Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Przywództwo w organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Przywództwo w organizacji."— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Przywództwo w organizacji

2 Amitai Etzioni (ur. 1929): Przywództwo oznacza taką władzę, która obejmuje opartą na osobistych właściwościach przywódcy zdolność wywołania u zwolenników dobrowolnego podporządkowania się w szerokim zakresie spraw. Przywództwo różni się od władzy tym, że obejmuje wpływ, tzn. prowadzi do zmiany preferencji, podczas gdy władza wywołuje u podwładnych tylko zawieszenie ich preferencji.

3 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Daniel Katz (1903-1998) Robert L. Kahn (ur. 1918) Za istotę organizacyjnego przywództwa uważamy przyrost wpływu ponad i poza mechaniczne pod- porządkowanie się rutynowym poleceniom organi- zacji.

4 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Przywództwo jest zatem czymś więcej niż tylko zwykłym korzystaniem z władzy prawomocnej, opartej w konkretnym przypadku na miejscu stanowiska pracy w hierarchicznej strukturze organizacji.

5 Od lewej: Daniel Katz, Basil Willerman, Robert L. Kahn, Kermit Schooler, Richard Snyder (stoi).

6 Robert L. Kahn

7 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Przywództwo nie jest ograniczone ani do jakiejś grupy, ani do jakiegoś szczebla w organizacji, a ponadto nie musi koniecznie – przynajmniej w teorii – obejmować autoryte- tu formalnego (autorytetu związanego ze stanowiskiem). Większość badań dotyczących przywództwa dotyczy jed- nak osób, którym zostało przyznane stanowisko przywód- cze (a leadership position), tzn. osób dysponujących wła- dzą prawomocną dzięki zajmowanemu stanowisku. W jed- nym z takich badań Philip Selznick (ur. 1919) wyróżnił cztery podstawowe funkcje formalnych przywódców (for- mal leaders):

8 Philip Selznick

9 Przywództwo w organizacji określenie misji organizacji przyjęcie rozwiązań (w tym strukturalnych) zapewniających realizację misji organizacji (institutional embodiment of purpose) zapewnienie spójności organizacji i poparcia dla niej (defending the organizations integrity) kierowanie konfliktami (ordering of internal conflict)

10 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Elementy składowe przywództwa Na ogół w definicjach przywództwa pojawiają się w różnych interakcjach trzy rodzaje czynników które przesadzają o tym, kto zostanie uznany za przywódcę: bardziej lub mniej stałe cechy jednostki zmienne zachowania jednostki cechy zwolenników i/lub sytuacji

11 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Wielka piątka cech osobowościowych (the big five personality characteristics / traits): ekstrawertywność / łatwość nawiązywania kontaktów z innymi (extraversion / surgency) sumienność / traktowanie pracy poważnie i odpowie- dzialnie (conscientiousness) stabilność emocjonalna (emotional stability) zgodność / zdolność do współpracy (agreeableness / co- operativeness) otwartość w znaczeniu gotowości do wysłuchiwania no- wych pomysłów i zmiany własnych poglądów (openness / intellect)

12 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Teorie przywództwa

13 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Teoria transakcyjna Teoria ta kładzie nacisk na stosunki (powiązania) pomiędzy przywódcą i jego zwolennikami. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania są (wzajemne!) korzyści płynące z tych (opartych na wymianie) stosunków, a więc sytuacja, gdy przywódca coś oferuje w zamian za coś innego.

14 Przywództwo w organizacji Teoria transformacyjna W odróżnieniu od teorii transakcyjnej nie eksponuje ona motywacji zewnętrznej (opartej na stosunkach wymiany), lecz motywację wewnętrzną. Tym samym kładzie nacisk nie na zgodę czy uległość ze strony zwolenników, lecz na ich zaangażowanie. Przywódca transformacyjny jest w tej koncepcji charyzmatycznym wizjonerem, który formułuje ambitne cele i potrafi zainspirować innych do ich realizacji.

