Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za 2006 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za 2006 rok."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za 2006 rok

2 Dochody i wydatki Miasta Mielca na dzień 31.12.2006 Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na 31.12.2006 Dochody 96 638 123 zł110 342 670 zł115 526 067 zł Wydatki 99 807 471 zł119 687 509 zł 113 659 112 zł

3 Realizacja dochodów ogółem Miasta Mielca w latach 2005- 2006 Wyszcze- gólnienie 20052006Dynamika % Dochody własne 37 483 23339 606 806105,66 Udziały w podatkach 22 407 00527 130 451121,08 Subwencje26 302 12126 050 82199,04 Dotacje12 121 23215 621 561128,8

4 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2002-2006 PlanWykonanie 200212.966.98611.993.659 200313.519.12512.503.839 200417.577.58417.166.003 200520.000.00020.881.984 200623.560.42524.646.984

5 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2002-2006 PlanWykonanie 2002290.000554.863 2003140.000550.000 2004200.0003.624.197 20052.000.0001.525.021 20062.000.0002.483.466

6 Dochody z podatku od nieruchomości w latach 2003-2006 r.

7 Dochody Miasta Mielca za rok 2006

8 Struktura dochodów własnych za rok 2006

9 Struktura wpływów z podatków lokalnych za rok 2006

10 Struktura wpływów z opłat za rok 2006

11 Struktura dochodów z majątku gminy za rok 2006

12 Struktura dochodów z usług za rok 2006

13 Udział w podatkach PIT i CIT za rok 2006

14 Subwencje za rok 2006

15 Struktura dotacji za rok 2006

16 Środki pozyskane z innych źródeł (w tym ZPORR) za rok 2006

17 Wykonanie wydatków ogółem Miasta w latach 2005 -2006 r. Wyszczególnienie2005 r.2006 r. Dynamika % Wydatki własne92 752 76698 512 070106,2 Wydatki zlecone10 201 16613 065 607128,07

18 Wydatki budżetu Miasta Mielca za 2006 r.

19 Wydatki Miasta Mielca w latach 2004 -2006

20 Oświata i wychowanie w latach 2004 –2006 r.

21 Wydatki na zadania oświaty

22 Wydatki na utrzymanie szkół - wykres

23 Pomoc społeczna w latach 2004-2006 r.

24 Transport w latach 2004-2006 r. (wydatki bieżące + inwestycje)

25 WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA MIELCA W 2006 r.

26 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 104.418 - utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 100.411.- - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2.047.- - środki z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.960.-

27 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.695.042 - remonty kapitalne dróg gminnych - 2.021.664.- - pozostałe remonty (remonty - 665.414.- cząstkowe, oznakowanie ulic, remonty dróg gruntowych) - ubezpieczenie dróg - 7.964.-

28 Remonty ulic 2006 1. Ul. Biernackiego - chodnik 2. Ul. Drużbackiej 3. Ul. Boguszewskiej 4. Ul. Jasienicy 5. Ul. Wyszyńskiego 6. Ul. Wyspiańskiego 7. Ul. Wiejska 8. Ul. Żółkiewskiego

29 Remonty ulic 2006 Remonty ulic 2006 Ul. Warszawska - boczna Ul. Dębowa Ul. Wiesiołowskiego Ul. Kusocińskiego – chodniki obok Gim nr 2 Ul. Pisarka – chodnik obok parkingu

30 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA MIESZKANIOWA 294.554 w tym m.in.: -operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ew. gruntów – 29.793 - dekoracja miasta – 59.839 - rozbiórki budynków – 44.237 - koszty utrzymania budynku Biernackiego 1 oraz lokali Pasaż – 119.915.-

31 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 269.925 - opracowania mapowe i koncepcyjne – 119.336.- - podziały prawne i synchronizacje – 36.507.- - bieżące prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym (remont alejek, dachu na budynku administracyjnym cmentarza, wykonanie nowych pól grzebalnych)– 114.082.-

32 Dział 750 ADMNISTRACJA PUBLICZNA ADMNISTRACJA PUBLICZNA 6.090.605 w tym m.in.: -wydatki Rady Miejskiej – 248.360.- - utrzymanie Urzędu Miasta – 5.313.851.- - utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Woj. - 261.783.- - wydatki Rad Osiedli – 38.840.- - wydatki na promocję miasta – 227.771.-

