Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania nad środowiskiem w 6 i 7 Programie Ramowym UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania nad środowiskiem w 6 i 7 Programie Ramowym UE"— Zapis prezentacji:

1 Badania nad środowiskiem w 6 i 7 Programie Ramowym UE
Priorytet 6 „Środowisko (z uwzględnieniem zmian klimatu)” Badania nad środowiskiem w 6 i 7 Programie Ramowym UE Maria Antosiewicz National Contact Point FP7 EU Warszawa, Świętokrzyska str. 21 tel: (022) Maria Antosiewicz

2 FP7: budżet 53 272 ME 4 Programy Współpraca (Cooperation)
Pomysły (Ideas) Ludzie (People) Możliwości (Capacities) Inne działania Maria Antosiewicz

3 PROGRAM: Współpraca (Cooperation) [32 413 ME]
10 obszarów: 1. Zdrowie 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia 3. Techniki informacyjne 4. Nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 5. Energia 6. Środowisko (z włączeniem zmian klimatu) [1 890 ME] 7. Transport (z aeronautyką) 8. Nauki społeczne 9. Bezpieczeństwo 10. Przestrzeń kosmiczna Maria Antosiewicz

4 Udział Kto może uczestniczyć w badaniach:
Kraje które podpisały umowę o przystąpieniu do programu – pełne prawa każda jednostka prawna - Kraje stowarzyszone (ACC - Associated Candidate Countries) Europejskie Organizacje Międzynarodowe = (MS) Inne kraje świata – możliwości współpracy Maria Antosiewicz

5 Realizacja badań Czas trwania:
Poprzez projekty (oraz inne formy działalności – np stypendia). Projekty: Interdyscyplinarne Wielu partnerów Finansowanie do dziesiątków milionów euro, brak dolnej granicy Czas trwania: 3-5 lat dłużej - w uzasadnionych przypadkach, brak ustalonego limitu Maria Antosiewicz

6 Uczestnictwo Zasady ogólne:
min. 3 partnerów z 3ch krajów członkowskich lub stowarzyszonych) Indywidualne osoby specjalne warunki mogą być wprowadzane w Programach Pracy – należy czytać uważnie !!!! Maria Antosiewicz

7 Istotne elementy w projektach
Badawczy / poznawczy praktyczny - zastosowanie wyników; korzyści dla społeczeństwa nowe miejsca pracy nowe produkty / metody . . . końcowi użytkownicy Rozpowszechnianie wyników / informacji w społeczeństwie - szerzenie świadomości o zagrożeniach dla środowiska Wspieranie organów decyzyjnych Maria Antosiewicz

8 INSTRUMENTY – rodzaje projektów
CP - Collaborative project (projekt badawczy) Large scale integrating project (średnio ~ 4-7 ME) Small or medium-scale focused research project (~3,5 ME) CA/SA – Coordination and Support Action (akcje koordynowane i wspierające) Coordinating type Supporting type Małe projekty, niski budżet ERA-NET: 2 ME NoE - Network of Excellence (sieć doskonałości) Maria Antosiewicz

9 FINANSOWANIE Ogólne zasady: Współfinansowanie
Zależnie od projektu – 30 – 100% kosztów Maria Antosiewicz

10 INNE Udział MŚP: Priorytet 13 tematów specyficznych dla MŚP (dotyczą rozwoju technologii) Współpraca międzynarodowa (ICPC – International Co-operation Partner Countries)- budżet 24 ME Wszystkie tematy otwarte Specjalne działania: SICA (Specific International Co-operation actions) Maria Antosiewicz

11 INNE Tematy horyzontalne (Cross-thematic approaches):
Zagadnienia realizowane nie tylko w ramach Tematu 6 - ŚRODOWISKO) Rozpowszechnianie informacji pośród: Społeczeństwa Administracji Władz opiniotwórczych i ustawodawczych ERA-NET Wybrane określone tematy / konkurs (w 1 konkursie – 3 tematy) Maria Antosiewicz

