Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK

2 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2010 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,2 % Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących 1,0% Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0% Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (wzrost o 3,2%) – zł Ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków bieżących

3 Dochody i wydatki miasta Mielca za 2010 rok Plan na r. Plan na r. Wykonanie za 2010 r. Dochody ,2 % Wydatki ,85 % Wynik budżetu

4 Dochody Miasta Mielca

5 Dochody w latach

6 Dynamika wzrostu dochodów w latach (ROK 2002 = 100%)

7 Struktura dochodów - wykonanie za 2009 i 2010 rok

8 Dochody za 2010 rok

9 Struktura dochodów budżetu miasta Mielca za 2010 rok

10

11 Wpływy z podatków w 2010 roku Podatek od nieruchomości Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od środków transportowych Podatek od spadków Pozostałe podatki (w tym: podatek z karty podatkowej, rolny, leśny)

12 Struktura wpływów z podatków

13 Podatek od nieruchomości w latach Wykonanie

14 Podatek od nieruchomości w latach

15

16 Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach Wykonanie

17 Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach

18 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

19 Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach (PIT)

20 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

21 Wpływy z tytułu udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach (CIT)

22 Wpływy z opłat w 2010 roku Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłata skarbowa Opłata targowa Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego, medaliony dla psów, zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym)

23 Struktura wpływów z opłat

24 Dochody z majątku gminy Sprzedaż składników majątkowych Dzierżawa i najem Wieczyste użytkowanie

25 Struktura dochodów z majątku gminy

26 Sprzedaże gruntów w 2010 roku Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność w 2010 roku zł zł

27 Sprzedaż lokali mieszkalnych

28 Subwencje

29 Wpływy z tytułu subwencji oświatowej w latach

30 Dotacje otrzymane w 2010 roku Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Dotacja rozwojowa (środki z UE) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 3 500

31 Struktura dotacji otrzymanych w 2010 roku

32 Dotacje na zadania zlecone w latach

33 Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem śr. Europejskich, środki pozyskane z innych źródeł Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al.. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sinkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka ………) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu)

34 Dochody z usług Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich) Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska,basenu krytego o i otwartego) Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym Pozostałe usługi (sprzedaż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopi specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji)

35 Struktura dochodów z usług

36 Pozostałe dochody Środki z wydatków niewygasających Odsetki od środków na rachunkach bankowych Rozliczenie podatku VAT Dywidendy Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody Straży Miejskiej Środki z likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Środki ze zlikwidowanego GFOŚ i GW Różne wpływy (odszkodowania za działki zajęte pod drogę wojewódzką, odsetki od zaległości podatkowych)

37 Struktura pozostałych dochodów

38 Wydatki budżetu

39 Wykonane wydatki w latach

40 Dynamika wzrostu wydatków w latach (rok 2002=100%)

41 Struktura wydatków w 2010 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

42 Wydatki budżetu miasta Mielca za 2010 rok

43 Wydatki majątkowe – wartość i liczba zadań

44 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

45 Wydatki majątkowe Kwota Wydatki inwestycyjne Wydatki na zakup i objęcie akcji Wydatki na zakupy inwestycyjne

46 Struktura wydatków majątkowych

47 Wydatki miasta Mielca za 2010 rok Plan na r. Wykonanie za 2010 r. Wydatki bieżące ,03 % Wydatki majątkowe ,55 %

48 Realizacja wydatków w 2010 r. Plan na r. Wykonanie za 2010 r. Różnica Wydatki Wydatki bieżące – oszczędności ( ) w tym m.in.: Działalność usługowa Administracja publiczna (Urzędy gmin Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób prawnych (…) Różne rozliczenia - rezerwy Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka Komunalna Kultura Fizyczna

49 Realizacja wydatków w 2010 r. - cd Wydatki majątkowe poniżej planu – ( ) w tym m.in.: Opracowanie koncepcji odwodnienie terenów Parku Przemysłowego - Ochrona środowiska Studium wykonalności dla zadania - Rewitalizacja linii kolejowej Uzbrojenie terenów dla bud. mieszk. Oś Smoczka –ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ulic cd Ścieżki rowerowe - ochrona środowiska Wykup budynku przedszkola Budowa - budynek socjalny Wiaty śmietnikowe - ochrona środowiska Radosna szkoła - utworzenie szkolnych placów zabaw Wyposażenie placu zabaw - Przedszkole Miejskie Nr Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja zadania Przygotowanie inwestycji IPF i IM Zewnętrzne urządzenia zabawowe - Żłobek Nr 3

50 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacja i adaptacją Jadernówki Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr.875 w Mielcu Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 9, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 ul. Łąkowa, Żłobek Nr 3, Nr 7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego

51 Dysponenci budżetu miasta Mielca JednostkiWykonanieUdział w całości Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół ,0825,9% Przedszkola Miejskie ,428,8% Zespół Żłobków Miejskich ,581,5% Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków ,970,4% Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,6113,1% Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,264,2% Urząd Miejski ,8242,7% SCK – dotacja ,35 % Razem ,74100%

52 010 – Rolnictwo i łowiectwo W 2010 roku wydatki wykonano w 97,09 % planu. Największe realizowane zadanie w tym dziale to Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec

53 600 – Transport i łączność Wykonanie wydatków wyniosło 78,17 % planu. Wydatki poniesiono na: usługi przewozowe MKS Spółka z o.o. remont i modernizację dróg i ulic wydatki na remonty ulic uszkodzonych podczas powodzi

54 Remonty i modernizacje dróg i ulic w 2010 r. ZadanieWartość zł Długość km Pow. jezdni m 2 Pow. chodnika m 2 Pow. parkingu m 2 ul. kpt. Hynka i boczna Kredytowej ,32 0, Ul. Łąkowa ,63 0, Remont nawierzchni na ul. Wyszyńskiego, Jodłowej i bocznej Królowej Jadwigi ,90 0, Ul. Limanowskiego i ul. Dąbala ,84 0, Ul. Pola i ul. Brożka ,96 0, Parking przy DPS17 755,88 0, Chodnik i parking przy Wyszyńskiego ,16 0, Parking przy ul. Zygmuntowskiej21 342,68 0,06260 Pozostałe (cząstkowe, gruntowe, brukarskie i oznakowanie) ,63

55 Ul. kpt Hynka i boczna Kredytowej ,32 zł

56 Ul. Łąkowa ,63 zł

57 Nawierzchnia ul. Wyszyńskiego, Jodłowa, boczna Królowej Jadwigi ,90 zł

58 Ul. Limanowskiego i ul. Dąbala zł

59 Ul. Pola i ul. Brożka ,96 zł

60 Parking przy DPS zł

61 Chodnik i parking ul. Wyszyńskiego ,16 zł

62 Parking przy ul. Zygmuntowskiej ,68 zł

63 Remonty brukarskie chodnik przy ul. Skłodowskiej, Dąbrówki – bocznej Wiosennej, Wąskiej606 m 2 chodnik przy bloku Solskiego m 2 chodnik w lasku przy Kazimierza Wielkiego Kingi, przy bloku Chopina 6115 m 2 chodnik przy Gimnazjum Nr 4425 m 2 nawierzchnia ul. Benedyktyńska242 m 2 Ciąg pieszo-rowerowy Parkowa-Szafera m 2 Parking przy Zespole Szkół Specjalnych470 m 2 Chodniki – Szkoła Podstawowa nr m ,56 zł

64 Remonty dróg gruntowych Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego m ,16 zł m ,46 zł ,45 zł

65 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wydatki wykonano w 54,37 % planu. Odchylenie wykonania od planu w 2010 r. wynika m.in. z: z realizacji wydatków inwestycyjnych niższych wydatków na remonty i energię

66 710 – Działalność usługowa Wykonanie roku 2010 wyniosło 60,36 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia płatności za niektóre opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi na rok 2011.

67 750 – Administracja publiczna Wydatki wykonano w 97,72 % planu. W tym dziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja rządowa), funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

68 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Całość środków pochodziła z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz prezydenta miasta.

69 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wykonanie wydatków wyniosło w 2010 r. 97,00% planu. Wydatki poniesiono na: zarządzanie kryzysowe, utrzymanie Straży Miejskiej i ochotniczej straży pożarnej. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz usuwanie skutków powodzi. Część środków pochodziła z dotacji Wojewody Podkarpackiego

70 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki wykonano w 83,82%. Wydatki związane z: wynagrodzeniami inkasentów oraz osób doręczających decyzje podatkowe opłaty komornicze i sądowe

71 758 – Różne rozliczenia (rezerwy) Po stronie wykonania w tym dziale mamy koszty prowizji bankowej oraz podatek od towarów i usług (VAT) Po stronie planu występują rezerwy, które nie zostały w całości rozdysponowane w roku 2010 w tym: Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – zł Rezerwa celowa na inwestycje współfinansowane ze środków UE – zł Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – zł Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zł

72 801 – Oświata i wychowanie Wykonanie wydatków – 98,63 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych, przedszkoli. Ponadto na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków.

73 Oświata - źródła finansowania 2010 r. SUBWENCJA zł Inne dotacje: Radosna Szkoła zł ŚRODKI MIASTA Bieżące wydatki zł w tym: - szkoły zł - przedszkola zł Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli zł ZFŚS emerytowanych nauczycieli zł Dowożenie zł Komisje egzaminacyjne zł Dokształcanie zł Młodzi nieprzeciętni zł

74 Źródła finansowania szkół w 2010 roku

75 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych Niepubliczne Gimnazjum zł Niepubliczne PrzedszkoleNiepubliczne Gimnazjum Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zł Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwe Dziecko zł

76 Oświata - budżet szkół w 2010 r. Szkoły podstawowe Gimnazja V Liceum Ogólnokształcące Stołówki Świetlice Razem:

77 Oświata w liczbach Liczba uczniów wg stanu na r. Szkoły podstawowe3208 uczniów Gimnazja 1809 uczniów (w tym 102 uczniów NG) V LO254 uczniów Razem: 5271 uczniów

