Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2007 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2007 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2007 ROK

2 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na Dochody zł zł zł Wydatki zł zł zł

3 Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach Wyszczególnienie Dynamika % Dochody własne ,5 Udziały w podatkach ,1 Subwencje ,1 Dotacje ,1

4 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

5 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach PlanWykonanie

6 Dochody z podatku od nieruchomości w latach

7 Dochody miasta Mielca za rok 2007

8 Dochody zależne od Gminy Miejskiej Mielec za rok 2007

9 Struktura wpływów z podatków lokalnych za rok 2007

10 Struktura wpływów z opłat za rok 2007

11 Struktura dochodów z majątku gminy za rok 2007

12 Struktura dochodów z usług za rok 2007

13 Udział w podatkach PIT i CIT za rok 2007

14 Subwencje za rok 2007

15 Struktura dotacji za rok 2007

16 Środki pozyskane z innych źródeł (w tym ZPORR) za rok 2007

17 Wykonanie wydatków miasta Mielca ogółem w latach Wyszczególnienie Dynamika % Wydatki własne ,1 Wydatki zlecone ,2

18 Wydatki budżetu miasta Mielca za rok 2007

19 Oświata i wychowanie w latach

20 Wydatki na zadania oświaty

21 Pomoc społeczna w latach

22 WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA MIELCA W 2007 ROKU

23 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ROLNICTWO I ŁOWIECTWO utrzymanie urządzeń melioracyjnych ,-utrzymanie urządzeń melioracyjnych ,- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych ,-wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych ,- środki z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej ,-środki z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej ,-

24 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ remonty kapitalne dróg gminnych ,-remonty kapitalne dróg gminnych ,- pozostałe remonty (remonty cząstkowe, oznakowanie ulic, remonty dróg gruntowych) ,-pozostałe remonty (remonty cząstkowe, oznakowanie ulic, remonty dróg gruntowych) ,-

25 Remonty ulic w 2007 roku ul. Lachnita ul. Szafera, Skargi, Pisarka chodnik od Metalowców do Żłobka ul. Szenwalda ul. Łokietka ul. Ogrodowa ul. Połaniecka dojazd do gruntów rolnych

26 Remonty ulic w 2007 roku ul. Podleśna ul. Solskiego ul. Wyspiańskiego 2 ul. Kraszewskiego ul. Konopnickiej 6, Chopina 6 ul. Naruszewicza

27 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym m.in.: operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ew. gruntów – ,-operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ew. gruntów – ,- dekoracja miasta – ,-dekoracja miasta – ,- rozbiórki budynków – ,-rozbiórki budynków – ,- remonty (dach w budynku po Szkole Biznesu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Biernackiego 1) – ,-remonty (dach w budynku po Szkole Biznesu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Biernackiego 1) – ,-

28 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA opracowania mapowe i koncepcyjne – ,-opracowania mapowe i koncepcyjne – ,- podziały prawne i synchronizacje – ,-podziały prawne i synchronizacje – ,- bieżące prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym oraz Cmentarzu Parafialnym – ,-bieżące prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym oraz Cmentarzu Parafialnym – ,-

29 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym m.in.: wydatki Rady Miejskiej – ,-wydatki Rady Miejskiej – ,- utrzymanie Urzędu Miasta – ,-utrzymanie Urzędu Miasta – ,- utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Wojewódzki ,-utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Wojewódzki ,- wydatki na promocję miasta – ,-wydatki na promocję miasta – ,-

30 Promocja miasta Mielca w 2007 roku Plan złwykonanie zł w tym: materiały promocyjne93.636,-materiały promocyjne93.636,- materiały do biblioteki promocyjno – informacyjnej124,-materiały do biblioteki promocyjno – informacyjnej124,- koszty uroczystości miejskich, imprez oraz konkursów promocyjnych94.945,-koszty uroczystości miejskich, imprez oraz konkursów promocyjnych94.945,- współpraca międzynarodowa12.362,-współpraca międzynarodowa12.362,- dokumentacja foto i video4.331,-dokumentacja foto i video4.331,-

