Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 II KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 II KONSULTACJE SPOŁECZNE."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 II KONSULTACJE SPOŁECZNE

2 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 ANALIZA SWOT Wybrane z ankiet

3 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 dobrze działająca specjalna strefa ekonomiczna dobrze wykształcona kadra dostępność komunikacyjna (lotnisko, kolej, drogi) pozyskiwanie nowych inwestorów i środków unijnych poprawa wizerunku miasta - ulice, chodniki, oznakowanie koncentracja przemysłu nowoczesne stacje uzdatniania wody, składowiska odpadów kapitał stały i potencjał ludzki po dawnej WSK dobra infrastruktura otoczenia biznesu SILNE STRONY Wybrane z ankiet

4 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 dynamiczny rozwój MSP i tworzenie miejsc pracy odważny samorząd zrównoważony budżet miasta Mielca właściwa polityka władz miasta w sprawie infrastruktury stanu dróg i obwodnic zasoby ludzkie i ich fachowe wykształcenie spadek bezrobocia w związku z powstaniem nowych zakładów pracy SILNE STRONY Wybrane z ankiet

5 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 brak mielczan we władzach województwa i kraju drogi brak aktywności społeczności lokalnej młodziez wykształcona w złych kierunkach niskie zarobki produkcje uciążliwe dla środowiska dworzec kolejowy budownictwo mieszkaniowe zaśmiecone, niezabudowane tereny miasta, parki kultura, sport, bezpieczeństwo na stadionach odpływ młodych - bardzo często wykształconych do pracy za granicę SŁABE STRONY Wybrane z ankiet

6 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 obwodnica miasta Mielca wykorzystanie i zagospodarowanie istniejących obiektów słaba komunikacja kolejowa brak dostępu komunikacji lotniczej słaby rozwój sportu nie dostosowanie kształcenia młodzieży do lokalnego rynku pracy brak szkolenia młodych kadr brak koncepcji rozwoju młodzieży słaba polityka wg małych przedsiębiorstw SŁABE STRONY Wybrane z ankiet

7 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 rozwój produkcji samolotów z wykorzystaniem lotniska rozwój bazy rekreacyjno- sportowej rozwój strefy SSE fundusze zewnętrzne rewitalizacja zasobów mieszkaniowych planowanie inwestycji przyszłościowych budownictwo mieszkaniowe dobre przygotowanie młodzieży do pracy SZANSE Wybrane z ankiet

8 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 budowa wału i na nim drogi rz. Wisloka Euro-Park wspieranie inwestorów nowy inwestor dla Zakładów Lotniczych promocja Mielca na arenie międzynarodowej nowe inwestycje znanych firm i korporacji utworzenie filii wyższych uczelni technicznych uwzględniających specyfikę firm w SSE SZANSE Wybrane z ankiet

9 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 emigracja zarobkowa ludzi zamykanie małych przedsiębiorstw prywatnych patologia młodzieży, która nie ma pomysłów na czas wolny brak pracowników o zawodowym wykształceniu brak mieszkań komunalnych brak odpowiedniego dworca PKP i PKS ZAGROŻENIA Wybrane z ankiet

10 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 brak jednolitej polityki w sprawie przyszłości przemysłu lotniczego w Mielcu i wykorzystania lotniska brak środków finansowych na badania i rozwój słabe przebicia projektów w Mielcu w województwie zagrożenie degradacji środowiska wzrost konkurencyjności miast regionu Rzeszowa i państw zewnętrznych ZAGROŻENIA Wybrane z ankiet

11 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 WSTĘPNE PODSUMOWANIE ANKIETY

12 CEL BADANIA Zebranie opinii mieszkańców miasta Mielec o warunkach życia w mieście, barierach rozwojowych, najpilniejszych problemach inwestycyjnych i społecznych do rozwiązania w latach 2007-2015. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY W badaniu udział wzięły 251 osoby. Próba prawdopodobnie odzwierciedla opinię ogółu mieszkańców lecz nie można jej traktować jako reprezentatywnej dla całości populacji miasta Mielca. Uzyskane wyniki stanowią jednak sygnał wskazujący najważniejsze problemy obecnie istniejące w mieście.