78 Liczba nauczycieli w szkołach wg stanu na r.

79 Ilość dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2006 – 2010

80 Liczba oddziałów w przedszkolach miejskich w latach

81 Liczba dzieci w przedszkolach miejskich w latach

82 851 – Ochrona zdrowia Wykonanie wydatków w roku 2010 wynosi 98,48 % planu. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki poniesiono głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

83 852 – Pomoc społeczna Wykonanie wydatków za 2010 rok wynosi 98,82 % planu. Niewydatkowano środków do planu w dziale: Domy Pomocy Społecznej; Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność

84 Źródła finansowania pomocy społecznej w 2010 roku

85 Dożywianie uczniów w szkołach w latach

86 Dodatki mieszkaniowe w latach

87 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Wykonanie wydatków w roku 2010 – 99,11% planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie żłobków miejskich oraz dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

88 Ilość miejsc w żłobkach miejskich w latach

89 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie wydatków w roku 2010 wynosi 97,38 % planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na utrzymanie świetlic szkolnych oraz świetlic profilaktycznych i stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej Ponadto wydatkowano środki z dotacji na stypendia i zasiłki dla uczniów.

90 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonanie wydatków za 2010 rok – 90,23 % planu. Wydatki poniesiono m.in.. na: utrzymanie kanalizacji deszczowej oczyszczanie miasta wydatki na zieleń i oświetlenie ulic utrzymanie szaletów, studni, zdrojów, przygotowanie inwestycji

91 Utrzymanie zieleni ZadanieWartość zł bieżące utrzymanie terenów zieleni Cięcia sanitarne i korygujące w koronach drzew Rewitalizacja boiska przy ul. Pisarka Wycinka drzew Nowe nasadzenia: ronda Sienkiewicza i Legionów, Fredry 2, pomnik AK, rynek Rzochów Zlecenia pozostałe (porządkowanie, koszenie)

92 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki obejmowały : dotacje do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury –

93 Samorządowe Centrum Kultury w 2010 roku

94 926 – Kultura fizyczna i sport Wydatki w 2010 r. wykonano w 89,80 % planu. Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano zł. Ponadto wydatkowano środki na stypendia sportowe oraz na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – zł

95 W ramach wydatków wyodrębnia się środki na ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska) Utrzymanie urządzeń melioracyjnych Selektywna zbiórka odpadów Ochrona Środowiska Ścieżki rowerowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód Parki miejskie Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych Konkursy ekologiczne Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów Parku –Przemysłowego Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży Monitoring

96 Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie rowu Ulgi dla Rowu Folwarczny w formie rurociągu krytego zł

97 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych Konserwacje rowów Trześń Głowna, Światowiec zł

98 Monitoring Monitoring czystości powietrza – SSE EURO PARK MIELEC zł

99 Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych Roczna eksploatacja wszystkich 17 szt. pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw (zebrano 1,276 ton leków) zł

100 Gospodarka odpadami zł Kalendarium do selektywnej zbiórki odpadów, Zakup pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów, Usunięcie 0,4 ton nielegalnie złożonego azbestu, Zakup toreb ekologicznych, Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej stateczności wałów składowiska, Przeprowadzenie badań morfologii odpadów komunalnych

101 Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna: Wycieczki przyrodnicze Konkursy ekologiczne

102 Wydatki inwestycyjne – parki miejskie Parki miejskie - Rewitalizacja parku – skwer przy pomniku Kilińskiego – ul. Wolności / Jadernych

103 Budowa ścieżek rowerowych – projekt ścieżki rowerowej przy ul. Królowej Jadwigi Uchwalono wydatki niewygasające na projekt oraz uzyskanie planowanej decyzji o zezwoleniu na realizację

104 Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów Parku – Przemysłowego Obszar B zł

105 Inwestycje

106 Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów parku przemysłowego - ochrona środowiska Wykonanie prac projektowych koncepcji ochrony przed powodzią zlewni potoku jaślańsko-chorzelowskiego, uwzględniająca potrzeby przyjęcia większych ilości wód opadowych i roztopowych z obszaru AC przemysłowego oraz wykonanie prac projektowych ochrony przed powodzią i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, uwzględniającą potrzeby przyjęcia większych wód opadowych i roztopowych. Wykonawca: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT ,20 zł Rolnictwo i łowiectwo

107 Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Zakres rzeczowy obejmował remont przebudowę odcinków urządzeń wodnych: Rów Złotnicko – Mielecki – pokrycie rowu i rozbiórka istniejącego kanału Rów Złotnicko- Berdechowski – roboty regulacyjne, ubezpieczeniowe, przepusty Rów Kisiel – pokrycie rowu otwartego zł Rolnictwo i łowiectwo

108 Wykonanie Ulgi rowu Folwarczny w formie rurociągu krytego w rejonie ulicy Wojsławskiej w Mielcu Wykonanie Ulgi rowu w rejonie ul. Wojsławskiej zapewnia odwodnienie terenów mieszkalnych usytuowanych w tym obszarze, które zagrożone są podtopieniami przy większych opadach deszczu. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 r zł Rolnictwo i łowiectwo