33 Promocja Miasta Mielca w 2006rok Plan 238.424.- zł wykonanie 227.771. – zł w tym : MATERIAŁY PROMOCYJNE114.464.- MATERIAŁY DO BIBLIOTEKI 2.087.- PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ KOSZTY UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH,83.591.- IMPREZ ORAZ KONKURSÓW PROMOCYJNYCH WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA10.327.- OBSŁUGA MIEJSKIEJ STRONY17.302.- INTERNETOWEJ

34 Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 149.088 - aktualizacja stałego rejestru wyborców – zad. zlecone – 9.852.- - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików woj. oraz Prezydenta Miasta – 139.236.-

35 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 455.877 - wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – 24.468.- - utrzymanie Straży Miejskiej – 423.408.- - środki dla Policji na sfinansowanie nagrody dla pracownika który przyczynił się do wykrycia sprawcy dewastacji nieruchomości (graffiti) – 1.000.- - środki dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dźwigu – 7.000.-

36 Dział 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 42.006 - wydatki na opłaty sądowe i komornicze – 20.890.- - koszty związane z doręczaniem decyzji podatkowych – 21.116.-

37 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 115.133 - koszty prowizji bankowej – 37.982.- - pozostałe wydatki bieżące (ugoda sądowa) – 77.151.-

38 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39.352.410 w tym m.in.: - utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – 31.685.744.- - koszty dowożenia uczniów do szkół – 193.007.- - utrzymanie Przedszkoli Miejskich – 7.260.137.- W pozostałej działalności: - utrzymanie Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków – 447.147.- - nagrody – młodzi nieprzeciętni – 17.050.-

39 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 743.622 - wydatki f. przeciwalkoholowego i przeciwdziałania narkomanii na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób wpółuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. W tym m.in. ważniejsze to: -Wydatki na programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych - zajęcia sportowe w szkołach (SKS)

40 Dział 851- cd. -Obozy terapeutyczne - Półkolonie - zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia - malowanie i cyklinowanie podłóg pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki przy ul. Chopina

41 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 18.593.989 - utrzymanie Środow. Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu – 738.462.- -środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych – 14.668.988.- -koszty funkcjonowania MOPS – 2.301.610.- - usługi opiekuńcze – 196.735.- - dotacja dla schroniska dla bezdomnych – 51.000.- - wydatki na dożywianie – 503.257.-

42 Dział 853 ŻŁOBKI MIEJSKIE 1.506.579 - bieżące utrzymanie 3 żłobków miejskich

43 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI) 473.063 dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej oraz środki z dotacji na stypendia dla uczniów

44 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.553.559 w tym m.in.: -utrzymanie kanalizacji – 117.453.- - oczyszczanie miasta – 966.333.- -wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – 2.300.285.- W pozostałej działalności: - utrzymanie szaletów m i fontann – 68.277.- - refundacja ulg dla MKS sp. z.o.o. – 2.700.000.- -utrzymanie studni i placów zabaw – 73.546.-

45 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.195.911 - dotacja do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – 56.000 -dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury – 4.133.461

46 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.109.075 - bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: - koszty energii, co, wody – 684.529.- - zakup materiałów i wyposażenia – 190.117.- - remonty - 151.877.- - zakup usług pozostałych – 225.999.- (w tym: usługi komunalne, transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne - dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe – 658.000.-

47 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2006 r.

48 Wydatki majątkowe 2004 - 2006

49 Inwestycja 1 DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ OBWODNICY WSCHODNIEJ DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ OBWODNICY WSCHODNIEJ 18.300 Opracowana kompletna dokumentacja w sierpniu 2003 r. została przekazana do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich celem realizacji. Nie podjęte działania przez PZDW spowodowały potrzebę aktualizacji projektu.W 2006 r Urząd Miasta przejął dokumentację. Obecnie dokumentacja została przekazana do PZDW.