13 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 91% ankietowanych odpowiedziało, iż działania strategiczne powinny być odważne i dynamiczne. PYTANIE: Czy uważa Pan/Pani, że działania strategiczne powinny być odważne i dynamiczne, czy raczej ostrożne i zachowawcze?

14 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 PYTANIE: Jaka jest Pani/Pana ocena warunków życia w Mielcu? OcenaŚrednia lokalny rynek pracyZła 2,8 szkoły podstawoweDobra 3,9 gimnazjumDobra 3,7 szkoły średnieDobra 3,8 opieka społecznaPrzeciętna 3,1 opieka zdrowotnaPrzeciętna 3 warunki mieszkaniowePrzeciętna 3,1 bezpieczeństwo mieszkańcówPrzeciętna 3,2 dostępność do kultury i rozrywkiPrzeciętna 3,1 dostępność do sportu i rekreacjiPrzeciętna 3,1 wodociągi i jakość wodyDobra 3,8 kanalizacjaDobra 3,6 stan dróg i komunikacji lokalnej Zła 2,7 stan środowiska naturalnegoZła 2,8 gastronomiaPrzeciętna 3,3 placówki handloweDobra 3,6 placówki usługowePrzeciętna 3,3

15 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 5 NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ: 1.Remonty i budowa dróg, obwodnicy i mostów. 2.Aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych. 3.Budowa infrastruktury przy drogach (parkingi, chodniki, oświetlenie, zatoki i wiaty przystankowe). 4.Wsparcie skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego (nowe osiedla). 5.Zwiększenie nakładów na inwestycje sprzyjające rozwojowi turystyki (budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej). PYTANIE: Proszę wskazać maksymalnie 5 działań najważniejszych i 5 działań zbędnych dla mieszkańców i rozwoju m. Mielec, na które powinny być (lub nie) wydawane w pierwszej kolejności pieniądze z budżetu miasta.

16 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 5 DZIAŁAŃ ZBĘDNYCH: 1.Poszukiwanie nowych miast partnerskich. 2.Rozbudowa usług gastronomiczno – hotelarskich. 3.Współpraca z miastami partnerskimi. 4.Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej. 5.Promocja i wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii.

17 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 7 NAJWAŻNIEJSZYCH CELÓW : Poprawa lokalnego rynku pracy i likwidacja bezrobocia. Modernizacja istniejących i budowa nowych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe, lotnisko, kolej, obwodnica). Zatrzymanie procesu emigracji z miasta osób młodych i wykształconych. Dynamiczne działania samorządu w kierunku pozyskiwania jak największych środków z UE na rozwój miasta. Efektywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych. Modernizacja i odnowa miasta. Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. PYTANIE: Jaki powinien być najważniejszy cel działalności dla samorządu lokalnego w Mielcu?

18 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1.Brak miejsc pracy. 2.Zły stan dróg i komunikacji. 3.Zanieczyszczone środowisko. 4.Patologie społeczne. 5.Niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań. 6.Przestępczość. 7.Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno – wypoczynkowa. 8.Słaby rozwój usług. 9.Słaby rozwój handlu. 10.Zły stan zabytków. PYTANIE: Który z wymienionych obszarów jest Państwa zdaniem największym problemem miasta Mielec? NAJWIĘKSZY PROBLEM NAJMNIEJSZY PROBLEM

19 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1.Bezrobocie. 2.Emigracja z miasta młodych i dobrze wykształconych osób. 3.Bieda. 4.Przestępczość młodocianych. 5.Chuligaństwo. 6.Przestępczość. 7.Alkoholizm. 8.Przemoc w rodzinie. 9.Niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia). 10.Narkomania. 11.Brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, internet). 12.Utrudniony dostęp do dobrych szkół. PYTANIE: Jakie problemy społeczne należy rozwiązać w procesie rozwoju miasta? PROBLEMY DO ROZWIAZANIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PROBLEMY NAJMNIEJ WAŻNE

20 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1.Działania dotyczące zatrzymania (ściągnięcia) młodych i wykształconych ludzi w mieście. 2.Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich na rzecz zapobiegania bezrobociu (dostęp do szkoleń, kursów dokształcających i pozwalających na przekwalifikowanie, wdrażanie systemów jakości). 3.Działania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu i patologiom społecznym oraz wzmocnieniu więzi rodzinnych. PYTANIE: Proszę wskazać maksymalnie TRZY działania do realizacji w obszarze rozwoju społecznego miasta.

