Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ za 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ za 2010r."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ za 2010r.

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Mielec utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych w Ustawie o pomocy społecznej, którego działalność ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Realizacja zadań pomocy społecznej na terenie miasta odbywa się w ramach 5 rejonów oraz w 3 placówkach: Środowiskowym Domu Samopomocy, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Domu Dziennego Pobytu

3 RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MOPS
KRYTERIA DOCHODOWE ORAZ PRZEDZIAŁY DOCHODOWE RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MOPS W omawianym okresie sprawozdawczym pomocą zostały objęte osoby i rodziny, które spełniały następujące kryteria dochodowe: 1)dochód na osobę samotnie gospodarującą ,- zł. 2)osobie w rodzinie, ,- zł. W oparciu o te kryteria Ośrodek wydał decyzje administracyjne przyznające świadczenie dla osób i objął pomocą w różnych formach 964 gospodarstw domowych w których zamieszkiwało osób. Łącznie przeprowadzono wywiadów środowiskowych i załatwiono spraw bieżących.

4 Powód trudnej sytuacji życiowej
POWODY PRZYZNANIA POMOCY . Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 2010 r. 1. Sieroctwo 2. Bezdomność 29 3. Potrzeba ochrony macierzyństwa 53 4. Bezrobocie 455 5. Niepełnosprawność 332 6. Długotrwała choroba 327 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 122 w tym rodzina niepełna 90 w tym rodziny wielodzietne 33 7 Alkoholizm 26* 8. Narkomania 2 9. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 9 10. Zdarzenia losowe .Klęska żywiołowa lub ekologiczna 111 *Wg statystyki pracowników socjalnych wśród wszystkich rodzin objętych pomocą w 214 rodzinach występuje problem alkoholowy. Przeprowadzona analiza przesłanek obiektywnych przyznania pomocy przez MOPS wskazuje, że głównym powodem trudnej sytuacji życiowej jest bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.

5 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ
ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ Podział wg płci: Płeć Ogółem w tym osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe Kobiety 775 143 Mężczyźni 559 269 1.334 412 Stan cywilny: Stan cywilny Liczba kobiet Liczba mężczyzn Razem Stan wolny 226 264 490 w tym konkubinat 13 9 22 mężatka /żonaty/ 389 154 543 pozostająca lub pozostający w separacji 16 29 rozwódka /rozwiedziony/ 74 86 160 wdowa /wdowiec/ 57 33 90

6 POMOC PRZYZNANA OSOBOM/RODZINOM POSZKODOWANYM
W WYNIKU POWODZI W 2010 r. Wyszczególnienie  Liczba osób Liczba świadczeń  Kwota świadczeń w zł ogółem w tym:(z kolumny 3)ze środków własnych (poza rezerwą celową) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 1 2 3 4 5 6 Pomoc przyznana osobom/rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi OGÓŁEM 74 102 ,29 15 772,00 233 Zasiłek celowy w wysokości do tys. zł  68 ,00 224 Zasiłek celowy w wysokości do tys. zł   17 ,53 0,00 54 Zasiłek celowy w wysokości do tys. zł  ,05 16 Zasiłek celowy w wysokości do tys. zł 85 571,71 Inne formy pomocy finansowej(nie wyszczególnione powyżej) Pomoc w formie rzeczowej X 56 194 Praca socjalna 24 83 Poradnictwo specjalistyczne(prawne, psychologiczne, rodzinne) 11 39

7 POMOC UDZIELONA OSOBOM I RODZINOM ROLNICZYM POSZKODOWANYM W WYNIKU
POWODZI, OBSUNIĘCIA SIĘ ZIEMI LUB HURAGANU W 2010 r. FORMY POMOCY Liczba osób, którym przyznano świadczenie Liczba świadczeń Kwota świadczeńw zł 1 2 3 ZASIŁKI CELOWE OGÓŁEM przyznane na podst. Rozp. Rady Ministrów z dn. 13 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889) 37 44 909,60 dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha w kwocie 2000 zł(w przypadku gdy nie została zawarta umowa ubezpieczeniowa) 8 16 000,00 dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha w kwocie 1000 zł 29 28 909,60

8 Uczniowie szkół podst. gimnazjum
POSIŁKI I DOŻYWIANIE. Wyszczególnienie ogółem Dzieci do7r.życia Uczniowie szkół podst. gimnazjum Pozostałe osoby RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM 1.023 153 380 537 w tym liczba osób korzystających z : posiłku 912 144 355 452 zasiłku celowego 133 10 41 90 KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) x z tego: środki własne dotacja LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM 31 w tym: szkoły 13 x przedszkola 11 żłobki 3 Inne /SOSW, DDP, CARITAS/ 4 Średni koszt jednego posiłku (w zł) 4,96 4,79 4,46 5,35

9 Koszty realizacji programu ogółem w latach 2009 -2010 r.
Rok Środki samorządowe Dotacja celowa Razem 2009 r. 2010 r. Plan na 2011 r.

