Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Skarżyńskiego nr inw.21200693,70 55Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wiesiołowskiego nr inw.22235857,72

35 35 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 56Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska nr inw.22495667,36 57Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wiejska nr inw.22936802,65 58Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Ciołkosza nr inw.24429(dz.3003)742,37 59Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Ciołkosza nr inw.24429(dz.3065)801,02 60Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Bigo nr inw.24429(dz.3019)677,68 61Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Bigo nr inw.24429(dz.3020)921,65 62Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Drzewieckiego316 336,50 63Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Sandomierska nr inw.22798(dz.1779/2)681,96 64Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Mickiewicza - Nowy Rynek2 769,41 65Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Krańcowa10 281,37 66Odcinek sieci wodociągowej DN 110 - ul. Wojsławska21 607,74 67Odcinek sieci kanalizacyjnej DN 160 - ul. Wojsławska4 712,52 68Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Konopnickiej nr inw.270/b(dz.1722/1)4 233,52 69Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Legionów nr inw.2971(dz.2622/8)762,83 70Budowa rurociągu kanalizacyjnego - ul.Skarżyńskiego(dz.2830)1 237,15

36 36 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 71Budowa rurociągu kanalizacyjnego - ul.Sabbata(dz.3110)520,00 72Budowa rurociągu kanalizacyjnego - ul.Krańcowa(dz.1706)1 245,04 73Budowa rurociągu kanalizacyjnego - ul. Szarych Szeregów520,00 74Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska nr inw.22495(dz.2778)750,93 75Odcinek sieci wodociągowej DN 90 - ul. Królowej Jadwigi10 200,00 76Odcinki sieci wodociągowej DN 160, DN 90, DN 6357 752,52 77Odcinki sieci kanalizacyjnej DN 300, DN 200, DN 160204 862,65 78Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej - ul. Brata Alberta16 650,00 79Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Padykuły70 750,51 80Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Brata Alberta23 797,50 81Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Iwaszkiewicza47 823,42 82Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Ciołkosza nr inw.24429(dz.3064)799,38 83Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wąska nr inw.23262(dz.1723)723,12 84Odcinek sieci wodociągowej DN 90 - ul. Legionów21 743,29 85Odcinek sieci kanalizacyjnej DN 200 – ul. Legionów27 106,39 86Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Krzywa (dz.1059/1)2 315,06 RAZEM2 342 732,97

37 37 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Nakłady poniesione na zakup maszyn i urządzeń w 2010 r. Lp.Tytuł rodzajowy nakłady roku zł. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 1Pompa 3LS40-125/2,2KW4 091,39 2Analizator chloru14 744,00 3Ploter OCE z podstawą i koszem9 063,00 4Mętnościomierz5 103,05 5Stacja robocza L110T063 924,00 6Stacja robocza Z2003 951,00 7Ubijak wibracyjny5 950,00 8Agregat pompowy spalin74 000,00 Razem120 826,44

38 38 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 1Kosiarka bijakowa boczna12 900,00 2Podnośnik hydrauliczny AJ 50-T24 850,00 3Klucz elektryczny MAX-BOXER4 200,00 4Pojemnik KP-4 gruzownik3 800,00 5Pojemnik KP-4 gruzownik3 800,00 6Samochód cięż.używany60 200,26 Razem89 750,26

39 39 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu ZAKŁAD DRÓG MIEJSKICH 1Rozsiewacz PIAST RCW-37 344,00 2Wózek narzędziowy wraz z wyposażeniem4 000,00 3Ubijak8 308,86 4Wytwornica P200026 000,00 5Samochód ciężarowy RENAULT KANGOO używany16 300,14 Razem61 953,00 ADMINISTRACJA SPÓŁKI 1Macierz dyskowa HP MSA231227 955,00 2Serwer HP - DL 160G66 170,00 3Przełączniki Switch -infrastruktura systemu informatycznego7 748,00 4Switch-2 szt.11 992,00 5Drukarka termosublimacyjna13 085,00 6Urządzenie RICOH MP C280013 300,00 7Zasilacz awaryjny APC7 496,00 8Urządzenie KYOCERAMita-2 szt18 698,00 Razem106 444,00 OGÓŁEM378 973,70

40 40 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Na działalność remontową w 2010 roku wydatkowano kwotę552 004,32 zł. 1. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wykonano remonty na wartość 510 702,39 zł. Były to następujące zadania: remont maszyn i urządzeń ujęcia wody 25 785,56 zł remont maszyn i urządzeń SUW103 746,40 zł remont układu zasilania SUW 50 500,00 zł remont uszczelnienia osadu pokoagul. nr inw. 22148 15 000,00 zł remont pomieszczeń w budynku SUW 26 204,31 zł remont stolarki okienno-drzwiowej nr inw. 22195 19 600,00 zł remont sieci wodociągowej 57 999,05 zł remont sieci kanalizacyjnej 2 517,07 zł remont sieci kanalizacyjnej DN 200 na ul. Staffa 26 800,00 zł remont odcinka sieci kanal. DN 300 i DN 200 Al. Niepodległości 68 400,00 zł remont odcinka sieci kanal. Al. Niepodległości bl. 9 9 600,00 zł remont odcinka sieci kanalizacyjnej DN 300 ul. Wyszyńskiego 30 150,00 zł remont odcinka sieci kanalizacyjnej DN 400 ul. Obrońców Pokoju 74 400,00 zł

41 41 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 2. W Zakładzie Usług Komunalnych wykonano remonty na wartość 9 700,00 zł w tym: remont silnika do ciągnika URSUS 3 700,00 zł remont silnika samochodu RENAULT MASTER 6 000,00 zł 3. W Zakładzie Dróg Miejskich wykonano remonty na wartość 31 601,93 zł w tym: remont ciągnika MT2 nr inw. 7398 5 744,93 zł remont kop-ład. CAT 438C nr inw. 549 25 857,00 zł

42 42 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 r.. 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google