Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2013 ROK. Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2013 r. I. W UCHWALE BUDŻETOWEJ Na stronie 39 w tabeli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2013 ROK. Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2013 r. I. W UCHWALE BUDŻETOWEJ Na stronie 39 w tabeli."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2013 ROK

2 Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2013 r. I. W UCHWALE BUDŻETOWEJ Na stronie 39 w tabeli wydatków, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, eliminuje się § 6060 (bez wskazanej kwoty wydatków) Na stronie 56 w tabeli wydatków, rozdział 90095 – pozostała działalność, § 4260 Zakup energii, w miejsce zapisu utrzymanie nowej fontanny wprowadza się zapis utrzymanie fontann Na stronie 67 w § 8 jest w roku budżetowym 2012 a winno być w roku budżetowym 2013

3 Na stronie 67 w § 8 dopisuje się pkt. 3 o następującej treści: 3. Stosownie do art. 6 r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty (odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu). Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

4 DOCHODY:5 440 000 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 440 000 Dochody bieżące5 440 000 75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 720 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 720 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw WYDATKI5 440 000 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA440 000 75023Urzędy gmin440 000 Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi Wydatki bieżące w tym: 440 000 1. Wydatki jednostek budżetowych:440 000 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane357 811 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań81 601 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych588 900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA5 000 000 90002Gospodarka odpadami5 000 000 Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wydatki bieżące w tym:5 000 000 1. Wydatki jednostek budżetowych:5 000 000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań5 000 000

5 Załączniki: W załączniku Nr 1 – strona 1 dział 010 – w kolumnie rozdział jest 1030 a winno być 01030 Uzasadnienie: Na stronie 9 w miejsce zapisu Zaplanowano dotację podmiotową dla pięciu niepublicznych przedszkoli, jednego punktu przedszkolnego oraz niepublicznego gimnazjum wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę 2 070 119,00 zł wprowadza się zapis: Zaplanowano dotację podmiotową dla sześciu niepublicznych przedszkoli, niepublicznego gimnazjum oraz niepublicznej szkoły podstawowej wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę 2 736 383,00 zł

6 Na stronie 11: 1) w miejsce zapisu Do czasu otrzymania przez Gminę metryczki oświatowej na 2012 r. wprowadza się zapis: Do czasu otrzymania przez Gminę metryczki oświatowej na 2013r. 2) w tabeli Kalkulacji podmiotowej dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum 2013 r. w miejsce zapisu Kwota przewidziana na jednego ucznia na 2013 r. (rocznie) wprowadza się zapis: Kwota dotacji: - od I – IX 2013 r. – na 116 uczniów – 418 825 -od IX – XII 2013 r. – na 121 uczniów – 218 439 3) w tabeli Kalkulacja podmiotowa dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 2013 r. w miejsce zapisu: Kwota przewidziana na 1 ucznia na 2013 r. (rocznie) wprowadza się zapis: - Kwota dotacji od IX-XII.2013 r. – na 16 uczniów – 29 000 Koniec autopoprawki

7 Założenia do budżetu wynikające z ustawy o finansach publicznych W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki

8 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2013 Ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia – 6,7 % (brutto z 1 500 zł do 1 600 zł) Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,9 % (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela) Planowany wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków generalnie na poziomie planu roku 2012 Ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków bieżących Podwyższenie stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen tj. 4,0 %

9 Limity wydatków w szkołach i przedszkolach w zakresie wydatków rzeczowych (bez płac i pochodnych, energii, ZFŚS): - szkoły podstawowe – 340,26 zł - gimnazja i LO – 539,24 zł - przedszkola – 425,47 zł - w stołówkach wskaźnik wydatków na jednego zapisanego ucznia – 67,00 zł - w świetlicach wskaźnik na jednego zapisanego ucznia - 10,00 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przyjęty na poziomie - 1093,93 zł Koszty energii – wykonanie na dzień 31.12.2011 r.

