Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Antosiewicz1 www.kpk.gov.pl Priorytet 6 Środowisko (z uwzględnieniem zmian klimatu) Badania nad środowiskiem w 6 i 7 Programie Ramowym UE Maria Antosiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Antosiewicz1 www.kpk.gov.pl Priorytet 6 Środowisko (z uwzględnieniem zmian klimatu) Badania nad środowiskiem w 6 i 7 Programie Ramowym UE Maria Antosiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Maria Antosiewicz1 www.kpk.gov.pl Priorytet 6 Środowisko (z uwzględnieniem zmian klimatu) Badania nad środowiskiem w 6 i 7 Programie Ramowym UE Maria Antosiewicz National Contact Point FP7 EU Warszawa, Świętokrzyska str. 21 dantosi@ippt.gov.pl tel: (022) 828-74-81 http://www.6pr.pl/n/p/6c/index.html

2 Maria Antosiewicz2 4 Programy FP7: budżet 53 272 ME 4 Programy Współpraca (Cooperation) Pomysły (Ideas) Ludzie (People) Możliwości (Capacities) Inne działania

3 Maria Antosiewicz3 PROGRAM: Współpraca (Cooperation) [32 413 ME] 10 obszarów: 1. Zdrowie 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia 3. Techniki informacyjne 4. Nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 5. Energia 6. Środowisko (z włączeniem zmian klimatu) [1 890 ME] 7. Transport (z aeronautyką) 8. Nauki społeczne 9. Bezpieczeństwo 10. Przestrzeń kosmiczna

4 Maria Antosiewicz4 Kto może uczestniczyć w badaniach: Kraje które podpisały umowę o przystąpieniu do programu – pełne prawa –każda jednostka prawna - Kraje stowarzyszone (ACC - Associated Candidate Countries) – Europejskie Organizacje Międzynarodowe = (MS) Inne kraje świata – możliwości współpracy Udział

5 Maria Antosiewicz5 Poprzez projekty (oraz inne formy działalności – np stypendia). Projekty: –Interdyscyplinarne –Wielu partnerów –Finansowanie do dziesiątków milionów euro, brak dolnej granicy Czas trwaniaCzas trwania: –3-5 lat –dłużej - w uzasadnionych przypadkach, brak ustalonego limitu Realizacja badań

6 Maria Antosiewicz6 Uczestnictwo Zasady ogólne: u min. 3 partnerów z 3ch krajów członkowskich lub stowarzyszonych) u Indywidualne osoby u specjalne warunki mogą być wprowadzane w Programach Pracy – należy czytać uważnie !!!!

7 Maria Antosiewicz7 Istotne elementy w projektach Badawczy / poznawczyBadawczy / poznawczy praktyczny - zastosowanie wyników; korzyści dla społeczeństwapraktyczny - zastosowanie wyników; korzyści dla społeczeństwa nowe miejsca pracy nowe produkty / metody... końcowi użytkownicy Rozpowszechnianie wyników / informacji w społeczeństwie - szerzenie świadomości o zagrożeniach dla środowiskaRozpowszechnianie wyników / informacji w społeczeństwie - szerzenie świadomości o zagrożeniach dla środowiska Wspieranie organów decyzyjnychWspieranie organów decyzyjnych

8 Maria Antosiewicz8 INSTRUMENTY – rodzaje projektów –CP - Collaborative project (projekt badawczy) –Large scale integrating project (średnio ~ 4-7 ME) –Small or medium-scale focused research project (~3,5 ME) –CA/SA – Coordination and Support Action (akcje koordynowane i wspierające) –Coordinating type –Supporting type Małe projekty, niski budżet –ERA-NET: 2 ME –NoE - Network of Excellence (sieć doskonałości)

9 Maria Antosiewicz9 FINANSOWANIE Ogólne zasady: –Współfinansowanie –Zależnie od projektu – 30 – 100% kosztów

10 Maria Antosiewicz10 INNE Udział MŚP: –Priorytet –13 tematów specyficznych dla MŚP (dotyczą rozwoju technologii) Współpraca międzynarodowa (ICPC – International Co-operation Partner Countries)- budżet 24 ME –Wszystkie tematy otwarte –Specjalne działania: SICA (Specific International Co- operation actions)

