Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2012 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2012 Ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia – 8,2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2012 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2012 Ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia – 8,2."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2012 ROK

2 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2012 Ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia – 8,2 % (brutto z 1 386 zł do 1 500 zł) Planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 4,9 % (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela) Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków generalnie na poziomie 101% planu 2011 r. Podwyższenie stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen tj. 4,2 %

3 Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym: Wymóg zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej planowane wydatki bieżące są większe niż planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

4 Budżet 2012 Deficyt 22 947 184

5 Dochody miasta Mielca na 2012 r. w podziale na

6 Struktura dochodów w podziale na:

7 Dochody ogółem159 547 932100,0% Podatki i opłaty39 364 46424,7 % Udział w PIT (37,26%) i CIT (6,71%)39 685 99724,9% Subwencja ogólna33 888 38321,2% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (UE) 10 390 7366,5% Dotacje z budżetu państwa15 499 5989,7% Dochody z majątku4 875 4463,1% Dochody z usług7 079 7974,4% Pozostałe dochody (w tym: m.in.: - zwrot podatku VAT – 4.700.000.-,- dochody z najmu i dzierżawy – 1.580.329.-, - wpływy za zarząd i UW – 756.000.-, - ochrona środowiska – 600.000.-, - odsetki bankowe – 400.000.-, - dotacje z gmin (MKS) – 378.068.-, - refundacja dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli – 150.000.-, -WTZ – 98.640.-, POKL – 62.624.- refundacja za media – 10.850.- 8 763 5115,5% Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych (wg źródeł)

8 Struktura dochodów budżetu miasta na 2012 r.

9 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: 39 364 464100% Podatek od nieruchomości33 113 91584,1% Podatek od środków transportowych1 128 7002,9% Podatek rolny138 7520,4% Podatek leśny8 097- Opłata targowa750 0001,9% Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat4 225 00010,7% 39 364 464 zł

10 Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: 4 225 000100% Podatek od czynności cywilnoprawnych1 565 00037,1% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 100 00026,0% Wpływy z opłaty skarbowej900 00021,3% Karta podatkowa150 0003,6% Podatek od spadków i darowizn500 00011,8% Wpływy z opłat planistycznej10 0000,2%

11 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2003- 2012 PlanWykonanie 200313 519 12512 558 000 200417 577 58417 166 003 200520 000 00020 881 984 200623 560 42524 646 984 200728 380 06130 291 235 200830 524 16733 466 613 200929 168 48530 058 332 201030 740 80330 078 202 201132 298 066 201237 825 997

12 Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2003-2012 (PIT)

13 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2003 -2012 PlanWykonanie 2003140 000736 717 2004200 0003 624 179 20052 000 0001 525 021 20062 000 0002 483 222 20071 380 0002 836 647 20082 300 0002 236 770 20092 000 0002 344 887 20102 000 0002 102 805 20111 800 000 20121 860 000

14 Wpływy z tytułu udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2003-2012 (CIT)

15 Subwencje 33 888 383 zł (ulgi strefa (Ulgi strefa)

16 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (środki z UE) Rewitalizacja starówki (Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo- rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza) 4 489 048 Ochrona przed powodzią ( Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu) 2 108 831 Platforma (Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca) 1 419 418 PSeAP (Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM) 928 348 Modernizacja żłobka (Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich) 756 160 KIS (Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację MOPS w Mielcu) 688 931 10 390 736 zł

17 Dotacje celowe 2012 roku Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące (własne i zlecone) – głównie pomoc społeczna 14 747 333 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - remont ul. Nowej 752 265 15 499 598 zł

18 Dochody z usług (wg wielkości dochodów) Opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich 3 961 400 Wpływy z usług MOSiR2 280 742 Opłaty za żł obki559 415 Dochody z działu pomoc społeczna222 800 Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 34 400 Pozostałe usługi16 000 7 079 797 zł

19 Dochody z majątku gminy (wg wielkości dochodów) Sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych i budynków 4 778 446 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 85 000 Wpływy ze sprzeda ż y materiałów z odzysku12 000 4 875 446 zł

20 Sprzedaż lokali mieszkalnych 2005 - 2012

21 Struktura wydatków w podziale na:

22 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

23 Rolnictwo i łowiectwo 2 662 859 1,5% Transport i łączność 15 669 479 8,6% Gospodarka mieszkaniowa 5 714 267 3,1% Działalność usługowa 301 935 0,2% Informatyka 2 068 968 1,1% Administracja publiczna 9 413 400 5,2% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ( …) 10 820 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 569 724 0,3% Różne rozliczenia 6 070 000 3,3% Oświata (w tym edukacyjna opieka wychowawcza) 66 692 331 36,5% Ochrona zdrowia 1 100 000 0,6% Pomoc społeczna 21 303 974 11,7% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 431 779 2,4% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 429 639 6,8% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 985 408 3,3% Kultura fizyczna 28 070 533 15,4% Syntetyczne zestawienie wydatków (ogółem) budżetowych na 2012