50 Inwestycja 2 DOKUMENTACJA NA DROGI WOJEWÓDZKIE DOKUMENTACJA NA DROGI WOJEWÓDZKIE 149.938 Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Wolności od ul. Żeromskiego do ul. Majowej. Projekt zawiera modernizację nawierzchni drogowej,przebudowę chodników,budowę ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej i oświetlenia ulicznego. Dokumentacja przekazana została do PZDW. Dokonane zostały zgłoszenia na przebudowę do Wojewody Podkarpackiego.

51 Inwestycja 3 ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ŁĄCZĄCEGO MIELECKIE DZIELNICE DZIELNICE PRZEMYSŁOWE Z REGIONEM - ZPORR ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ŁĄCZĄCEGO MIELECKIE DZIELNICE DZIELNICE PRZEMYSŁOWE Z REGIONEM - ZPORR 8.915.715 W skład zadania wchodzą ulice :przedłużenie ulicy Szafera do Al. Kwiatkowskiego, modernizacja ulicy Szafera wraz z budową ścieżki rowerowej, przedłużenie ulicy P. Warszawy do ul. Witosa, budowa ul. KD 1,budowa ul.Św.Kingi,3 ulic w Os. Witosa( ul. Szarych Szeregów, Ciołkosza, Fibicha). Łączna dł. ulic 4,7 km, chodnik – 37.619 m2, ścieżka rowerowa 3.4 km,kanalizacja deszczowa-4 km, oświetlenie uliczne – 189 p.świetlnych, Zadanie zakończono i przekazano do użytku Wykonawca: MOTA EGIL Polska S.A Kraków.

52 Inwestycje 3 BUDOWA i MODERNIZACJA UKŁADU DROGOEWGO NA TERENIE MIASTA W TYM: BUDOWA i MODERNIZACJA UKŁADU DROGOEWGO NA TERENIE MIASTA W TYM: 5.516.454

53 Inwestycja 4 UL. TRAUGUTTA 0,6 km ulicy o powierzchni 5256 m2,chodnik z kostki o powierzchni 617 m2, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Zadanie zakończono. Wykonawca: PRD Mielec. Wartość zadania 1.254.602.- zł

54 Inwestycja 5 UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE- BENIOWSKIEGO UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE- BENIOWSKIEGO Zakres rzeczowy – 644 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono. Wykonawca: Zakład Usług Malarsko – Drogowych Nowy Sącz. Wartość zadania 568.088.- zł

55 Inwestycja 6 UL. ZIELONA Zakres rzeczowy – 0.3 km ulicy o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 1.744 m2. Zadanie zakończono. Wykonawca: BRUKPOL Dąbrówka Wisłoka. Wartość zadania 174.065.- zł

56 Inwestycja 7 UL. REJA II ETAP 0.4 km ulicy o nawierzchni z kostki brukowej, chodnik o powierzchni 318, oświetlenie, kanalizacja deszczowa. Zadanie zakończone. Wykonawca: BRUK – BUD Wola Mielecka. Wartość zadania 349.822.- zł

57 Inwestycja 8 UL.ORZECHOWA 0,6 km ulicy o nawierzchni asfaltowej, chodnik z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca: PRD Mielec. Wartość zadania 239.942.- zł

58 Inwestycja 9 PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ TORY PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ TORY Zakres rzeczowy - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej i płyt żelbetowych, ogrodzenie, oświetlenie, urządzenia rogatkowe, monitoring. Zadanie zakończone. Wykonawca: Elektromontaż Rzeszów SA. Wartość zadania 556.305.- zł

59 Inwestycja 10 UL. TOROWA UL. TOROWA Zakres rzeczowy - 0.2 km ulicy o nawierzchni z kostki betonowej, chodnik, ścieżka rowerowa- 326 mb, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Zadanie zakończone. Wykonawca: PRD Sp. z o o Mielec. Wartość zadania 379.037.- zł.