10 Nowe zadania w 2013 Nowe zadanie do realizacji przez samorząd – system gospodarowania odpadami komunalnymi (ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

11 System gospodarowania odpadami komunalnymi DOCHODY = WYDATKI 5 440 000 zł = 5 440 000 zł

12 Dochody i wydatki miasta Mielca za 2013 rok Plan Dochody173 780 489 zł Deficyt8 550 451 zł Wydatki182 330 940 zł

13 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r. 100 % = 173 780 489 zł

14 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: 47 736 750100 % Podatek od nieruchomości 35 630 000 74,6% Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 440 00011,4% Podatek od środków transportowych1 259 0002,6% Podatek rolny132 8000,3% Podatek leśny9 950- Opłata targowa700 0001,5% Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat4 565 0009,6% 47 736 750

15 Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: 4 565 000100% Podatek od czynności cywilnoprawnych1 565 00034,3% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 200 00026,3% Wpływy z opłaty skarbowej900 00019,7% Podatek od spadków i darowizn500 00011,0% Karta podatkowa150 0003,3% Wpływy z opłat planistycznej148 5003,3% Wpływy z opłat rezerwacyjnych61 5001,2% Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego40 0000,9%

16 Podatek od nieruchomości w latach 2009-2013

17 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

18 Wpływy z udziału w podatku PIT w latach 2009-2013 ----- przewidywane rzeczywiste wpływy

19 Wpływy z udziału w podatku CIT w latach 2009-2013

20 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

21 Subwencja Część rekompensująca subwencji ogólnej 1 933 850 zł Część oświatowa subwencji ogólnej 32 414 273 zł 34 348 123

22 Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2009-2013

23 Części oświatowej subwencji ogólnej na tle wynagrodzeń i pochodnych w szkołach w latach 2009-2013

24 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

25 Dotacje celowe Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone – 13 601 273 zł w tym na: - pomoc społeczna, - zadania z zakresu administracji publicznej Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne– 1 881 532 zł w tym: - pomoc społeczną - narodowy program przebudowy dróg lokalnych Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – 530 514 zł w tym: - z gminami (w zakresie lokalnego transportu) - Powiatem Mieleckim (dofinansowanie WTZ) 28 554 285

26 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 12 540 966 zł Rewitalizacja MMR (Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników) - refundacja 5 344 005 Rewitalizacja starówki (Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza) - refundacja 1 822 199 Solary (Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSIR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej - projekt w ocenie 1 417 148 PSeAP (Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM) - refundacja 1 106 072

27 Ochrona przed powodzią (Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu) - refundacja 918 475 Termomodernizacja (Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca) – projekt w ocenie 803 111 Nauka przez dialog (POKL) - kontynuacja 749 716 Modernizacja Przedszkola (Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych) – projekt w ocenie 287 547 KIS (Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację MOPS w Mielcu) - refundacja 92 693

28 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

29 Dochody z majątku 8 116 876 Sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych i budynków 6 384 777 Dochody z najmu i dzierżawy 1 671 659 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 48 440 Wpływy ze sprzedaży materiałów z odzysku 12 000

30 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

31 Dochody z usług Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich, żłobkach) 4 598 527 Wpływy z usług – kultura fizyczna (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska, basenu krytego i otwartego, stadion) 2 360 000 Dochody z działu pomoc społeczna (usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej) 206 000 Pozostałe usługi (wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu, zwrot kosztów dokumentacji) 50 440 7 214 967

32 Struktura dochodów budżetu miasta na 2013 r.

33 Pozostałe dochody 6 171 568 Najważniejsze z nich: zwrot podatku VAT4 295 195 wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste775 919 ochrona środowiska400 000 odsetki bankowe300 000 refundacja dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli 205 932

34 WYDATKI BUDŻETU MIASTA 2013 ROK

35 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 100% = 182 330 940 zł

36 Wydatki bieżące wg dziedzin w 2013 r. 100% = 143 145 128 zł

37 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 – 182 330 940 zł

38 Oświata i wychowanie ogółem 67 538 633 zł Wydatki bieżące 66 920 852 zł Inwestycje 617 781 zł Źródła finansowania oświaty i wychowania Środki z innych źródeł (w tym m. in. UE) 805 975 zł Środki miasta 31 768 255 zł Subwencje 32 414 273 zł