24 Struktura wydatków budżetu miasta Mielca za 2012 rok

25 Wydatki bieżące wg dziedzin w 2012 roku 133 086 118 zł

26 010 - Rolnictwo i łowiectwo 322 317 zł W dziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych (319 541 zł) oraz 2% odpis na rzecz izby rolniczej

27 600 – Transport i łączność 5 476 926 zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: - Lokalny transport zbiorowy – wydatki dla MKS Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej (3 801 271) - Drogi publiczne gminne – wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg miejskich (1 675 655)

28 700 – Gospodarka mieszkaniowa 738 694 zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: - gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wpisy z ewidencji gruntów (384 394) - pozostałą działalność – wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1, oraz Budynku przy ul. Mickiewicza 2

29 710 – Działalność usługowa 301 935 zł Wydatki związane z: - przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań (131 935) - opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym (zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi (70 000 zł) -bieżącym remontami na cmentarzu komunalnym (100 000)

30 750 – Administracja publiczna 9 133 400 zł W tym dziale planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

31 751 – Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 820 zł Całość środków pochodził z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

32 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 569 724 zł W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie OSP, Straży Miejskiej oraz zarządzania kryzysowego.

33 758 – Różne rozliczenia 6 070 000 zł Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi bankowej, podatek od towarów i usług odprowadzany do US (987 868) Rezerwa ogólna – 1.300.000.- zł; Rezerwy celowe – 3 782 132.- zł w tym: - na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 1.145.000.- zł, - na remonty i inwestycje – 1.100.000.-zł, - na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.170.000.-zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 327.132.-zł - oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań własnych – 40.000.-

34 801 - Oświata i wychowanie 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 63 409 644 zł

35 Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2011 r. i w planie na 2012 r. ogółem

36 Wydatki oświaty z podziałem na grupy placówek w 2011 r. i w planie na 2012 rok

37 Wydatki na utrzymanie szkół – w latach 2007-2012

38 Źródła finansowania oświaty (szkół) w 2012 roku

39 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 1 971 349 zł Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Punkty Przedszkolne Niepubliczne Gimnazjum 637 908 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 167 993 zł Niepubliczny punkt Przedszkolny w centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka Żaczek 41 998 zł Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwe Dziecko 367 484 zł Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole 230 990 zł Niepubliczne Przedszkole Mistrzowie Zabawy 262 488 zł Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy 262 488 zł

40 851 - Ochrona zdrowia 1 058 000 zł Środki wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki zostaną poniesione głównie na: - programy profilaktyczne, - zajęcia SKS w szkołach, - obozy i kolonie terapeutyczne, - szkolenia, - programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, - poradnictwo.

41 852 - Pomoc społeczna 21 152 799 zł

42 Domy Pomocy społecznej - zadania własne720 000 Ośrodki wsparcia850 511 Rodziny zastępcze100 000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone 12 396 477 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 77 400 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne662 300 Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne 1 797 600 Zasiłki stałe508 000 Ośrodki pomocy społecznej3 248 462 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze438 000 Pozostała działalność354 047

43 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 158 779 zł Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 żłobków miejskich oraz wydatki na Warsztat Terapii Zajęciowej

44 Ilość miejsc w Żłobkach Miejskich w latach 2007 - 2012

45 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 837 139 zł W dziale tym przewidziano środki na następujące zadania m.in.: - oczyszczanie miasta, - utrzymanie zieleni, - dekoracje miasta - remonty elementów małej architektury - bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia, - koszty oświetlenia ulic, - utrzymanie szaletów miejskich, fontann, placów - zabaw i studni, - zwrot kosztów działalności schroniska, - prace projektowe i dokumentacyjne.

46 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47 W ramach wydatków wyodrębnia się środki na ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska) Wydatki związane z wdrożeniem nowej ustawy o gospodarce odpadami 180 000 Selektywna zbiórka odpadów 100 000 Ochrona Środowiska 600 000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000 Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 20 000 Konkursy ekologiczne 40 000 Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży 40 000 Monitoring 20 000 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 100 000

48 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 835 408 zł Całość wydatków bieżących w tym dziale stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury

49 926 - Kultura fizyczna 7 010 533 zł Wydatki w tym dziale obejmują: - bieżące utrzymanie MOSIR przy ul. Solskiego (3.809.868.-zł) i -wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka (2.229.664.-zł) oraz - wydatki na stypendia sportowe (971.000.-zł)