109 Modernizacja ulic Zadanie obejmowało przebudowę ul. Baczyńskiego Wykonawca: POLDIM Mielec Sp. z o.o. oraz remont wejścia głównego wraz z parkingami SP Nr 9 – Wykonawca: BRUKDAR Dariusz Skawiński zł Transport

110 Uzbrojenie terenów dla budynków mieszk. Oś Smoczka – ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ulic cd. Wykonano sieć wodociągową mb, kanalizację deszczową mb, kanalizację sanitarną – 1040 mb. Wykonawca RPM Mielec i MAT-MAT Szynwald oraz roboty ziemne i podbudowę tłuczniową na ul. Śliwy 430 mb, części ulicy Khala – 500 mb i Br. Alberta 430 mb. Wykonawca Maszyny Budowlane J. Dziewit zł Transport

111 Przedłużenie ul. Szarych Szeregów - podbudowa tłuczniowa, kanalizacja deszczowa Wykonano 324 mb jezdni z podbudowy tłuczniowej oraz 300 mb kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Maszyny Budowlane J. Dziewit zł Transport

112 Projekt techniczny przedłużenia ulicy Korczaka (od bazy MPGK) do ul. Witosa Opracowano projekt budowlany na km drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz ciągiem pieszo rowerowym. Projekt opracowano. Projektant PE Sp. z o.o. Gdańsk zł Transport

113 Ekran akustyczny przy Al. Jana Pawła II - prawa strona w kierunku ul. Legionów Wykonano 110 mb ekranu. Zadanie zrealizowane. Wykonawca PRB Sp. z o.o. Mielec zł Transport

114 Budowa ścieżek rowerowych Wykonano: ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Arczewskiego do ul. Wyspiańskiego o długości 0.5 km. Wykonawca Firma Bruk-Dar ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Niepodległości od ul. Obrońców Pokoju do ul. Długosza o długości 240mb. Wykonawca MPGK Sp. z o.o. Zadanie zrealizowane zł Transport

115 Budowa dworca autobusowego przy ul. K. Jagiellończyka – kontynuacja Budynek o powierzchni 277,86 m 2 i kubaturze 2.037,86 m 3. Zadanie zrealizowane. Wykonawca PPHU Agro-Baza Otałęż zł Transport

116 Wykup gruntów, odszkodowania za skomunalizowane grunty pod drogami Wykup gruntów m.in. rejon ul. Legionów – przeznaczone pod tereny zieleni wzdłuż rzeki Wisłoki, rejon ul. Długosza – przeznaczenie pod tereny miejskiej przestrzeni publicznej przy ul. Długosza rejon Al. Niepodległości – regulacja stanu prawnego Parku na Górze Cyranowskiej, rejon ul. Jadernych – regulacja Granic placówki Muzeum Regionalnego w Mielcu przy ul. Jadernych, rejon ulic Grzybowej i Ślusarskiej – regulacje ulic, rejon ul. Piaskowej – regulacja łącznika ulic Piaskowej i Korczaka rejon ul. Majowej – przeznaczone pod drogę publiczną – dojazdową do MPP obszar B na Wojsławiu, rejon ul. Św. Brata Alberta – przeznaczone pod drogę publiczną KDL 3 z planu Smoczka B, pod ul. Św. Brata Alberta oraz drogę KDL-01 z planu Smoczka C rejon ul. Cyranowskiej – część działek z przeznaczeniem pod droge publiczną KDL-01 z planu Cyranka Południe zł Gospodarka mieszkaniowa

117 Objęcie udziałów w MZBM Objęcie udziałów w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – środki przeznaczone na fundusz pożyczkowy zł Gospodarka mieszkaniowa

118 Budowa - budynek socjalny Uzyskano pozwolenie na budowę i dofinansowanie z FGM w kwocie zł. Realizacja Zakres rzeczowy – 2 segmenty o powierzchni 1.836,64 m 2 i 48 mieszkaniach. Wykonawca SAMSON Sp. z o.o. Tarnów zł Gospodarka mieszkaniowa

119 Remont budynku przy ul. Skłodowskiej Zakres rzeczowy: budynek o powierzchni użytkowej 927,88 m 2 i kubaturze 5.955,81 m 3 (m.in. 7 sal dydaktycznych na 150 miejsc, aula na 152 miejsc, parking 42 miejsca, wejście dla niepełnosprawnych, przyłącza wod-kan, co i gazowe) zł (w tym wydatki niewygasające ) Gospodarka mieszkaniowa

120 Remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych Wykonanie aranżacji pomieszczeń węzłów sanitarnych wraz z aneksem kuchennym. Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Wykonawca Zakład Budowlano – Remontowo - Instalacyjny JANTA J. Bąk zł Administracja

121 Budowa kompozycji przestrzennej z samolotem Iryda" Wykonano stopy oraz konstrukcję wsporczą o wysokości 11,27 m i dokonano montażu samolotu na konstrukcji Kompozycja zbudowana przy skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. Powstańców Warszawy. Wykonawca: Firma PUH MECHANIKA Danuta&Adam. Zadanie zrealizowane zł Administracja