12 Działy tematyczne 6. Środowisko
Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zagrożenia Zrównoważone zarządzanie zasobami Technologie środowiskowe Obserwacje Ziemi Maria Antosiewicz

13 Priorytet 6 - Środowisko
Istotne elementy: udział MŚP wielodyscyplinarność przygotowywanie wdrożeń / nowych technologii współpraca pomiędzy ośrodkami na całym świecie wykorzystywanie istniejącego zaplecza badawczego Maria Antosiewicz

14 Program Pracy – obszary tematyczne
6.1. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zagrożenia Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i klimat: Określenie przyczyn zmian klimatu w przeszłości Przewidywanie czekających nas zmian Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i klimat Modelowanie zmian klimatycznych Maria Antosiewicz

15 Program Pracy – obszary tematyczne
6.1. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zagrożenia Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i klimat : Analiza wpływu zmian klimatu na: Skład atmosfery Obieg wody Glebę Ekosystemy Gazy cieplarniane a klimat Opracowanie sposobów / metod łagodzenia skutków zmian klimatu - szczególny nacisk na ekstremalne, gwałtowne zmiany pogody Maria Antosiewicz

16 Zmiany klimatu - Globalne ocieplenie
Przewidywania: wzrost temperatury w Europie średnio o 2-6oC do 2100 roku !!! KONSEKWENCJE: stopienie lodów Grenlandii stopienie lodowców w płn Europie pustynnienie Europy płd. inne … Maria Antosiewicz

17 Zmiany klimatu - Globalne ocieplenie
KONIECZNE: poznanie przyczyn zmian klimatu łagodzenie zmian (wolniejszy przebieg, zahamowanie, odwrócenie kierunku zmian) przystosowanie się do zmian w środowisku wpływ na środowisko naturalne, ekosystemy rolnictwo (warunki wzrostu roślin – susze, wysoka temperatura, wiatry …; , nowe choroby, zmieniona wydajność, nowe uprawy … ) rybactwo (wpływ zmian klimatu na zasoby ) dostępne zasoby wodne Maria Antosiewicz

18 Zmiany klimatu - Globalne ocieplenie
Przystosowanie się do zmian w środowisku – ekonomia: turystyka stan zdrowia zasoby energetyczne, zapotrzebowanie, wykorzystywanie Polityka gospodarcza i środowiskowa musi być kreowana w oparciu o wyniki badań !!!!! Maria Antosiewicz

19 ENSEMBLES „Ensemble-based prediction of climate change and their impacts”
Najważniejsze badania: Opracowanie globalnego systemu przewidywania zmian klimatu Opracowanie scenariuszy zmian klimatu dla regionów Badania procesów wpływających na zmiany klimatu: gazy cieplarniane gospodarowanie gruntami Mechanizmy łągodzenia skutków (opcje włączające/wyłączające redukcję gazów cieplarnianych Maria Antosiewicz

20 ENSEMBLES „Ensemble-based prediction of climate change and their impacts”
Najważniejsze badania, c.d.: Powiązanie w symulacjach komputerowych zmian klimatu z ryzykiem występowania na danych obszarach zjawisk ekstremalnych jak sztormy gwałtowne ulewy susze (częstość występowania, długotrwałość …) Maria Antosiewicz

21 CarboEurope „Assessment of the European Terrestrial Carbon Balance”
Badania obiegu węgla – dlaczego? stężenie CO2 w atmosferze determinuje efekt cieplarniany / wpływ na klimat (gaz cieplarniany) CO2 generowane: naturalnie (wybuchy wulkanów, procesy życiowe np. przez rośliny w procesie oddychania) antropogenicznie – procesy przemysłowe Poznanie źródeł i tzw. „magazynów” umożliwi oszacowanie stopnia wpływu na klimat Protokół z Kyoto: redukcja gazów cieplarnianych o 8% do 2012 roku !!! Maria Antosiewicz