39 Zapewnienie funkcjonowania: -szkół podstawowych - 24 430 262,00 zł -przedszkola -18 453 255,00 zł (w tym dotacja 2 070 119,00) -gimnazja – 14 943 622,00 zł ( w tym dotacja – 637 264,00 zł) -liceum - 1 787 809,00 zł -stołówek szkolnych – 2 236 035,00 zł -świetlic szkolnych – 1 932 349,00 zł -Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków – 643 613,00 zł POKL – Nauka przez dialog – Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I- III szkół podstawowych w GMM -749 716 Dowożenie uczniów do szkół – 263 108,00 zł Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: -szkół - 256 767,00 -przedszkoli – 68 845,00

40 Dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - 5 080 zł Finansowanie nagród dla wybitnych uzdolnionych uczniów – 37 210 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 283 350 zł Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 40 000 zł

41 Subwencja na tle wydatków na oświatę w latach 2009 - 2013 Oświata Subwencja

42 Środki finansowe na funkcjonowanie szkół podstawowych w latach 2009-2013

43 Środki finansowe na funkcjonowanie gimnazjów w latach 2009-2013

44 Środki finansowe na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w latach 2009-2013

45 Środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych w latach 2009-2013

46 Środki finansowe na funkcjonowanie świetlic szkolnych w latach 2009-2013

47 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych - szkół Niepubliczna Szkoła Podstawowa29 000 zł Niepubliczne Gimnazjum637 264 zł 666 264 zł

48 Dotacje na niepubliczne szkoły 2009 - 2013 * 2013 – w kwocie 666 264 dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej

49 Środki finansowe na funkcjonowanie przedszkoli miejskich w latach 2009-2013

50 Liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w latach 2009 – 2013 * 2013 r. – planowana liczba miejsc

51 Liczba dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2009-2013

52 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych - przedszkoli Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Liczba dzieci - 32175 435 zł Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwe Dziecko Liczba dzieci – 138771 910 zł Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole Liczba dzieci - 89487 927 zł Niepubliczne Przedszkole Mistrzowie Zabawy Liczba dzieci - 50274 116 zł Niepubliczne Przedszkole Mali OdkrywcyLiczba dzieci - 50274 116 zł Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka Żaczek Liczba dzieci - 1686 615 zł Wydatki bieżące 2 070 119 zł

53 Dotacje na niepubliczne przedszkola 2009 - 2013

54 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

55 Kultura fizyczna ogółem 22 880 754 zł Wydatki w tym dziale obejmują: bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6 151 394,00 bieżące utrzymanie Stadionu - 623 455,00 zł stypendia sportowe – 690 000,00 zł Wydatki bieżące 7 464 849 zł Inwestycje 15 415 905 zł

56 Środki finansowe na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu w latach 2009 - 2013

57 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

58 Pomoc społeczna ogółem 21 791 171 zł Wydatki bieżące 21 651 171 zł Inwestycje 140 000 zł Wydatki realizowane poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 19 928 113,00 zł Dodatki mieszkaniowe – 1 800 000,00 zł Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – pomoc finansowa - 14 626,00 Prace społeczno użyteczne – 29 670,00

59 Środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną w latach 2009-2013

60 Dodatki mieszkaniowe w latach 2009 - 2013

61 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

62 Gospodarka komunalna ogółem 19 706 191 zł i ochrona środowiska Wydatki bieżące 13 933 618 zł Inwestycje 5 772 573 zł Utrzymanie kanalizacji deszczowej347 246 zł System gospodarki odpadami komunalnymi5 000 000 zł Oczyszczanie miasta w tym m.in.: - letnie i zimowe utrzymanie dróg - zakup koszy ulicznych i pojemników - selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym azbest - sprzątanie przystanków autobusowych 3 644 000 zł 3 334 000 zł 66 000 zł 120 000 zł 97 000 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii elektrycznej - konserwacja i remonty (oświetlenia) 2 328 572 zł 1 586 051 zł 742 521 zł

