Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Uwarunkowania struktury organizacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Uwarunkowania struktury organizacyjnej."— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Uwarunkowania struktury organizacyjnej

2 Uwarunkowania podstawowe kontekst (sytuacja, w jakiej znajduje się organizacja) projekt (decyzje dotyczące struktury organizacji)

3 dr hab. Jerzy Supernat Uwarunkowania kontekstowe wewnętrzne wielkość organizacji technologia kultura organizacyjna zewnętrzne otoczenie kultura narodowa Uwarunkowania struktury organizacyjnej

4 dr hab. Jerzy Supernat Uwarunkowania projektowe strategiczny wybór (samodzielne projektowanie struktury przez organizację) izomorfizm instytucjonalny (korzystanie z roz- wiązań już istniejących)

5 Uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Wielkość organizacji liczba członków organizacji fizyczna pojemność organizacji wejścia lub wyjścia organizacji zasoby finansowe

6 dr hab. Jerzy Supernat Uwarunkowania struktury organizacyjnej Technologia Technologia obejmuje oddziaływanie na obiekt i/lub zmienianie go z jedne- go stanu w drugi. Obiektem może być istota żywa, symbol lub obiekt nieożywiony.

7 dr hab. Jerzy Supernat Uwarunkowania struktury organizacyjnej Typologia technologii (oparta głównie na badaniach Joan Woodward, ): technologia projektu technologia jednostkowa technologia partii (małych i dużych) technologia (wielko)seryjna technologia produkcji ciągłej J. Woodward, Industrial Organization: Theory and Practice, Oxford University Press 1965: Many of the variations found in the organizational structure of the firms studied did (…) appear to be closely linked with differences in manufacturing techniques. Different technologies imposed different kinds of demands on individuals and organizations, and these demands had to be met through an appropriate structure.

8 Uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Kultura organizacyjna Chester I. Barnard: Do podstawowych funkcji (naczelnego) kierowni- ka należy ustalenie systemu wartości dla całej or- ganizacji (to set the tone for the entire organi- zation).

9 Kontekstowe uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Chester I. Barnard ( )

10 Uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Kultura organizacyjna – definicja Elliott Jaques ( ): Zwyczajowe i tradycyjne sposoby myślenia i działania, które – w mniejszym lub większym stopniu – są podzielane przez wszystkich członków organizacji i które muszą być poznane i przynajmniej częściowo zaakceptowane przez nowych członków organizacji, aby sami mogli być przez nią zaakceptowani.

11 Uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Kultura organizacyjna – definicja Edgar H. Schein (ur. 1928): System (a pattern) wspólnych podstawowych założeń, które grupa przyswoiła sobie w czasie rozwiązywania swoich problemów z zewnętrzną adaptacją i wewnętrzną integracją i które okazały się na tyle dobre, że zostały uznane za obowiązujące (valid) i – zatem – wskazane do przekazania nowym członkom organizacji jako właściwy sposób postrzegania, odczuwania i myślenia o jej problemach (adap- tacji i integracji – JS).

12 Uwarunkowania struktury organizacyjnej Otoczenie Największym zainteresowaniem cieszy się otoczenie społe- czne, ale nie można zapominać o innych wymiarach otoczenia, chociażby fizycznym – jest ono szczególnie ważne dla orga- nizacji korzystających z zasobów naturalnych.

13 Uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Analiza PEST – analiza ogólnego (dalszego, pośredniego itp.) otoczenia organizacji, które na ogół sprowadza się do czterech podstawowych wymiarów: - politycznego (political) - ekonomicznego (economic) - społecznego (social) - technologicznego (technological) pest – zaraza, pomór, plaga, szkodnik (chwast, owad); (o człowieku) utrapienie: Show me a friend in need and Ill show you a pest.

14 Uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Kultura narodowa struktura organizacyjna zależy od czynników in- nych niż kultura narodowa – culture free view kultura narodowa jest podstawowym czynni- kiem determinującym strukturę organizacyjną – culture bound view Samuraje klanu Satsuma ok r.

