Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 r.

2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Kapitał zakładowy spółki na dzień roku wynosił zł i dzielił się na udziałów po 500 zł każdy. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec.

4 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
W skład spółki wchodzą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Dróg Miejskich, Administracja Spółki.

5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wymienione zakłady wykonują następujące usługi: Zakład Wodociągów i Kanalizacji: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, utrzymania kanalizacji deszczowej, instalatorskie wod - kan, transportowo - sprzętowe, wodomierzowni, badań laboratoryjnych wod - kan, odczytu wodomierzy.

6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Zakład Usług Komunalnych: czyszczenia ulic, placów i chodników, wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, sporządzania analiz dot. tonażu wywiezionych odpadów, utrzymania terenów zieleni. Zakład Dróg Miejskich: drogownictwa, akcji zimowej, zarządzania cmentarzem komunalnym.

7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości. Na spółkę nałożono obowiązek utrzymania rentownej działalności oraz płynności finansowej w celu sprawnej realizacji podstawowych zadań, a w szczególności w celu bieżącego współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” przekazanego spółce do realizacji na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Mielec 7 października 2003 r. W/w zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2010 r. i począwszy od IV kwartału 2010 r. spółka rozpoczęła spłatę rat kapitałowych pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia.

8 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i Radę Nadzorczą W 2010 roku spółka utrzymała rentowną działalność, wypracowując zysk netto w kwocie ,36 zł, który w całości zasilił kapitał zapasowy. Utrzymana została płynność finansowa, co jest istotne dla jej sprawnego funkcjonowania i bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych. W 2010 roku wartość sprzedanych usług działalności operacyjnej w stosunku do 2009 roku wzrosła o 9,0%, natomiast kosztów o 10,0 %.

9 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Przychody 2010 r. Przychody w zł ogółem w tym: ze sprzedaży usług działalności operacyjnej Wykonanie 2009 ,40 ,54 Wykonanie 2010 ,79 ,00 Wskaźnik wykonania 2010 r. do 2009 r. 106,4% 109,0%

10 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

11 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Koszty 2010 r. Koszty w zł ogółem w tym: koszty działalności operacyjnej Wykonanie 2009 r. ,45 ,03 Wykonanie 2010 r. ,43 ,29 Wskaźnik wykonania 2010 r. do 2009 r. 107,1% 110,0%

12 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
WYNIK FINASOWY BRUTTO 2010 r. Wynik finansowy brutto w zł ogółem ze sprzedaży usług działalności operacyjnej Wykonanie 2009 r. ,95 ,51 Wykonanie 2010 r. ,36 ,71 Wskaźnik wykonania 2010 r. do 2009 r. 58,95% 77,37%

13 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
WYNIK FINASOWY NETTO 2010 r. Wynik finansowy netto w zł Wykonanie 2009 r. ,95 Wykonanie 2010 r. ,36 Wskaźnik wykonania 2010 r. do 2009 r. 63,57%

14 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

15 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
ILOŚĆ POJEMNIKÓW W LATACH w szt. POJEMNOŚĆ LATA 2006 2007 2008 2009 2010 110 L 52 49 43 39 28 120 L 11 610 12 152 13 264 13 635 14 065 240 L 498 556 606 661 685 1100 L 913 968 903 970 985 6000 L 61 68 51 33 35 PRASOKONT. 3m3 1 Razem 13 135 13 794 14 868 15 339 15 799

17 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
ILOŚĆ ODPADÓW STAŁYCH W LATACH w m3 GMINY LATA 2006 2007 2008 2009 2010 Miasto Mielec G.Mielec 8 925 9 213 9 332 9 658 9 633 G.Tuszów 4 174 4 328 4 543 4 521 G.Czermin 3 322 3 392 3 378 3 494 3 600 G.Wadowice 2 523 2 763 2 995 3 213 3 371 G.Szczucin 986 961 894 783 756 G.Padew 1 201 1 607 1 516 2 006 2 042 G.Gawłszowice 1 121 1 161 808 1 144 1 168 G.Przecław 203 246 313 546 574 G.Mędrzechów 305 368 385 449 471 G.Bolesław 48 171 245 G.Olesno 71 367 511 Razem m3

18 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Rotacja należności z tytułu dostaw i usług Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (dni) W 2009 r. 40 W 2010 r. Wskaźnik 2010 r. do 2009 r. 100,0%

19 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień i r. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania w zł 2009 r. 2010 r. 1. Rezerwy na zobowiązania ,00 ,00 2. Zobowiązania długoterminowe ,90 ,31 3. Zobowiązania krótkoterminowe ,66 ,08 w tym z tytułu dostaw i usług ,33 ,47 4. Rozliczenia międzyokresowe ,00 ,05 5. OGÓŁEM ,56 ,44

20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień r. Rezerwy na zobowiązania to: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzona w wysokości kwoty podatku dochodowego do zapłaty w kolejnych latach, rezerwa na świadczenia pracownicze, (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) Zobowiązania długoterminowe to: zobowiązanie z tytułu pożyczki inwestycyjnej i płatniczej z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, zobowiązanie finansowe dot. leasingu.

