Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M IEJSKA K OMUNIKACJA S AMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU Propozycje zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej od 1 marca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M IEJSKA K OMUNIKACJA S AMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU Propozycje zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej od 1 marca 2010."— Zapis prezentacji:

1 M IEJSKA K OMUNIKACJA S AMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU Propozycje zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej od 1 marca 2010

2 Założenia projektu uchwały Rozszerzenie obszaru działania Ustalenie cen na zintegrowanym obszarze funkcjonowania komunikacji miejskiej Rozdzielenie cen biletów ulgowych od cen biletów ustawowo- ulgowych

3 (…) W przypadku prowadzenia usług transportu publicznego poza terenem Gminy Miejskiej Mielec przez operatora będącego podmiotem wewnętrznym niezbędne jest zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, w ramach którego Gmina zleci operatorowi realizację usług transportowych zarówno na terenie Gminy Miejskiej Mielec jak i gmin sąsiadujących, uczestników porozumienia. (…) ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2009-2015 dla MIASTA MIELEC Załącznik do Uchwały Nr XXXII/336/09 Rady Miejskiej w Mielcu Mielec, maj 2009r.

4 Obszar działania MKS porozumienia międzygminnego oraz Gminy, które przystąpiły do porozumienia międzygminnego w ramach wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego tj.:

5 Definicja komunikacji miejskiej (ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r.nr125 poz.874) Komunikacja miejska Komunikacja miejska - przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta, albo: miasta i gminy, miast,albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny, w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.

6 Strefy biletowe Strefa 0 miejska przystanek Wola Mielecka- granica miasta – linia 4,20,15,34 przystanek Pętla Rzemień 1 – linia 5 i 40 przystanek Złotniki Szkoła (skrzyż. z ul. Traugutta) – linia 8 przystanek Mościska – granica miasta – linia 10 i 33 przystanek Lotnisko- granica miasta – linia 6 i 24 Strefa I podmiejska przystanki Chorzelów 1 i Chorzelów Kościół – linia 6 i 24 przystanki Złotniki Biblioteka i Złotniki Sklep linia 8 przystanki Wola Mielecka 2 skrzyżowanie i Podleszany 1 – linia 15 i 34 przystanki Wola Mielecka 4, Wola Mielecka 5, Wola Mielecka 6 - linia 4, 20 Strefa II podmiejska przystanki zlokalizowane na terenie Gminy Mielec – linia 6, 8, 10, 15, 24, 33, 34 z wyłączeniem przystanków strefy I Strefa III podmiejska przystanki zlokalizowane na terenie Gminy Gawłuszowice oraz Gminy Przecław. – linie 8, 15 oraz linia 40 (od 01.09.2010r.) z wyłączeniem przystanków określonych w strefie IV Strefa IV podmiejska przystanki na terenie Gminy Przecław od przystanku Kiełków Szkoła do przystanku Rynek Przecław – linia 15 oraz linia 40 (od 01.09.2010r) oraz przystanki od Tuszyma 1 do przystanku Rynek Przecław – linia 40 przestanki zlokalizowane na terenie Gminy Tuszów Narodowy i Gminy Gawłuszowice tj. Borki Nizińskie 1, 2, 3 oraz Młodochów 1, 2 – linia 8.

7 Liczba przewiezionych pasażerów 2007-2009 (w tys.)

8 Struktura sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w 2009 r. Ogółem wartość brutto 3 407 701,05 zł

9 Ilość sprzedanych biletów jednorazowych normalnych i ulgowych w 2009 r. Ogółem 1 381 444 szt.

10 Ilość sprzedanych biletów okresowych normalnych i ulgowych w 2009 r. Ogółem 17 706 szt.

11 Z uwagi na wzrost kosztów wytworzenia usługi wnosimy o urealnienie cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej od 1.03.2010 r. cena biletu jednorazowego normalnego

12 Definicja Wozokilometr (w km) To podstawowa jednostka miary w transporcie czyli długość drogi wykonywanej przez środki transportu (autobusy) w określonym czasie (np. doby, miesiąca, roku, wybranego kursu itp.). Koszt 1 wozokm to wskaźnik wyznaczający prawidłowe funkcjonowanie działalności transportu miejskiego, jako kryterium obiektywne, relatywnie współmierne do kosztów, które stanowi podstawę rozliczeń określonych zadań przewozowych.