11 Maria Antosiewicz11 INNE Tematy horyzontalne (Cross-thematic approaches): Zagadnienia realizowane nie tylko w ramach Tematu 6 - ŚRODOWISKO) Rozpowszechnianie informacji pośród: –Społeczeństwa –Administracji –Władz opiniotwórczych i ustawodawczych ERA-NET –Wybrane określone tematy / konkurs (w 1 konkursie – 3 tematy)

12 Maria Antosiewicz12 Działy tematyczne 6. Środowisko Technologie środowiskowe Obserwacje Ziemi Zrównoważone zarządzanie zasobami Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zagrożenia

13 Maria Antosiewicz13 Priorytet 6 - Środowisko Istotne elementy: udział MŚP wielodyscyplinarność przygotowywanie wdrożeń / nowych technologii współpraca pomiędzy ośrodkami na całym świecie wykorzystywanie istniejącego zaplecza badawczego

14 Maria Antosiewicz14 Program Pracy – obszary tematyczne 6.1. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zagrożenia 6.1.1. Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i klimat: –Określenie przyczyn zmian klimatu w przeszłości –Przewidywanie czekających nas zmian –Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i klimat –Modelowanie zmian klimatycznych

15 Maria Antosiewicz15 6.1. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zagrożenia 6.1.1. Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i klimat : –Analiza wpływu zmian klimatu na: –Skład atmosfery –Obieg wody –Glebę –Ekosystemy –Gazy cieplarniane a klimat –Opracowanie sposobów / metod łagodzenia skutków zmian klimatu - szczególny nacisk na ekstremalne, gwałtowne zmiany pogody Program Pracy – obszary tematyczne

16 Maria Antosiewicz16 Zmiany klimatu - Globalne ocieplenie www.kpk.gov.pl Przewidywania: wzrost temperatury w Europie średnio o 2-6 o C do 2100 roku !!! KONSEKWENCJE: stopienie lodów Grenlandii stopienie lodowców w płn Europie pustynnienie Europy płd. inne …

17 Maria Antosiewicz17 Zmiany klimatu - Globalne ocieplenie www.kpk.gov.pl KONIECZNE: poznanie przyczyn zmian klimatu łagodzenie zmian (wolniejszy przebieg, zahamowanie, odwrócenie kierunku zmian) przystosowanie się do zmian w środowisku wpływ na środowisko naturalne, ekosystemy rolnictwo (warunki wzrostu roślin – susze, wysoka temperatura, wiatry …;, nowe choroby, zmieniona wydajność, nowe uprawy … ) rybactwo (wpływ zmian klimatu na zasoby ) dostępne zasoby wodne

18 Maria Antosiewicz18 Zmiany klimatu - Globalne ocieplenie www.kpk.gov.pl Przystosowanie się do zmian w środowisku – ekonomia: turystyka stan zdrowia zasoby energetyczne, zapotrzebowanie, wykorzystywanie Polityka gospodarcza i środowiskowa musi być kreowana w oparciu o wyniki badań !!!!!

19 Maria Antosiewicz19 ENSEMBLES Ensemble-based prediction of climate change and their impacts www.kpk.gov.pl Najważniejsze badania: Opracowanie globalnego systemu przewidywania zmian klimatu Opracowanie scenariuszy zmian klimatu dla regionów Badania procesów wpływających na zmiany klimatu: gazy cieplarniane gospodarowanie gruntami Mechanizmy łągodzenia skutków (opcje włączające/wyłączające redukcję gazów cieplarnianych

20 Maria Antosiewicz20 ENSEMBLES Ensemble-based prediction of climate change and their impacts www.kpk.gov.pl Najważniejsze badania, c.d.: Powiązanie w symulacjach komputerowych zmian klimatu z ryzykiem występowania na danych obszarach zjawisk ekstremalnych jak sztormy gwałtowne ulewy susze (częstość występowania, długotrwałość …)

21 Maria Antosiewicz21 CarboEurope Assessment of the European Terrestrial Carbon Balance www.kpk.gov.pl Badania obiegu węgla – dlaczego? stężenie CO 2 w atmosferze determinuje efekt cieplarniany / wpływ na klimat (gaz cieplarniany) CO 2 generowane: naturalnie (wybuchy wulkanów, procesy życiowe np. przez rośliny w procesie oddychania) antropogenicznie – procesy przemysłowe Poznanie źródeł i tzw. magazynów umożliwi oszacowanie stopnia wpływu na klimat Protokół z Kyoto: redukcja gazów cieplarnianych o 8% do 2012 roku !!!