31 Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA aktualizacja stałego rejestru wyborców – zadania zlecone10.142,-aktualizacja stałego rejestru wyborców – zadania zlecone10.142,- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu75.442,-przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu75.442,-

32 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne26.006,-wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne26.006,- utrzymanie Straży Miejskiej ,-utrzymanie Straży Miejskiej ,- na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym2.110,-na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym2.110,-

33 Dział 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH wydatki na opłaty sądowe i komornicze20.467,-wydatki na opłaty sądowe i komornicze20.467,- koszty związane z doręczaniem decyzji podatkowych53.747,-koszty związane z doręczaniem decyzji podatkowych53.747,-

34 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA koszty prowizji bankowej39.896,-koszty prowizji bankowej39.896,-

35 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym m.in.: utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – ,-utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – ,- koszty dowożenia uczniów do szkół – ,-koszty dowożenia uczniów do szkół – ,- utrzymanie Przedszkoli Miejskich – ,-utrzymanie Przedszkoli Miejskich – ,- W pozostałej działalności: utrzymanie Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków – ,-utrzymanie Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków – ,- nagrody – młodzi nieprzeciętni – 9.791,-nagrody – młodzi nieprzeciętni – 9.791,-

36 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA OCHRONA ZDROWIA wydatki f. przeciwalkoholowego i przeciwdziałania narkomanii na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.wydatki f. przeciwalkoholowego i przeciwdziałania narkomanii na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. W pozostałej działalności: wydatki na programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionychwydatki na programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych zajęcia sportowe w szkołach (SKS)zajęcia sportowe w szkołach (SKS)

37 Dział 851 – cd. obozy terapeutyczneobozy terapeutyczne półkoloniepółkolonie zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęciazakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia

38 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA POMOC SPOŁECZNA utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu – ,-utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu – ,- środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych – ,-środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych – ,- koszty funkcjonowania MOPS – ,-koszty funkcjonowania MOPS – ,- usługi opiekuńcze – ,-usługi opiekuńcze – ,- domy pomocy społecznej – ,-domy pomocy społecznej – ,- wydatki na dożywianie – ,-wydatki na dożywianie – ,-

39 Dział 853 ŻŁOBKI MIEJSKIE ŻŁOBKI MIEJSKIE bieżące utrzymanie 3 żłobków miejskichbieżące utrzymanie 3 żłobków miejskich

40 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI) dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej oraz środki z dotacji na stypendia dla uczniówdotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej oraz środki z dotacji na stypendia dla uczniów

41 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym m.in.: utrzymanie kanalizacji ,-utrzymanie kanalizacji ,- oczyszczanie miasta ,-oczyszczanie miasta ,- wydatki na zieleń i oświetlenie ulic ,-wydatki na zieleń i oświetlenie ulic ,- W pozostałej działalności: utrzymanie szaletów i fontanny72.452,-utrzymanie szaletów i fontanny72.452,- dopłata na kapitał rezerwowy spółki MKS Sp. z o.o ,-dopłata na kapitał rezerwowy spółki MKS Sp. z o.o ,- utrzymanie studni i placów zabaw93.582,-utrzymanie studni i placów zabaw93.582,-

42 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dotacja do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury59.500,-dotacja do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury59.500,- dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury ,-dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury ,-

43 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT KULTURA FIZYCZNA I SPORT Bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: koszty energii, co, wody ,-koszty energii, co, wody ,- zakup materiałów i wyposażenia ,-zakup materiałów i wyposażenia ,- remonty ,-remonty ,- zakup usług pozostałych (w tym: usługi komunalne, transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) ,-zakup usług pozostałych (w tym: usługi komunalne, transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) ,- dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe ,-dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe ,-

44 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2007 ROKU

45 Inwestycja 1 OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ OS. RZOCHÓW OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ OS. RZOCHÓW Wystąpiono do Podkarpackiego Zarządu Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych w Rzeszów o rozpoczęcie prac projektowych przy udziale środków Gminy Miejskiej, ogłoszony I przetarg unieważniono, ze względu na wyższy koszt ofert niż zabezpieczone środki. W budżecie na rok 2008 zabezpieczono dodatkowe środki na opracowania projektowe.

