Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU"— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU
Propozycje zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej od 1 marca 2010

2 Założenia projektu uchwały
Rozszerzenie obszaru działania Ustalenie cen na zintegrowanym obszarze funkcjonowania komunikacji miejskiej Rozdzielenie cen biletów ulgowych od cen biletów ustawowo- ulgowych

3 ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO
(…) W przypadku prowadzenia usług transportu publicznego poza terenem Gminy Miejskiej Mielec przez operatora będącego podmiotem wewnętrznym niezbędne jest zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, w ramach którego Gmina zleci operatorowi realizację usług transportowych zarówno na terenie Gminy Miejskiej Mielec jak i gmin sąsiadujących, uczestników porozumienia. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/336/09 Rady Miejskiej w Mielcu ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA dla MIASTA MIELEC Mielec, maj 2009r.

4 Obszar działania MKS oraz Gminy, które przystąpiły do porozumienia międzygminnego w ramach wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego tj.:

5 Definicja komunikacji miejskiej (ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r.nr125 poz.874) Komunikacja miejska - przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta, albo: miasta i gminy, miast ,albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny, w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.

6 Strefy biletowe Strefa 0 Strefa I Strefa II Strefa III Strefa IV
miejska przystanek „Wola Mielecka- granica miasta” – linia 4,20,15,34 „Pętla Rzemień 1” – linia 5 i 40 przystanek „Złotniki Szkoła” (skrzyż. z ul. Traugutta) – linia 8 przystanek „Mościska – granica miasta” – linia 10 i 33 przystanek „Lotnisko- granica miasta” – linia 6 i 24 Strefa I podmiejska przystanki Chorzelów 1 i Chorzelów Kościół – linia 6 i 24 przystanki Złotniki „Biblioteka” i Złotniki „Sklep” linia 8 przystanki „Wola Mielecka 2” skrzyżowanie i „Podleszany 1” – linia 15 i 34 przystanki Wola Mielecka 4, Wola Mielecka 5, Wola Mielecka 6 - linia 4, 20 Strefa II przystanki zlokalizowane na terenie Gminy Mielec – linia 6, 8, 10, 15, 24, 33, 34 z wyłączeniem przystanków strefy I Strefa III przystanki zlokalizowane na terenie Gminy Gawłuszowice oraz Gminy Przecław . – linie 8, 15 oraz linia 40 (od r.) z wyłączeniem przystanków określonych w strefie IV Strefa IV przystanki na terenie Gminy Przecław od przystanku „Kiełków Szkoła” do przystanku „Rynek Przecław” – linia 15 oraz linia 40 (od r) oraz przystanki od Tuszyma 1 do przystanku „Rynek Przecław” – linia 40 przestanki zlokalizowane na terenie Gminy Tuszów Narodowy i Gminy Gawłuszowice tj. Borki Nizińskie 1, 2, 3 oraz Młodochów 1, 2 – linia 8.

7 Liczba przewiezionych pasażerów 2007-2009 (w tys.)

8 Struktura sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w 2009 r.
Ogółem wartość brutto ,05 zł

9 Ilość sprzedanych biletów jednorazowych normalnych i ulgowych w 2009 r.
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII bilety normalne bilety ulgowe Ogółem szt.

10 Ilość sprzedanych biletów okresowych normalnych i ulgowych w 2009 r.
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII bilety normalne bilety ulgowe Ogółem szt.

11 Z uwagi na wzrost kosztów wytworzenia usługi wnosimy o urealnienie cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej od r. cena biletu jednorazowego normalnego

12 Definicja Wozokilometr (w km)
To podstawowa jednostka miary w transporcie czyli długość drogi wykonywanej przez środki transportu (autobusy) w określonym czasie (np. doby, miesiąca, roku, wybranego kursu itp.). Koszt 1 wozokm to wskaźnik wyznaczający prawidłowe funkcjonowanie działalności transportu miejskiego, jako kryterium obiektywne, relatywnie współmierne do kosztów, które stanowi podstawę rozliczeń określonych zadań przewozowych.

13 Koszty ogółem lata 7 271,5 7 759,2 7 385,5

14 Cena biletu jednorazowego normalnego
Koszty 1 wozokm Lata Koszt 1 wozokm w zł Cena biletu jednorazowego normalnego Udział % biletu w koszcie 1 wozokm 2006 4,58 1,90 41,50 2007 4,44 2,00 45,00 2008 4,63 43,20 2009 4,77 42,00 2009 4,85 2,00 41,24 Koszt wytworzenia usługi tj. koszt 1 wozokm w roku 2009 w stosunku do roku 2007 jest wyższy o 7,9%.

