Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania struktury organizacyjnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania struktury organizacyjnej"— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski

2 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Uwarunkowania podstawowe kontekst (sytuacja, w jakiej znajduje się organizacja) projekt (decyzje dotyczące struktury organizacji)

3 Uwarunkowania kontekstowe wewnętrzne wielkość organizacji technologia
Uwarunkowania struktury organizacyjnej Uwarunkowania kontekstowe wewnętrzne wielkość organizacji technologia kultura organizacyjna zewnętrzne otoczenie kultura narodowa dr hab. Jerzy Supernat

4 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Uwarunkowania projektowe strategiczny wybór (samodzielne projektowanie struktury przez organizację) izomorfizm instytucjonalny (korzystanie z roz-wiązań już istniejących) dr hab. Jerzy Supernat

5 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Wielkość organizacji liczba członków organizacji fizyczna pojemność organizacji wejścia lub wyjścia organizacji zasoby finansowe dr hab. Jerzy Supernat

6 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Technologia Technologia obejmuje oddziaływanie na obiekt i/lub zmienianie go z jedne-go stanu w drugi. Obiektem może być istota żywa, symbol lub obiekt nieożywiony. dr hab. Jerzy Supernat

7 technologia jednostkowa technologia partii (małych i dużych)
Uwarunkowania struktury organizacyjnej Typologia technologii (oparta głównie na badaniach Joan Woodward, ): technologia projektu technologia jednostkowa technologia partii (małych i dużych) technologia (wielko)seryjna technologia produkcji ciągłej J. Woodward, Industrial Organization: Theory and Practice, Oxford University Press 1965: Many of the variations found in the organizational structure of the firms studied did (…) appear to be closely linked with differences in manufacturing techniques. Different technologies imposed different kinds of demands on individuals and organizations, and these demands had to be met through an appropriate structure. dr hab. Jerzy Supernat

8 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Kultura organizacyjna Chester I. Barnard: Do podstawowych funkcji (naczelnego) kierowni-ka należy ustalenie systemu wartości dla całej or-ganizacji (to set the tone for the entire organi-zation). dr hab. Jerzy Supernat

9 Kontekstowe uwarunkowania struktury organizacyjnej
Chester I. Barnard ( ) dr hab. Jerzy Supernat

10 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Kultura organizacyjna – definicja Elliott Jaques ( ): Zwyczajowe i tradycyjne sposoby myślenia i działania, które – w mniejszym lub większym stopniu – są podzielane przez wszystkich członków organizacji i które muszą być poznane i przynajmniej częściowo zaakceptowane przez nowych członków organizacji, aby sami mogli być przez nią zaakceptowani. dr hab. Jerzy Supernat

11 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Kultura organizacyjna – definicja Edgar H. Schein (ur. 1928): System (a pattern) wspólnych podstawowych założeń, które grupa przyswoiła sobie w czasie rozwiązywania swoich problemów z zewnętrzną adaptacją i wewnętrzną integracją i które okazały się na tyle dobre, że zostały uznane za obowiązujące (valid) i – zatem – wskazane do przekazania nowym członkom organizacji jako właściwy sposób postrzegania, odczuwania i myślenia o jej problemach (adap-tacji i integracji – JS). dr hab. Jerzy Supernat

12 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Otoczenie Największym zainteresowaniem cieszy się otoczenie społe-czne, ale nie można zapominać o innych wymiarach otoczenia, chociażby fizycznym – jest ono szczególnie ważne dla orga-nizacji korzystających z zasobów naturalnych.

13 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Analiza PEST – analiza ogólnego (dalszego, pośredniego itp.) otoczenia organizacji, które na ogół sprowadza się do czterech podstawowych wymiarów: - politycznego (political) - ekonomicznego (economic) - społecznego (social) - technologicznego (technological) pest – zaraza, pomór, plaga, szkodnik (chwast, owad); (o człowieku) utrapienie: Show me a friend in need and I’ll show you a pest. dr hab. Jerzy Supernat

14 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Kultura narodowa struktura organizacyjna zależy od czynników in-nych niż kultura narodowa – culture free view kultura narodowa jest podstawowym czynni-kiem determinującym strukturę organizacyjną – culture bound view Samuraje klanu Satsuma ok r. dr hab. Jerzy Supernat

