Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2013 ROK. Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2013 r. I. W UCHWALE BUDŻETOWEJ Na stronie 39 w tabeli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2013 ROK. Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2013 r. I. W UCHWALE BUDŻETOWEJ Na stronie 39 w tabeli."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2013 ROK

2 Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2013 r. I. W UCHWALE BUDŻETOWEJ Na stronie 39 w tabeli wydatków, rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne, eliminuje się § 6060 (bez wskazanej kwoty wydatków) Na stronie 56 w tabeli wydatków, rozdział – pozostała działalność, § 4260 Zakup energii, w miejsce zapisu utrzymanie nowej fontanny wprowadza się zapis utrzymanie fontann Na stronie 67 w § 8 jest w roku budżetowym 2012 a winno być w roku budżetowym 2013

3 Na stronie 67 w § 8 dopisuje się pkt. 3 o następującej treści: 3. Stosownie do art. 6 r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty (odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu). Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

4 DOCHODY: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw WYDATKI ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 Załączniki: W załączniku Nr 1 – strona 1 dział 010 – w kolumnie rozdział jest 1030 a winno być Uzasadnienie: Na stronie 9 w miejsce zapisu Zaplanowano dotację podmiotową dla pięciu niepublicznych przedszkoli, jednego punktu przedszkolnego oraz niepublicznego gimnazjum wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę ,00 zł wprowadza się zapis: Zaplanowano dotację podmiotową dla sześciu niepublicznych przedszkoli, niepublicznego gimnazjum oraz niepublicznej szkoły podstawowej wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę ,00 zł

6 Na stronie 11: 1) w miejsce zapisu Do czasu otrzymania przez Gminę metryczki oświatowej na 2012 r. wprowadza się zapis: Do czasu otrzymania przez Gminę metryczki oświatowej na 2013r. 2) w tabeli Kalkulacji podmiotowej dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum 2013 r. w miejsce zapisu Kwota przewidziana na jednego ucznia na 2013 r. (rocznie) wprowadza się zapis: Kwota dotacji: - od I – IX 2013 r. – na 116 uczniów – od IX – XII 2013 r. – na 121 uczniów – ) w tabeli Kalkulacja podmiotowa dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 2013 r. w miejsce zapisu: Kwota przewidziana na 1 ucznia na 2013 r. (rocznie) wprowadza się zapis: - Kwota dotacji od IX-XII.2013 r. – na 16 uczniów – Koniec autopoprawki

7 Założenia do budżetu wynikające z ustawy o finansach publicznych W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki

8 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2013 Ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia – 6,7 % (brutto z zł do zł) Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,9 % (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela) Planowany wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków generalnie na poziomie planu roku 2012 Ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków bieżących Podwyższenie stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen tj. 4,0 %

9 Limity wydatków w szkołach i przedszkolach w zakresie wydatków rzeczowych (bez płac i pochodnych, energii, ZFŚS): - szkoły podstawowe – 340,26 zł - gimnazja i LO – 539,24 zł - przedszkola – 425,47 zł - w stołówkach wskaźnik wydatków na jednego zapisanego ucznia – 67,00 zł - w świetlicach wskaźnik na jednego zapisanego ucznia - 10,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przyjęty na poziomie ,93 zł Koszty energii – wykonanie na dzień r.

10 Nowe zadania w 2013 Nowe zadanie do realizacji przez samorząd – system gospodarowania odpadami komunalnymi (ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

11 System gospodarowania odpadami komunalnymi DOCHODY = WYDATKI zł = zł

12 Dochody i wydatki miasta Mielca za 2013 rok Plan Dochody zł Deficyt zł Wydatki zł

13 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r. 100 % = zł

14 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: % Podatek od nieruchomości ,6% Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,4% Podatek od środków transportowych ,6% Podatek rolny ,3% Podatek leśny Opłata targowa ,5% Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat ,6%

15 Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: % Podatek od czynności cywilnoprawnych ,3% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,3% Wpływy z opłaty skarbowej ,7% Podatek od spadków i darowizn ,0% Karta podatkowa ,3% Wpływy z opłat planistycznej ,3% Wpływy z opłat rezerwacyjnych ,2% Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ,9%

16 Podatek od nieruchomości w latach

17 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

18 Wpływy z udziału w podatku PIT w latach przewidywane rzeczywiste wpływy

19 Wpływy z udziału w podatku CIT w latach

20 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

21 Subwencja Część rekompensująca subwencji ogólnej zł Część oświatowa subwencji ogólnej zł

22 Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w latach

23 Części oświatowej subwencji ogólnej na tle wynagrodzeń i pochodnych w szkołach w latach

24 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

25 Dotacje celowe Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone – zł w tym na: - pomoc społeczna, - zadania z zakresu administracji publicznej Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne– zł w tym: - pomoc społeczną - narodowy program przebudowy dróg lokalnych Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – zł w tym: - z gminami (w zakresie lokalnego transportu) - Powiatem Mieleckim (dofinansowanie WTZ)