60 Inwestycja 11 UL. PARKOWA 0.4 km ulicy o powierzchni 2.216 m2 o nawierzchni asfaltowej i chodnik z kostki brukowej o powierzchni 1.664 m2. Zadanie zakończone. Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Mielec. Wartość zadania 268.224.- zł

61 Inwestycja 12 UL. MIELCZEWSKIEGO 0.1 km ulicy o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakończone. Wykonawca: BRUKLEF Dąbrówka Osuchowska. Wartość zadania 36.365.- zł

62 Inwestycja 13 UL. KRAŃCOWA 0.5 km ulicy o nawierzchni asfaltowej + kanalizacja sanitarna. Zadanie zakończone. Wykonawca: PRD Mielec. Wartość prac 345.340.- zł

63 Inwestycja 14 CHODNIK AL. NIEPODLEGŁOŚCI CHODNIK AL. NIEPODLEGŁOŚCI Ze względu na opóźnienia w wykonaniu elewacji budynków przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Środki na wykonanie chodnika w wysokości 500.000.- zł zostały zgodnie z uchwałą o wydatkach nie wygasających przesunięte do realizacji w roku 2007. Aktualnie ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.

64 Inwestycja 15 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULIC PO KANALIZACJI ISPA MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULIC PO KANALIZACJI ISPA Zakres rzeczowy - 1.7 km ulic o nawierzchni asfaltowej i powierzchni – 8.794 m2 ( Wiesiołowskiego, Mikołajczyka,Rataja, Krempy). Zadanie zakończono. Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec. Wartość prac 315.805.- zł.

65 Inwestycja 16 UL. KOSSAKA Zakres rzeczowy - 0.17 km ulicy o nawierzchni z kostki brukowej + chodnik o powierzchni 898,8 m2, parking z kostki brukowej o powierzchni 1.118,9 m2. Zadanie zakończone. Wykonawca: KALBRUK Mielec. Wartość zadania 292.208.- zł

66 Inwestycja 17 ŻEROMSKIEGO - PARKINGI Wykonano 37 miejsc do parkowania o pow. 521 m2 oraz chodnik z kostki brukowej o pow. 1014 m2. Wykonawca: Firma J. Turek Mielec. Wartość zadania 202.511.- zł

67 Inwestycja 18 UL. CYRANOWSKA Zakres rzeczowy - 400 m ulicy o nawierzchni asfaltowej (2.219 m2). Zadanie zakończono. Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec. Wartość zadania 326.962.- zł

68 Inwestycja 19 UL. DŁUGA Zakres rzeczowy - 1.491 m ulicy (8.771 m2) oraz chodnik z kostki brukowej o pow. 1.416 m2. Zadanie zakończono. Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec. Wartość zadania 745.003.- zł

69 Inwestycja 20 MODERNIZACJA ULIC W TYM: MODERNIZACJA ULIC W TYM: 2.875.370

70 UL. DĘBOWA Zakres rzeczowy - 0.34 km ulicy o nawierzchni asfaltowej i powierzchni 1.446 m2 + chodnik z kostki brukowej o pow. 539 m2, kanalizacja deszczowa 60 mb. Zadanie zakończone. Wykonawca Firma: J. Turek Mielec. Wartość prac 248.826.- zł.

71 UL. ŚWIERKOWA Zakres rzeczowy - 0.36 km ulicy o nawierzchni asfaltowej i powierzchni 1.362 m2 + chodnik z kostki betonowej o pow. 751 m2, kanalizacja deszczowa 50 mb. Zadanie zakończone. Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Mielec. Wartość zadania 249.230.- zł.

72 UL. DŁUGA - CZĘŚĆ Zadanie zakończone. Wykonawca: PRD. Wartość zadania 62.000.- zł

73 UL. WARSZAWSKA Zakres rzeczowy - wykonano modernizację 0,415 km ulicy o powierzchni 2.650 m2 i chodnika o powierzchni 2.874 m2. Zadanie zakończone. Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec. Wartość prac 479.569.- zł

74 UL. TELIGI - WIEJSKA Zakres rzeczowy - 1.260 km ulicy o nawierzchni asfaltowej i powierzchni 4.510 m2. Zadanie zakończone. Wykonawca: PRD Mielec Sp. z o.o.. Wartość zadania 489.291.- zł.

75 UL. RACIBORSKIEGO Zakres rzeczowy - 0,25 km ulicy o nawierzchni asfaltowej i powierzchni 1.775 m2,chodnik z kostki betonowej o powierzchni 764 m2, parkingi z kostki betonowej o powierzchni 591,9 m2. Zadanie zakończone. Wykonawca: PRD Mielec Sp. z o.o.. Wartość zadania 289.260.- zł.