15 Uwarunkowania struktury organizacyjnej Kultura narodowa i kultura organizacyjna nakładają się na siebie. Przy czym w pewnych kwestiach w organizacji ważniejsza jest kultura narodowa, a w innych – kultura organizacyjna. Badania zlokalizowanych w USA organizacji japońskich, jakie przeprowadzili William G. Ouchi i Alfred M. Jaeger, ujawniły następujące podstawowe różnice pomiędzy organizacjami (spółkami) japońskimi i amerykańskimi:

16 Organizacje amerykańskie 1.Zatrudnienie krótkookreso- we. 2.Indywidualne podejmowa- nie decyzji. 3.Indywidualna odpowie- dzialność. 4.Szybka ocena i promocja. 5.Jednoznaczna, sformalizo- wana kontrola. 6.Specjalistyczna ścieżka ka- riery. 1.Zatrudnienie do emerytury. 2.Konsensualne podejmowa- nie decyzji. 3.Grupowa odpowiedzialność. 4.Brak pośpiechu w ocenianiu i przypisywaniu odpowie- dzialności. 5.Dorozumiana, nieformalna kontrola 6.Niespecjalistyczna ścieżka kariery Organizacje japońskie

17 William G. Ouchi Alfred M. Jaeger

18 Uwarunkowania struktury organizacyjnej Strategiczny wybór W organizacjach podejmowane są strategiczne decyzje, dotyczące ich struktury organizacyjnej. Zwrócił na to uwagę w szczególności Alfred D. Chandler, według którego struktura podąża za strategią (structure follows strategy).

19 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Alfred D. Chandler ( )

20 Uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Z koncepcji ograniczonej racjonalności (bounded rationali- ty) autorstwa amerykańskiego noblisty Herberta A. Simona ( ) wynika, że strategiczne wybory niekoniecznie są wyborami optymalnymi. Tym niemniej wybory / decyzje są istotne i konieczne, na co wskazuje koncepcja ekwifi- nalności. Ludwig von Bertalanffy ( ): In any closed system, the final state is unequivocally determined by the initial conditions: e.g. the motion in a planetary system where the positions of the planets at a time t are unequivocally determined by their positions at a time t°. This is not so in open systems. Here, the same final state may be reached from different initial conditions and in different ways. This is what is called equifinality.

21 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Herbert A. Simon

22 Uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat W konkretnym przypadku konieczny jest strate- giczny wybór pomiędzy: outsourcingiem insourcingiem Henry Ford: […] jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

23 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Model T Rok 1915

24 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Model T

25 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Henry Ford obok Modelu T w 1921 r.

26 Uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Izomorfizm instytucjonalny Paul J. DiMaggio, Walter W. Powell: […] organizacje stają się coraz bardziej homogeniczne (jednorodne / równokształtne) w obrębie pola organizacyj- nego (pole takie tworzą na przykład organizacje w branży samochodowej, banki, ministerstwa czy szpitale). […] Przez pole organizacyjne rozumiemy wszystkie te orga- nizacje, które tworzą ustalony obszar życia instytucjonal- nego: organizacje, które oferują podobne towary i usługi, ich najważniejszych dostawców, klientów i konsumentów oraz organy regulacyjne.

27 Projektowe uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Paul J. DiMaggio Walter W. Powell

28 Uwarunkowania struktury organizacyjnej dr hab. Jerzy Supernat Przyczyny (rodzaje) izomorfizmu: formalne i nieformalne naciski otoczenia: izo- morfizm przymusowy – coercive isomorphism naśladownictwo organizacyjne: izomorfizm na- śladowczy – mimetic isomorphism normatywne naciski na kierownictwo w trakcie jego profesjonalizacji: izomorfizm normatywny – normative isomorphism

29 Oddziaływanie różnych uwarunkowań sprawia, że struktura organizacyjna przyjmuje różne formy i jest dynamiczna. Nie należy jednak zapominać o tym, że struktura organizacyjna ma zawsze do spełnienia określony cel, a jest nim zapewnienie efektywności organizacji.

30 Myśl końcowa dr hab. Jerzy Supernat The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual. Vince Lombardi,


Pobierz ppt "Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Uwarunkowania struktury organizacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google