26 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zł Rewitalizacja MMR (Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników) - refundacja Rewitalizacja starówki (Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza) - refundacja Solary (Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSIR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej - projekt w ocenie PSeAP (Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM) - refundacja

27 Ochrona przed powodzią (Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu) - refundacja Termomodernizacja (Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca) – projekt w ocenie Nauka przez dialog (POKL) - kontynuacja Modernizacja Przedszkola (Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych) – projekt w ocenie KIS (Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację MOPS w Mielcu) - refundacja

28 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

29 Dochody z majątku Sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych i budynków Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzedaży materiałów z odzysku

30 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

31 Dochody z usług Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich, żłobkach) Wpływy z usług – kultura fizyczna (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska, basenu krytego i otwartego, stadion) Dochody z działu pomoc społeczna (usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej) Pozostałe usługi (wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu, zwrot kosztów dokumentacji)

32 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

33 Pozostałe dochody Najważniejsze z nich: zwrot podatku VAT wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste ochrona środowiska odsetki bankowe refundacja dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli

34 WYDATKI BUDŻETU MIASTA 2013 ROK

35 Wydatki ogółem wg dziedzin w % = zł

36 Wydatki bieżące wg dziedzin w 2013 r. 100% = zł

37 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 – zł

38 Oświata i wychowanie ogółem zł Wydatki bieżące zł Inwestycje zł Źródła finansowania oświaty i wychowania Środki z innych źródeł (w tym m. in. UE) zł Środki miasta zł Subwencje zł

39 Zapewnienie funkcjonowania: -szkół podstawowych ,00 zł -przedszkola ,00 zł (w tym dotacja ,00) -gimnazja – ,00 zł ( w tym dotacja – ,00 zł) -liceum ,00 zł -stołówek szkolnych – ,00 zł -świetlic szkolnych – ,00 zł -Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków – ,00 zł POKL – Nauka przez dialog – Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I- III szkół podstawowych w GMM Dowożenie uczniów do szkół – ,00 zł Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: -szkół ,00 -przedszkoli – ,00

40 Dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych zł Finansowanie nagród dla wybitnych uzdolnionych uczniów – zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – zł Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – zł

41 Subwencja na tle wydatków na oświatę w latach Oświata Subwencja

42 Środki finansowe na funkcjonowanie szkół podstawowych w latach

43 Środki finansowe na funkcjonowanie gimnazjów w latach

44 Środki finansowe na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w latach

45 Środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych w latach

46 Środki finansowe na funkcjonowanie świetlic szkolnych w latach

47 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych - szkół Niepubliczna Szkoła Podstawowa zł Niepubliczne Gimnazjum zł zł

48 Dotacje na niepubliczne szkoły * 2013 – w kwocie dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej

49 Środki finansowe na funkcjonowanie przedszkoli miejskich w latach

50 Liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w latach 2009 – 2013 * 2013 r. – planowana liczba miejsc

51 Liczba dzieci w przedszkolach miejskich w latach

52 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych - przedszkoli Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Liczba dzieci zł Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwe Dziecko Liczba dzieci – zł Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole Liczba dzieci zł Niepubliczne Przedszkole Mistrzowie Zabawy Liczba dzieci zł Niepubliczne Przedszkole Mali OdkrywcyLiczba dzieci zł Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka Żaczek Liczba dzieci zł Wydatki bieżące zł

53 Dotacje na niepubliczne przedszkola

54 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

55 Kultura fizyczna ogółem zł Wydatki w tym dziale obejmują: bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ,00 bieżące utrzymanie Stadionu ,00 zł stypendia sportowe – ,00 zł Wydatki bieżące zł Inwestycje zł

56 Środki finansowe na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu w latach

57 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

58 Pomoc społeczna ogółem zł Wydatki bieżące zł Inwestycje zł Wydatki realizowane poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 zł Dodatki mieszkaniowe – ,00 zł Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – pomoc finansowa ,00 Prace społeczno użyteczne – ,00

59 Środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną w latach

60 Dodatki mieszkaniowe w latach

61 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

62 Gospodarka komunalna ogółem zł i ochrona środowiska Wydatki bieżące zł Inwestycje zł Utrzymanie kanalizacji deszczowej zł System gospodarki odpadami komunalnymi zł Oczyszczanie miasta w tym m.in.: - letnie i zimowe utrzymanie dróg - zakup koszy ulicznych i pojemników - selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym azbest - sprzątanie przystanków autobusowych zł zł zł zł zł Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii elektrycznej - konserwacja i remonty (oświetlenia) zł zł zł