46 Inwestycja 2 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY ROWU ZŁOTNICKO-MIELECKIEGO NA ODCINKU POŁOŻONYM NA TERENIE GMINY MIELEC OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY ROWU ZŁOTNICKO-MIELECKIEGO NA ODCINKU POŁOŻONYM NA TERENIE GMINY MIELEC Przesunięto opracowanie dokumentacji na rok 2008 z uwagi na napięty harmonogram wcześniej zleconych dokumentacji projektowych.

47 Inwestycja 4 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULIC POWIATOWYCH (w tym: Jadernych, Kościuszki, Głowackiego, Drzewieckiego, Sękowskiego, Al. Ducha św., Mickiewicza /część/ Wolności /część/ Narutowicza OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULIC POWIATOWYCH (w tym: Jadernych, Kościuszki, Głowackiego, Drzewieckiego, Sękowskiego, Al. Ducha św., Mickiewicza /część/ Wolności /część/ Narutowicza Opracowano dokumentacje projektowe. Wykonawca Firma Zarządzanie i Doradztwo Lądowe A. Klecha.

48 Inwestycja 5 CHODNIK PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO CHODNIK PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 171 m² wraz z odtworzeniem skarpy rowu. Zadanie zakończone Wykonawca BRUK-LES Breń Osuchowski.

49 Inwestycja 6 BUDOWA DRÓG Wydatki nie wygasające ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków o środki unijne na rok Przesunięto realizację zadań na lata

50 Inwestycja 7 DROGI MODERNIZACJE Wykonano odcinek ekranu akustycznego przy Al. Jana Pawła II.

51 Inwestycja 8 BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W TYM: BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W TYM:

52 Inwestycja 9 UL. RYBACKA Zakres 324,5 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca Kalbruk Mielec

53 Inwestycja 10 UL. KASPRZAKA-BOCZNA Zakres rzeczowy 164 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca PHU TUREK Mielec

54 Inwestycja 11 UL. ŚLUSARSKA Zakres 340 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej. Zadanie zakończone. Wykonawca PHU Turek Mielec.

55 Inwestycja 12 UL. BRZOZOWA Zakres rzeczowy 112 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 590 m², chodnik z kostki brukowej o powierzchni 209 m², kanalizacja deszczowa 110,5 mb. Zadanie zakończone. Wykonawca KALBRUK Mielec

56 Inwestycja 13 UL. FLISAKÓW - ZAGRODY Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca POLDIM Mielec. Wydatki nie wygasające. Zakończenie r.

57 Inwestycja 14 UL. RÓŻANA Zakres rzeczowy 287 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej o powierzchni m², chodnik z kostki brukowej o powierzchni 594 m², kanalizacja deszczowa 165,5 mb. Zadanie zakończone. Wykonawca KALBRUK Mielec.

58 Inwestycja 15 UL. B. WSTYDLIWEGO Wykonano 268 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni m². Zadanie zakończone. Wykonawca Kalbruk Mielec.

59 Inwestycja 16 UL. 6-GO SIERPNIA – BOCZNA BOCZNA Zakres 60 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca BRUK- LES Breń Osuchowski.

60 Inwestycja 17 CHODNIK NIEPODLEGŁOŚCI Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ciągów pieszych o powierzchni m² na odcinku od ul. Wyspiańskiego - P. Skargi do ul. Kusocińskiego – Plac AK, wymianę oświetlenia ulicznego, elementy małej architektury. Termin umowny upłynął r. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca ŁĄCZBUD Rzeszów.

61 Inwestycja 18ŁUŻEŁUŻE 800 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej. Zadanie zakończone. Wykonawca PRD Mielec.

62 Inwestycja 19 UL. SPORTOWA- BACZYŃSKIEGO BACZYŃSKIEGO = 702 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową o dł. 485 mb. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca POLDIM Mielec. Wydatki nie wygasające. Termin zakończenia r.

