Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2010 rok (z autopoprawką)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2010 rok (z autopoprawką)"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2010 rok (z autopoprawką)

2 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2010 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,2 % Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących 1,0% Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0% Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (wzrost o 3,2%) – zł Ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków bieżących

3 Autopoprawka Uwzględniając uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Miasta Mielca na 2010 rok, wprowadza się następujące korekty: I. W UCHWALE BUDŻETOWEJ W miejsce tytułu Uchwała…. w sprawie budżetu miasta Mielca na 2010 r. wprowadza się Uchwała budżetowa Miasta Mielca ma 2010 r. 1. Zmiany w dochodach (§): 1. Zmiany w dochodach (§ 1): zmniejsza się dochody o kwotę (z tytułu dotacji UW - na dożywianie) w dziale 852 Pomoc społeczna ( Ogółem plan dochodów po zmianach – zł)

4 2. Zmiany w wydatkach ( § 2) : 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę zł (wydatki z dotacji UW z przeznaczeniem na dożywianie) – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział ) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w dziale 926: a) zmniejsza się rozdział o kwotę z przeznaczeniem na stypendia sportowe b) zwiększa rozdział o kwotę z przeznaczeniem na stypendia sportowe 3) Skreśla się ust. 2,3,4 jako zbyt szczegółowe 4) Dodano tabelkę Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (Ogółem plan wydatków po zmianach – zł)

5 Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Dział Rozdział WyszczególnienieOgółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie zadania zlecone URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia ŚDS – zadania zlecone Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadanie zlecone Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania zlecone RAZEM WYDATKI

6 3. W §Wprowadzono tabelę z klasyfikacją nadwyżki 3. W § 3 Wprowadzono tabelę z klasyfikacją nadwyżki Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2010 r. Lp.TreśćKlasyfikacjaKwota 2010r Przychody ogółem 1.Nadwyżki z lat ubiegłych§ na pokrycie deficytu W § 6 zmienia się kwotę dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z na w pkt b) zmienia się kwotę dotacji celowej z na (W związku z usunięciem w załączniku nr 2 pozycji pn. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – pomoc społeczna w kwocie )

7 PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 ROKU WyszczególnieniePlan na 2010 rok Planowane środki obrotowe na początek roku Spodziewane wpływy od Marszałka Województwa Podkarpackiego Przychody razem Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: 1) Edukacja ekologiczna 2) Selektywna zbiórka odpadów 3) Odprowadzenie wód opadowych 4) Monitoring 5) Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 2. Wydatki inwestycyjne w tym: 1) Wiaty śmietnikowe 2) Parki miejskie 3) Ścieżki rowerowe 3. W § 3. W § 9 wprowadzono tabelę Planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8 6. Upoważnienia w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty zł - ust. 4 otrzymuje brzmienie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej b) zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej

9 II. ZAŁĄCZNIKI 1. Skreśla się załączniki: nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach WPI w roku 2010 nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach WPI w roku 2010 nr 4 Zestawienie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Mielca na 2010 r. nr 4 Zestawienie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Mielca na 2010 r. 2. Zmienia się odpowiednio kolejność pozostałych załączników 3. Zmiana w załączniku dotyczącym Dotacji…: a) Usuwamy pozycje pn. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – pomoc społeczna, b) Przesuwamy dotacje na Izby Rolnicze z jednostek sektora finansów publicznych do jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

10 Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2010 r. Plan na początek 2009 r. Plan na 2010 r. DOCHODY ,6% WYDATKI ,1%

11 Dochody w podziale na

12 Dochody majątkowe - - dotacje i środki otrzymane na inwestycje - - dochody ze sprzedaży majątku - - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody bieżące Pozostałe dochody nie zaliczane do majątkowych

13 DOCHODY Dochody własne: Podatki i opłaty Udziały w PIT i CIT Dochody z usług Dochody z majątku Pozostałe dochody Subwencje, dotacje Subwencje Dotacje z budżetu państwa

14 Dochody miasta Mielca na 2010 r. w podziale na

15 Dochody ogółem zł100% - Podatki i opłaty zł 25,0% - Udział w PIT i CIT zł 23,6% - Dochody z usług zł 4,7% - Dochody z majątku zł 2,0% - Pozostałe dochody (w tym: m.in.: zwrot podatku VAT, odsetki bankowe, dochody z najmu i dzierżawy) zł 3,4% - Subwencja ogólna zł 21,6% - Dotacje z budżetu państwa zł 10,5% - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł zł 9,2%DOCHODY