63 Utrzymanie zieleni miejskiej w tym m.in.: - zakup materiałów - renowacja terenów zieleni - utrzymanie bieżące parków, skwerów - utrzymanie bieżące zieleni w pasach drogowych i terenów zieleni niezagospodarowanej - wycinki bieżące i prace pielęgnacyjne w koronach zł , , , , ,00 Schronisko dla zwierząt - bieżące utrzymanie schroniska - remonty bieżące zł zł zł Pozostała działalność: - sprzątanie placów targowych, szaletów - dekoracja miasta - badanie jakości wód opadowych - elektroniczne oznakowanie psów - aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - monitoring powietrza - edukacja ekologiczna - utrzymanie, konserwacje (fontann, szaletów, studni) - bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

64 W ramach wydatków wyodrębnia się środki na ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska) Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym azbest zł Edukacja ekologiczna zł zł

65 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

66 Administracja publiczna ogółem zł Wydatki bieżące zł Inwestycje zł W tym dziale planowane są wydatki związane z: realizacją zadań z zakresu administracji rządowej funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej promocja miasta

67 Środki finansowe przeznaczone na administrację publiczną w latach

68 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

69 Gospodarka ogółem zł nieruchomościami W dziale tym ponoszone są wydatki na: utrzymanie budynków ( zł) przy: - ul. Biernackiego 1 - ul. Mickiewicza 2 - ul. Cyranowskiej 66 podatek od nieruchomości Gminy Miejskiej Mielec – zł gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wpisy z ewidencji gruntów – zł Wydatki bieżące zł Inwestycje zł

70 Środki finansowe przeznaczone na gospodarkę nieruchomościami w latach

71 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

72 Transport ogółem zł Wydatki bieżące zł Inwestycje zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: Bieżące remonty i utrzymanie dróg – ,00 zł Lokalny transport zbiorowy (MKS) – ,00 zł Audyt i opinie prawne – ,00 zł Plan transportowy – ,00 zł

73 Środki finansowe przeznaczone na transport i łączność w latach

74 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

75 Kultura ogółem zł Wydatki bieżące zł Inwestycje zł Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury – zł

76 Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu w latach

77 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

78 Różne rozliczenia ogółem zł Podatek od towarów i usług VAT zł Prowizje bankowe zł Rezerwa ogólna – zł Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – zł Rezerwa celowa na remonty i inwestycje – zł Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zł Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zł Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań z dotacji na zadania własne – zł Wydatki bieżące zł

79 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

80 Pozostałe zadania ogółem zł w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące zł Inwestycje zł Bieżące utrzymanie 3 żłobków miejskich zł Wydatki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej zł

81 Środki finansowe na funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich w latach

82 Ilość dzieci w żłobkach miejskich w latach

83 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

84 Rolnictwo ogółem zł W dziale tym ponoszone są wydatki na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych zł odpis na rzecz izb rolniczych zł Wydatki bieżące zł Inwestycje zł

85 Środki finansowe przeznaczone na rolnictwo i łowiectwo w latach

86 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

87 Ochrona zdrowia ogółem zł Środki wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Wydatki zostaną poniesione głównie na: - programy profilaktyczne, - zajęcia SKS w szkołach, - obozy i kolonie terapeutyczne, - szkolenia, - programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, - poradnictwo. Wydatki bieżące zł Inwestycje zł

88 Środki finansowe przeznaczone na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w latach

89 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

90 Bezpieczeństwo ogółem zł Wydatki bieżące zł Inwestycje zł Wydatki w tym dziale przeznaczone na bieżące utrzymanie OSP, Straży Miejskiej, oraz zarządzania kryzysowego

91 Środki finansowe przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w latach

92 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

93 Działalność usługowa ogółem zł Wydatki związane z: przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań – zł opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym (zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi zł bieżącymi remontami na cmentarzu komunalnym – zł Wydatki bieżące zł

94 Środki finansowe przeznaczone na działalność usługową w latach

95 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r zł

96 Pozostałe ogółem zł Całość środków pochodził z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki bieżące zł

97 INWESTYCJE

98 Struktura wydatków w podziale na:

99 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

100 Wydatki majątkowe wg dziedzin w 2013 r. 100% = zł

101 INWESTYCJE KONTYNUOWANE

102 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu (WPF) zł

103 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rewitalizacja starówki Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza (WPF) Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mateusza w Mielcu będącej partnerem projektu pn. Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo- rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza zł

104 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rewitalizacja Góry Cyranowskiej i Miasteczka Młodego Robotnika Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników (WPF) 2014 r. – zł zł

105 INFORMATYKA PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – realizuje Urząd Marszałkowski (WPF) zł

106 POMOC SPOŁECZNA Zakup sprzętu - budynek przy ul. Pogodnej 2 (os. Mościska) Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację MOPS w Mielcu zł