22 CarboEurope „Assessment of the European Terrestrial Carbon Balance”
M. in. Wykazano, że: susza w 2003 roku spowodowała uwolnienie do atmosfery 500 mln. ton CO2 (przez lasy i roślinność pól, gdy rośliny ulegają rozkładowi C włączony w wyniku fotosyntezy jest uwalniany jako CO2) = dwukrotnie więcej niż uwalnia się w wyniku spalania węgla w Europie w takim samym okresie Europejskie ekosystemy absorbują 7-12 % antropogenicznych emisji CO2 Maria Antosiewicz

23 CarboEurope „Assessment of the European Terrestrial Carbon Balance”
Wykazano m. in.: Wysokie temperatury powodują: wysychanie lasów przyspieszają uwalnianie C z gleb lądy stają się źródłem C dla atmosfery (a nie magazynem) rośnie efekt cieplarniany – nasilają się zmiany klimatu Maria Antosiewicz

24 Program Pracy – obszary tematyczne
6.1. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zagrożenia Środowisko i zdrowie: Interakcje pomiędzy czynnikami środowiskowymi i zdrowiem człowieka wpływ ekspozycji na wiele czynników jednocześnie identyfikacja źródeł skażeń działania prewencyjne Maria Antosiewicz

25 AIR-NET „Network on air pollution and health”, airnet.iras.uu.nl
Szkodliwy wpływ za zdrowie człowieka zanieczyszczeń powietrza szczególnie emisje zawierające: NOx, pyły węglowe, pyły metali ciężkich Cel projektu: zrozumienie lepsze zależności pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza – ekspozycją (sposób, dawki) - zdrowiem człowieka Przybliżenie wyników badań i zagrożeń – osobom odpowiedzialnym za politykę środowiskową, władze lokalne Maria Antosiewicz

26 AIR-NET „Network on air pollution and health”, airnet.iras.uu.nl
Ocena: stopień toksyczności zanieczyszczeń zależny od dawki efekty mieszaniny substancji zależność toksycznych efektów od innych czynników środowiskowych zależność od genotypu organizmu, specyficznych cech dyskusja nad zasięgiem przemieszczających się zanieczyszczeń na duże odległości specyfika zanieczyszczeń powietrza w miastach specyfika zanieczyszczeń związanych z transportem Maria Antosiewicz

27 AIR-NET „Network on air pollution and health”, airnet.iras.uu.nl
Nowa metodologia badań nad oceną ekspozycji na zanieczyszczenia: pojedynczych osób związek z chorobami chronicznymi i formą ostrą powiązanie: dawka – ekspozycja – efekt wpływ emisji spalin samochodowych Organizacja spotkań roboczych – konferencji z udziałem władz, polityków, decydentów w dziedzinie ochrony powietrza Maria Antosiewicz

28 AIR-NET „Network on air pollution and health”, airnet.iras.uu.nl
NP.: Zanieczyszczenia powietrza a choroby alergiczne: powiązanie ekspozycji we wczesnym dzieciństwie na zanieczyszczenia powietrza, a występowaniem chorób alergicznych: *) zanieczyszczenia generowane przez ruch uliczny; *) zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń (z procesów spalania oraz biologiczne) Maria Antosiewicz

29 AIR-NET „Network on air pollution and health”, airnet.iras.uu.nl
Badanie przyczyn skłonności do alergii - Interakcje pomiędzy: ekspozycją na specyficzne składniki powietrza poza budynkiem (NO2 i spaliny diesla) Ekspozycją na składniki powietrza wewnątrz, jak: powszechnie występujące alergeny, grzyby, endotoksyny bakterii, dym papierosowy, NO2, Maria Antosiewicz

30 AIR-NET „Network on air pollution and health”, airnet.iras.uu.nl
Biomarkery genotoksyczności - Wpływ zanieczyszczeń w miastach na genom: Badania na dużej populacji ludzi Włączenie takich czynników jak: Drobne pyły Węglowodory aromatyczne c) Badania: Zmiany limfocytów Białka krwi Funkcjonowanie genów związanych z powstawaniem raka Maria Antosiewicz

