Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2012 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2012 Ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia – 8,2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2012 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2012 Ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia – 8,2."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2012 ROK

2 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2012 Ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia – 8,2 % (brutto z zł do zł) Planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 4,9 % (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę z r. Karta Nauczyciela) Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków generalnie na poziomie 101% planu 2011 r. Podwyższenie stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen tj. 4,2 %

3 Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym: Wymóg zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej planowane wydatki bieżące są większe niż planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

4 Budżet 2012 Deficyt

5 Dochody miasta Mielca na 2012 r. w podziale na

6 Struktura dochodów w podziale na:

7 Dochody ogółem ,0% Podatki i opłaty ,7 % Udział w PIT (37,26%) i CIT (6,71%) ,9% Subwencja ogólna ,2% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (UE) ,5% Dotacje z budżetu państwa ,7% Dochody z majątku ,1% Dochody z usług ,4% Pozostałe dochody (w tym: m.in.: - zwrot podatku VAT – ,- dochody z najmu i dzierżawy – , - wpływy za zarząd i UW – , - ochrona środowiska – , - odsetki bankowe – , - dotacje z gmin (MKS) – , - refundacja dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli – , -WTZ – , POKL – refundacja za media – ,5% Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych (wg źródeł)

8 Struktura dochodów budżetu miasta na 2012 r.

9 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: % Podatek od nieruchomości ,1% Podatek od środków transportowych ,9% Podatek rolny ,4% Podatek leśny Opłata targowa ,9% Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat ,7% zł

10 Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: % Podatek od czynności cywilnoprawnych ,1% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,0% Wpływy z opłaty skarbowej ,3% Karta podatkowa ,6% Podatek od spadków i darowizn ,8% Wpływy z opłat planistycznej ,2%

11 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

12 Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach (PIT)

13 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

14 Wpływy z tytułu udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach (CIT)

15 Subwencje zł (ulgi strefa (Ulgi strefa)

16 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (środki z UE) Rewitalizacja starówki (Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo- rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza) Ochrona przed powodzią ( Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu) Platforma (Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca) PSeAP (Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM) Modernizacja żłobka (Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich) KIS (Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację MOPS w Mielcu) zł

17 Dotacje celowe 2012 roku Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące (własne i zlecone) – głównie pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - remont ul. Nowej zł

18 Dochody z usług (wg wielkości dochodów) Opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich Wpływy z usług MOSiR Opłaty za żł obki Dochody z działu pomoc społeczna Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym Pozostałe usługi zł

19 Dochody z majątku gminy (wg wielkości dochodów) Sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych i budynków Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzeda ż y materiałów z odzysku zł

20 Sprzedaż lokali mieszkalnych

21 Struktura wydatków w podziale na:

22 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

23 Rolnictwo i łowiectwo ,5% Transport i łączność ,6% Gospodarka mieszkaniowa ,1% Działalność usługowa ,2% Informatyka ,1% Administracja publiczna ,2% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ( …) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,3% Różne rozliczenia ,3% Oświata (w tym edukacyjna opieka wychowawcza) ,5% Ochrona zdrowia ,6% Pomoc społeczna ,7% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,4% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,8% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,3% Kultura fizyczna ,4% Syntetyczne zestawienie wydatków (ogółem) budżetowych na 2012

24 Struktura wydatków budżetu miasta Mielca za 2012 rok

25 Wydatki bieżące wg dziedzin w 2012 roku zł

26 010 - Rolnictwo i łowiectwo zł W dziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych ( zł) oraz 2% odpis na rzecz izby rolniczej

27 600 – Transport i łączność zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: - Lokalny transport zbiorowy – wydatki dla MKS Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej ( ) - Drogi publiczne gminne – wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg miejskich ( )

28 700 – Gospodarka mieszkaniowa zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: - gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wpisy z ewidencji gruntów ( ) - pozostałą działalność – wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1, oraz Budynku przy ul. Mickiewicza 2

29 710 – Działalność usługowa zł Wydatki związane z: - przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań ( ) - opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym (zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi ( zł) -bieżącym remontami na cmentarzu komunalnym ( )

30 750 – Administracja publiczna zł W tym dziale planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

31 751 – Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł Całość środków pochodził z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

32 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie OSP, Straży Miejskiej oraz zarządzania kryzysowego.

33 758 – Różne rozliczenia zł Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi bankowej, podatek od towarów i usług odprowadzany do US ( ) Rezerwa ogólna – zł; Rezerwy celowe – zł w tym: - na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – zł, - na remonty i inwestycje – zł, - na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zł, - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zł - oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań własnych –

34 801 - Oświata i wychowanie 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zł

35 Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2011 r. i w planie na 2012 r. ogółem

36 Wydatki oświaty z podziałem na grupy placówek w 2011 r. i w planie na 2012 rok

37 Wydatki na utrzymanie szkół – w latach

38 Źródła finansowania oświaty (szkół) w 2012 roku

39 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych zł Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Punkty Przedszkolne Niepubliczne Gimnazjum Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zł Niepubliczny punkt Przedszkolny w centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka Żaczek zł Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwe Dziecko zł Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole zł Niepubliczne Przedszkole Mistrzowie Zabawy zł Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy zł

40 851 - Ochrona zdrowia zł Środki wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki zostaną poniesione głównie na: - programy profilaktyczne, - zajęcia SKS w szkołach, - obozy i kolonie terapeutyczne, - szkolenia, - programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, - poradnictwo.