16 Struktura dochodów budżetu miasta na 2010 r.

17 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: zł100% - Podatek od nieruchomości zł82,00% - Podatek od środków transportowych zł2,68% - Podatek rolny zł0,37% - Podatek leśny zł0,02% - Opłata targowa zł2,31% - Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zł12,62%

18 Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: zł12,62% - Podatek od czynności cywilnoprawnych zł4,04% - Rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł0,68% - Karta podatkowa zł0,58% - Podatek od spadków i darowizn zł0,75% - Wpływy z opłaty skarbowej zł2,89% - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł 3,22% - Wpływy z opłat planistycznej i ewidencji działalności gospodarczej zł 0,46%

19 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie ok

20 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie ok

21 UDZIAŁY W PIT W LATACH

22 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

23 Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach

24 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w GMM Mielec na tle średniej w kraju

25 WYDATKI Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe wydatki na finansowanie inwestycji

26 Wydatki w podziale na

27 Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielca na 2010

28 WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

29 010 – Rolnictwo i Łowiectwo W dziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych (przewidywany wzrost w stosunku do roku 2009 – o 1%) oraz 2% odpis na rzecz izby rolniczej

30 600 – Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy – rekompensata dla MKS Sp. z o.o. (wzrost 3,2% do roku 2009r.) Drogi publiczne gminne – wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg miejskich Pozostała działalność – wydatki bieżące związane z programem WIMAX

31 700 – Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki na podziały i wyceny gruntów i nieruchomości Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1, dekoracje miasta, remonty elementów małej architektury,

32 710 – Działalność usługowa Wydatki związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz bieżące wydatki remontowe na cmentarzach

33 750 – Administracja Publiczna W tym dziale planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

34 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Całość środków pochodził z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

35 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie OSP, Straży Miejskiej oraz zarządzaniem kryzysowym

36 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym planowane wydatki są na wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej, koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, wydatki na opłaty sądowe i komornicze.

37 758 – Różne rozliczenia Rezerwa ogólna – zł; Rezerwy celowe – zł w tym: na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – zł, na inwestycje współfinansowane ze środków UE – zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne – zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zł

38 801 – Oświata i wychowanie oraz świetlice szkolne

39 Wydatki oświaty z podziałem na grupy placówek w 2009 r. i w planie na 2010 rok

40 Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2009r. i w planie na 2010r. (w tym świetlice szkolne)

41 Utrzymanie szkół 2009/ Subwencja oświatowa Środki z budżetu miasta Liczba uczniów

42 Wydatki na utrzymanie szkół – w latach

43 Ilość dzieci w przedszkolach miejskich w latach

44 851 – Ochrona zdrowia Środki wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki zostaną poniesione głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

45 852 – Pomoc Społeczna Przewidywanie wykonanie 2009 Plan 2010 Domy Pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Dom Dziennego Pobytu Środowiskowy Dom samopomocy Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Razem

46 Opieka społeczna w latach r.

47 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 żłobków miejskich

48 Wydatki na żłobki

49 Ilość dzieci w żłobkach miejskich w latach

50 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W ramach pozostałej działalności przewidziano wydatki na: utrzymanie szaletów, fontann, placów zabaw, studni, zdrojów, drobne remonty, usuwanie awarii.

51 Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2010 r. 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Edukacja ekologiczna ) Selektywna zbiórka odpadów ) Odprowadzenie wód opadowych ) Monitoring ) Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych Wydatki inwestycyjne w tym: 1) Wiaty śmietnikowe ) Parki miejskie ) Ścieżki rowerowe

52 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Całość wydatków bieżących w tym dziale stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury

53 926 – Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale obejmują: bieżące utrzymanie MOSIR przy ul. Solskiego ( zł) i wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka ( zł) oraz wydatki na stypendia sportowe ( zł)

54 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2010 r.

55 Inwestycje 1 REGULACJA CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I GMINY MIELEC REGULACJA CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I GMINY MIELEC Zakres rzeczowy obejmuje regulację: - Rowu Złotnicko-Mieleckiego na odcinku 662 mb, - Rowu Złotnicko – Berdechowskiego na odcinku 2530 mb, - Rowu Kisiel na odcinku 1250 mb Zadanie kontynuowane. Wykonawca PRMiI Sp. z o.o. Mielec. Zaawansowanie robót na dzień dzisiejszy około 50% całości robót.