31 Program Pracy – obszary tematyczne
6.1. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zagrożenia Zagrożenia naturalne: zrozumienie przyczyn katastrof klimatycznych i geologicznych ocena stopnia zagrożenia rozwój strategii zapobiegania rozwój metod przewidywania katastrof naturalnych Maria Antosiewicz

32 6.1.3. Zagrożenia naturalne [13 ME]: otwarte tematy
Hazard assessment, triggering factors and forecasting TOPIC: ENV European storm risk CP (small/medium) Oczekiwania, m.in: Szerokie badania nad występowaniem gwałtownych sztormów, integrujące różne aspekty ich powstawania, przebiegu, zagrożeń, Powiązanie z doświadczeniami z przeszłości Ocena zagrożeń dla społeczeństwa Maria Antosiewicz

33 6.1.3. Zagrożenia naturalne [13 ME]: otwarte tematy
Risk assessment and management TOPIC: ENV Harmonising avalanche forecasting, risk mapping and warning CP (small/medium) Oczekiwania, m.in: Opracowanie innowacyjnych systemów przewidywania występowania lawin, ostrzegania Nowe systemy zarządzania w zagrożeniach Maria Antosiewicz

34 6.1.3. Zagrożenia naturalne [13 ME]: otwarte tematy
Risk assessment and management TOPIC: ENV Investigating Europe’s risk from droughts C/SA (oba możliwe) Oczekiwania, m.in: Stworzenie sieci w celu: Podsumowania stanu badań w zakresie zagrożeń suszą w Europie Identyfikacja aktualnych tematów badawczych (luki w wiedzy) Ocena trendów zmian klimatycznych Maria Antosiewicz

35 Program Pracy - zagadnienia
6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami: Ochrona i zarządzanie zasobami; bioróżnorodność: opracowanie metod / sposobów / technologii zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony bioróżnorodności oraz ekosystemów EKOSYSTEMY: poznanie dynamiki zmian w obrębie ekosystemów odnowa zagrożonych ekosystemów zatrzymanie degradacji ich składników (dotyczy wód śródlądowych i morskich, gleby) Maria Antosiewicz

36 CarboOcean , wskazuje na problem zakwaszania wód oceanicznych (temat otwarty także w 1 konkursie 7PR) Zakwaszanie wód oceanicznych !!! Powód: rozpuszczanie dużej ilości CO2 w atmosferze w wodach oceanicznych EFEKT: Wzrost pH o 0,1: wystarczający by wywrzeć negatywny wpływ na organizmy morskie Przy utrzymującej się tendencji do 2050 roku – nastąpi stopniowe rozpuszczanie się wapniowych struktur, np. muszli, pancerzyków Zmiana w składzie ekosystemów, zaburzenia w rozwoju np. mięczaków Zaburzenie łańcucha pokarmowego organizmów Bardzo duże zmiany w składzie gatunkowym, wpływ na bioróżnorodność Maria Antosiewicz

37 CarboOcean , wskazuje na problem zakwaszania wód oceanicznych (temat otwarty także w 1 konkursie 7PR) Zagrożone zakwaszaniem wód organizmy morskie, np.: Lophelia pertusa Limacina limacina Limacina helicina Maria Antosiewicz

38 Program Pracy - zagadnienia
6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami: Ochrona i zarządzanie zasobami Ochrona bioróżnorodności ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE LASAMI : wykorzystanie zasobów przy jednoczesnej ochronie; niedopuszczenie do degradacji ZARZĄDZANIE TERENAMI UPRZEMYSŁOWIONYMI : nowoczesne planowanie gospodarka odpadami Maria Antosiewicz

39 Ochrona bioróżnorodności
PROJEKT: Species 2000 Ile gatunków składa się na globalny zasób bioróżnorodności: 3 mln ? 100 mln? Rozproszone, niespójne informacje Cel projektu: opracowanie „Catalogue of life” Zebranie istniejących informacji Korzystanie z różnych źródeł Dotarcie do mało dostępnych zasobów Nowoczesna wiedza, nowoczesne badania taksonomiczne w oparciu o nowe metody biologii molekularnej Maria Antosiewicz