76 UL. KORCZAKA Zakres rzeczowy - 1.0 km ulicy o nawierzchni asfaltowej i powierzchni 7.900 m2. Zadanie zakończone. Wykonawca: MPGK Sp z o.o.. Wartość zadania 358.802.- zł.

77 UL. NOWA - BOCZNA Zakres rzeczowy – 0,11 km ulicy o nawierzchni z kostki brukowej i powierzchni 630 m2. Zadanie zakończone. Wykonawca: FPHU J. Turek Mielec. Wartość zadania 121.990.- zł.

78 UL. CZARNECKIEGO Zakres rzeczowy – 0,084 km ulicy o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 300 m2, chodnik o pow.460 m2 i parkingi o pow.340 m2. Zadanie zakończone. Wykonawca: PRD. Wartość zadania 177.772.- zł.

79 UL. KILIŃSKIEGO (od Rynku do ronda) UL. KILIŃSKIEGO (od Rynku do ronda) Zakres rzeczowy - 0,2 km ulicy o nawierzchni asfaltowej i powierzchni 1.710 m2, chodnik z kostki betonowej o pow.940 m2. Zadanie zakończone. Wykonawca: KALBRUK Mielec. Wartość zadania 177.924.- zł.

80 SKRZYŻOWANIE UL. P. WARSZAWY SKRZYŻOWANIE UL. P. WARSZAWY Zakres rzeczowy - wykonano przebudowę skrzyżowania ulicy z ul. Wyszyńskiego o powierzchni 1,251 m2. Zadanie zakończono. Wykonawca: MOTA ENGIL Polska S.A. Wartość zadania 202.800.- zł

81 Inwestycja 21 WYKUPY GRUNTÓW 1.471.252 W ramach tego zadania zakupiono działkę wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego od syndyka Zakładu Lotniczego oraz gospodarstwo rolne na terenie przeznaczonym pod Mielecki Park Przemysłowy. Realizowano wykupy pod przyszłe inwestycje (Mieleckie Centrum Administracji) przy ul. Długosza. Pozostałe nabycia to min. działki przy ul. Padykuły, Brata Alberta, Traugutta.

82 Inwestycja 22 BUDOWA SEGMENTU D MMR BUDOWA SEGMENTU D MMR 1.098.323 Budynek mieszkalny wielorodzinny komunalny o powierzchni 1050 m2 (12 m) wraz z lokalem usługowym na parterze(31 m2). Zadanie zakończone i przekazane do użytku. Wykonawca: DOM - EKO Mielec.

83 Inwestycja 23 ORACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA ORACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA 19.520 Program został opracowany przez Firmę Logos Consulting z Lublina. Zadanie zostało zakończone.

84 Inwestycja 24 ZAKUP KIOSKU 25.334 Dokonano zakupu i montażu kiosku typ EURO 1 przy ul. Kusocińskiego. Wykonawca: Budotechnika Pilichowice.

85 Inwestycja 25 BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ 19.000 Dokonano zakupu i montażu wiaty przystankowej typ STEEL 2005 przy ul. Kusocińskiego. Wykonawca: Budotechnika Pilichowice.

86 Inwestycja 26 REMONT DACHU BUDYNKU UM – Żeromskiego 23 REMONT DACHU BUDYNKU UM – Żeromskiego 23 40.000 Dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z ociepleniem. Zadanie zakończone.

87 Inwestycja 27 KONWERSJA DANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM UM KONWERSJA DANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM UM 14.640 Dokonano przeniesienia danych z wcześniej eksploatowanych systemów informatycznych.

88 Inwestycja 28 WYKONANIE INSTALACJI GAŚNICZEJ W BUDYNKU UM WYKONANIE INSTALACJI GAŚNICZEJ W BUDYNKU UM 30.000 Wykonano stałą instalacje gaśniczą w pomieszczeniu gdzie znajduje się serwer sieciowy Urzędu Miasta.