56

57 Inwestycje 2 UZBROJENIE TERENÓW DLA BUD. MIESZK. OŚ SMOCZKA – UL. KHALA, ŚLIWY I BRATA ALBERTA – PODBUDOWA ULIC CD. UZBROJENIE TERENÓW DLA BUD. MIESZK. OŚ SMOCZKA – UL. KHALA, ŚLIWY I BRATA ALBERTA – PODBUDOWA ULIC CD Zakres rzeczowy zgodnie z przeprowadzonymi przetargami i zawartymi umowami obejmuje: - sieć wodociągową o długości 2,1 km, - sieć kanalizacji sanitarnej 1,3 km, - sieć kanalizacji deszczowej 1,3 km, Drogi w podbudowie tłuczniowej o długości 1,5 km. Zadanie kontynuowane, przechodzi do realizacji na rok Wykonawca PRMiI Sp. z o.o. Mielec (kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg) Firma Janusz Dziewit Pluty – drogi w podbudowie tłuczniowej

58 Inwestycja 3 PRZEDŁUŻENIE UL SZARYCH SZEREGÓW – PODBUDOWA TŁUCZNIOWA, KANALIZACJA DESZCZOWA PRZEDŁUŻENIE UL SZARYCH SZEREGÓW – PODBUDOWA TŁUCZNIOWA, KANALIZACJA DESZCZOWA Zakres rzeczowy obejmuje 324 mb ulicy o nawierzchni tłuczniowej, kolektor deszczowy o długości 293,90 mb i przepust na rowie Wojsławsko - Cyranowskim w miejscu skrzyżowania z rowem. Zadanie kontynuowane. Wykonawca Firma Janusz Dziewit Pluty.

59 Inwestycje 4 BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. JAGELLOŃCZYKA – KONTYNUACJA BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. JAGELLOŃCZYKA – KONTYNUACJA Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg z terminem otwarcia na 7 stycznia 2010 r.

60 Inwestycje 5 PROJEKT TECHNICZNY PRZEDŁUŻENIA ULICY KORCZAKA (OD BAZY MPGK) DO UL WITOSA PROJEKT TECHNICZNY PRZEDŁUŻENIA ULICY KORCZAKA (OD BAZY MPGK) DO UL WITOSA W przygotowaniu przetarg na opracowanie projektu.

61 Inwestycje 6 EKRAN AKUSTYCZNY PRZY AL.J.PAWŁA II – PRAWA STRONA W KIERUNKU UL. LEGIONÓW EKRAN AKUSTYCZNY PRZY AL.J.PAWŁA II – PRAWA STRONA W KIERUNKU UL. LEGIONÓW Wychodząc naprzeciw wnioskom i postulatom mieszkańców. W roku 2009 opracowano projekt. W roku 2010 planuje się wykonanie odcinka ekranu o długości 129 mb.

62 Inwestycje 7 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH Zakres obejmuje budowę: ścieżki rowerowej - wzdłuż ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Ks. Arczewskiego, ścieżki rowerowej od ul. Głowackiego wzdłuż Al. Niepodległości do ul. Sienkiewicza

63 Inwestycje 8 WYKUP BUDYNKU PRZEDSZKOLA WYKUP BUDYNKU PRZEDSZKOLA Budynek Przedszkola nr 2 przy ul. Lwowskiej

64 Inwestycje 9 BUDOWA – BUDYNKI SOCJALNE BUDOWA – BUDYNKI SOCJALNE W Os. Rzochów obejmuje teren o powierzchni zabudowy 3.599,22 m 2 na 84 mieszkania, w tym: segment I- 32 mieszkania (M1-14m i M2 -14 m i 4 przystosowane dla niepełnosprawnych – ,89; segment II – 16 mieszkań (M1 – 6m, M2 – 6 i 4 mieszkania przystosowane dla niepełnosprawnych – ,94 – netto) segment III – 12 mieszkań (M4 -10m i M3 – 2m dla niepełnosprawnych – ,95 zł. –netto) segment IV - 24 mieszkania (M4 – 20m, M3 - 4m dla niepełnosprawnych – ,12 zł – netto) + zagospodarowanie i uzbrojenie – zł Razem koszt całego zakresu ,91 zł netto