22 Maria Antosiewicz22 CarboEurope Assessment of the European Terrestrial Carbon Balance www.kpk.gov.pl M. in. Wykazano, że: susza w 2003 roku spowodowała uwolnienie do atmosfery 500 mln. ton CO2 (przez lasy i roślinność pól, gdy rośliny ulegają rozkładowi C włączony w wyniku fotosyntezy jest uwalniany jako CO2) = dwukrotnie więcej niż uwalnia się w wyniku spalania węgla w Europie w takim samym okresie Europejskie ekosystemy absorbują 7-12 % antropogenicznych emisji CO2

23 Maria Antosiewicz23 CarboEurope Assessment of the European Terrestrial Carbon Balance www.kpk.gov.pl Wykazano m. in.: Wysokie temperatury powodują: wysychanie lasów przyspieszają uwalnianie C z gleb lądy stają się źródłem C dla atmosfery (a nie magazynem) rośnie efekt cieplarniany – nasilają się zmiany klimatu

24 Maria Antosiewicz24 Program Pracy – obszary tematyczne 6.1. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zagrożenia 6.1.2. Środowisko i zdrowie: –Interakcje pomiędzy czynnikami środowiskowymi i zdrowiem człowieka –wpływ ekspozycji na wiele czynników jednocześnie –identyfikacja źródeł skażeń –działania prewencyjne

25 Maria Antosiewicz25 AIR-NET Network on air pollution and health, airnet.iras.uu.nl www.kpk.gov.pl Szkodliwy wpływ za zdrowie człowieka zanieczyszczeń powietrza szczególnie emisje zawierające: NOx, pyły węglowe, pyły metali ciężkich Cel projektu Cel projektu: zrozumienie lepsze zależności pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza – ekspozycją (sposób, dawki) - zdrowiem człowieka Przybliżenie wyników badań i zagrożeń – osobom odpowiedzialnym za politykę środowiskową, władze lokalne

26 Maria Antosiewicz26 AIR-NET Network on air pollution and health, airnet.iras.uu.nl www.kpk.gov.pl Ocena: stopień toksyczności zanieczyszczeń zależny od dawki efekty mieszaniny substancji zależność toksycznych efektów od innych czynników środowiskowych zależność od genotypu organizmu, specyficznych cech dyskusja nad zasięgiem przemieszczających się zanieczyszczeń na duże odległości specyfika zanieczyszczeń powietrza w miastach specyfika zanieczyszczeń związanych z transportem

27 Maria Antosiewicz27 AIR-NET Network on air pollution and health, airnet.iras.uu.nl www.kpk.gov.pl Nowa metodologia badań nad oceną ekspozycji na zanieczyszczenia: pojedynczych osób związek z chorobami chronicznymi i formą ostrą powiązanie: dawka – ekspozycja – efekt wpływ emisji spalin samochodowych Organizacja spotkań roboczych – konferencji z udziałem władz, polityków, decydentów w dziedzinie ochrony powietrza

28 Maria Antosiewicz28 AIR-NET Network on air pollution and health, airnet.iras.uu.nl www.kpk.gov.pl NP.: Zanieczyszczenia powietrza a choroby alergiczne: powiązanie ekspozycji we wczesnym dzieciństwie na zanieczyszczenia powietrza, a występowaniem chorób alergicznych: *) zanieczyszczenia generowane przez ruch uliczny; *) zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń (z procesów spalania oraz biologiczne)

29 Maria Antosiewicz29 AIR-NET Network on air pollution and health, airnet.iras.uu.nl www.kpk.gov.pl Badanie przyczyn skłonności do alergii - Interakcje pomiędzy: a)ekspozycją na specyficzne składniki powietrza poza budynkiem (NO 2 i spaliny diesla) b)Ekspozycją na składniki powietrza wewnątrz, jak: powszechnie występujące alergeny, grzyby, endotoksyny bakterii, dym papierosowy, NO 2,

30 Maria Antosiewicz30 AIR-NET Network on air pollution and health, airnet.iras.uu.nl www.kpk.gov.pl Biomarkery genotoksyczności - Wpływ zanieczyszczeń w miastach na genom: a)Badania na dużej populacji ludzi b)Włączenie takich czynników jak: Drobne pyły Węglowodory aromatyczne c) Badania: Zmiany limfocytów Białka krwi Funkcjonowanie genów związanych z powstawaniem raka