41 852 - Pomoc społeczna zł

42 Domy Pomocy społecznej - zadania własne Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność

43 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 żłobków miejskich oraz wydatki na Warsztat Terapii Zajęciowej

44 Ilość miejsc w Żłobkach Miejskich w latach

45 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł W dziale tym przewidziano środki na następujące zadania m.in.: - oczyszczanie miasta, - utrzymanie zieleni, - dekoracje miasta - remonty elementów małej architektury - bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia, - koszty oświetlenia ulic, - utrzymanie szaletów miejskich, fontann, placów - zabaw i studni, - zwrot kosztów działalności schroniska, - prace projektowe i dokumentacyjne.

46 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47 W ramach wydatków wyodrębnia się środki na ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska) Wydatki związane z wdrożeniem nowej ustawy o gospodarce odpadami Selektywna zbiórka odpadów Ochrona Środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych Konkursy ekologiczne Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży Monitoring Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych

48 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Całość wydatków bieżących w tym dziale stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury

49 926 - Kultura fizyczna zł Wydatki w tym dziale obejmują: - bieżące utrzymanie MOSIR przy ul. Solskiego ( zł) i -wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka ( zł) oraz - wydatki na stypendia sportowe ( zł)

50 Inwestycje zł Inwestycje stanowią 27,07 % ogółu wydatków.

51 Wydatki majątkowe wg dziedzin w 2012 roku zł

52 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu zł

53 TRANSPORT Przebudowa ulicy Nowej ( R) w Mielcu zł

54 TRANSPORT Pomoc finansowa – Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km do ulicy Dębickiej w km – wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi zł

55 TRANSPORT Pomoc finansowa dla Powiatu – budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu zł

56 TRANSPORT Ul. Brekieszów- kanalizacja deszczowa i przebudowa z tłucznia + przepust na rowie Trześń Mała zł

57 TRANSPORT Ul. Brata Alberta – od ul. Kingi – Wyszyńskiego – nawierzchnia zł

58 TRANSPORT Modernizacja dróg w tym m.in. budowa ścieżki rowerowej ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Haładeja i Wiktora zł

59 TRANSPORT Modernizacja dróg w tym m.in.. Przebudowa ulic: Żwirki i Wigury, Kościelnej, Krakowskiej, Modrzejewskiej, Ogrodowej na odc. Od Kilińskiego do Żółkiewskiego, Ćwiklińskiej, Zacisze, Osterwy, Słonecznej, Konarskiego- Dembowskiego, parking przy ul. Rzochowskiej zł

60 TRANSPORT Plac, parking MOSIR zł

61 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza zł

62 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Budowa drogi wraz z uzbrojeniem – osiedle MMR (realizacja zadania w ramach oczekującego na dofinansowanie projektu - Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników) zł

63 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykupy gruntów zł

64 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Budynki socjalne – oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz zł

65 INFORMATYKA PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – realizuje Urząd Marszałkowski zł

66 INFORMATYKA Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca zł

67 ADMINISTRACJA Zakupy inwestycyjne UM Serwerownia komputerowa – UM Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 23 (w tym m.in. modernizacja piwnic) zł zł zł

68 OŚWIATA Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek Nr 7, PM Nr 3,4,12,16, SP Nr 6,9,12, GIM Nr 1, ZSO Nr 1, ZS Nr zł

69 OŚWIATA Zakupy inwestycyjne – SP 11, ZSO 1, ZS zł

70 OŚWIATA Remonty przedszkoli w tym m.in. Przedszkola Nr zł

71 OŚWIATA Zakupy inwestycyjne – przedszkola zł

72 OŚWIATA Modernizacja i wyposażenie ogrodów przedszkolnych zł

73 OCHRONA ZDROWIA Zamontowanie monitoringu boisko Gryf Monitoring w obiektach publicznych GMM zł zł

74 POMOC SPOŁECZNA Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację MOPS w Mielcu zł

75 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu zł

76 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobek Nr 5 – drenaż i przyłącz kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu Plac zabaw Żłobek Nr 5 Zakupy inwestycyjne – żłobki zł zł zł

77 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja terenów zielonych (w tym m.in. park przy hali targowej) zł

78 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja schroniska dla zwierząt zł

79 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic (w tym m.in. Wiesiołowskiego, Witosa, Drużbackiej, Wojska Polskiego) zł

80 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup wiat przystankowych zł

81 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Przygotowanie inwestycji BIT i IM zł

82 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki zł

83 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja miejskich placów zabaw zł

84 KULTURA Poprawa pokrycia dachowego nad Centrum Wystawienniczo Promocyjnym - SCK zł

85 SPORT Przebudowa stadionu zł

86 SPORT Przebudowa bieżni i trybuny Stadion Gryf

87 SPORT Zakupy inwestycyjne - MOSIR zł

88 Jednostki organizacyjne GMM realizujące budżet JednostkiPlanUdział w całości Urząd Miejski ,0% Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół (11) ,1% Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,7% Przedszkola Miejskie (12) ,6% Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,4% SCK – dotacja ,2% Zespół Żłobków Miejskich (3) ,7% Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków ,3% Razem %

89 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2012 ROK. Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2012 Ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia – 8,2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google