15 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Kultura narodowa i kultura organizacyjna „nakładają” się na siebie. Przy czym w pewnych kwestiach w organizacji ważniejsza jest kultura narodowa, a w innych – kultura organizacyjna. Badania zlokalizowanych w USA organizacji japońskich, jakie przeprowadzili William G. Ouchi i Alfred M. Jaeger, ujawniły następujące podstawowe różnice pomiędzy organizacjami (spółkami) japońskimi i amerykańskimi:

16 Organizacje amerykańskie
Organizacje japońskie Zatrudnienie krótkookreso-we. Indywidualne podejmowa-nie decyzji. Indywidualna odpowie-dzialność. Szybka ocena i promocja. Jednoznaczna, sformalizo-wana kontrola. Specjalistyczna ścieżka ka-riery. Zatrudnienie do emerytury. Konsensualne podejmowa-nie decyzji. Grupowa odpowiedzialność. Brak pośpiechu w ocenianiu i przypisywaniu odpowie-dzialności. Dorozumiana, nieformalna kontrola Niespecjalistyczna ścieżka kariery

17 William G. Ouchi Alfred M. Jaeger

18 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Strategiczny wybór W organizacjach podejmowane są strategiczne decyzje, dotyczące ich struktury organizacyjnej. Zwrócił na to uwagę w szczególności Alfred D. Chandler, według którego struktura podąża za strategią (structure follows strategy).

19 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej
Alfred D. Chandler ( ) dr hab. Jerzy Supernat

20 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Z koncepcji ograniczonej racjonalności (bounded rationali-ty) autorstwa amerykańskiego noblisty Herberta A. Simona ( ) wynika, że strategiczne wybory niekoniecznie są wyborami optymalnymi. Tym niemniej wybory / decyzje są istotne i konieczne, na co wskazuje koncepcja ekwifi-nalności. Ludwig von Bertalanffy ( ): In any closed system, the final state is unequivocally determined by the initial conditions: e.g. the motion in a planetary system where the positions of the planets at a time t are unequivocally determined by their positions at a time t°. This is not so in open systems. Here, the same final state may be reached from different initial conditions and in different ways. This is what is called equifinality. dr hab. Jerzy Supernat

21 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej
Herbert A. Simon dr hab. Jerzy Supernat

22 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
W konkretnym przypadku konieczny jest strate-giczny wybór pomiędzy: outsourcingiem insourcingiem Henry Ford: „[…] jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”. dr hab. Jerzy Supernat

23 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej
Model T Rok 1915 dr hab. Jerzy Supernat

24 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej
Model T dr hab. Jerzy Supernat

25 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej
Henry Ford obok Modelu T w 1921 r. dr hab. Jerzy Supernat

26 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Izomorfizm instytucjonalny Paul J. DiMaggio, Walter W. Powell: „[…] organizacje stają się coraz bardziej homogeniczne (jednorodne / równokształtne) w obrębie pola organizacyj-nego (pole takie tworzą na przykład organizacje w branży samochodowej, banki, ministerstwa czy szpitale). […] Przez pole organizacyjne rozumiemy wszystkie te orga-nizacje, które tworzą ustalony obszar życia instytucjonal-nego: organizacje, które oferują podobne towary i usługi, ich najważniejszych dostawców, klientów i konsumentów oraz organy regulacyjne”. dr hab. Jerzy Supernat

27 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej
Paul J. DiMaggio Walter W. Powell dr hab. Jerzy Supernat

28 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
Przyczyny (rodzaje) izomorfizmu: formalne i nieformalne „naciski” otoczenia: izo- morfizm przymusowy – coercive isomorphism naśladownictwo organizacyjne: izomorfizm na-śladowczy – mimetic isomorphism normatywne naciski na kierownictwo w trakcie jego profesjonalizacji: izomorfizm normatywny – normative isomorphism dr hab. Jerzy Supernat

29 Oddziaływanie różnych uwarunkowań sprawia, że struktura organizacyjna przyjmuje różne formy i jest dynamiczna. Nie należy jednak zapominać o tym, że struktura organizacyjna ma zawsze do spełnienia określony cel, a jest nim zapewnienie efektywności organizacji.

30 Myśl końcowa The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual. Vince Lombardi, dr hab. Jerzy Supernat


Pobierz ppt "Uwarunkowania struktury organizacyjnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google