122 Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Rzochów Zakup łodzi ratowniczej Łódź 410 – model 6 osobowy – spełniająca role łodzi patrolowo-ratowniczej wraz wyposażeniem (przyczepa podłodziowa, silnik do łodzi) dla OSP Rzochów w Mielcu. Zadanie zrealizowane zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

123 Zakup 1 syreny - zarządzanie kryzysowe Zakupiono elektryczną syrenę DSE – 1500 S wraz z oprogramowaniem sterującym pracę syren w systemie RSWS 2000/3000. Zadanie zrealizowane zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

124 Remont Szkoły Podstawowej Nr 6 Zakres rzeczowy: elewacja wraz z ociepleniem ścian, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropodachu wraz pokryciem, modernizacja instalacji co, opaską odbojową oraz nawierzchnie placu apelowego. Zadanie realizowane. Wykonawca SAMSON Tarnów zł Oświata

125 Modernizacja otoczenia Przedszkoli nr 6, 8, 9 Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 6 – wykonawca Roman Burek, Ubezpieczenia, Usługi Budowlane i Handlowe oraz wykonanie remontu chodników i placów w Przedszkolu Nr 6, 8, 9 Wykonawca: Firma STAR zł Oświata

126 Poprawa jakości opieki przedszkolnej nad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu w tym Przedszkole Miejskie Nr 3 Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją - 620,45 m², docieplenie fundamentów 272 m², wymiana drzwi zewnętrznych 10,15 m², wymiana stolarki okiennej 87,29 m², izolacja i remont dachu 390,24 m², daszki nad wejściami, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 103m², remont pomieszczeń: płytki na ścianach i posadzkach 261,43 m², renowacja parkietów 435,30 – zł Oświata

127 Zakupy inwestycyjne – przedszkole miejskie Zakupiono: kuchnię 4 palnikową z piekarnikiem i okapem (PM 1), szatkownicę do warzyw (PM 2), zakup robota wielofunkcyjnego (PM 7), zakup mebli do kuchni (PM 9), obieraczka do ziemniaków (PM 20) zł Oświata

128 Budowa Wielofunkcyjnej Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 Zadanie zakończono. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2.073,24 m 2, kubatura m 2, wraz z przyłączam i wod-kan, co, energetycznym i wyposażeniem. Obiekt jednokondygnacyjny. Sala gimnastyczna posiada następujące pomieszczenia: sala sportowa, sala gimnastyczna, szatnia dla widzów, pokój trenerów, szatnia uczniów, zaplecze sanitarne oraz pokój pierwszej pomocy, trybuny dla 200 widzów. Wykonawca: REM-BUD I Stalowa Wola zł Oświata

129 Zakupy inwestycyjne – Szkoła Podstawowa Nr 6 Zadanie zrealizowane. Zakup kuchenki gazowej do kuchni zł Oświata Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa Nr 9 Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i zmywarkę zł

130 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring Zespół Szkół Nr 2 Rozbudowa i uzupełnienie istniejącego monitoringu (7 kamer, rejestrator, okablowanie, zasilacze). Wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy zł Ochrona zdrowia

131 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring – Szkoła Podstawowa Nr 6 Rozbudowa systemu monitoringu szkoły. Wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy zł Ochrona zdrowia

132 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - Gimnazjum Nr 2 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego. Wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy zł Ochrona zdrowia

133 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring – MOSiR Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie basenu odkrytego na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu (rejestrator, kamery kolor 7 szt., kamera szybkoobrotowa 1 szt., 2 monitory). Zadanie zrealizowane. Wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy zł Ochrona zdrowia

134 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - SP 9 Wykonano zabezpieczenie sieci teletechnicznej i monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynku szkolnego. Wykonawca TEMO-TECH Wiesław Wołowiec Sp. j. Mielec. Modernizacja systemu telewizji CCTV - montaż kamer wewnętrznych i zewnętrznych (6 kamer, zasilacze, okablowanie). Wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy zł Ochrona zdrowia

135 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Zabezpieczenie sieci monitoringu na zewnątrz szkoły (wymiana okablowania). Wykonawca: TEMO-TECH Wiesław Wołowiec Sp. j. Mielec zł Ochrona zdrowia

136 Fundusz przeciwalkoholowy - zakupy inwestycyjne Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zł Ochrona zdrowia

137 Zakupy inwestycyjne - żłobki Zakup zmywarek do żłobków zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

138 Parki miejskie - ochrona środowiska Wykonano rewitalizację skweru przy pomniku Wolności usytuowanym przy zbiegu ulic Wolności i Jadernych w Mielcu. Wykonawca: A.ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz Wola Mielecka zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

139 Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja zadania Wykonywanie boksów dla zwierząt wraz z wybiegami, konstrukcji stalowej. Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot Firma zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

140 Oświetlenie ulic: wykonanie oświetlenie ulicznego ulicy Sienkiewicza od ronda przy ulicy Traugutta do Al. Ducha Św., montaż oświetlenia samolotu – ekspozycji (koło basenu przy ul. Powstańców Warszawy) opracowanie projektowe remontu oświetlenia ulicznego ulicy Połanieckiej oraz ulicy 3-go Maja. projekt oświetlenia ulicznego ulicy Benedyktyńskiej, montaż fontanny świetlnej zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