65 BUDOWA – BUDYNKI SOCJALNE BUDOWA – BUDYNKI SOCJALNE W Os. Rzochów obejmuje teren o powierzchni zabudowy 3.599,22 m2 na 84 mieszkania, w tym: segment I- 32 mieszkania (M1-14m i M2 -14 m i 4 przystosowane dla niepełnosprawnych – ,89; segment II – 16 mieszkań (M1 – 6m, M2 – 6 i 4 mieszkania przystosowane dla niepełnosprawnych – ,94 – netto) segment III – 12 mieszkań (M4 -10m i M3 – 2m dla niepełnosprawnych – ,95 zł. –netto) segment IV - 24 mieszkania (M4 – 20m, M3 - 4m dla niepełnosprawnych – ,12 zł – netto) + zagospodarowanie i uzbrojenie – zł Razem koszt całego zakresu ,91 zł netto

66 Inwestycje 10 Remont kapitalny budynku. REMONT BUDYNKU PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ REMONT BUDYNKU PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ

67 Inwestycje 11 -Drogi z planu Cyranka Południe -Drogi z planu Szafera -Droga z planu Michalina KD 35 -Droga z planu Michalina KD 21 cz. 1 -Droga z planu Michalina KD 21 cz.2 -Droga z planu Michalina KD 23 -Droga Przedłużenie Korczaka WYKUPY GRUNTÓW

68 Inwestycje 12 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ

69 Inwestycje 13 Zakres rzeczowy obejmuje: ocieplenie stropodachu i pokrycie dachowe, ocieplenie ścian i wykonanie elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie nowych posadzek, malowanie ścian oraz roboty zewnętrzne (droga dojazdowa, chodniki). Zadanie kontynuowane. Wykonawca SAMSON Tarnów. REMONT SP

70 Inwestycje 14 ZAKUPY INWESTYCYJNE – PRZEDSZKOLA ZAKUPY INWESTYCYJNE – PRZEDSZKOLA

71 Inwestycje 15 POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW PRZEDSZKOLI W MIELCU W TYM PM Nr 3 POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW PRZEDSZKOLI W MIELCU W TYM PM Nr WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – PRZEDSZKOLE NR 13 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – PRZEDSZKOLE NR

72 Inwestycje 16 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM Nr 2 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM Nr Zakres rzeczowy: sala o powierzchni 2.037,24 m 2 i kubaturze m3 + przyłącza zewnętrzne, zagospodarowanie terenu i wyposażenie. Zadanie kontynuowane. Wykonawca REM-BUD Stalowa Wola

73 Inwestycje 17 SP 9 – zakupy inwestycyjne

74 Inwestycje 18 FUNDUSZ PRZECIWALKOHOLOWY – ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH FUNDUSZ PRZECIWALKOHOLOWY – ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH

75 Inwestycje 19 F.PRZECIWALKOHOLOWY- ZAKUPY INWESTYCYJNE F.PRZECIWALKOHOLOWY- ZAKUPY INWESTYCYJNE

76 Inwestycje 20 ZAKUPY INWESTYCYJNE ŻŁOBEK 3 ZAKUPY INWESTYCYJNE ŻŁOBEK OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – UZBROJENIA OSIEDLA MMR OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – UZBROJENIA OSIEDLA MMR

77 Inwestycje 21 ŻŁOBEK 5 - WYMINA OGRODZENIA I URZĄDZENIE PRKINGU PRZY ŻŁOBKU ŻŁOBEK 5 - WYMINA OGRODZENIA I URZĄDZENIE PRKINGU PRZY ŻŁOBKU ŻŁOBEK Nr 3 – ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA ZABAWOWE ŻŁOBEK Nr 3 – ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA ZABAWOWE

78 Inwestycje 21 MODERNIZACJA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT –KONTYNUACJA ZADANIA MODERNIZACJA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT –KONTYNUACJA ZADANIA

79 Inwestycje 22 OŚWIETLENIE ULIC

80 Inwestycje 23 OŚWIETLENIE ULICY WOLNOŚCI Zakres rzeczowy obejmuje wymianę oświetlenia na odcinku od ul. Żeromskiego do ronda przy ul. Partyzantów.