63 Inwestycja 20 PARKING UM UL. ŻEROMSKIEGO 23 PARKING UM UL. ŻEROMSKIEGO 23 Wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 567 m², chodnik z kostki brukowej o powierzchni 344 m². Zadanie zakończone. Wykonawca Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa J. Turek Mielec

64 Inwestycja 21 WYKUPY GRUNTÓW Dokonano dalszych wykupów pod Mieleckie Centrum Administracyjne w rejonie ul Długosza, powiększenie gminnego zasobu w rej. Ogr. Solidarności, poszerzenie ulicy Wiesiołowskiego, droga publiczna z planu Smoczka C.

65 Inwestycja 22 BUDYNEK WIELORODZINNY SEGMENT D BUDYNEK WIELORODZINNY SEGMENT D Zadanie zakończone. Wykonano budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny + piwnice – 20 mieszkań o powierzchni 1042 m² oraz lokal handlowy o pow. 30,88 m². Wykonawca PUHP DOM- EKO Mielec.

66 Inwestycja 23 BUDYNEK WIELORODZINNY SEGMENT E BUDYNEK WIELORODZINNY SEGMENT E Zakres rzeczowy 3 kondygnacje + piwnice, 21mieszkań socjalnych o powierzchni 822,97 m². Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca PUHP DOM EKO Sp. z o.o. Mielec. Termin zakończenia r.

67 Inwestycja 24 ELEWACJE BUDYNKÓW MZBM - UDZIAŁY ELEWACJE BUDYNKÓW MZBM - UDZIAŁY Przekazano udziały do spółki. Wykonano elewacje budynków przy ul. Biernackiego 7, Fredry 1 i 4, Chopina 8, Asnyka 1, Niepodległości 11, Kusocińskiego 3, Niepodległości 18, Chopina 2 i 12, Skłodowskiej 6, Czarneckiego 2, Bogusławskiego 8, Wolności 29 i Lwowska 11.S

68 Inwestycja 25 ZAKUP CHŁODNI DO BUDYNKU NA CMENTARZU KOMUNALNYM ZAKUP CHŁODNI DO BUDYNKU NA CMENTARZU KOMUNALNYM Dokonano zakupu chłodni do budynku na Cmentarzu Komunalnym.

69 Inwestycja 26 ZAKUPY INWESTYCYJNE UM UM Zakupiono kserokopiarkę. Przetarg na zakup serwera został ogłoszony w grudniu 2007 r. Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej zarezerwowane środki w kwocie zł zostały uchwalone jako wydatki niewygasające. W miesiącu styczniu 2008 r. przetarg został rozstrzygnięty i serwer został zakupiony.

70 Inwestycja 27 ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO OSOBOWEGO Zakupiono samochód SKODA ROOMSTER dla potrzeb Urzędu.

71 Inwestycja 28 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROMOCJA PROMOCJA Zakupiono aparat fotograficzny dla potrzeb Biura Promocji.

72 Inwestycja 29 ZAKUP SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OSP RZOCHÓW ZAKUP SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OSP RZOCHÓW Dofinansowano zakup samochodu gaśniczego.

73 Inwestycja 30 ZAKUPY INWESTYCYJNE – OBRONA CYWILNA OBRONA CYWILNA ZAKUPY INWESTYCYJNE – OBRONA CYWILNA OBRONA CYWILNA Zakupiono syrenę alarmową (os. Smoczka).

74 Inwestycja 31 WYKONANIE ZABUDOWY JADALNI ZSO NR 1 WYKONANIE ZABUDOWY JADALNI ZSO NR Wykonano ścianę działową w wyniku której uzyskano dodatkowe pomieszczenie w obiekcie. Wykonawca firma OKNO-DEALER PLUS Mielec.

75 Inwestycja 32 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZSO NR 1 W MIELCU BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZSO NR 1 W MIELCU Wybudowano boiska wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej na podbudowie z kruszywa kamiennego, łamanego o wymiarach 44x22 m z wyposażeniem sportowym i ogrodzeniem.