141 Oświetlenie ul. Wolności Zakres rzeczowy obejmował wykonanie oświetlenia ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Partyzantów (kabel YAKY 4x35m², mb i 113 kpl słupy oświetleniowe wraz z lampami i oprawami. Zadanie zakończone. Wykonawca ELMEX Mielec zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

142 Wymiana 2 szt. przepompowni na sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Mielcu – ul. Cyranowska oraz wymiana 1 szt. przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Mielcu ul. Rzochowska Wykonawca Firma Usługowo-Handlowa MAT-Mat Krzysztof Macior Mielec. Zadanie realizowane z dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 r zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

143 Wiaty przystankowe Dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Rynek (kierunek Oś. Lotników), ul. Mickiewicza, Niepodległości, Cop-u, al. Kwiatkowskiego, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Jagiellończyka, Żeromskiego, Powstańców Warszawy, Jagiełły, Królowej Jadwigi, Bajana, al. Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Wolności zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

144 Budowa nowych placów zabaw IM Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na działkach przy ul. Długiej Chopina, Mickiewicza i Kusocińskiego – Wykonawca Biuro Handlowe M. Karłaszewski oraz projekt zagospodarowania terenu dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 6 Wykonawca: ARCHISSTUDIO PROJEKT, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy Budynku pływalni - ul. Powstańców Warszawy – Wykonawca Spil Polska zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

145 Przygotowanie inwestycji IPF i IM zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonano m in.: projekty: przebudowy ulicy Czecha, Korczaka, Żeromskiego, audyty energetyczne dla przedszkoli Miejskich nr 9 i 13, jako niezbędne załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata , działania 2.2 Infrastruktura energetyczna dot. termomodernizacji obiektów projekt remontu budynku przy ul. Rynek 4, opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Inwalidów (dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata , działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych), wykonanie mapki projektowej – Górka Cyranowska, projekt rewitalizacji skweru – Pomnik Wolności,

146 opracowanie dokumentacji projektowej parkingów przy ul. Rzecznej (dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata działanie 7.1 Rewitalizacja miast), projekt budowlany Wykonanie ulgi rowu melioracyjnego - rów Folwarczny opracowanie dokumentacji projektowej, projekty budowlane i wykonawcze ul. Brekieszów, opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu złożonego w ramach RPO WP na lata , 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi pn. Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu, opracowanie projektu remontu budynku usługowego Nr 4 przy ulicy Rynek opracowanie koncepcji remontu i rozbudowy hali sportowej MOSiR Mielec opracowanie projektu remontu budynku – ul. Mickiewicza 2 i 13 Wykonawca Firma AW-POL Waldemar Olejniczak Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Przygotowanie inwestycji IPF i IM – cd.

147 Pomoc finansowa dla Gminy Czermin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratowniczej Zadanie zrealizowane. Środki zostały przekazane Gminie Czermin na zakup silnika zaburtowego Evinrude E30 DPL zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

148 Opracowanie dokumentacji projektowej – uzbrojenia osiedla MMR Opracowano kompletny projekt obejmujący przebudowę sieci : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, cieplnej, sieci energetycznych, oświetlenia zewnętrznego. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca dokumentacji- Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany mgr inż. Mariusz Majewski, zadanie ujęte do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata złożonym w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

149 Wymiana ogrodzenia i urządzenie parkingu przy żłobku - Żłobek Nr 5 Roboty rozbiórkowe, usunięcie starych przęseł wymiana na nowe, przeniesienie części ogrodzenia z strony zachodniej na wschodnią, wykonanie nowych 3 bramek oraz bramy wjazdowej, wykonanie parkingu, ułożenie chodników, ustawienie wiaty na wózki, uporządkowanie terenu. Zadanie zrealizowane. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wymiana samochodu osobowo- towarowego SCK Zakup samochodu Citroen Berlingo. Zadanie zrealizowane zł Kultura

151 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacją i adaptacją Jadernówki Przedmiot zamówienia objął: nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i remont (modernizację) budynku – Muzeum Regionalnego w Mielcu wraz z urządzeniami budowlanymi w tym m.in. przyłącz kanalizacji sanitarnej, budowę ciągu pieszo jezdnego i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przebudowę przyłącza wodociągowego. Planowane zakończenie inwestycji r zł Kultura

152 Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych – kontynuacja Zakres rzeczowy obejmował: basen rekreacyjny o pow. 439,5 m², basen cichy o pow. 149,2 m², pawilon technologiczny, komorę techniczna, zjeżdżalnie szt. 2, boiska do siatkówki, plac zabaw, ciągi spacerowe, ogrodzenie. Zadanie zakończone. Wykonawca SOLID Tarnów zł Sport

153 Dokumentacja projektowa modernizacji stadionu MOSiR przy ul. Solskiego Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabianowski Wrocław. Uzyskano pozwolenie na budowę zł Sport

154 Ekran reklamowy Ekran diodowy o wymiarach 5120x3072 mm i powierzchni 15,73 m² wraz z oprogramowaniem i sterowaniem zamontowano na elewacji budynku SCK. Wykonawca OPTARGET Sp. z o.o. Zielona Góra zł Sport