81 Inwestycje 24 WIATY PRZYSTANKOWE

82 Inwestycje 25 BUDOWA NOWYCH PLACÓW ZABAW BUDOWA NOWYCH PLACÓW ZABAW

83 Inwestycje 26 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI WYMIANA SAMOCHODU OSOBOWO – TOWAROWEGO - SCK (Dotacja inwestycyjna) WYMIANA SAMOCHODU OSOBOWO – TOWAROWEGO - SCK (Dotacja inwestycyjna)

84 Inwestycje 27 WKŁAD WŁASNY – NA PROJEKT ZWIĄZANY Z MODERNIZACJA I ADAPTACJĄ JADERNÓWKI (Dotacja inwestycyjna) WKŁAD WŁASNY – NA PROJEKT ZWIĄZANY Z MODERNIZACJA I ADAPTACJĄ JADERNÓWKI (Dotacja inwestycyjna)

85 Inwestycje 28 POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI INFRASTRUKTURY SPORTOWO- REKREACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ BASENÓW ODKRYTYCH - KONTYNUACJA POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI INFRASTRUKTURY SPORTOWO- REKREACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ BASENÓW ODKRYTYCH - KONTYNUACJA Zakres rzeczowy obejmuje: budynek techniczny, baseny zewnętrzne, zjeżdżalnia, instalacje wodno- kanalizacyjne, stacja uzdatniania wody, instalacja ogrzewania wody basenowej, ogrodzenie terenu, place, chodniki, oświetlenie zewnętrzne. Wykonawca ABM SOLID Tarnów

86 Inwestycje 29 Zakres projektowy obejmuje: rozbiórkę trybun górnych, modernizacje trybun dolnych i pomieszczeń pod trybunami, zadaszenie trybun, modernizacja bieżni, płyty boiska piłkarskiego i oświetlenia stadionu. Projekt w trakcie opracowania. Projektant Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabianowski Wrocław. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI STADIONU MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI STADIONU MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO

87 Inwestycje 30 EKRAN REKLAMOWY ZAKUPY INWESTYCYJNE - MOSIR ZAKUPY INWESTYCYJNE - MOSIR

88 INWESTYCJE DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINASOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

89 Inwestycje 31 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego Całkowita wartość zadania zł Całkowita wartość zadania zł

90 Inwestycje 32 Całkowita wartość zadania zł Całkowita wartość zadania zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu)

91 Inwestycje 33 Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Całkowita wartość zadania zł Całkowita wartość zadania zł

92 Inwestycje 34 Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Całkowita wartość zadania zł Całkowita wartość zadania zł

93 Inwestycje 35 PSe-AP: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy PSe-AP: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy Całkowita wartość zadania zł Całkowita wartość zadania zł Celem projektu jest uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług. Projekt obejmuje: Przygotowanie infrastruktury technicznej JST (budowa sieci LAN, dostawa i instalacja serwerów, komputerów, zestawów dla biur podawczych, infomatów) Wdrożenie systemu informatycznego w JST (uruchomienie systemu obiegu dokumentów, uruchomienie systemu zarządzania sprawami, uruchomienie systemu e-usług) Szkolenia (użytkowników, administratorów) Uruchomienie centralnej (w skali województwa) elektronicznej skrzynki podawczej

94

95 Inwestycje 36 Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu Całkowita wartość zadnia zł Całkowita wartość zadnia zł

96 Inwestycje 37 Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Całkowita wartość zadania zł Całkowita wartość zadania zł

97 Inwestycje 38 Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Całkowita wartość zadania Całkowita wartość zadania

98 Inwestycje 39 Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: SP nr.6,SP nr.9, ZSO Nr.1, ZS Nr.2 ul. Łąkowa, Żłobek 3,7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego w tym: – Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: SP nr.6,SP nr.9, ZSO Nr.1, ZS Nr.2 ul. Łąkowa, Żłobek 3,7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego w tym: – Całkowita wartość zadania zł Całkowita wartość zadania zł

99 PROJEKTY ZŁOŻONE O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMOWANIA NA LATA

100 Wnioski złożone w pierwszej połowie 2009 roku

101 Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca W ramach POiIŚ na lata Priorytet : IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Całkowita wartość projektu: zł Uzyskany poziom dofinansowania:48% Koszty przeznaczone na realizacje projektu w 2010 roku: zł W tym: Środki GMM zł Środki EFS zł

102 Zakres projektu Przedmiotem projektu są prace termomodernizacyjne w siedmiu budynkach użyteczności publicznej: Żłobku nr 3, Żłobku nr 7, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 9, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Hali Sportowej.