21 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1.Brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca zamieszkania. 2.Słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi. 3.Zły stan infrastruktury wokół budynków. 4.Brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania. 5.Zły stan estetyczny otoczenia. 6.Słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania. 7.Brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych osiedli. PYTANIE: Jakie problemy związane z jakością życia należy rozwiązać w procesie rozwoju miasta? PROBLEMY DO ROZWIAZANIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PROBLEMY NAJMNIEJ WAŻNE

22 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1.Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych. 2.Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności społecznej i kulturalnej, w tym mających za zadanie odbudowę więzi społecznych wśród mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3.Przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych umożliwiających integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych. 3. Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. PYTANIE: Proszę wskazać maksymalnie TRZY działania do realizacji w obszarze infrastruktury i obiektów budowlanych miasta?

23 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 PŁEĆ: Kobiety: 48% Mężczyźni: 52% WIEK ANKIETOWANYCH: 15-24 lata: 14% 25-35 lat: 15% 36-64 lata: 63% Pow. 65 lat: 8% WYKSZTAŁCENIE: Podstawowe/zawodowe: 5% Średnie ogólne/zawodowe: 23% Wyższe: 72% GRUPA ZAWODOWA: Bezrobotni: 8% Sektor prywatny, w tym pracownicy: 6%, pracodawcy: 3% Sektor publiczny: 59% Inne (uczniowie, studenci, emeryci): 24% CHARAKTERYSTYKA ANKIETOWANYCH

24 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 WIZJA, MISJA, CELE STRATEGICZNE, CELE FINANSOWE

25 "MIELEC, nowoczesnym i bezpiecznym miastem, które zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza dogodnego życia, osiedlania się, kształcenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej. Miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby oraz rozwijać i kształtować swoje postawy, uzdolnienia, aspiracje zawodowe, intelektualne, kulturalno-duchowe i twórcze jak również dbać o swój rozwój fizyczny". WIZJA Wizją miasta MIELEC w 2015 roku jest:

26 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 Misją władz miasta MIELCA jest stwarzanie warunków do długofalowego, zrównoważonego rozwoju opartego na wiedzy, przedsiębiorczości, zapewniającego wzrost zatrudnienia i poprawę warunków życia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiskowych. MISJA Misja spełniająca wizję:

27 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 CELE STRATEGICZNE I. UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO TEMPA WZROSTU ROZWOJU MIASTA ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI POSIADANEGO RYNKU PRACY. II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ. III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY..

28 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 CELE STRATEGICZNE IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA. V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA.

29 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1.Utrzymanie wzrostu dochodów i kosztów gminy miejskiej Mielec według równania: wskaźnik inflacji + 1,5% CELE FINANSOWE 2.Utrzymanie 17%-wego (z budżetu gminy) -poziomu dofinansowania wydatków majątkowych ( z przeznaczeniem na inwestycje).

30 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 3. Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie Mielca w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowania inwestycji WARIANTU pozyskiwania środków finansowych: CELE FINANSOWE

31 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 ROZWIĄZANIE TYPU: A WARIANT MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA GMINY MIEJSKIEJ WIELKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA INWESTYCJE z budżetu FINANSOWANIE INWESTYCJI WARIANT I60% + 80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje jako 100% kosztów inwestycji WARIANT II50% WARIANT III40% WARIANT IV30%

32 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 ROZWIĄZANIE TYPU: B WARIANT MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA GMINY MIEJSKIEJ WIELKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA INWESTYCJE z budżetu FINANSOWAN IE INWESTYCJI WARIANT I60% + 80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje jako 15 % kosztów inwestycji WARIANT II50% WARIANT III40% WARIANT IV30%

33 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 WSTĘPNA PROGNOZA FINANSOWA