76 Inwestycja 33 OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: ADAPTACJA BAZY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: ADAPTACJA BAZY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W Szkole P. Nr 6 wykonano remont segmentu sportowego (wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja wraz z dociepleniem, wymiana instalacji co, elektrycznej, instalacji wod-kan, wymiana parkietu wraz z rusztem) i zagospodarowanie terenu wokół szkoły wraz z boiskiem ze sztucznej trawy o powierzchni 840 m², oświetlenie terenu. Wykonawca Firma SAMSON Tarnów.

77 Inwestycja 33 – cd. Aktualnie trwają roboty w ZSO Nr.1 przy modernizacji segmentu sportowego, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych – montaż szybu z platformą i nadbudową 2 przewiązek komunikacyjnych, wewnętrzne instalacje wod-kan, elektryczne. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Kosowy. Termin zakończenia r. Zagospodarowanie terenów przyszkolnych Wykonawca Firma SAMSON Tarnów. Termin zakończenia

78 Inwestycja 34 WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW UNIJNYCH (SALE SPORTOWE – SP NR 3 I GIM 2) WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW UNIJNYCH (SALE SPORTOWE – SP NR 3 I GIM 2) Opracowano projekty na budowę sal sportowych przy Sz. P. Nr 3 i Gimnazjum Nr 2. Opracowano projekty budowlane dla sal sportowych Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3.

79 Inwestycja 35 DOKUMENTACJA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W MIELCU DOKUMENTACJA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W MIELCU Opracowano i przekazano dla Szpitala Powiatowego dokumentację na przebudowę dróg wewnętrznych i parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia parkingów instalacji monitoringu parkingów oraz projekt windy zewnętrznej przy budynku Oddziału Wewnętrznego oraz projekt estakady łączącej Oddział Zakaźny z budynkiem Stacji Dializ.

80 Inwestycja 36 MONITORING GIM Zamontowano kamerę zewnętrzną przy boisku ze sztuczną nawierzchnią. Wykonawca firma Seciurity Rzeszów.

81 Inwestycja 37 MONITORING ZSO Zakupiono rejestrator wraz z monitorem dla potrzeb monitoringu szkoły. Wykonawca PPHU Seciurity z o.o. Marek Kozak Dębica.

82 Inwestycja 38 INWESTYCJE – F.PRZECIWALKOHOLOWY F.PRZECIWALKOHOLOWY Dofinansowano wykonanie ogrodzenia boiska ze sztucznej trawy z piłko chwytów o długości 72 mb. Wykonawca SAMSON Tarnów.

83 Inwestycja 39 MONITORING SP Zamontowano 8 kamer wewnętrznych oraz 8 kamer zewnętrznych. Wykonawca Firma KOBRA Mielec.

84 Inwestycja 40 MONITORING ZS NR Zamontowano 12 kamer zewnętrznych oraz 3 kamery wewnętrzne. Wykonawca PPHU Seciurity z o.o. Marek Kozak Dębica.

85 Inwestycja 41 OGRODZENIE BOISKA PRZY SP 6 OGRODZENIE BOISKA PRZY SP Wykonano ogrodzenie boiska ze sztucznej trawy z piłko- chwytów o długości 72 mb. Wykonawca SAMSON Tarnów.

86 Inwestycja 42 ZAKUPY INWESTYCYJNE F.PRZECIWALKOHOLOWY F.PRZECIWALKOHOLOWY Zakupiono sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych oraz alkomaty dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

87 Inwestycja 43 ZAKUP SERWERA MOPS Zakupiono serwer.

88 Inwestycja 44 ODDYMIENIE BUDYNKU OŚWETLENIE AWARYJNE HYDRANTY WEW – ŻŁOBKI ODDYMIENIE BUDYNKU OŚWETLENIE AWARYJNE HYDRANTY WEW – ŻŁOBKI W ramach tego zadania, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej wykonano oddymienie budynków (Żłobek Miejski Nr 3, 5, 7), oświetlenie awaryjne, wyposażenie Żłobka Miejskiego Nr 5 w hydranty oraz remont pokrycia dachu w Żłobku Miejskim Nr 3.