89 Inwestycja 29 REMONT BUDYNKU UM ŻEROMSKIEGO 23 REMONT BUDYNKU UM ŻEROMSKIEGO 23 142.016 Zadanie w trakcie realizacji dotychczas wykonano : wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,obróbki blacharskie, schody zewnętrzne, oraz elewację. Wykonawca: ESGER II Sp. z o.o. Mielec Na plan 488.216.- zł wydatkowano 142.016.- zł Wydatki niewygasające 346.198,70

90 Inwestycja 30 ZAKUPY INWESTYCYJNE UM 35.925 Zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla potrzeb UM

91 Inwestycja 31 PROMOCJA – ZAKUPY INWESTYCYJNE PROMOCJA – ZAKUPY INWESTYCYJNE 8.898 Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb biura promocji.

92 Inwestycja 32 ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ 66.000 Zakupiono samochód napędzany gazem ziemnym dla potrzeb Straży Miejskiej

93 Inwestycja 33 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW I POSZERZENIA BAZY SPORTOWEJ WOKÓŁ SZKOŁY PODST. NR 3 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW I POSZERZENIA BAZY SPORTOWEJ WOKÓŁ SZKOŁY PODST. NR 3 17.446 Wykonano koncepcję. Wykonawca: Biuro Projektowe W.J. Jurasz Sp.j.

94 Inwestycja 34 MODERNIZACJA OGRODZENIA GIMNAZJUM NR 2 MODERNIZACJA OGRODZENIA GIMNAZJUM NR 2 25.000 Wykonano ogrodzenie od strony ul. Kusocińskiego.

95 Inwestycja 35 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW I POSZERZENIA BAZY SPORTOWEJ WOKÓŁ GIMNAZJUM NR 2 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW I POSZERZENIA BAZY SPORTOWEJ WOKÓŁ GIMNAZJUM NR 2 17.171 Wykonano koncepcję. Wykonawca: Biuro Projektowe W.J. Jurasz Sp.j.

96 Inwestycja 36 BUDOWA WIELOFUNKCYJNYCH BOISK SPORTOWYCH BUDOWA WIELOFUNKCYJNYCH BOISK SPORTOWYCH Zakres obejmuje 968 m2 boiska ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Firma SAMSON z Tarnowa. Środki w wysokości 149.792.- zł zostały uchwalone jako wydatki niewygasające

97 Inwestycja 37 DOKUMENTACJA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ NA OSIEDLU LOTNIKÓW DOKUMENTACJA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ NA OSIEDLU LOTNIKÓW W trakcie rozstrzygnięcia przetarg na opracowanie projektu wielofunkcyjnej hali sportowej. Środki w wysokości 159.582.- zł zostały uchwalone jako wydatki niewygasające

98 Inwestycja 38 ZAKUPY INWESTYCYJNE – MZPiŻ ZAKUPY INWESTYCYJNE – MZPiŻ 5.146 Dokonano zakupu serwera oraz kserokopiarki dla potrzeb funkcjonowania MZPiŻ

99 Inwestycja 39 REMONTY SZKÓŁ 6.967 Wykonano remont ubikacji i remont kominów w ZSO Nr.1

100 Inwestycja 40 OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: ADAPTACJA BAZY EDUKACYJNO- SPORTOWEJ OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: ADAPTACJA BAZY EDUKACYJNO- SPORTOWEJ 188.361 Zadanie obejmuje teren ZSO Nr.1 i Szkołę Podstawową Nr.6. Aktualnie realizowany jest zakres Szkoły Podstawowej Nr.6 – modernizacja segmentu sportowego. Wykonawca: Firma SAMSON Tarnów. Na plan 201.910.- zł wydatkowano 188.361.- zł

101 Inwestycja 41 DOKUMENTACJA DLA SZPITALA POWIATOWEGO - Pomoc rzeczowa DOKUMENTACJA DLA SZPITALA POWIATOWEGO - Pomoc rzeczowa 15.250 Pomoc rzeczowa obejmowała: projekt budowlany windy zewnętrznej przy budynku oddziału wewnętrznego oraz estakady łączącej oddział zakaźny z budynkiem dializ, projekt przebudowy dróg wewnętrznych i parkingów dla samochodów osobowych na terenie szpitala, projekt przebudowy oświetlenia parkowego wraz z monitoringiem. Aktualnie dokumentacja została przekazana dyrekcji Szpitala Powiatowego

102 Inwestycja 42 ZABEZPIECZENIE TERENÓW - F.PRZECIWALKOHOLOWY ZABEZPIECZENIE TERENÓW - F.PRZECIWALKOHOLOWY 37.850 Sfinansowani część monitoringu w SP 2 oraz wykonano podwyższenie części ogrodzenia boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2.