31 Maria Antosiewicz31 Program Pracy – obszary tematyczne 6.1. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zagrożenia 6.1.3. Zagrożenia naturalne: –zrozumienie przyczyn katastrof klimatycznych i geologicznych –ocena stopnia zagrożenia –rozwój strategii zapobiegania –rozwój metod przewidywania katastrof naturalnych

32 Maria Antosiewicz32 6.1.3. Zagrożenia naturalne [13 ME]: otwarte tematy 6.1.3.1. Hazard assessment, triggering factors and forecasting TOPIC: ENV.2007.1.3.1.1. European storm risk CP (small/medium) Oczekiwania, m.in: –Szerokie badania nad występowaniem gwałtownych sztormów, integrujące różne aspekty ich powstawania, przebiegu, zagrożeń, –Powiązanie z doświadczeniami z przeszłości –Ocena zagrożeń dla społeczeństwa

33 Maria Antosiewicz33 6.1.3. Zagrożenia naturalne [13 ME]: otwarte tematy 6.1.3.3. Risk assessment and management TOPIC: ENV.2007.1.3.3.2. Harmonising avalanche forecasting, risk mapping and warning CP (small/medium) Oczekiwania, m.in: –Opracowanie innowacyjnych systemów przewidywania występowania lawin, ostrzegania –Nowe systemy zarządzania w zagrożeniach

34 Maria Antosiewicz34 6.1.3. Zagrożenia naturalne [13 ME]: otwarte tematy 6.1.3.3. Risk assessment and management TOPIC: ENV.2007.1.3.3.3. Investigating Europes risk from droughts C/SA (oba możliwe) Oczekiwania, m.in: –Stworzenie sieci w celu: Podsumowania stanu badań w zakresie zagrożeń suszą w Europie Identyfikacja aktualnych tematów badawczych (luki w wiedzy) Ocena trendów zmian klimatycznych

35 Maria Antosiewicz35 Program Pracy - zagadnienia 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami: 6.2.1. Ochrona i zarządzanie zasobami; bioróżnorodność: –opracowanie metod / sposobów / technologii zarządzania zasobami naturalnymi –i ochrony bioróżnorodności oraz ekosystemów –EKOSYSTEMY: poznanie dynamiki zmian w obrębie ekosystemów odnowa zagrożonych ekosystemów »zatrzymanie degradacji ich składników (dotyczy wód śródlądowych i morskich, gleby)

36 Maria Antosiewicz36 CarboOcean, CarboOcean, wskazuje na problem zakwaszania wód oceanicznych (temat otwarty także w 1 konkursie 7PR) www.kpk.gov.pl Zakwaszanie wód oceanicznych !!! Powód Powód: rozpuszczanie dużej ilości CO2 w atmosferze w wodach oceanicznych EFEKT EFEKT: Wzrost pH o 0,1: wystarczający by wywrzeć negatywny wpływ na organizmy morskie Przy utrzymującej się tendencji do 2050 roku – nastąpi stopniowe rozpuszczanie się wapniowych struktur, np. muszli, pancerzyków Zmiana w składzie ekosystemów, zaburzenia w rozwoju np. mięczaków Zaburzenie łańcucha pokarmowego organizmów Bardzo duże zmiany w składzie gatunkowym, wpływ na bioróżnorodność

37 Maria Antosiewicz37 CarboOcean, CarboOcean, wskazuje na problem zakwaszania wód oceanicznych (temat otwarty także w 1 konkursie 7PR) www.kpk.gov.pl Zagrożone zakwaszaniem wód organizmy morskie, np.: Limacina helicina Limacina limacina Lophelia pertusa

38 Maria Antosiewicz38 Program Pracy - zagadnienia 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami: 6.2.1. Ochrona i zarządzanie zasobami Ochrona bioróżnorodności ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE LASAMI : –wykorzystanie zasobów przy jednoczesnej ochronie; niedopuszczenie do degradacji ZARZĄDZANIE TERENAMI UPRZEMYSŁOWIONYMI : –nowoczesne planowanie –gospodarka odpadami

39 Maria Antosiewicz39 Ochrona bioróżnorodności www.kpk.gov.pl Ile gatunków składa się na globalny zasób bioróżnorodności: 3 mln ? 100 mln? Rozproszone, niespójne informacje Cel projektu Cel projektu: opracowanie Catalogue of life Zebranie istniejących informacji Korzystanie z różnych źródeł Dotarcie do mało dostępnych zasobów Nowoczesna wiedza, nowoczesne badania taksonomiczne w oparciu o nowe metody biologii molekularnej PROJEKT: Species 2000