13 Koszty ogółem lata 2007 - 2009 7 385,5 7 759,2 7 271,5

14 Koszty 1 wozokm Koszt wytworzenia usługi tj. koszt 1 wozokm w roku 2009 w stosunku do roku 2007 jest wyższy o 7,9%. Lata Koszt 1 wozokm w zł Cena biletu jednorazowego normalnego Udział % biletu w koszcie 1 wozokm 20064,581,9041,50 20074,442,0045,00 20084,632,0043,20 20094,772,0042,00 20094,852,0041,24

15 Struktura kosztu 1 wozokm w układzie rodzajowym 4,44 zł4,77 zł

16 Struktura kosztu 1 wozokm według miejsca powstawania

17 Prognoza wzrostu kosztów działalności przewozowej w 2010r. Prognozuje się ze wszystkie wymienione czynniki spowodują dalszy wzrost kosztów 1 wozokm o ok. 9% Wyszczególnienie Wzrost kosztów wzrost podatku od nieruchomości 3,8% wzrost kosztu wywozu odpadów stałych 10,5% wzrost ceny oleju napędowego, a także wzrost akcyzy na olej napędowy(0,16 zł/l) 6,0% wzrost ceny gazu CNG 5,0% wzrost cen energii elektrycznej 8,0% wzrost kosztów osobowych 3,2% wzrost płacy minimalnej 3,2% wzrost składek ZUS (emerytury pomostowe) 1,5% koszty fiskalizacji sprzedaży biletów koszty ubezpieczenia pojazdów (OC, AC)

18 Rozliczenie działalności przewozowej * Utrzymywanie linii koniecznych z pkt. widzenia społecznego Wyszczególnienie20072009 Ilość wykonanych kilometrów1.633.763 1.502.011 Koszt 1 wozokm 4,424,77 Ogółem przychody taryfowe i wygenerowane na sieci7.108.0746.892.498 Przychód 1 wozokm4,354,59 Różnica kosztu i przychodu 1 wozokm0,070,18 Koszty działalności przewozowej nie pokryte przychodami* 114.363270.361

19 Definicja Usługa użyteczności publicznej Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ w celu zapewnienia świadczenia usługi użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, których świadczenia podmiot świadczący usługi ze względu na swój interes gospodarczy bez rekompensaty nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach.

20 Założenia projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Art.45 Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, może polegac w szczególności na: 1. pobieraniu przez operatora opłat w związku z realizacja usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jeżeli z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynika, że wpływy z tych opłat pobiera operator; 2. przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione, c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz operatora będącego samorządowym zakładem budżetowym, usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 3. udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizacje przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

21 Promocyjny system sprzedaży w roku2010

22 Promocyjny system sprzedaży Struktura ilości imiennych biletów okresowych normalnych i ulgowych w 2009 r.

23 Promocyjny system sprzedaży - struktura ilości sprzedanych biletów z ceną promocyjną

24 Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0 wraz z cenami promocyjnymi Bilety normalne Cena podstawowa w zł Ceny z rabatem 5%7,50%10% Liniowe imienne Dni powszednie 30-dniowy66,062,761,159,4 15-dniowe39,637,636,635,6 Ruch ciągły 30-dniowy77,073,271,269,3 15-dniowe46,243,942,741,6 Sieciowe imienne 30-dniowy - wszystkie linie miejskie88,083,681,479,2 90-dniowy264,0 237,6 180-dniowy528,0 475,2 roczny1 056,0 950,4 15-dniowy - wszystkie linie miejskie52,850,248,847,5 30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania149,6142,1138,4134,6 15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania89,885,383,180,8

25 Bilety ulgowe Cena podstawowa w zł Ceny z rabatem 5%7,50%10%15%20% Liniowe imienne Dni powszednie 30-dniowy34,032,331,530,628,927,2 15-dniowe20,819,819,218,717,716,6 Ruch ciągły 30-dniowy39,537,536,535,633,631,6 15-dniowe24,122,922,321,720,519,3 Sieciowe imienne 30-dniowy - wszystkie linie miejskie45,042,841,640,538,336,0 15-dniowy - wszystkie linie miejskie27,426,025,324,723,321,9 30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania75,872,070,168,264,460,6 15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania45,943,642,541,339,036,7 Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0 wraz z cenami promocyjnymi

26 Bilety ustawowo - ulgowe Cena podstawowa w zł Ceny z rabatem 5%7,50%10%15%20% Liniowe imienne Dni powszednie 30-dniowy 33,031,430,529,728,126,4 15-dniowe 19,818,818,317,816,815,8 Ruch ciągły 30-dniowy 38,536,635,634,732,730,8 15-dniowe 23,121,921,420,819,618,5 Sieciowe imienne 30-dniowy - wszystkie linie miejskie 44,0 41,840,739,637,435,2 15-dniowy - wszystkie linie miejskie 26,4 25,124,423,822,421,1 30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 74,8 71,169,267,363,659,8 15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 44,9 42,741,540,438,235,9 Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0 wraz z cenami promocyjnymi

27 Porównanie cen biletów jednorazowych w wybranych miastach Miasto Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego Rzeszów2,301,30 Tarnów2,301,30 Ostrowiec Świętokrzyski2,001,40 Mielec2,001,10 Mielec2,201,20 Nysa2,401,20 Ciechanów2,401,20 Żywiec2,401,50

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "M IEJSKA K OMUNIKACJA S AMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU Propozycje zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej od 1 marca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google