103 Inwestycja 43 ROZSZERZENIE MONITORINGU W GIMNAZJUM NR 1 ROZSZERZENIE MONITORINGU W GIMNAZJUM NR 1 24.859 Wykonano uzupełnienie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. Zamontowano 17 kamer. Wykonawca: firma SECIURITY z Dębicy.

104 Inwestycja 44 ROZSZERZENIE MONITORINGU W GIMNAZJUM NR 3 ROZSZERZENIE MONITORINGU W GIMNAZJUM NR 3 2.638 Wykonano uzupełnienie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. Zamontowano 3 kamery. Wykonawca: Agencja Ochrony Mienia i Osób KOBRA z Mielca.

105 Inwestycja 45 MONITORING W SZKOLE PODST. NR 9 MONITORING W SZKOLE PODST. NR 9 37.000 Wykonano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny szkoły. Łącznie zamontowano 9 kamer wewnętrznych oraz 10 kamer zewnętrznych. Wykonawca: firma VIRLAND z Józefowa

106 Inwestycja 46 ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH 24.000 Wykonano monitoring wewnętrzny w szkole podstawowej nr 2.

107 Inwestycja 47 ZAKUPY INWESTYCYJNE - F. PRZECIWALKOHOLOWY ZAKUPY INWESTYCYJNE - F. PRZECIWALKOHOLOWY 20.700 Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb realizacji zadań funduszu przeciwalkoholowego.

108 Inwestycja 48 ZAKUPY INWESTYCYJNE - MOPS ZAKUPY INWESTYCYJNE - MOPS 21.558 Zakup serwera i kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

109 Inwestycja 49 REMONT STOLARKI OKIENNEJ I ELEWACJI- ŻŁOBKI MIEJSKIE REMONT STOLARKI OKIENNEJ I ELEWACJI- ŻŁOBKI MIEJSKIE 188.741 Wykonano remont pokrycia dachu, elewacji oraz dokonano wymiany stolarki okiennej w Żłobku nr 5 przy ul. Konopnickiej.

110 Inwestycja 50 UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA TERENIE POWIATU MIELECKIEGO UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA TERENIE POWIATU MIELECKIEGO Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekt przez RARR Rzeszów. Środki w wysokości 100.000.- zł zostały uchwalone jako wydatki niewygasające

111 Inwestycja 51 PRZYKRYCIE ROWU W REJONIE ULICY ZAWALE PRZYKRYCIE ROWU W REJONIE ULICY ZAWALE 245.919 Wykonano 0.5 km kanalizacji. Zadanie zakończono. Wykonawca: RPM Mielec.

112 Inwestycja 52 BUDOWA KANALIZACJI UL. ŚLUSARSKIEJ BUDOWA KANALIZACJI UL. ŚLUSARSKIEJ 235.052 Zakres rzeczowy - 1.287 mb. kanalizacji + 2 pompownie ścieków. Zadanie zakończone. Wykonawca: EMPiS Mielec.

113 Inwestycja 53 BUDOWA KANALIZACJI TELIGII- WIEJSKA BUDOWA KANALIZACJI TELIGII- WIEJSKA 154.569 Zakres rzeczowy - wykonano 2.034 mb kanalizacji sanitarnej + pompownię ścieków z zasilaniem energetycznym. Zadanie zakończono. Wykonawca: ROLBUD II Budy Łańcuckie.

114 Inwestycja 54 PROJEKT UKŁADU ZIELENI NA RONDACH PROJEKT UKŁADU ZIELENI NA RONDACH 3.172 Opracowano projekt układu zieleni na rondach.

115 Inwestycja 55 BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC 562.379 Wykonano oświetlenie ul. Korczaka, Witosa, W. Polskiego, Asnyka, Beniowskiego, K. Wielkiego

116 Inwestycja 56 BUDOWA WIAT ŚMIETNIKOWYCH BUDOWA WIAT ŚMIETNIKOWYCH 50.000 Wykonano wiaty śmietnikowe przy ul. Biernackiego 5, Biernackiego 11 oraz Fredry. Wykonawca: firma MALBUD.