40 Maria Antosiewicz40 www.kpk.gov.pl Do tej pory – skatalogowano około 1,7 mln gatunków Pytanie: 1,7 mln spośród ilu ?????Nie wiadomo !!!!! Szacuje się: 5-10 mln, według niektórych nawet 100 mln Względnie szeroko przebadano: kręgowce rośliny naczyniowe koralowce motyle PROJEKT: Species 2000 To stanowi ~ 5% istniejących gatunków

41 Maria Antosiewicz41 www.kpk.gov.pl Włączenie do Catalogue of Life: informacje z Bacteriology Insight Orienting System (BIOS) International Legume Database and Information System (ILDIS) AustralianFaunal Directory The Universal Virus Database The World Spider Catalogue Fishbase Algaebase Grzyby Inne …. PROJEKT: Species 2000 KOMPUTETRYZACJA bakteria koralowcestorczyk

42 Maria Antosiewicz42 www.kpk.gov.pl Konieczność połączenia co najmniej 150 dużych baz danych (każda co najmniej 25 000 gatunków) heterogeniczność konieczność usystematyzowania informacji różna klasyfikacja tych samych organizmów problemy z identyfikacją gatunków i nomenklaturą np. pająk Misumena vatia (w bazach danych różna klasyfikacja) PROJEKT: Species 2000

43 Maria Antosiewicz43 Program Pracy - zagadnienia 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami: 6.2.2. Zarządzanie środowiskiem morskim : –ochrona ekosystemów –badania głębinowe - poznanie ekosystemów, zasobów dna morza, wykorzystanie przy jednoczesnej ochronie –problemy eutrofizacji –walka z zanieczyszczeniami (źródła skażeń, skutki)

44 Maria Antosiewicz44 otwarte tematy 6.2.2. Management of marine environments [21 ME]: otwarte tematy 6.2.2.1. Marine resources TOPIC: ENV.2007.2.2.1.3. Habitat-marine species interactions in view of ecosystem based management in the deep-sea CP (large scale) Główne oczekiwania: –Badania ekosystemów głębin morskich –Powiązanie z polityką w rybołóstwie –Metody zarządzania ekosystemami głębin morskich / ochrona

45 Maria Antosiewicz45 otwarte tematy 6.2.2. Management of marine environments [21 ME]:otwarte tematy 6.2.2.1. Marine resources TOPIC: ENV.2007.2.2.1.5. Deep ocean geophysical and biological processes C/SA (coordinationg type) Główne oczekiwania: –Zebranie podstawowej wiedzy na temat wykorzystywania zasobów głębinowych Przewidywanie zagrożeń geologicznych Ochrona zasobów Zrównoważone zarządzanie zasobami

46 Maria Antosiewicz46 Program Pracy - zagadnienia 6.3. Technologie środowiskowe: ROZWÓJ TECHNOLOGII W CELU : –redukcji wpływu człowieka na środowisko –ochrony środowiska –lepszego zarządzania posiadanymi zasobami –stworzenia technologii z zamkniętym obiegiem materiałowym

47 Maria Antosiewicz47 Program Pracy - zagadnienia 6.3. Technologie środowiskowe m.in. dla: –zarządzania terenami zabudowanymi –ochrony i konserwacji zabytków –zagospodarowania wód po-przemysłowych, opadowych –gospodarki odpadami –redukcji poziomu różnych skażeń w środowisku –oceny istniejących technologii

48 Maria Antosiewicz48 Technologie środowiskowe www.kpk.gov.pl Nowe technologie dla wielu rodzajów wód odpadowych Cele badań Cele badań: Badanie efektywności technologii stosowanych do tej pory (procesy tlenowe, zastosowanie membran, inne..) Opracowanie ich modernizacji Modyfikacje dla różnych odbiorców – producentów, sektorów przemysłowych Opracowanie specyficznych instrukcji Wynik projektu – zysk finansowy ! PROJEKT: INNOVATECH Technologie obróbki wód odpadowych

49 Maria Antosiewicz49 Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy: 6.3.1.2. Gleba TOPIC: ENV.2007.3.1.2.1. Development and improvement of technologies for data collection in (digital) soil mapping CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: –Poprawa analizy stanu gleb i ich funkcji na dużych obszarach, odniesienie do wskaźników stopnia degradacji nowe technologie monitoringu / obserwacji poprawa zdalnych pomiarów nowoczesne metody zbierania danych inne...