21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Zobowiązania krótkoterminowe Główne pozycje to: pożyczka inwestycyjna zaciągnięta przez spółkę na finansowanie przedsięwzięcia „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Rozliczenia międzyokresowe to głównie: środki trwałe przyjęte przez spółkę nieodpłatnie od osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych / infrastruktura techniczna – sieć wod-kan

22 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (dni) W 2009 r. 13 W 2010 r. 10 Wskaźnik 2010 r. do 2009 r. 76,92% NIE MA ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH.

23 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

24 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

25 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wskaźniki umorzenia środków trwałych. Wskaźnik umorzenia środków trwałych % Na dzień r. 33% Na dzień r. 35%

26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Struktura kapitału własnego na r. (w zł) Kapitał własny na r. Kapitał podstawowy ,00 Kapitał zapasowy ,43 Kapitał rezerwowy 0,00 Zysk netto za 2010 r. ,36 RAZEM wartość kapitału własnego ,79

27 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
W 2010 r. zakończyła się realizacja Projektu nr 2002/PL/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt na mocy porozumienia z Gminą Miejską Mielec był realizowany przez Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które jest również operatorem wytworzonego majątku. Była to największa inwestycja w dziedzinie ochrony środowiska w historii Mielca. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła około 23,9 mln EUR netto z czego 16,62 mln EUR stanowiła dotacja Unii Europejskiej. W ramach projektu została wybudowana oczyszczalnia ścieków oraz rozbudowany i zmodernizowany miejski system kanalizacyjny.

28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu
Realizacja przedsięwzięcia zapewniła: odbiór ścieków z terenu miasta Mielca i części przyległych gmin wiejskich i usunięcie z nich zanieczyszczeń, w tym związków biogennych przed odprowadzeniem do rzeki Wisłoki, likwidacje trzech wylotów kolektorów ogólnospławnych zrzucających ścieki bezpośrednio do rzeki Wisłoki bez żadnego oczyszczania, możliwość przyłączenia dodatkowych 1800 mieszkańców Mielca do zmodernizowanego miejskiego systemu kanalizacyjnego, a tym samym do oczyszczalni ścieków, poprawę jakości wody w Wisłoce ujmowanej do celów pitnych dla miasta Mielca poprzez skanalizowanie osiedli mieszkaniowych położonych powyżej ujęcia, a tym samym zaprzestanie nielegalnych zrzutów ścieków do rzeki rowami melioracyjnymi, ochronę wód podziemnych oraz poprawę stanu sanitarnego na terenach, na których została wykonana kanalizacja w ramach Projektu, poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych ścieków oraz zaprzestanie wprowadzania ścieków przez mieszkańców bezpośrednio do gruntu, ochronę rzeki Wisłoki przed zanieczyszczeniem, a pośrednio rzeki Wisły i basenu Morza Bałtyckiego.

29 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Źródła finansowania Projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”

30 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe w 2010 roku: 1. Wartości niematerialne i prawne ,00 zł 2. Przedsięwzięcie p.n. "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu„ sfinansowane: ,71 zł - ze środków Funduszu Spójności i pożyczki płatniczej ,31 zł - ze środków własnych spółki ,97 zł w tym z pożyczki z NFOŚiGW ,18 zł - odsetki od pożyczki inwestycyjnej i płatniczej 336,43 zł 3. Inne zadania inwestycyjne spółki (sfinansowane ze środków własnych spółki) ,62 zł RAZEM ,33 zł

31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Nakłady poniesione na roboty budowlano - montażowe w 2010 r. Lp. Nazwa zadania nakłady roku zł. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 1 Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Witosa boczna -Wydro 2 578,92 2 Przygotowanie dokumentacji-projekt powiatowy 99 434,38 3 Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej - ul. Nowa 12 302,70 4 Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej - ul. Mickiewicza 8 848,52 5 Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej - ul. Kpt. Hynka, Kredytowa, Wolności ,16 6 Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Brata Alberta 1 215,09 7 Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Cyranowska 6 793,32 8 Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Boguszewskiej 2 338,55 9 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Szarych Szeregów nr inw.24429 600,00 10 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Ciołkosza nr inw.24429 831,71