89 Inwestycja 45UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA TERENIE POWIATU – PROJEKT MAPA UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA TERENIE POWIATU – PROJEKT MAPA Wykonano mapę do projektu. Wykonawca firma Majewski Mariusz – Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany.

90 Inwestycja 48 BUDOWA NOWYCH PLACÓW ZABAW BUDOWA NOWYCH PLACÓW ZABAW W ramach zadania dokonano dostawy i montażu zabawek na place zabaw, ponadto wykonano ogrodzenie placu przy ul. Długiej i Wspólnej.

91 Inwestycja 49OŚWIETLENIEOŚWIETLENIE W ramach tego zadania ważniejsze pozycje to: budowa oświetlenia ul. Różanej, Beniowskiego, Naruszewicza, Przemysłowej, Wojska Polskiego, Gardulskiego, Orlej, Kasprzaka –boczna, Żegoty, budowa oświetlenia boiska przy ul Tańskiego.

92 Inwestycja 50BUDOWASAMOOBSŁUGOWYCHSZALETÓWBUDOWASAMOOBSŁUGOWYCHSZALETÓW Zakupiono dwa szalety samoobsługowe. Jeden zamontowano przy ul. Staffa a drugi jest przygotowywany do montażu przy ul. Pisarka.

93 Inwestycja 51PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI IM PRZYGOTOWANIE Pokryto część kosztów mapy – program uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu.

94 Inwestycja 53 UTWORZENIE PARKU PRZEMYSŁOWGO -AKCJE UTWORZENIE PARKU PRZEMYSŁOWGO -AKCJE Przekazano środki do spółki w zamian za objęcie akcji.

95 Inwestycja 54PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BIT PRZYGOTOWANIE Opracowano projekty budowlane na: remont ulic po kanalizacji sanitarnej w Oś.Wojsław i Rzochów, koncepcja programowo-przestrzenna oraz funkcjonalno - użytkowa Os. MMR, dokumentacja projektowa remontu Żłobka Nr 3.

96 Inwestycja 55 DOTACJA NA INWESTYCJE SCK (ZAKUP PROJEKTORA) DOTACJA NA INWESTYCJE SCK (ZAKUP PROJEKTORA) Dofinansowano zakup projektora kinowego. Dotacja została rozliczona.

97 Inwestycja 56 BUDOWA BIBLIOTEKI (PROJEKT ORAZ CZĘŚĆ WKŁADU WŁASNEGO DO ŚRODKÓW UNIJNYCH) BUDOWA BIBLIOTEKI (PROJEKT ORAZ CZĘŚĆ WKŁADU WŁASNEGO DO ŚRODKÓW UNIJNYCH) Opracowano projekt na budowę biblioteki. Opracowanie Biuro Projektowe TEAM s.c. Busko Zdrój.

98 Inwestycja 57 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI STADIONU SPORTOWEGO MOSIR W MIELCU ORAZ DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY ZSO NR 1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI STADIONU SPORTOWEGO MOSIR W MIELCU ORAZ DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY ZSO NR Ogłoszony I przetarg na modernizację trybun unieważniono, ze względu na protesty uczestników postępowania przetargowego, ogłoszono II przetarg na który złożono 2 oferty tj. Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce i MWM Sp. z.o.o. Gliwice. Ze względu na dokładną analizę i zapytania do złożonych ofert ze strony komisji przedłużono okres ważności ofert i rozstrzygnięcia przetargu do r. Opracowano koncepcję na wielofunkcyjną halę sportową w Os. Lotników. Całość środków uchwalono jako wydatki niewygasające.

99 Inwestycja 58 DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY – MOSIR DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY – MOSIR Wykonano dźwiękowy system ostrzegawczy na hali MOSiR.

100 Inwestycja 59 MOSIR – ZAKUPY INWESTYCYJNE INWESTYCYJNE Zakupiono tablicę wyników oraz inne wyposażenie dla potrzeb MOSiR.

101 Wynik finansowy za rok ,-

102 PODSUMOWANIE Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2007 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2007 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google