155 Remont szatni basenów odkrytych – zadanie zrealizowane Wykonano szatnie basenowe z zapleczem sanitarnym, wyposażenie. Wykonawca: Firma PROFI Anna Bawół. Zaplecze gastronomiczne i pomieszczenie usługowe. Wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlano-Instalacyjny Janta J. Bąk zł Sport

156 Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu Wykonanie kręgielni typu BOWLING 4 torowej wraz z wyposażeniem. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe Gemax Grzegorz Zieliński zł Sport

157 Zakupy inwestycyjne MOSiR Zakup kosiarek, urządzenia wielofunkcyjnego, MELEX-a zł Sport

158 Inwestycje realizowane m. in.: przy współudziale dofinansowania ze środków unijnych

159 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymiana taboru autobusowego Objęcie udziałów w spółce MKS – środki przeznaczone na realizacje projektu w ramach RPO WP na lata , którego zakres rzeczowy obejmuje utworzenie i uruchomienie nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania i monitorowania flotą pojazdów MKS wraz z wymianą taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu Mieleckiej Karty Miejskiej zł Transport

160 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu zł Transport W zakresie projektu przebudowa: ul. Mickiewicza ( na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojsławską do ul. Rynek), zadanie zakończono -wykonawca FPHU J. Turek Mielec, ul. Rynek- zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz wymianę uzbrojenia, oświetlenie, jezdnię i miejsca parkingowe. Wykonawca MPGK Sp z o.o. ul. Legionów – zadanie w trakcie realizacji, wykonano kanalizację ogólnospławną, przebudowano sieć gazową, w roku 2011 rozpoczną się roboty drogowe. Wykonawca FBPU BRUK –BUD Jan Chmura, Wola Mielecka. ul. Jagiellończyka- zadanie w trakcie realizacji, prowadzono roboty przy chodnikach i ścieżce rowerowej.

161 Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego W roku 2010 przebudowano: ul. Drzewieckiego o długości 888 mb w tym: wzmocnienie podbudowy i wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie 136 miejsc parkingowych, chodniki i ścieżkę rowerową oraz ul. Żeromskiego odcinek o dł. 0,2 km wraz z chodnikami- od przejazdu kolejowego do wysokości wjazdu do Urzędu Skarbowego. Pozostałe ulice będą wykonane w roku zł Transport

162 Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C - drogi gminne. Całkowita wartość projektu: ,85 zł, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,33 zł, co stanowi 65,89% kwoty wydatków kwalifikowanych. Planowana data zakończenia projektu przypada na sierpień 2011 r. W 2010 r. Rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę z wykonawcą POLDiM Mielec, przekazano plac budowy, roboty będą prowadzone w 2011 r zł Transport

163 Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Zakres projektu obejmuje: przebudowę drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowę sieci uzbrojenia terenu osiedla Miasteczka Młodego Robotnika, modernizację budynku handlowo- usługowego (termomodernizacja), odnowienie lasku – Góra Cyranowska. Planowana data realizacji zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania - sierpień 2011 – wrzesień 2013 r., obecnie wniosek jest w trakcie oceny formalnej. 366 zł Gospodarka mieszkaniowa

164 Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Zakres projektu obejmuje: przebudowę płyty rynku Starego Miasta, remont ul. Kościuszki, budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej, odnowienie Parku Inwalidów Wojennych przy ul. Staszica, poprawę estetyki i bezpieczeństwa ul. Połanieckiej i 3-Maja, rewitalizacja terenów zielonych między ul. Rzeczną a wałami, remont Bazyliki Mniejszej Św. Mateusza wraz z otoczeniem, kościół Św. Marka wraz z otoczeniem zł Gospodarka mieszkaniowa

165 Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Miejskiego Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu Zakres rzeczowy obejmował: PM 9 – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 670 m², ocieplenie stropodachu 969 m²,wymiana stolarki okiennej 201,4 m², wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 13,5 m², modernizacja instalacji co, turbina wiatrowa o mocy 3 kW. PM 13- zakres rzeczowy –ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 436 m²,ocieplenie stropodachu 338 m², wymiana stolarki okiennej 88,3 m², wymiana stolarki drzwiowej 7 m², modernizacja sieci co zł Oświata

166 Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu I etap. Zakres rzeczowy obejmował: wymianę stolarki okienno – drzwiowej, dachu, przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny, energetyczny, gazu, przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie schodów betonowych, wykonanie aneksu kuchennego, 2 łazienek w tym jedna dla niepełnosprawnych, 2 sal, podjazd dla niepełnosprawnych, pokrycie dachu zł Pomoc społeczna

167 Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Nastąpiło objęcie akcji w spółce MARR, która realizuje zadanie zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

168 Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą Firmą Panorama II z Gdyni na roboty. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty ziemne. Termin zakończenia całego zakresu maj 2011 r zł Sport

169 Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSiR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu Zakres rzeczowy obejmował instalację wspomagającą podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych ( 64 szt. ) i pomp ciepła (28 szt. studni zbiorczych z sądami głębinowymi) oraz przykrycie rowu Trześń Mała na odcinku 100 mb Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsorcjum Firm SOLVER Sp. z o.o. Tarnowskie Góry –kolektory słoneczne), FERROX Białystok ( pompy ciepła), przykrycie rowu Maszyny Budowlane J.Dziewit zł Sport