32 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
11 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Kolejowa nr inw.24374 658,24 12 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wolności - boczna nr inw.24280 629,19 13 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Smoczka nr inw.21871 883,62 14 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Świerkowa nr inw.22274 691,71 15 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska nr inw.22492 621,17 16 Odcinek sieci wodociągowej DN 63 - ul. Benedyktyńska 4 591,13 17 Odcinek sieci kanalizacyjnej DN ul. Benedyktyńska 7 694,53 18 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Gołębia nr inw.24279 601,81 19 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Sabbata nr inw.24427 742,39 20 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Biedronki nr inw.22259 622,54 21 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. B. Wstydliwego nr inw.22578 582,59 22 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Królowej Jadwigi nr inw.21411 23 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Nowa nr inw.23640 560,48 24 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Orzeszkowej nr inw.21058 643,20 25 Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej DN 200 wraz z przepomp. - ul. Nowa ,35

33 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
26 Wymiana kabla SN 15kV ul. Wolności-ul. K. Wielkiego do Rowu Trześń Mała ,00 27 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Szafera nr inw.21949 3 341,64 28 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Sienkiewicza nr inw.21012 1 363,12 29 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Słowackiego nr inw.23951 623,75 30 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska nr inw.24384 603,94 31 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Karola Popiela nr inw.24429 610,38 32 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Kasprzaka - boczna nr inw.22557 611,91 33 Odcinek sieci wodociągowej DN 110 i DN 90 - ul. Nowa 66 739,30 34 Odcinek sieci kanalizacyjnej DN 200 i DN ul. Nowa 72 954,13 35 Modernizacja sieci wodociągowej DN ul. Mickiewicza ,21 36 Przebudowa sieci wodociągowej DN ul. Wolności 47 718,47 37 Przebudowa sieci wodociągowej DN ul. Wolności 44 989,63 38 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska nr inw.22494 647,91 39 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Obrońców Pokoju nr inw.2306 599,46 40 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Jagiellończyka nr inw.21809 2 758,36

34 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
41 Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Legionów 46 637,13 42 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Jędrusiów nr inw.2351 515,12 43 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Mickiewicza nr inw.229 510,08 44 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Ślusarska nr inw.24069 604,22 45 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Legionów nr inw.275 713,17 46 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Lema nr inw.24276 665,68 47 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska (dz.439/18) 1 692,57 48 Modernizacja sieci kanalizacyjnej - ul. Legionów ,03 49 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Narutowicza 657,48 50 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Rynek Rzochowski nr inw.22258 740,73 51 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Długa nr inw.21671 1 156,95 52 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Partyzantów nr inw.21895 53 Rozbudowa sieci wodociągowe - ul. Lachnita nr inw.21193 680,32 54 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Skarżyńskiego nr inw.21200 693,70 55 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wiesiołowskiego nr inw.22235 857,72

35 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
56 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska nr inw.22495 667,36 57 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wiejska nr inw.22936 802,65 58 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Ciołkosza nr inw.24429(dz.3003) 742,37 59 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Ciołkosza nr inw.24429(dz.3065) 801,02 60 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Bigo nr inw.24429(dz.3019) 677,68 61 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Bigo nr inw.24429(dz.3020) 921,65 62 Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Drzewieckiego ,50 63 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Sandomierska nr inw.22798(dz.1779/2) 681,96 64 Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Mickiewicza - Nowy Rynek 2 769,41 65 Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Krańcowa 10 281,37 66 Odcinek sieci wodociągowej DN ul. Wojsławska 21 607,74 67 Odcinek sieci kanalizacyjnej DN ul. Wojsławska 4 712,52 68 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Konopnickiej nr inw.270/b(dz.1722/1) 4 233,52 69 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Legionów nr inw.2971(dz.2622/8) 762,83 70 Budowa rurociągu kanalizacyjnego - ul.Skarżyńskiego(dz.2830) 1 237,15