63 Utrzymanie zieleni miejskiej w tym m.in.: - zakup materiałów - renowacja terenów zieleni - utrzymanie bieżące parków, skwerów - utrzymanie bieżące zieleni w pasach drogowych i terenów zieleni niezagospodarowanej - wycinki bieżące i prace pielęgnacyjne w koronach 1 350 800 zł 50 000,00 100 000,00 900 000,00 220 000,00 100 000,00 Schronisko dla zwierząt - bieżące utrzymanie schroniska - remonty bieżące 393 000 zł 293 000 zł 100 000 zł Pozostała działalność: - sprzątanie placów targowych, szaletów - dekoracja miasta - badanie jakości wód opadowych - elektroniczne oznakowanie psów - aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - monitoring powietrza - edukacja ekologiczna - utrzymanie, konserwacje (fontann, szaletów, studni) - bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw 870 000 zł 91 000 zł 200 000 zł 7 000 zł 80 000 zł 50 000 zł 30 000 zł 75 000 zł 267 000 zł 70 000 zł

64 W ramach wydatków wyodrębnia się środki na ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska) Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych100 000 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód105 000 zł Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym azbest 120 000 zł Edukacja ekologiczna75 000 zł 400 000 zł

65 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

66 Administracja publiczna ogółem 11 046 685 zł Wydatki bieżące 9 976 685 zł Inwestycje 1 070 000 zł W tym dziale planowane są wydatki związane z: realizacją zadań z zakresu administracji rządowej funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej promocja miasta

67 Środki finansowe przeznaczone na administrację publiczną w latach 2009 - 2013

68 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

69 Gospodarka ogółem 9 527 149zł nieruchomościami W dziale tym ponoszone są wydatki na: utrzymanie budynków (298 297 zł) przy: - ul. Biernackiego 1 - ul. Mickiewicza 2 - ul. Cyranowskiej 66 podatek od nieruchomości Gminy Miejskiej Mielec – 300 000 zł gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wpisy z ewidencji gruntów – 130 854 zł Wydatki bieżące 729 151 zł Inwestycje 8 797 998 zł

70 Środki finansowe przeznaczone na gospodarkę nieruchomościami w latach 2009-2013

71 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

72 Transport ogółem 9 344 534 zł Wydatki bieżące 6 111 292 zł Inwestycje 3 233 242 zł W dziale tym ponoszone są wydatki na: Bieżące remonty i utrzymanie dróg – 1 676 000,00 zł Lokalny transport zbiorowy (MKS) – 4 318 292,00 zł Audyt i opinie prawne – 17 000,00 zł Plan transportowy – 100 000,00 zł

73 Środki finansowe przeznaczone na transport i łączność w latach 2009 - 2013

74 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

75 Kultura ogółem 6 977 445 zł Wydatki bieżące 6 032 608 zł Inwestycje 944 837 zł Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury – 6 032 608 zł

76 Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu w latach 2009 - 2013

77 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

78 Różne rozliczenia ogółem 4 585 856 zł Podatek od towarów i usług VAT - 1 012 195 zł Prowizje bankowe - 69 418 zł Rezerwa ogólna – 800 000 zł Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 1 375 000 zł Rezerwa celowa na remonty i inwestycje – 500 000 zł Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 430 068 zł Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 359 175 zł Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań z dotacji na zadania własne – 40 000 zł Wydatki bieżące 4 585 856 zł

79 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

80 Pozostałe zadania ogółem 3 620 223 zł w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące 3 385 223 zł Inwestycje 345 992 zł Bieżące utrzymanie 3 żłobków miejskich 3 266 783 zł Wydatki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 116 440 zł

81 Środki finansowe na funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich w latach 2009-2013

82 Ilość dzieci w żłobkach miejskich w latach 2009 - 2013

83 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

84 Rolnictwo ogółem 1 587 941 zł W dziale tym ponoszone są wydatki na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych279 541 zł odpis na rzecz izb rolniczych 2 656 zł Wydatki bieżące 282 197 zł Inwestycje 1 305 744 zł

85 Środki finansowe przeznaczone na rolnictwo i łowiectwo w latach 2009 - 2013

86 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

87 Ochrona zdrowia ogółem 1 200 000 zł Środki wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Wydatki zostaną poniesione głównie na: - programy profilaktyczne, - zajęcia SKS w szkołach, - obozy i kolonie terapeutyczne, - szkolenia, - programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, - poradnictwo. Wydatki bieżące 1 173 000 zł Inwestycje 27 000 zł