40 PROJEKT: Species 2000 www.kpk.gov.pl
Do tej pory – skatalogowano około 1,7 mln gatunków Pytanie: 1,7 mln spośród ilu ????? Nie wiadomo !!!!! Szacuje się: 5-10 mln, według niektórych nawet 100 mln Względnie szeroko przebadano: kręgowce rośliny naczyniowe koralowce motyle To stanowi ~ 5% istniejących gatunków Maria Antosiewicz

41 PROJEKT: Species 2000 KOMPUTETRYZACJA
bakteria PROJEKT: Species 2000 Włączenie do „Catalogue of Life”: informacje z Bacteriology Insight Orienting System (BIOS) International Legume Database and Information System (ILDIS) AustralianFaunal Directory The Universal Virus Database The World Spider Catalogue Fishbase Algaebase Grzyby Inne …. koralowce storczyk KOMPUTETRYZACJA Maria Antosiewicz

42 PROJEKT: Species 2000 www.kpk.gov.pl
Konieczność połączenia co najmniej 150 dużych baz danych (każda co najmniej gatunków) heterogeniczność konieczność usystematyzowania informacji różna klasyfikacja tych samych organizmów problemy z identyfikacją gatunków i nomenklaturą np. pająk Misumena vatia (w bazach danych różna klasyfikacja) Maria Antosiewicz

43 Program Pracy - zagadnienia
6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami: Zarządzanie środowiskiem morskim : ochrona ekosystemów badania głębinowe - poznanie ekosystemów, zasobów dna morza, wykorzystanie przy jednoczesnej ochronie problemy eutrofizacji walka z zanieczyszczeniami (źródła skażeń, skutki) Maria Antosiewicz

44 6.2.2. Management of marine environments [21 ME]: otwarte tematy
Marine resources TOPIC: ENV Habitat-marine species interactions in view of ecosystem based management in the deep-sea CP (large scale) Główne oczekiwania: Badania ekosystemów głębin morskich Powiązanie z polityką w rybołóstwie Metody zarządzania ekosystemami głębin morskich / ochrona Maria Antosiewicz

45 6.2.2. Management of marine environments [21 ME]: otwarte tematy
Marine resources TOPIC: ENV Deep ocean geophysical and biological processes C/SA (coordinationg type) Główne oczekiwania: Zebranie podstawowej wiedzy na temat wykorzystywania zasobów głębinowych Przewidywanie zagrożeń geologicznych Ochrona zasobów Zrównoważone zarządzanie zasobami Maria Antosiewicz

46 Program Pracy - zagadnienia
6.3. Technologie środowiskowe: ROZWÓJ TECHNOLOGII W CELU : redukcji wpływu człowieka na środowisko ochrony środowiska lepszego zarządzania posiadanymi zasobami stworzenia technologii z zamkniętym obiegiem materiałowym Maria Antosiewicz

47 Program Pracy - zagadnienia
6.3. Technologie środowiskowe m.in. dla: zarządzania terenami zabudowanymi ochrony i konserwacji zabytków zagospodarowania wód po-przemysłowych, opadowych gospodarki odpadami redukcji poziomu różnych skażeń w środowisku oceny istniejących technologii Maria Antosiewicz

48 Technologie środowiskowe
PROJEKT: INNOVATECH „Technologie obróbki wód odpadowych” Nowe technologie dla wielu rodzajów wód odpadowych Cele badań: Badanie efektywności technologii stosowanych do tej pory (procesy tlenowe, zastosowanie membran, inne..) Opracowanie ich modernizacji Modyfikacje dla różnych odbiorców – producentów, sektorów przemysłowych Opracowanie specyficznych instrukcji Wynik projektu – zysk finansowy ! Maria Antosiewicz