103 Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 5.Infrastruktura publiczna Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat A - Euroboiska Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu: zł Uzyskany poziom dofinansowania:54,63% Koszty przeznaczone na realizacje projektu w 2010 roku: zł W tym: Środki GMM zł Środki EFRR zł

104 Zakres projektu Przedmiotowy projekt polegać będzie na budowie profesjonalnego obiektu sportowego do gry w piłkę nożną zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 5, m.in: Wykonanie płyty boiska, z trawy syntetycznej o wysokości 50 – 70 mm, o wymiarach pola gry zgodnych z wytycznymi określonymi przez FIFA tj.: długość 100 m, szerokość 55 m zakup i montaż kompletu bramek stacjonarnych o wymiarach 7,32m x 2,44m, wykonanie piłkochwytów za każdą z bramek, wykonanie oświetlenia o mocy min. 200 luxów.

105 Wnioski złożone w drugiej połowie 2009 roku

106 Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu. W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – drogi wojewódzkie Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu: zł Uzyskany poziom dofinansowania:70% Koszty przeznaczone na realizacje projektu w 2010 roku: zł W tym: Środki GMM zł Środki EFRR zł

107 Zakres projektu W ramach realizacji Projektu planuje się przebudowę 4 ulic stanowiących ciągi dróg wojewódzkich nr 984 i 875 o łącznej długości 1,53 km tj.: ul. Legionów (DW 984) na dł. 1,04 km od ronda z Al. Jana Pawła II do Rynku, ul. Rynek (DW 984) na dł. 0,13 km od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, ul. Mickiewicza (DW 984) na dł. 0,25 km od Rynku do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, ul. Jagiellończyka (DW 875) na długości 0,11 km.

108 Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B Pomoc społeczna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu: zł Uzyskany poziom dofinansowania:70% Koszty przeznaczone na realizacje projektu w 2010 roku: zł W tym: Środki GMM zł Środki EFRR zł

109 Zakres projektu W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się następujące etapy prac: Pierwszy etap dotyczy modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Łukasiewicza. Drugi etap realizacji projektu to adaptacja budynku przy ul. Pogodnej na potrzeby Klubu Integracji Społecznej oraz wyposażenie obiektu.

110 Wnioski złożone w 2009 roku przy współudziale Gminy Miejskiej Mielec

111 Tytuł projektu: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo Informacyjne Wniosek realizowany na podstawie porozumienia JST z dnia 16 maja 2008 Wpisany na listę indykatywną Całkowita wartość projektu: zł Wkład z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na 2010 rok: zł Maksymalny udział środków EFRR85%

112 Zakres projektu Wyróżnia się następujące etapy realizacji projektu: Przygotowanie infrastruktury technicznej Wdrożenie systemu informatycznego Szkolenia Eksploatacja rozwiązania

113 Tytuł projektu: Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec Całkowita wartość projektu: zł Wkład z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na 2009 rok: zł Maksymalny udział środków EFRR85%

114 Zakres projektu Inwestycja ma polegać na następujących etapach rozbudowy: Budynek po przebudowie i adaptacji poddasza będzie dwukondygnacyjny, z dachem wielospadowym z lukarnami, będzie kryty blachą dachówkopodobną lub dachówką ceramiczną. W adaptowanej części parteru zlokalizowane zostaną: wiatrołap, klatka schodowa, hall- komunikacja, szatnia, pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, WC, WC dla niepełnosprawnych, 2 pomieszczenia gospodarcze, sala wykładowa na 20 osób. Na adaptowanym poddaszu powstaną: klatka schodowa, hall-komunikacja, dwa pokoje gościnne z łazienkami, świetlica, aneks kuchenny, 2 pomieszczenia gospodarcze, łazienka. Rozbudowa istniejącego budynku polegała będzie na budowie zadaszonego tarasu od strony zachodniej.