50 Inwestycje 49 408 998 zł Inwestycje stanowią 27,07 % ogółu wydatków.

51 Wydatki majątkowe wg dziedzin w 2012 roku 49 408 998 zł

52 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu 2 142 042 zł

53 TRANSPORT Przebudowa ulicy Nowej (103157 R) w Mielcu 2 507 553 zł

54 TRANSPORT Pomoc finansowa – Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi 2 000 000 zł

55 TRANSPORT Pomoc finansowa dla Powiatu – budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu 250 000 zł

56 TRANSPORT Ul. Brekieszów- kanalizacja deszczowa i przebudowa z tłucznia + przepust na rowie Trześń Mała 600 000 zł

57 TRANSPORT Ul. Brata Alberta – od ul. Kingi – Wyszyńskiego – nawierzchnia 600 000 zł

58 TRANSPORT Modernizacja dróg w tym m.in. budowa ścieżki rowerowej ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Haładeja i Wiktora 680 000 zł

59 TRANSPORT Modernizacja dróg w tym m.in.. Przebudowa ulic: Żwirki i Wigury, Kościelnej, Krakowskiej, Modrzejewskiej, Ogrodowej na odc. Od Kilińskiego do Żółkiewskiego, Ćwiklińskiej, Zacisze, Osterwy, Słonecznej, Konarskiego- Dembowskiego, parking przy ul. Rzochowskiej 2 155 000 zł

60 TRANSPORT Plac, parking MOSIR 1 400 000 zł

61 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza 2 312 573 zł

62 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Budowa drogi wraz z uzbrojeniem – osiedle MMR (realizacja zadania w ramach oczekującego na dofinansowanie projektu - Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników) 923 000 zł

63 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykupy gruntów 1 400 000 zł

64 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Budynki socjalne – oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz 340 000 zł

65 INFORMATYKA PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – realizuje Urząd Marszałkowski 1 085 557 zł

66 INFORMATYKA Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca 983 411 zł

67 ADMINISTRACJA Zakupy inwestycyjne UM Serwerownia komputerowa – UM Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 23 (w tym m.in. modernizacja piwnic) 50 000 zł 80 000 zł 150 000 zł

68 OŚWIATA Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek Nr 7, PM Nr 3,4,12,16, SP Nr 6,9,12, GIM Nr 1, ZSO Nr 1, ZS Nr 2 2 195 087 zł

69 OŚWIATA Zakupy inwestycyjne – SP 11, ZSO 1, ZS 2 27 600 zł

70 OŚWIATA Remonty przedszkoli w tym m.in. Przedszkola Nr 4 500 000 zł

71 OŚWIATA Zakupy inwestycyjne – przedszkola 90 000 zł

72 OŚWIATA Modernizacja i wyposażenie ogrodów przedszkolnych 470 000 zł

73 OCHRONA ZDROWIA Zamontowanie monitoringu boisko Gryf Monitoring w obiektach publicznych GMM 25 000 zł 17 000 zł

74 POMOC SPOŁECZNA Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację MOPS w Mielcu 151 175 zł

75 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu 953 000 zł

76 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobek Nr 5 – drenaż i przyłącz kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu Plac zabaw Żłobek Nr 5 Zakupy inwestycyjne – żłobki 180 000 zł 120 000 zł 20 000 zł

77 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja terenów zielonych (w tym m.in. park przy hali targowej) 1 250 000 zł

78 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja schroniska dla zwierząt 200 000 zł

79 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic (w tym m.in. Wiesiołowskiego, Witosa, Drużbackiej, Wojska Polskiego) 990 000 zł

80 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup wiat przystankowych 65 000 zł

81 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Przygotowanie inwestycji BIT i IM 650 000 zł

82 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki 317 500 zł

83 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja miejskich placów zabaw 120 000 zł

84 KULTURA Poprawa pokrycia dachowego nad Centrum Wystawienniczo Promocyjnym - SCK 150 000 zł

85 SPORT Przebudowa stadionu 20 000 000 zł

86 SPORT Przebudowa bieżni i trybuny Stadion Gryf 975 000

87 SPORT Zakupy inwestycyjne - MOSIR 85 000 zł

88 Jednostki organizacyjne GMM realizujące budżet JednostkiPlanUdział w całości Urząd Miejski87 596 70848,0% Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół (11) 44 029 38724,1% Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej19 454 07010,7% Przedszkola Miejskie (12)15 782 0458,6% Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji6 124 5333,4% SCK – dotacja5 835 4083,2% Zespół Żłobków Miejskich (3)3 065 8611,7% Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków 607 1040,3% Razem182 495 116100%

89 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2012 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2012 Ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia – 8,2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google