49 Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy: Gleba TOPIC: ENV Development and improvement of technologies for data collection in (digital) soil mapping CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: Poprawa analizy stanu gleb i ich funkcji na dużych obszarach, odniesienie do wskaźników stopnia degradacji nowe technologie monitoringu / obserwacji poprawa zdalnych pomiarów nowoczesne metody zbierania danych inne ... Maria Antosiewicz

50 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy
Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy: 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy Odpady TOPIC: ENV Development of integrated waste management technologies for maximising material and energy recovery/recycling of the organic (humid) fraction of municipal solid waste CP (large scale, 4-10 ME) Główne oczekiwania: Integracja pomiędzy różnymi procesami obróbki biodegradowalnych odpadów Ocena ich: Energochłonności Kosztów stosowania Maria Antosiewicz

51 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy
Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy: 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy Odpady TOPIC: ENV New technologies for waste sorting CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: Poprawa jakości i homogenności odpadów przeznaczonych do dalszej obróbki Ograniczenie ilości depozytów po obróbce Oczekiwana energooszczędność technologii Maria Antosiewicz

52 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy
Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy: 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy Czyste technologie TOPIC: ENV Networking and preparatory action in view of control of mercury in industrial processes and products C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: Próba rozwiązania problemu obecności rtęci w środowisku Stworzenie powiązań pomiędzy naukowcami i użytkownikami rtęci (przemysł), identyfikacja: Zapotrzebowania na rtęć w przemyśle Sposobów zagospodarowywania odpadów Kontroli uwalniania rtęci do środowiska Zastąpienia rtęci w procesach i produktach innymi …. Maria Antosiewicz

53 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy
Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy: 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy Budownictwo TOPIC: ENV Low resource consumption buildings and infrastructure C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: Promocja technologii w oparciu o zredukowane zużycie surowców Powtórne wykorzystywanie materiałów Redukcja generowania odpadów Wsparcie dla polityki w tej dziedzinie Maria Antosiewicz

54 Wchodzą w grę różnego rodzaju obiekty
Protection, conservation and enhancement of cultural heritage, including human habitat [7 ME] otwarte tematy Badania nad ochroną zabytków TOPIC: ENV Damage assessment, diagnosis and monitoring for the preventive conservation and maintenance of the cultural heritage CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: Opracowanie nowych (ulepszenie istniejących) technologii dla oceny uszkodzeń i monitoringu zabytków Projekty powinny odnosić się do złożonych warunków w jakich znajduje się dany obiekt – a nie do jednego rodzaju materiału Wchodzą w grę różnego rodzaju obiekty Maria Antosiewicz

55 Protection, conservation and enhancement of cultural heritage, including human habitat [7 ME] otwarte tematy Badania nad ochroną zabytków TOPIC: ENV ERA-NET for the preservation of the tangible cultural heritage C/SA (coordinating type; do 2 ME dla ERA-NET) Główne oczekiwania: Powiązanie programów krajowych w celu optymalizacji badań nad ochroną zabytków Maria Antosiewicz

56 Duża KONFERENCJA w Europie w 2008 roku
Protection, conservation and enhancement of cultural heritage, including human habitat [7 ME] otwarte tematy Badania nad ochroną zabytków TOPIC: ENV Consolidation and dissemination of results related to cultural heritage C/SA (supporting type) Główne oczekiwania: Duża KONFERENCJA w Europie w 2008 roku Promocja osiągnięć Demonstracja nowych technologii Platforma nawiązywania kontaktów pomiędzy naukowcami, przemysłem i użytkownikami technologii Pożądany udział krajów trzecich Maria Antosiewicz

57 6.3.3. Technology assessment, verification and testing [5 ME]: otwarte tematy
Risk assessment of chemicals and alternative strategies for testing TOPIC: ENV In-silico techniques for hazard-, safety-, and environmental risk-assessment CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: Ulepszenie technik oceny obecności skażeń w środowisku włączenie metody QSAR (Quantitative Structure Activity Relationships) – nowe metody bez używania zwierząt do doświadczeń Maria Antosiewicz