88 Środki finansowe przeznaczone na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w latach 2009 - 2013

89 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

90 Bezpieczeństwo ogółem 939 464zł Wydatki bieżące 631 464 zł Inwestycje 308 000 zł Wydatki w tym dziale przeznaczone na bieżące utrzymanie OSP, Straży Miejskiej, oraz zarządzania kryzysowego

91 Środki finansowe przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w latach 2009 - 2013

92 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

93 Działalność usługowa ogółem 256 342 zł Wydatki związane z: przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań – 104 842 zł opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym (zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi - 51 500 zł bieżącymi remontami na cmentarzu komunalnym – 100 000 zł Wydatki bieżące 256 342 zł

94 Środki finansowe przeznaczone na działalność usługową w latach 2009 - 2013

95 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2013 r. 182 330 940 zł

96 Pozostałe ogółem 10 820 zł Całość środków pochodził z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki bieżące 10 820 zł

97 INWESTYCJE

98 Struktura wydatków w podziale na:

99 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

100 Wydatki majątkowe wg dziedzin w 2013 r. 100% = 39 185 812 zł

101 INWESTYCJE KONTYNUOWANE

102 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu (WPF) 1 005 744 zł

103 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rewitalizacja starówki Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza (WPF) Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mateusza w Mielcu będącej partnerem projektu pn. Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo- rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza 1 836 628 zł

104 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rewitalizacja Góry Cyranowskiej i Miasteczka Młodego Robotnika Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników (WPF) 2014 r. – 1 367 087 zł 6 461 370 zł

105 INFORMATYKA PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – realizuje Urząd Marszałkowski (WPF) 1 317 732 zł

106 POMOC SPOŁECZNA Zakup sprzętu - budynek przy ul. Pogodnej 2 (os. Mościska) Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację MOPS w Mielcu 140 000 zł

107 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. Podkarpackie realizowane w ramach projektu Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki (WPF) 907 573 zł

108 SPORT Przebudowa stadionu 13 148 673 zł

109 INWESTYCJE NOWE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

110 TRANSPORT Przebudowa ulicy Korczaka 1 710 742 zł

111 KULTURA Termomodernizacja bibliotek na terenie miasta Mielca (biblioteka przy ul. Kusocińskiego, filia przy ul. Tańskiego 944 837 zł

112 OŚWIATA Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych (WPF) 2014 r. – 1 053 435 zł 410 781 zł

113 SPORT Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSiR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej 1 667 232 zł

114 POZOSTAŁE INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

115 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko – Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześń Główna, Rżysko 300 000 zł

116 TRANSPORT Modernizacja i przebudowa ulic 1 500 000 zł

117 TRANSPORT Zakup wiat przystankowych 22 500 zł

118 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykupy gruntów 500 000 zł

119 ADMINISTRACJA Zakupy inwestycyjne UM Modernizacja budynku UM 50 000 zł 420 000 zł

120 ADMINISTRACJA Zakup zintegrowanego systemu informatycznego (WPF) Rok 2014 – 400 000 zł 600 000 zł

121 Bezpieczeństwo Zapobieganie zagrożeniom 250 000 zł

122 Bezpieczeństwo Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego - dotacja celowa 30 000 zł

123 Bezpieczeństwo Zakup i montaż syren alarmowych – udział Gminy Miejskiej Mielec w programie o dofinansowanie 28 000 zł

124 OŚWIATA Adaptacja korytarza na 2 gabinety specjalistyczne SP 11 Remont pokrycia – dach PM 1 Remont przedszkola Nr 16 Zakupy inwestycyjne przedszkoli Zakup kserokopiarki MZOPiŻ 16 000 zł 85 000 zł 35 000 zł 6 000 zł 65 000 zł

125 OCHRONA ZDROWIA Inwestycje – Fundusz przeciwalkoholowy 27 000 zł

126 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zabudowa tarasów oraz opracowanie dokumentacji kanalizacji wewnętrznej – Żłobek Nr 5 Remont częściowy Żłobka Nr 7 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej Żłobek Nr 7 100 000 zł 90 000 zł 45 000 zł

