Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ za 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ za 2010r."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ za 2010r.

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Mielec utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych w Ustawie o pomocy społecznej, którego działalność ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Realizacja zadań pomocy społecznej na terenie miasta odbywa się w ramach 5 rejonów oraz w 3 placówkach: Środowiskowym Domu Samopomocy, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Domu Dziennego Pobytu

3 KRYTERIA DOCHODOWE ORAZ PRZEDZIAŁY DOCHODOWE RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MOPS W omawianym okresie sprawozdawczym pomocą zostały objęte osoby i rodziny, które spełniały następujące kryteria dochodowe: 1)dochód na osobę samotnie gospodarującą 477,- zł. 2)osobie w rodzinie, 351,- zł. W oparciu o te kryteria Ośrodek wydał decyzje administracyjne przyznające świadczenie dla osób i objął pomocą w różnych formach 964 gospodarstw domowych w których zamieszkiwało osób. Łącznie przeprowadzono wywiadów środowiskowych i załatwiono spraw bieżących.

4 Lp.Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 2010 r. 1.Sieroctwo0 2.Bezdomność29 3.Potrzeba ochrony macierzyństwa53 4.Bezrobocie455 5.Niepełnosprawność Długotrwała choroba327 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 122 w tym rodzina niepełna90 w tym rodziny wielodzietne33 7Alkoholizm26* 8.Narkomania2 9.Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego9 10.Zdarzenia losowe. Klęska żywiołowa lub ekologiczna111 POWODY PRZYZNANIA POMOCY. Przeprowadzona analiza przesłanek obiektywnych przyznania pomocy przez MOPS wskazuje, że głównym powodem trudnej sytuacji życiowej jest bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. *Wg statystyki pracowników socjalnych wśród wszystkich rodzin objętych pomocą w 214 rodzinach występuje problem alkoholowy.

5 OG Ó LNA CHARAKTERYSTYKA OS Ó B, KT Ó RYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ PłećOgółem w tym osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe Kobiety Mężczyźni Ogółem Podział wg płci: Stan cywilny: Stan cywilny Liczba kobiet Liczba mężczyzn Razem Stan wolny w tym konkubinat13922 mężatka /żonaty/ pozostająca lub pozostający w separacji rozwódka /rozwiedziony/ wdowa /wdowiec/573390

6 Wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł ogółem w tym:(z kolumny 3)ze środków własnych (poza rezerwą celową) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Pomoc przyznana osobom/rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi OGÓŁEM , , Zasiłek celowy w wysokości do 6 tys. zł , , Zasiłek celowy w wysokości do 20 tys. zł ,530, Zasiłek celowy w wysokości do 100 tys. zł ,050,00516 Zasiłek celowy w wysokości do 300 tys. zł ,710,0014 Inne formy pomocy finansowej(nie wyszczególnione powyżej) 000,00 00 Pomoc w formie rzeczowej0X0, Praca socjalnaXXXX2483 Poradnictwo specjalistyczne(prawne, psychologiczne, rodzinne) XXXX1139 POMOC PRZYZNANA OSOBOM/RODZINOM POSZKODOWANYM W WYNIKU POWODZI W 2010 r.

7 POMOC UDZIELONA OSOBOM I RODZINOM ROLNICZYM POSZKODOWANYM W WYNIKU POWODZI, OBSUNIĘCIA SIĘ ZIEMI LUB HURAGANU W 2010 r. FORMY POMOCY Liczba osób, którym przyznano świadczenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł 123 ZASIŁKI CELOWE OGÓŁEM przyznane na podst. Rozp. Rady Ministrów z dn. 13 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889) ,60 dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha w kwocie 2000 zł(w przypadku gdy nie została zawarta umowa ubezpieczeniowa) ,00 dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha w kwocie 1000 zł ,60

8 POSIŁKI I DOŻYWIANIE. WyszczególnienieogółemDzieci do7r.życia Uczniowie szkół podst. gimnazjum Pozostałe osoby ogółem RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM w tym liczba osób korzystających z : posiłku zasiłku celowego KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) xxx z tego: środki własne xxx dotacja xxx LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM31xxx w tym: szkoły13xxx przedszkola11xxx żłobki3xxx Inne /SOSW, DDP, CARITAS/4xxx Średni koszt jednego posiłku (w zł)4,964,794,465,35