107 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki (WPF) zł

108 SPORT Przebudowa stadionu zł

109 INWESTYCJE NOWE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

110 TRANSPORT Przebudowa ulicy Korczaka zł

111 KULTURA Termomodernizacja bibliotek na terenie miasta Mielca (biblioteka przy ul. Kusocińskiego, filia przy ul. Tańskiego zł

112 OŚWIATA Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych (WPF) 2014 r. – zł zł

113 SPORT Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSiR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej zł

114 POZOSTAŁE INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

115 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko – Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześń Główna, Rżysko zł

116 TRANSPORT Modernizacja i przebudowa ulic zł

117 TRANSPORT Zakup wiat przystankowych zł

118 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykupy gruntów zł

119 ADMINISTRACJA Zakupy inwestycyjne UM Modernizacja budynku UM zł zł

120 ADMINISTRACJA Zakup zintegrowanego systemu informatycznego (WPF) Rok 2014 – zł zł

121 Bezpieczeństwo Zapobieganie zagrożeniom zł

122 Bezpieczeństwo Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego - dotacja celowa zł

123 Bezpieczeństwo Zakup i montaż syren alarmowych – udział Gminy Miejskiej Mielec w programie o dofinansowanie zł

124 OŚWIATA Adaptacja korytarza na 2 gabinety specjalistyczne SP 11 Remont pokrycia – dach PM 1 Remont przedszkola Nr 16 Zakupy inwestycyjne przedszkoli Zakup kserokopiarki MZOPiŻ zł zł zł zł zł

125 OCHRONA ZDROWIA Inwestycje – Fundusz przeciwalkoholowy zł

126 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zabudowa tarasów oraz opracowanie dokumentacji kanalizacji wewnętrznej – Żłobek Nr 5 Remont częściowy Żłobka Nr 7 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej Żłobek Nr zł zł zł

127 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – przygotowanie poletek ekologicznych (podbudowa) Instalacja do przetwarzania odpadów zebranych selektywnie z terenu Gminy Miejskiej Mielec zł zł zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

128 Modernizacja placów zabaw Modernizacja lasku za Hotelem Polskim – I etap Modernizacja schroniska dla zwierząt zł zł zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

129 Budowa oświetlenia ulic (w tym m.in.: park przy Hali Targowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Brata Alberta ul. Bohaterów Września) zł

130 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa ujęcia podziemnego wody zł

131 Przygotowanie inwestycji Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych przy ul. Inwestorów w Mielcu Przygotowanie dokumentacji remontu schodów i tarasów SCK Przygotowanie dokumentacji remontu szatni – stadion Gryf zł zł zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł

132 Zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia stadionu Zakup urządzeń do konserwacji boiska i bieżni stadionu zł zł SPORT

133 Inwestycje - które nie zostały uwzględnione w budżecie 2013 r. Przebudowa odcinka rowu melioracji wodnych szczegółowych Trześń Mała w km w formie rurociągu krytego Modernizacja i wyposażenie ogrodu PM Modernizacja i wyposażenie ogrodów przedszkolnych PM Budowa sali sportowej SP Remont części nawierzchni boisk w Gimnazjum Zakupy inwestycyjne w Żłobkach Zakupy inwestycyjne MOSiR

134 Inwestycje – które zostały ograniczone w budżecie 2013 r. Budżet 2013 r. Kwota nieuwzględnio na w budżecie Przebudowa i modernizacja ulic , Wykupy gruntów , Zakupy inwestycyjne przedszkoli , Zabudowa tarasów oraz opracowanie dokumentacji kanalizacji wewnętrznej – Żłobek Nr , Modernizacja placów zabaw , Modernizacja lasku za Hotelem Polskim – II etap , Budowa ujęcia podziemnego wody , Remont schodów i tarasów SCK , Remont szatni Gryf , Zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia stadionu , Zakup urządzeń do konserwacji boiska

135 Dysponenci budżetu miasta Mielca JednostkiPlanUdział w całości Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół ,9% Przedszkola Miejskie ,0% Zespół Żłobków Miejskich ,8% Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków ,3% Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,9% Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,3% Urząd Miejski (w tym m.in.: inwestycje miejskie) ,5% SCK – dotacja ,3% Razem ,0%

136 Dochody i wydatki miasta Mielca za 2013 rok Plan Dochody zł Deficyt Wydatki zł

137 Wyjaśnienia do kwoty długu W 2013 roku planowane jest zaciągniecie kredytu wynikającego z przyjętego deficytu w kwocie ,00 zł Założenie do kredytu: Oprocentowanie kredytu - 9% Okres kredytowania 4 lata Kapitalizacja kwartalna Rozpoczęcie spłaty rat i odsetek od 2014 r. RataOdsetkiKapitał

138 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2013 ROK. Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2013 r. I. W UCHWALE BUDŻETOWEJ Na stronie 39 w tabeli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google