170 Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 ul. Łąkowa, Żłobek Nr 3, Nr 7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego Wykonano następujące prace: SP Nr 6 - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji – m², wymiana stolarki okiennej 790,6 m², ocieplenie stropodachu m², wymiana drzwi zewnętrznych 19 m². SP 9 - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji m², ocieplenie stropodachu m², wymiana drzwi zewnętrznych 32 m², modernizacja instalacji co. ZSO nr 1 – docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji m², ocieplenie stropodachu m², wymiana drzwi zewnętrznych 149 m², wymiana okien 25,2 m², modernizacja instalacji co. ZS nr 2 – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji m²,ocieplenie stropodachu m², wymiana stolarki okiennej 530,6 m², stolarki drzwiowej zewnętrznej 64 m² oraz modernizację instalacji co. Wykonawca ZRB Stopnica. Żłobek nr 3 – ocieplenie ścian styropianem i wykonanie elewacji 825 m², ocieplenie stropodachu 536 m², wymiana stolarki okiennej 25,3 m², wymiana stolarki drzwiowej 32,6 m².. Żłobek nr 7 – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 820 m², ocieplenie stropodachu 536 m², wymiana stolarki okiennej 183,2 m², wymiana drzwi zewnętrznych 18,20 m², modernizacja instalacji co zł Oświata, sport, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

171

172 FUNDUSZE UNIJNE W OKRESIE PROGRAMOWANIA

173 Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożone w 2010 roku przez Gminę Miejską Mielec Złożono 8 wniosków o dofinansowanie ze środków UE na łączną kwotę ,69 zł W tym: GMM: ,53 zł, Dotacja UE: ,68 zł Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty: ,48 zł

174 Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Łączna wartość projektów: ,61 zł W tym: GMM: ,98 zł, Dotacja UE: ,63 zł

175 Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Tytuł wnioskuŹródła finansowania Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu. Całkowita wartość inwestycji ,37 zł Dotacja z UE85% ,90 zł Środki GMM15% ,47 zł

176 Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d. Tytuł wnioskuŹródła finansowania Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii Całkowita wartość inwestycji ,06 zł Dotacja z UE85% ,03 zł Środki GMM15% ,46 zł

177 Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d. Tytuł wnioskuŹródła finansowania Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego Całkowita wartość inwestycji ,83 zł Dotacja z UE70% ,37 zł Środki GMM30% ,46 zł

178 Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d. Tytuł wnioskuŹródła finansowania Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu. Całkowita wartość inwestycji ,35 zł Dotacja z UE65,88% ,33 zł Środki GMM34,12% ,02 zł

179 Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Łączna wartość projektów: ,23 zł W tym: GMM: ,62 zł, Dotacja UE: ,10 zł Środki Parafii Rzymsko - Katolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty : ,48 zł

180 Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Tytuł wnioskuŹródła finansowania Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno - usługowej na terenie miasta Mielca. Całkowita wartość inwestycji ,16 zł Dotacja z UE85% ,89 zł Środki GMM15% ,27 zł

181 Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Tytuł wnioskuŹródła finansowania Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Całkowita wartość inwestycji ,35 zł Dotacja z UE84,74% ,89 zł Środki GMM Środki Partnera 15,26% ,98 zł ,48 zł

182 Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Tytuł wnioskuŹródła finansowania Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu Całkowita wartość inwestycji ,72 Dotacja z UE85% ,35 zł Środki GMM15% ,37 zł

183 Wnioski złożone w 2010 roku znajdujące się na listach rezerwowych Tytuł wnioskuŹródła finansowania Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Całkowita wartość inwestycji ,85 zł Dotacja z UE76,93% ,92 zł Środki GMM23,07% ,93 zł

184 W okresie programowania do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: ROK 2008 (CIEKI WODNE) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Wartość inwestycji: ,70 zł (DROGI POWIATOWE) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r Wartość inwestycji: ,14 zł (DROGI GMINNE) Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca Wartość inwestycji: ,38 zł

185 W okresie programowania do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.): ROK 2009 (EDUKACJA EKOLOGICZNA) Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec Wartość inwestycji: ,75 zł (EUROBOISKO) Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Wartość inwestycji: ,47 zł (DROGI WOJEWÓDZKIE) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu Wartość inwestycji: ,94zł (JADERNÓWKA) Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce Wartość inwestycji: ,18 zł

186 W okresie programowania do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.): ROK 2009 (MKS) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego Wartość inwestycji: ,52 zł (IN-TECH + MPP) Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Wartość inwestycji: ,58 zł (stan na r.)

187 W okresie programowania do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.): ROK 2010 (TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLI) Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu. Wartość inwestycji: ,37 zł (KOLEKTORY NA BASENIE) Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Wartość inwestycji: ,06 zł (DROGI POWIATOWE 2010) Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego. Wartość inwestycji: ,83 zł (DROGI GMINNE 2010) Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu. Wartość inwestycji: ,35 zł

188 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google