50 Maria Antosiewicz50 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy 6.3.1.3. Odpady TOPIC: ENV.2007.3.1.3.1. Development of integrated waste management technologies for maximising material and energy recovery/recycling of the organic (humid) fraction of municipal solid waste CP (large scale, 4-10 ME) Główne oczekiwania: –Integracja pomiędzy różnymi procesami obróbki biodegradowalnych odpadów –Ocena ich: Energochłonności Kosztów stosowania Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy:

51 Maria Antosiewicz51 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy 6.3.1.3. Odpady TOPIC: ENV.2007.3.1.3.2. New technologies for waste sorting CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: –Poprawa jakości i homogenności odpadów przeznaczonych do dalszej obróbki –Ograniczenie ilości depozytów po obróbce –Oczekiwana energooszczędność technologii Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy:

52 Maria Antosiewicz52 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy 6.3.1.4. Czyste technologie TOPIC: ENV.2007.3.1.4.1. Networking and preparatory action in view of control of mercury in industrial processes and products C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: –Próba rozwiązania problemu obecności rtęci w środowisku –Stworzenie powiązań pomiędzy naukowcami i użytkownikami rtęci (przemysł), identyfikacja: Zapotrzebowania na rtęć w przemyśle Sposobów zagospodarowywania odpadów Kontroli uwalniania rtęci do środowiska Zastąpienia rtęci w procesach i produktach innymi …. Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy:

53 Maria Antosiewicz53 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy 6.3.1.5. Budownictwo TOPIC: ENV.2007.3.1.5.1. Low resource consumption buildings and infrastructure C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: –Promocja technologii w oparciu o zredukowane zużycie surowców –Powtórne wykorzystywanie materiałów –Redukcja generowania odpadów –Wsparcie dla polityki w tej dziedzinie Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy:

54 Maria Antosiewicz54 otwarte tematy 6.3.2. Protection, conservation and enhancement of cultural heritage, including human habitat [7 ME] otwarte tematy 6.3.2.1. Badania nad ochroną zabytków TOPIC: ENV.2007.3.2.1.1. Damage assessment, diagnosis and monitoring for the preventive conservation and maintenance of the cultural heritage CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: –Opracowanie nowych (ulepszenie istniejących) technologii dla oceny uszkodzeń i monitoringu zabytków –Projekty powinny odnosić się do złożonych warunków w jakich znajduje się dany obiekt – a nie do jednego rodzaju materiału –Wchodzą w grę różnego rodzaju obiekty

55 Maria Antosiewicz55 otwarte tematy 6.3.2. Protection, conservation and enhancement of cultural heritage, including human habitat [7 ME] otwarte tematy 6.3.2.2. Badania nad ochroną zabytków TOPIC: ENV.2007.3.2.2.1. ERA-NET for the preservation of the tangible cultural heritage C/SA (coordinating type; do 2 ME dla ERA-NET) Główne oczekiwania: –Powiązanie programów krajowych w celu optymalizacji badań nad ochroną zabytków

56 Maria Antosiewicz56 otwarte tematy 6.3.2. Protection, conservation and enhancement of cultural heritage, including human habitat [7 ME] otwarte tematy 6.3.2.2. Badania nad ochroną zabytków TOPIC: ENV.2007.3.2.2.2. Consolidation and dissemination of results related to cultural heritage C/SA (supporting type) Główne oczekiwania: Duża KONFERENCJA w Europie w 2008 roku –Promocja osiągnięć –Demonstracja nowych technologii –Platforma nawiązywania kontaktów pomiędzy naukowcami, przemysłem i użytkownikami technologii –Pożądany udział krajów trzecich

57 Maria Antosiewicz57 otwarte tematy 6.3.3. Technology assessment, verification and testing [5 ME]: otwarte tematy 6.3.3.1. Risk assessment of chemicals and alternative strategies for testing TOPIC: ENV.2007.3.3.1.1. In-silico techniques for hazard-, safety-, and environmental risk-assessment CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: –Ulepszenie technik oceny obecności skażeń w środowisku – włączenie metody QSAR (Quantitative Structure Activity Relationships) – nowe metody bez używania zwierząt do doświadczeń