117 Inwestycja 57 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BIT PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BIT 536.121 Wykonano dokumentacje projektowe na: chodnik Al. Niepodległości od ul. P. Skargi do Kusocińskiego, przejście dla pieszych przez tory kolejowe w rejonie ul. Jadernych - Torowa, ul. Torowej, dokumentacja projektowa na budynek Segment D. Kwotę 450.000.- zł uchwalono jako wydatki niewygasające

118 Inwestycja 58 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI IM PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI IM 55.459 Wykonano dokumentacje projektowe na: projekt parkingu ul. Asnyka, projekt ul. Konfederackiej, oświetlenia parku przy ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowy ul. Długiej, ul. Cyranowskiej, ul. Wyszyńskiego, Biernackiego 11,13,15, oświetlenie ul. Beniowskiego i Orla.

119 Inwestycja 59 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BIBLIOTEKĘ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BIBLIOTEKĘ Opracowano koncepcję, a następnie ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu budowlanego. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji. Środki w wysokości 250.000.- zł uchwalono jako wydatki niewygasające

120 Inwestycja 60 MODERNIZACJA SCK (W TYM SCHODY) MODERNIZACJA SCK (W TYM SCHODY) 298.042 Zadanie zakończone. Wykonawca: ARKADA Mielec.

121 Inwestycja 61 INFO-MIELEC BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA MIASTA MIELCA ETAP I INFO-MIELEC BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA MIASTA MIELCA ETAP I Przygotowany wniosek nie został zakwalifikowany. Przygotowywany jest nowy wniosek.

122 Inwestycja 62 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISK BOCZNYCH OD STRONY UL. GRUNWALDZKIEJ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISK BOCZNYCH OD STRONY UL. GRUNWALDZKIEJ 198.803 Dokonano zmiany nawierzchni boisk z żużlowej na nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 2.880 m2. Zadanie zakończono. Wykonawca: Brukpol Dąbrówka Wisłocka.

123 Inwestycja 63 REMONT TRYBUN - MOSIR Zadanie w trakcie realizacji.Zakres obejmuje modernizację trybuny zachodniej od ul. Kusocińskiego (6 segmentów górnej trybuny ). Wykonawca: Firma PHU JAWAL Kielce. Całość środków w wysokości 958.200.- zł została uchwalona jako wydatki niewygasające

124 Inwestycja 64 PODŁOGA W SALI WIDOWISKOWEJ MOSIR PODŁOGA W SALI WIDOWISKOWEJ MOSIR 366.802 Wykonano wymianę parkietu o pow.1.083 m2 wraz z cyklinowaniem i malowaniem. Zadanie zakończone. Wykonawca: Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Dzikowiec.

125 Inwestycja 65 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POD SZALETY MOSIR ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POD SZALETY MOSIR 50.000 W trakcie przygotowania zlecenie na projekt nowych szaletów obsługujących baseny otwarte z możliwością korzystania z tych szaletów podczas masowych imprez na terenie MOSiR. Zadanie ujęte w wydatkach nie wygasających na rok 2007.

126 Inwestycja 66 REFLEKTORY W SALI WIDOWISKOWEJ MOSIR REFLEKTORY W SALI WIDOWISKOWEJ MOSIR 40.960 Wykonano montaż reflektorów. Zadanie zakończone. Wykonawca: Firma MEGA Kraków

127 Inwestycja 67 ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR 37.761 Dokonano zakupu wyposażenia widowni w hali widowiskowej, wentylator – lodowisko, zestaw komputerowy oraz kasy fiskalne dla potrzeb obsługi obiektów MOSiR.

128 Inwestycja 68 BUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY BUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 100.281 Zadanie zakończone. Wykonawca: firma M. Karłaszewski z Katowic.

129 Dochody i wydatki Miasta Mielca za 2006 r.

130 Uzyskana nadwyżka za 2006 r. + 1.866.955.-

131 PODSUMOWANIE Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2006 rok. zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za 2006 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google