10 ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W 2010 R.
Formy udzielonej ofiarom przemocy pomocy: Wyszczególnienie liczba osób, którym udzielono pomocy liczba świadczeń liczba rodzin liczba osób w rodzinach Interwencja kryzysowa - ogółem 295 X 179 647 w tym udzielona: dzieciom 89 64 270 w tym niepełnosprawnym 13 12 51 współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych 138 137 482 19 65 innym osobom w rodzinie 68 53 176 11 9 35 Liczba osób ,którym udzielono pomocy wzrosła o 61,tj.o 26%

11 Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania.
Liczba rodzin, w których występuje zjawisko przemocy domowej Częstotliwość 1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku 6 razy w roku i więcej 179 43 80 56 Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie. Ogółem osoby poszkodowane kobiety mężczyźni dzieci Ogółem z tego w wieku poprodukcyjnym* z tego niepełnospr. z tego do 13 lat z tego od 14 do 18 lat 399 199 33 7 75 5 125 81 44 * kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65 roku życia.

12 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenia wypłacone w 2010r. obejmowały wypłatę: I. Świadczeń rodzinnych: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: a/ dodatek z tytułu urodzenia dziecka b/ dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego c/ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka d/ dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej e/ dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka f/ dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania g/ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne 3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka II. Zaliczki alimentacyjnej III. Funduszu alimentacyjnego Przyznana na ten cel dotacja na 2010r. wynosiła ,00zł W okresie sprawozdawczym: liczba dzieci, na które wypłacany był zasiłek rodzinny wyniosła dzieci, świadczenia rodzinne pobierało 3121 rodzin, fundusz alimentacyjny pobierało 278 rodzin, składki emerytalno – rentowe opłacono 90 osobom. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -603 osobom

13 PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2010 ROKU
W RAMACH ,,STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA MIELCA NA LATA ” ORAZ W RAMACH ,,LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ DLA MIASTA MIELCA NA LATA ”. 1.Opracowanie i realizacja projektu ,,Otwarte Drzwi” 2.Opracowanie i realizacja projektu ,,Przełam Przemoc - grupa dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – zajęcia edukacyjne 3.Opracowanie i realizacja projektu ,,Stop przemocy - grupa psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy domowej”. 4.Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych badań socjologicznych ,,Rozpoznawanie potrzeb i zasobów osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Mielca” 5.Opracowanie i realizacja projektu ,,Przełam Przemoc II – zajęcia edukacyjne dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie”. 6.Opracowanie ,, Małego Poradnika dla osób doświadczających przemoc w rodzinie”. 7.,Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)”. 8.Asystent rodziny i inne

14 INORMACJE O PROEKCIE SYSTEMOWYM REALIZOWANYM
PRZEZ MOPS W MIECU W 2010 r. Projekt „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” realizowany w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Priorytet VII PO KL, Działanie 7.1, Poddziałanie Wartość projektu: 423 838,00 zł. Dofinansowanie: 379 335,01 zł. Wkład własny:  502,99 zł. Projekt skierowany był do 45 osób, które spełniały następujące kryteria: osoby zamieszkujące na terenie miasta Mielca, w wieku produkcyjnym, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego.

15 Wydatki budżetowe MOPS w latach 2009 – 2010 r. oraz plan na 2011 r.
Wyszczególnienie 2009 r. 2010 r. plan 2011 Środki UM 1. Domy Pomocy Społecznej 2. Ośrodki wsparcia razem: DDP ŚDS Zasiłki i pomoc w naturze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze Pozostała działalność /dożywianie, w tym dowóz żywności/ 7.Świadczenia rodzinne - 61.874 7.529 40.689 66.816 9.401 71.089 81.840 5.000 Razem środki UM Środki UW 1.Ośrodki wsparcia: 2. Składki na ubezp. zdrowotne 3. Zasiłki i pomoc w naturze 4. Ośrodek pomocy społ. – MOPS 5. Usługi opiekuńcze specjalistyczne 6. Usuwanie klęsk żywiołowych 7. Dożywianie 8. Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno rentowe 48.591 40.500 58.715 66.000 (okresowe, stałe) /wynik.z porozum./ Razem środki UW Środki PFRON OGÓŁEM: EFS Ogółem z EFS

16 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ za 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google