34 WYSZCZEGÓLNIE NIE 2 0072 0082 0092 0102 0112 012 2013….. 1 DOCHODY BUDŻETU 108 072 995 111 098 208 116 097 627121 786 411128 119 304134 653 389141 386 058 Wskaźnik inflacji + 1,5% 4,5%4,9%5,2%5,1%5,0% 2 WYDATKI BUDŻETU 111 098 207 111 098 208 116 097 627121 786 411128 119 304134 653 389141 386 058 w tym wydatki majątkowe / inwestycje + zakupy inwestycyjne /17% budżetu 18 702 149 19 543 74620 501 38921 567 46122 667 40223 800 772 Wskaźnik inflacji + 1,5% 4,5%4,9%5,2%5,1%5,0% 3.3. Nadwyżka /deficyt budżetu (1-2) -3 025 212,00 0,00 TABELA NR 1. PROGNOZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW gminy miejskiej Mielec 2007-2015

35 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 TABELA NR 2. MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE /WIELKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE/ 1. WARIANT I 2007200820092010201120122013 1.1. 60% - możliwości zadłużenia budżetu 61 817 75366 658 92569 658 57673 071 84776 871 58380 792 03384 831 635 1.2 Zaplanowane wydatki majątkowe(80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje) 14 961 719 15 634 99716 401 11117 253 96918 133 92219 040 618 1.3. Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ 76 779 47281 620 64485 293 57389 472 95894 125 55298 925 955103 872 253 1.4. Możliwości inwestycyjne/ 1.3. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% 511 863 149544 137 627568 623 820596 486 387627 503 679659 506 367692 481 685 1.4.1. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) 435 083 677462 516 983483 330 247507 013 429533 378 127560 580 412588 609 432

36 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 2. WARIANT II 2007200820092010201120122013 2.1. 50% - możliwości zadłużenia budżetu 51 010 45455 549 10458 048 81460 893 20664 059 65267 326 69570 693 029 2.2 Zaplanowane wydatki majątkowe(80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje) 14 961 719 15 634 99716 401 11117 253 96918 133 92219 040 618 2.3. Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ 65 972 17370 510 82373 683 81077 294 31781 313 62185 460 61689 733 647 2.4. Możliwości inwestycyjne/ 2.3. jako 15%-wkład własny/- wysokość dotacji zewnętrznych 85% 439 814 486470 072 155491 225 402515 295 446542 090 810569 737 441598 224 313 2.4.1. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) 373 842 313399 561 331417 541 591438 001 129460 777 188484 276 825508 490 666

37 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 3. WARIANT III 2007200820092010201120122013 3.1. 40% - możliwości zadłużenia budżetu 40 203 15444 439 28346 439 05148 714 56451 247 72253 861 35656 554 423 3.2. Zaplanowane wydatki majątkowe (80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje) 14 961 719 15 634 99716 401 11117 253 96918 133 92219 040 618 3.3. Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ 55 164 87359 401 00262 074 04865 115 67668 501 69171 995 27775 595 041 3.4. Możliwości inwestycyjne/ 3.3. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% 367 949 705396 204 686414 033 897434 321 558456 906 279480 208 499504 218 924 3.4.1. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) 312 757 249336 773 983351 928 812369 173 324388 370 337408 177 224428 586 085

38 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 4. WARIANT IV 2007200820092010201120122013 4.1. 30% - możliwości zadłużenia budżetu 29 395 85533 329 46234 829 28836 535 92338 435 79140 396 01742 415 818 4.2. Zaplanowane wydatki majątkowe (80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje) 14 961 719 15 634 99716 401 11117 253 96918 133 92219 040 618 4.3. Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ 44 357 57448 291 18250 464 28552 937 03555 689 76158 529 93861 456 435 4.4. Możliwości inwestycyjne/ 4.3.jako 15%-wkład własny + wysokość dotacji zewnętrznych 85% 295 865 018322 102 181336 596 779353 090 022371 450 703390 394 689409 914 423 4.4.1. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) 251 485 265273 786 854286 107 263300 126 518315 733 097331 835 485348 427 260

39 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 Zapraszamy na: III KONSULTACJE SPOŁECZNE 04.04.2007


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 II KONSULTACJE SPOŁECZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google