58 Maria Antosiewicz58 6.3.3. Technology assessment, verification and testing [5 ME]: 6.3.3.1. Risk assessment of chemicals and alternative strategies for testing TOPIC: ENV.2007.3.3.1.2. Defining a long-term research strategy for the full replacement of animal tests for repeat dose systemic toxicity C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: –Rozwój nowych metod oceny toksyczności skażeń środowiska –Zastąpienie zwierząt –Rodzaj aktywności: Warsztaty Spotkania ekspertów otwarte tematy 6.3.3. Technology assessment, verification and testing [5 ME]: otwarte tematy

59 Maria Antosiewicz59 6.4. Obserwacje Ziemi i narzędzia oceny dla zrównoważonego rozwoju Integracja działań w ramach GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) i GMES (Global Monitoring for Environment and Security) współdziałanie między systemami w badaniach przesyłanie informacji, wspólne bazy danych optymalizacja wykorzystania posiadanych informacji wspólne modelowanie dla przewidywania zmian

60 Maria Antosiewicz60 6.4. Obserwacje Ziemi i narzędzia oceny dla zrównoważonego rozwoju zagrożenia naturalne i indukowane działalnością człowieka relacje środowisko a zdrowie problemy energetyczne - wpływ na środowisko zmiany klimatu

61 Maria Antosiewicz61 6.4. Obserwacje Ziemi i narzędzia oceny dla zrównoważonego rozwoju zarządzanie zasobami wodnymi zarządzanie ekosystemami zagrożenie bioróżnorodności zrównoważone rolnictwo pustynnienie

62 Maria Antosiewicz62 otwarte tematy 6.4.1. Earth and ocean observation systems ……. [21 ME]:otwarte tematy 6.4.1.2. Cross-cutting research activities relevant to GEO TOPIC: ENV.2007.4.1.2.2. Contributing to the development of a worldwide network of in-situ observatories for seismogenic hazards CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: –Postęp w poznaniu mechanizmów trzęsień ziemi –Rozwój podstawowej wiedzy (trzęsienia ziemi, osunięcia, tsunami, wybuchy wulkanów) –Wkład do udoskonalanie monitoringu zjawiska sejsmicznych, zarządzanie otrzymywanymi informacjami –Modelowanie zjawisk sejsmicznych do wykorzystania w zrozumieniu mechanizmów oraz dla celów praktycznych

63 Maria Antosiewicz63 otwarte tematy 6.4.1. Earth and ocean observation systems ……. [21 ME]:otwarte tematy 6.4.1.4. Developing capacity building activities in the domain of earth observation in developing countries TOPIC: ENV.2007.4.1.4.1. Georesource information system for Africa C/SA (supporting type) Główne oczekiwania: –Ustanowienie podstawy dla tworzenia systemu informacyjnego o zasobach geologicznych Afryki Akcja w ramach SICA (Specific International Co-operation Action)

64 Maria Antosiewicz64 6.4.2.1. Tools for impact assessment TOPIC: ENV.2007.4.2.1.2. Improved tools to analyse the sustainable development implications of the EU financial perspective revision (2008-2009) CP (small/mediumscale) Główne oczekiwania: –Stworzenie modeli dla symulacji zależności pomiędzy budżetem (poziom finansowania, źródła finansowania, alokacja pieniędzy, inne...),a: –stanem środowiska –sytuacją ekonomiczną –stanem socjalnym społeczeństwa 6.4.2 … 6.4.2 Forecasting methods and assessment tools … [11 ME]: otwarte tematy

65 Maria Antosiewicz65 6.4.2 … 6.4.2 Forecasting methods and assessment tools … [11 ME]: otwarte tematy 6.4.2.2. Sustainable development indicators TOPIC: ENV.2007.4.2.2.1. Bridging mainstream indicators of economic performance with sustainable development objectives CP (small/mediumscale) Główne oczekiwania: –Postęp w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Opracowanie nowych wskaźników analizy ekonomiczne analizy stanu środowiska analizy stanu zdrowia publicznego analizy ubywania zasobów naturalnych

66 Maria Antosiewicz66 Informacje o 7PR: Dziękuję za uwagę !!! http://www.cordis.lu/fp7 http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm


Pobierz ppt "Maria Antosiewicz1 www.kpk.gov.pl Priorytet 6 Środowisko (z uwzględnieniem zmian klimatu) Badania nad środowiskiem w 6 i 7 Programie Ramowym UE Maria Antosiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google