9 RokŚrodki samorządoweDotacja celowaRazem 2009 r r Plan na 2011 r Koszty realizacji programu ogółem w latach r.

10 ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W 2010 R. Formy udzielonej ofiarom przemocy pomocy: Wyszczególnienieliczba osób, którym udzielono pomocy liczba świadczeń liczba rodzinliczba osób w rodzinach Interwencja kryzysowa - ogółem295X w tym udzielona: dzieciom89X64270 w tym niepełnosprawnym13X1251 współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych 138X w tym niepełnosprawnym19X 65 innym osobom w rodzinie68X53176 w tym niepełnosprawnym11X935 Liczba os ó b,kt ó rym udzielono pomocy wzrosła o 61,tj.o 26%

11 Ogółem osoby poszkodow ane kobietymężczyźnidzieci Ogółem z tego w wieku poprodukcyjnym* z tego niepełnospr. Ogółem z tego w wieku poprodukcyjnym* z tego niepełnospr. Ogółem z tego do 13 lat z tego od 14 do 18 lat Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie. * kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65 roku życia. Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania. Liczba rodzin, w których występuje zjawisko przemocy domowej Częstotliwość 1 raz w rokuod 2 do 5 razy w roku6 razy w roku i więcej

12 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Świadczenia wypłacone w 2010r. obejmowały wypłatę: I. Świadczeń rodzinnych: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:zasiłek rodzinny a/ dodatek z tytułu urodzenia dzieckadodatek z tytułu urodzenia dziecka b/ dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczegododatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego c/ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieckadodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka d/ dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnejdodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej e/ dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieckadodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka f/ dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkaniadodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania g/ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnegododatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjnezasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne 3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dzieckajednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka II. Zaliczki alimentacyjnej III. Funduszu alimentacyjnego Przyznana na ten cel dotacja na 2010r. wynosiła ,00zł W okresie sprawozdawczym: liczba dzieci, na kt ó re wypłacany był zasiłek rodzinny wyniosła dzieci, świadczenia rodzinne pobierało 3121 rodzin, fundusz alimentacyjny pobierało 278 rodzin, składki emerytalno – rentowe opłacono 90 osobom. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -603 osobom

13 PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2010 ROKU W RAMACH,,STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEM Ó W SPOŁECZNYCH DLA MIASTA MIELCA NA LATA ORAZ W RAMACH,,LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ DLA MIASTA MIELCA NA LATA Opracowanie i realizacja projektu,,Otwarte Drzwi 2.Opracowanie i realizacja projektu,,Przełam Przemoc - grupa dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zajęcia edukacyjne 3.Opracowanie i realizacja projektu,,Stop przemocy - grupa psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy domowej. 4.Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych badań socjologicznych,,Rozpoznawanie potrzeb i zasob ó w os ó b bezdomnych przebywających na terenie miasta Mielca 5.Opracowanie i realizacja projektu,,Przełam Przemoc II – zajęcia edukacyjne dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. 6.Opracowanie,, Małego Poradnika dla os ó b doświadczających przemoc w rodzinie. 7.,Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ). 8.Asystent rodziny i inne

14 INORMACJE O PROEKCIE SYSTEMOWYM REALIZOWANYM PRZEZ MOPS W MIECU W 2010 r. Projekt Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec realizowany w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Priorytet VII PO KL, Działanie 7.1, Poddziałanie Wartość projektu: ,00 zł. Dofinansowanie: ,01 zł. Wkład własny: ,99 zł. Projekt skierowany był do 45 osób, które spełniały następujące kryteria: osoby zamieszkujące na terenie miasta Mielca, w wieku produkcyjnym, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego.

15 Wydatki budżetowe MOPS w latach 2009 – 2010 r. oraz plan na 2011 r. Wyszczególnienie 2009 r. zł 2010 r. zł plan 2011 Środki UM 1. Domy Pomocy Społecznej 2. Ośrodki wsparcia razem: DDP ŚDS 3.Zasiłki i pomoc w naturze 4.Ośrodki pomocy społecznej 5.Usługi opiekuńcze 6.Pozostała działalność /dożywianie, w tym dowóz żywności/ 7.Świadczenia rodzinne Razem środki UM Środki UW 1.Ośrodki wsparcia: ŚDS 2. Składki na ubezp. zdrowotne 3. Zasiłki i pomoc w naturze 4. Ośrodek pomocy społ. – MOPS 5. Usługi opiekuńcze specjalistyczne 6. Usuwanie klęsk żywiołowych 7. Dożywianie 8. Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno rentowe (okresowe, stałe) /wynik.z porozum./ Razem środki UW Środki PFRON--- OGÓŁEM: EFS Ogółem z EFS

16 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ za 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google