58 6.3.3. Technology assessment, verification and testing [5 ME]:
Technology assessment, verification and testing [5 ME]: otwarte tematy Technology assessment, verification and testing [5 ME]: Risk assessment of chemicals and alternative strategies for testing TOPIC: ENV Defining a long-term research strategy for the full replacement of animal tests for repeat dose systemic toxicity C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: Rozwój nowych metod oceny toksyczności skażeń środowiska Zastąpienie zwierząt Rodzaj aktywności: Warsztaty Spotkania ekspertów Maria Antosiewicz

59 6.4. Obserwacje Ziemi i narzędzia oceny dla zrównoważonego rozwoju
Integracja działań w ramach GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) i GMES (Global Monitoring for Environment and Security) współdziałanie między systemami w badaniach przesyłanie informacji, wspólne bazy danych optymalizacja wykorzystania posiadanych informacji wspólne modelowanie dla przewidywania zmian Maria Antosiewicz

60 6.4. Obserwacje Ziemi i narzędzia oceny dla zrównoważonego rozwoju
zagrożenia naturalne i indukowane działalnością człowieka relacje środowisko a zdrowie problemy energetyczne - wpływ na środowisko zmiany klimatu Maria Antosiewicz

61 6.4. Obserwacje Ziemi i narzędzia oceny dla zrównoważonego rozwoju
zarządzanie zasobami wodnymi zarządzanie ekosystemami zagrożenie bioróżnorodności zrównoważone rolnictwo pustynnienie Maria Antosiewicz

62 6.4.1. Earth and ocean observation systems ……. [21 ME]: otwarte tematy
Cross-cutting research activities relevant to GEO TOPIC: ENV Contributing to the development of a worldwide network of in-situ observatories for seismogenic hazards CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: Postęp w poznaniu mechanizmów trzęsień ziemi Rozwój podstawowej wiedzy (trzęsienia ziemi, osunięcia, tsunami, wybuchy wulkanów) Wkład do udoskonalanie monitoringu zjawiska sejsmicznych, zarządzanie otrzymywanymi informacjami Modelowanie zjawisk sejsmicznych do wykorzystania w zrozumieniu mechanizmów oraz dla celów praktycznych Maria Antosiewicz

63 6.4.1. Earth and ocean observation systems ……. [21 ME]: otwarte tematy
Developing capacity building activities in the domain of earth observation in developing countries TOPIC: ENV Georesource information system for Africa C/SA (supporting type) Główne oczekiwania: Ustanowienie podstawy dla tworzenia systemu informacyjnego o zasobach geologicznych Afryki Akcja w ramach SICA (Specific International Co-operation Action) Maria Antosiewicz

64 6.4.2 Forecasting methods and assessment tools … [11 ME]: otwarte tematy
Tools for impact assessment TOPIC: ENV Improved tools to analyse the sustainable development implications of the EU financial perspective revision ( ) CP (small/mediumscale) Główne oczekiwania: Stworzenie modeli dla symulacji zależności pomiędzy budżetem (poziom finansowania, źródła finansowania, alokacja pieniędzy, inne...),a: stanem środowiska sytuacją ekonomiczną stanem socjalnym społeczeństwa Maria Antosiewicz

65 6.4.2 Forecasting methods and assessment tools … [11 ME]: otwarte tematy
Sustainable development indicators TOPIC: ENV Bridging mainstream indicators of economic performance with sustainable development objectives CP (small/mediumscale) Główne oczekiwania: Postęp w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Opracowanie nowych wskaźników analizy ekonomiczne analizy stanu środowiska analizy stanu zdrowia publicznego analizy ubywania zasobów naturalnych Maria Antosiewicz

66 Dziękuję za uwagę !!! Informacje o 7PR:
Maria Antosiewicz


Pobierz ppt "Badania nad środowiskiem w 6 i 7 Programie Ramowym UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google