15 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Przywództwo transformacyjne (transformational leader- ship) i przywództwo transakcyjne (transactional leader- ship) rozróżnił amerykański politolog i pisarz James Mac- Gregor Burns, ur. 1918 (pionier badań w dziedzinie przy- wództwa i autor biografii wielu prezydentów USA, w 1971 r. zdobywca nagrody Pulitzera za biografię prezydenta Franklina D. Roosevelta).

16 James MacGregor Burns Z prof. literatury i historykiem idei Susan Dunn

17 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Divorced from ethics, leadership is reduced to manage- ment and politics to mere technique. In real life, the most practical advice for leaders is not to treat pawns like pawns, nor princes like princes, but all persons like persons. Woodrow Wilson called for leaders who, by boldly inter- preting the nation's conscience, could lift a people out of their everyday selves. That people can be lifted into their better selves is the secret of transforming leadership. James McGregor Burns

18 Martin Luther King (1929-1968) – przywódca transformacyjny

19 Martin Luther King wygłasza w Waszyngtonie 28 sierpnia 1963 r. jedno z najsłynniejszych przemówień w historii ludzkości: I have a dream.

20 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Przywództwo służebne Koncepcję przywództwa służebnego sformułował pod ko- niec lat sześćdziesiątych XX wieku Robert K. Greenleaf (1904-1990). Służebność przywództwa jest przede wszystkim kwestią postawy (a matter of attitude). Przywódca, którego charakteryzuje prawdziwie służebna postawa, najpierw chce służyć, a dopiero potem kierować. Przywódca taki zasadniczo różni się od osoby, która najpierw chce być kierownikiem, być może w celu zaspokojenia swojej wy- bujałej chęci władzy lub zdobycia dóbr materialnych.

21 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Idea przywództwa służebnego ma zachęcać kierowników do odejścia od tradycyjnego stylu opartego na bezpo- średnim prowadzeniu i kontrolowaniu podwładnych (ale nie od wyznaczania celu czy kierunku – providing direction is an important aspect of servant leadership) do stylu opartego na zachęcaniu pracowników do doskonałości i udzielaniu im pomocy. Żartobliwie można przeciwstawić przywództwo służebne przywództwu rowerowemu (bicycle leadership), która to analogia obrazuje uniżoność czy pokorę wobec wyższych przełożonych, a jednocześnie brak szacunku i zaintereso- wania wobec podwładnych.

22 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Servant leadership vs. Bicycle leadership* * The visual picture implied in bicycle leadership is that managers bend their back to those above while they trample those below.

23 Robert K. Greenleaf; na zdjęciu z lewej w 1908 r. na kolanach ojca. Epitafium na grobie R.K. Greenleafa głosi: Potentially a good plumber. Ruined by a sophisticated education.

24 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat Peter M. Senge (ur. 1947) Poczucie służebności kierownika funkcjonuje na dwóch poziomach: służebność wobec ludzi, którym kierownik przewodzi; służebność tego typu wyrasta ze zro- zumienia przez kierownika wpływu, jaki ma na in- nych: nieudolne kierownictwo powoduje, że ludzie mogą cierpieć ekonomicznie, emocjonalnie i du- chowo.

25 Przywództwo w organizacji dr hab. Jerzy Supernat służebność wobec celu czy misji organizacji; źródłem tego typu służebności jest osobiste prze- konanie kierownika o słuszności celu i potrzebie zaangażowania się w jego realizację. Oznacza to, że cel organizacji powinien być tego rodzaju, aby ułatwiał identyfikację z nim i wyzwa- lał w pełni chęć osiągnięcia go. Celem takim nie musi być zatem zysk, jako że nie wyzwala on na- szych najszlachetniejszych pobudek.

26 Peter M. Senge

27 Jezus Chrystus, Ewangelia wg św. Mateusza 20, 26: Ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym.

28 Jezus Chrystus, Ewangelia wg św. Marka 9, 35: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich.

29 Myśl końcowa dr hab. Jerzy Supernat Leadership is action, not position. Donald H. McGannon


Pobierz ppt "Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Przywództwo w organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google