127 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – przygotowanie poletek ekologicznych (podbudowa) Instalacja do przetwarzania odpadów zebranych selektywnie z terenu Gminy Miejskiej Mielec 600 000 zł 20 000 zł 500 000 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

128 Modernizacja placów zabaw Modernizacja lasku za Hotelem Polskim – I etap Modernizacja schroniska dla zwierząt 100 000 zł 200 000 zł 100 000 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

129 Budowa oświetlenia ulic (w tym m.in.: park przy Hali Targowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Brata Alberta ul. Bohaterów Września) 500 000 zł

130 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa ujęcia podziemnego wody 2 000 000 zł

131 Przygotowanie inwestycji Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych przy ul. Inwestorów w Mielcu Przygotowanie dokumentacji remontu schodów i tarasów SCK Przygotowanie dokumentacji remontu szatni – stadion Gryf 200 000 zł 115 000 zł 35 000 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 495 000 zł

132 Zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia stadionu Zakup urządzeń do konserwacji boiska i bieżni stadionu 100 000 zł 500 000 zł SPORT

133 Inwestycje - które nie zostały uwzględnione w budżecie 2013 r. Przebudowa odcinka rowu melioracji wodnych szczegółowych Trześń Mała w km 0+ 748+770 w formie rurociągu krytego 95 000 Modernizacja i wyposażenie ogrodu PM 3180 000 Modernizacja i wyposażenie ogrodów przedszkolnych PM 4 150 000 Budowa sali sportowej SP 3 5 000 000 Remont części nawierzchni boisk w Gimnazjum 1 250 000 Zakupy inwestycyjne w Żłobkach 30 000 Zakupy inwestycyjne MOSiR 85 000 5 790 000

134 Inwestycje – które zostały ograniczone w budżecie 2013 r. Budżet 2013 r. Kwota nieuwzględnio na w budżecie Przebudowa i modernizacja ulic 1 500 000,00838 500 Wykupy gruntów500 000,00569 000 Zakupy inwestycyjne przedszkoli 35 000,0096 000 Zabudowa tarasów oraz opracowanie dokumentacji kanalizacji wewnętrznej – Żłobek Nr 5 100 000,0065 000 Modernizacja placów zabaw100 000,00100 000 Modernizacja lasku za Hotelem Polskim – II etap 200 000,001 100 000 Budowa ujęcia podziemnego wody2 000 000,004 000 000 Remont schodów i tarasów SCK 115 000,00138 000 Remont szatni Gryf 35 000,00115 000 Zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia stadionu 500 000,00380 000 Zakup urządzeń do konserwacji boiska 100 000188 000 7 589 500

135 Dysponenci budżetu miasta Mielca JednostkiPlanUdział w całości Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół 45 342 34724,9% Przedszkola Miejskie16 383 1369,0% Zespół Żłobków Miejskich3 261 7831,8% Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków 649 6130,3% Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej19 928 11310,9% Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji7 818 6264,3% Urząd Miejski (w tym m.in.: inwestycje miejskie) 82 914 71445,5% SCK – dotacja6 032 6083,3% Razem182 330 940100,0%

136 Dochody i wydatki miasta Mielca za 2013 rok Plan Dochody173 780 489 zł Deficyt 8 550 451 Wydatki182 330 940 zł

137 Wyjaśnienia do kwoty długu W 2013 roku planowane jest zaciągniecie kredytu wynikającego z przyjętego deficytu w kwocie 8 550 451,00 zł Założenie do kredytu: Oprocentowanie kredytu - 9% Okres kredytowania 4 lata Kapitalizacja kwartalna Rozpoczęcie spłaty rat i odsetek od 2014 r. RataOdsetkiKapitał 20142 569 124707 8881 861 236 20152 569 124534 6382 034 486 20162 569 124345 2622 223 862 20172 569 124138 2572 430 867 10 276 4961 726 0458 550 451

138 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2013 ROK. Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2013 r. I. W UCHWALE BUDŻETOWEJ Na stronie 39 w tabeli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google