115 Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno – komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat D Transport publiczny Wnioskodawca: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu Całkowita wartość projektu: zł Wkład z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na 2010 rok: zł Maksymalny udział środków EFRR 85%

116 Zakres projektu Przedmiotem projektu realizowanego przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu (MKS) jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: Zakup autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG – 2 szt. typu maxi 12m (ilość miejsc ok. 84) oraz zakup autobusów zasilanych olejem napędowym - 10 szt. typu midi 9 m (ilość miejsc ok. 60). Doposażenie posiadanego taboru (28 szt. pojazdów.) System informacji pasażerskiej w skład której wchodzą tablice elektroniczne na przystankach (4 szt.) pracujące w sieci informatycznej, Zakup i instalacja elektronicznych punktów doładowań biletów jednorazowych wchodzących w skład systemu dystrybucji i identyfikacji biletów Utworzenie Centrum Zarządzania Dynamiczną Informacją Pasażerską.

117 Tytuł projektu: Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce. W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 6 Turystyka i kultura Wnioskodawca: Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu Całkowita wartość projektu: zł Wkład z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na 2010 rok: Maksymalny udział środków EFRR 85%

118 Zakres projektu W zakres rzeczowy projektu wchodzą następujące prace i zlecenia: prace przygotowawcze (dokumentacja dla projektu) prace związane z robotami budowlanymi zakup sprzętu i wyposażenia zakup towarów i usług związanych z promocją lokalnych lub regionalnych produktów turystyki kulturowej

119 Wnioski przewidywane do złożenia luty/marzec 2010 r - wg najbliższego harmonogramu

120 Tytuł projektu: Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo- rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza. W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 7. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec w partnerstwie Planowana całkowita wartość projektu: zł Maksymalna kwota wsparcia zł Maksymalny poziom dofinansowania85%

121 Zakres projektu W zakres projektu wchodzą: Przebudowa rynku Starego Miasta Remont ul. Kościuszki od rynku do ul. Połanieckiej Modernizacja kamienic przy ul. Mickiewicza 13, Rynek 4 i Rynek 2 Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej Odnowa Parku Inwalidów Wojennych Modernizacja bazyliki mniejszej św. Mateusza wraz z otoczeniem Modernizacja kościółka pod wezwaniem św. Marka wraz z otoczeniem

122 Tytuł projektu: Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników. W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 7.. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Planowana całkowita wartość projektu: zł Maksymalna kwota wsparcia zł Maksymalny poziom dofinansowania85%

123 Zakres projektu W zakres projektu wchodzą: Remont części ul. Miasteczko Młodego Robotnika oraz wybranych dróg wewnętrznych na terenie tzw. Miasteczka Młodego Robotnika (części osiedla Niepodległości) Wymiana sieci kanalizacji wraz z instalacją nowej sieci wysokoprężnej na terenie tzw. Miasteczka Młodego Robotnika Remont budynku handlowo usługowego położonego przy ul. Miasteczka Młodego Robotnika 34 Odnowienie Górki Cyranowskiej (teren położony pomiędzy ul. Kwiatkowskiego a ul. Parkową

124 Tytuł projektu: Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Planowana całkowita wartość projektu: zł Maksymalna kwota wsparcia zł Przewidywany poziom dofinansowania z EFRR85%

125 Zakres projektu W zakres projektu wchodzić będzie doposażenie basenu przy ul. Powstańców Warszawy w kolektory słoneczne służące podgrzewowi wody w basenach oraz ciepłej wody użytkowej.

126 W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.1Infrastruktura komunikacyjna Schemat B- Drogi powiatowe Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu: zł Maksymalna kwota wsparcia zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR70%

127 Zakres projektu W ramach projektu planuje się prace na następujących odcinkach dróg: ul. Drzewieckiego ul. Głowackiego ul. Kościuszki ( cz. od ul. Połanieckiej do ul. Wojsławskiej) ul. Narutowicza ( cz. od ul. Wojsławskiej do ul. Kościuszki ) ul. Żeromskiego ( cz. od torów do Urzędu Skarbowego)

128 W ramach RPO na lata Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.1Infrastruktura komunikacyjna Schemat C- Drogi gminne Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu: zł Maksymalna kwota wsparcia zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR70%

129 Zakres projektu W ramach projektu planuje się prace na następujących odcinkach dróg: ul. Kosmonautów ul. Szybowcowa ul. Orla ul. Czecha ul. Piaskowa ( cz. od ul. Korczaka do A& K wzdłuż lasku) ul. Korczaka ( od ul. Piaskowej do skrzyżowania z ul. Wolności)


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2010 rok (z autopoprawką)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google