36 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
71 Budowa rurociągu kanalizacyjnego - ul.Sabbata(dz.3110) 520,00 72 Budowa rurociągu kanalizacyjnego - ul.Krańcowa(dz.1706) 1 245,04 73 Budowa rurociągu kanalizacyjnego - ul. Szarych Szeregów 74 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wojsławska nr inw.22495(dz.2778) 750,93 75 Odcinek sieci wodociągowej DN 90 - ul. Królowej Jadwigi 10 200,00 76 Odcinki sieci wodociągowej DN 160, DN 90, DN 63 57 752,52 77 Odcinki sieci kanalizacyjnej DN 300, DN 200, DN 160 ,65 78 Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej - ul. Brata Alberta 16 650,00 79 Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Padykuły 70 750,51 80 Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Brata Alberta 23 797,50 81 Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Iwaszkiewicza 47 823,42 82 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Ciołkosza nr inw.24429(dz.3064) 799,38 83 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Wąska nr inw.23262(dz.1723) 723,12 84 Odcinek sieci wodociągowej DN 90 - ul. Legionów 21 743,29 85 Odcinek sieci kanalizacyjnej DN 200 – ul. Legionów 27 106,39 86 Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Krzywa (dz.1059/1) 2 315,06 RAZEM ,97

37 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Nakłady poniesione na zakup maszyn i urządzeń w 2010 r. Lp. Tytuł rodzajowy nakłady roku zł. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 1 Pompa 3LS40-125/2,2KW 4 091,39 2 Analizator chloru 14 744,00 3 Ploter OCE z podstawą i koszem 9 063,00 4 Mętnościomierz 5 103,05 5 Stacja robocza L110T06 3 924,00 6 Stacja robocza Z200 3 951,00 7 Ubijak wibracyjny 5 950,00 8 Agregat pompowy spalin 74 000,00 Razem ,44

38 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 1 Kosiarka bijakowa boczna 12 900,00 2 Podnośnik hydrauliczny AJ 50-T2 4 850,00 3 Klucz elektryczny MAX-BOXER 4 200,00 4 Pojemnik KP-4 gruzownik 3 800,00 5 6 Samochód cięż.używany 60 200,26 Razem 89 750,26

39 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
ZAKŁAD DRÓG MIEJSKICH 1 Rozsiewacz PIAST RCW-3 7 344,00 2 Wózek narzędziowy wraz z wyposażeniem 4 000,00 3 Ubijak 8 308,86 4 Wytwornica P2000 26 000,00 5 Samochód ciężarowy RENAULT KANGOO używany 16 300,14 Razem 61 953,00 ADMINISTRACJA SPÓŁKI Macierz dyskowa HP MSA2312 27 955,00 Serwer HP - DL 160G6 6 170,00 Przełączniki Switch -infrastruktura systemu informatycznego 7 748,00 Switch-2 szt. 11 992,00 Drukarka termosublimacyjna 13 085,00 6 Urządzenie RICOH MP C2800 13 300,00 7 Zasilacz awaryjny APC 7 496,00 8 Urządzenie KYOCERAMita-2 szt 18 698,00 ,00 OGÓŁEM ,70

40 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Na działalność remontową w 2010 roku wydatkowano kwotę ,32 zł. 1. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wykonano remonty na wartość 510 702,39 zł. Były to następujące zadania: remont maszyn i urządzeń ujęcia wody  785,56 zł remont maszyn i urządzeń SUW  746,40 zł remont układu zasilania SUW  500,00 zł remont uszczelnienia osadu pokoagul. nr inw  000,00 zł remont pomieszczeń w budynku SUW  204,31 zł remont stolarki okienno-drzwiowej nr inw  600,00 zł remont sieci wodociągowej  999,05 zł remont sieci kanalizacyjnej  517,07 zł remont sieci kanalizacyjnej DN 200 na ul. Staffa  800,00 zł remont odcinka sieci kanal. DN 300 i DN 200 Al. Niepodległości 68 400,00 zł remont odcinka sieci kanal. Al. Niepodległości bl  600,00 zł remont odcinka sieci kanalizacyjnej DN 300 ul. Wyszyńskiego  150,00 zł remont odcinka sieci kanalizacyjnej DN 400 ul. Obrońców Pokoju 74 400,00 zł

41 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
2. W Zakładzie Usług Komunalnych wykonano remonty na wartość  700,00 zł w tym: remont silnika do ciągnika URSUS  700,00 zł remont silnika samochodu RENAULT MASTER  000,00 zł 3. W Zakładzie Dróg Miejskich wykonano remonty na wartość  601,93 zł remont ciągnika MT2 nr inw  744,93 zł remont kop-ład. CAT 438C nr inw  857,00 zł

42 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google