15 Struktura kosztu 1 wozokm w układzie rodzajowym
2007 2009 4,44 zł 4,77 zł

16 Struktura kosztu 1 wozokm według miejsca powstawania
2007 2009

17 Prognoza wzrostu kosztów działalności przewozowej w 2010r.
Wyszczególnienie Wzrost kosztów wzrost podatku od nieruchomości 3,8% wzrost kosztu wywozu odpadów stałych 10,5% wzrost ceny oleju napędowego, a także wzrost akcyzy na olej napędowy(0,16 zł/l) 6,0% wzrost ceny gazu CNG 5,0% wzrost cen energii elektrycznej 8,0% wzrost kosztów osobowych 3,2% wzrost płacy minimalnej wzrost składek ZUS (emerytury pomostowe) 1,5% koszty fiskalizacji sprzedaży biletów koszty ubezpieczenia pojazdów (OC, AC) Prognozuje się ze wszystkie wymienione czynniki spowodują dalszy wzrost kosztów 1 wozokm o ok. 9%

18 Rozliczenie działalności przewozowej
Wyszczególnienie 2007 2009 Ilość wykonanych kilometrów Koszt 1 wozokm 4,42 4,77 Ogółem przychody taryfowe i wygenerowane na sieci Przychód 1 wozokm 4,35 4,59 Różnica kosztu i przychodu 1 wozokm 0,07 0,18 Koszty działalności przewozowej nie pokryte przychodami* * Utrzymywanie linii koniecznych z pkt. widzenia społecznego

19 Definicja Usługa użyteczności publicznej
Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ w celu zapewnienia świadczenia usługi użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, których świadczenia podmiot świadczący usługi ze względu na swój interes gospodarczy bez rekompensaty nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach.

20 Założenia projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Art.45 Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, może polegac w szczególności na: pobieraniu przez operatora opłat w związku z realizacja usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jeżeli z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynika, że wpływy z tych opłat pobiera operator; przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione, c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz operatora będącego samorządowym zakładem budżetowym, usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizacje przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

21 Promocyjny system sprzedaży
w roku2010

22 Promocyjny system sprzedaży Struktura ilości imiennych biletów okresowych normalnych i ulgowych w 2009 r.

23 Promocyjny system sprzedaży - struktura ilości sprzedanych biletów z ceną promocyjną

24 Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0
wraz z cenami promocyjnymi Bilety normalne Cena podstawowa w zł Ceny z rabatem 5% 7,50% 10% Liniowe imienne Dni powszednie 30-dniowy 66,0 62,7 61,1 59,4 15-dniowe 39,6 37,6 36,6 35,6 Ruch ciągły 77,0 73,2 71,2 69,3 46,2 43,9 42,7 41,6 Sieciowe imienne 30-dniowy - wszystkie linie miejskie 88,0 83,6 81,4 79,2 90-dniowy 264,0 237,6 180-dniowy 528,0 475,2 roczny 1 056,0 950,4 15-dniowy - wszystkie linie miejskie 52,8 50,2 48,8 47,5 30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 149,6 142,1 138,4 134,6 15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 89,8 85,3 83,1 80,8

25 Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0
wraz z cenami promocyjnymi Bilety ulgowe Cena podstawowa w zł Ceny z rabatem 5% 7,50% 10% 15% 20% Liniowe imienne Dni powszednie 30-dniowy 34,0 32,3 31,5 30,6 28,9 27,2 15-dniowe 20,8 19,8 19,2 18,7 17,7 16,6 Ruch ciągły 39,5 37,5 36,5 35,6 33,6 31,6 24,1 22,9 22,3 21,7 20,5 19,3 Sieciowe imienne 30-dniowy - wszystkie linie miejskie 45,0 42,8 41,6 40,5 38,3 36,0 15-dniowy - wszystkie linie miejskie 27,4 26,0 25,3 24,7 23,3 21,9 30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 75,8 72,0 70,1 68,2 64,4 60,6 15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 45,9 43,6 42,5 41,3 39,0 36,7

26 Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0
wraz z cenami promocyjnymi Bilety ustawowo - ulgowe Cena podstawowa w zł Ceny z rabatem 5% 7,50% 10% 15% 20% Liniowe imienne Dni powszednie 30-dniowy 33,0 31,4 30,5 29,7 28,1 26,4 15-dniowe 19,8 18,8 18,3 17,8 16,8 15,8 Ruch ciągły 38,5 36,6 35,6 34,7 32,7 30,8 23,1 21,9 21,4 20,8 19,6 18,5 Sieciowe imienne 30-dniowy - wszystkie linie miejskie 44,0 41,8 40,7 39,6 37,4 35,2 15-dniowy - wszystkie linie miejskie 25,1 24,4 23,8 22,4 21,1 30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 74,8 71,1 69,2 67,3 63,6 59,8 15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 44,9 42,7 41,5 40,4 38,2 35,9

27 Porównanie cen biletów jednorazowych w wybranych miastach
Miasto Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego Rzeszów 2,30 1,30 Tarnów Ostrowiec Świętokrzyski 2,00 1,40 Mielec 1,10 2,20 1,20 Nysa 2,40 Ciechanów Żywiec 1,50

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google