Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie osób dorosłych w perspektywie finansowej 2014-2020 5 kwietnia 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie osób dorosłych w perspektywie finansowej 2014-2020 5 kwietnia 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie osób dorosłych w perspektywie finansowej 2014-2020 5 kwietnia 2013r.

2 2 Pracujący i przedsiębiorcy Absolwenci Bezrobotni 75% pracodawców nie znajduje pracowników o potrzebnych im kompetencjach 68% pracowników nie szkoli się bo nie potrzebują tego w pracy 75% pracodawców nie znajduje pracowników o potrzebnych im kompetencjach 68% pracowników nie szkoli się bo nie potrzebują tego w pracy Wysokie bezrobocie Niska stopa zatrudnienia Problemy z wejściem na rynek pracy Wysokie bezrobocie Niska stopa zatrudnienia Problemy z wejściem na rynek pracy Wysokie bezrobocie Niska stopa zatrudnienia Niemożliwość zbadania Wysokie bezrobocie Niska stopa zatrudnienia Niemożliwość zbadania Niski poziom LLL 36 % dorosłych Polaków podnosiło kompetencje w ostatnich 12 m-cach 71% firm inwestuje w rozwój swoich pracowników Źródła kompetencji na rynku pracy

3 3 Pracujący i przedsiębiorcy Absolwenci 3. Zapotrzebowanie na kompetencje – zmodyfikowany BKL 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji KRK Proponowane rozwiązania problemów

4 4 System zapewniania jakości usług rozwojowych 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych 1a Kreowanie zapotrzebowania na rozwój wśród przedsiębiorców - świadomy klient 1b Działania edukacyjne dla strony podażowej rynku tj. instytu cji edukacyjnych 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR

5 5 Dlaczego potrzebujemy Systemu ? Aby: nauczyć przedsiębiorców bardziej świadomego korzystania z dostępnych usług rozwojowych, ograniczyć rolę strony podażowej rynku w stosunku do jej strony popytowej wprowadzić mechanizmy służące weryfikacji jakości prowadzonych usług poprzez stworzenie systemu oceny przenieść na stronę popytową decyzję o zamawianiu sprofilowanych usług odpowiadającym uświadomionym potrzebom w ramach wsparcia oferowanego ze środków publicznych podnieść jakość świadczonych usług poprzez wsparcie strony podażowej 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych

6 6 Cel Systemu – co nam to da Większa dostępność i poprawa jakości usług rozwojowych, co pozwoli na: Zwiększenie rynku usług rozwojowych w Polsce Edukacja rynku – strony popytowej i podażowej Zgromadzenie w jednym miejscu informacji o podmiotach funkcjonujących na rynku = łatwiej wybrać usługodawcę Wprowadzenie nawyku oceny usług rozwojowych System powszechnie znany, funkcjonujący po zakończeniu publicznego finansowania 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych

7 7 Jakość? Brak jednej, spójnej definicji jakości usług rozwojowych zadowolenie uczestnika proces zachodzący w sali szkoleniowej Jakość dziś stopień realizacji celów usługi rozwojowej Jakość docelowa Realizacja celów usługi zarówno na poziomie uczestników jak i organizacji Pracodawca – główny odbiorca usług i inicjator procesów kształcenia osób dorosłych

8 8 Klienci Systemu przedsiębiorcy i ich pracownicy osoby dorosłe pracujące organizacje zamawiające usługi rozwojowe podmioty świadczące usługi rozwojowe dysponenci środków publicznych

9 9 Założenia głównym odbiorcą powinni być pracodawcy - podstawowy motywator osób dorosłych do uczenia się działania świadomościowe skierowane do Klientów promocja bazy usług rozwojowych wśród Klientów działania PR mające na celu popularyzację wiedzy o metodach zamawiania usług rozwojowych stworzenie/ popularyzacja standardów typu Investors in people wyznaczających katalog niezbędnych cech do dobrego zarządzania zasobami ludzkimi opracowanie dobrych praktyk, podręczników, instrukcji np. jak zamówić usługę edukacyjną, elementy dobrej usługi 1a Kreowanie zapotrzebowania na rozwój wśród przedsiębiorców - świadomy klient

10 10 Założenia wspieranie innowacyjności w edukacji - transfer nowych narzędzi, metod prowadzenia szkoleń stosowanych zagranicą do Polski organizacja spotkań/szkoleń/doradztwa dla osób świadczących usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw podnoszenie kompetencji osób/podmiotów świadczących usługi rozwojowe z zakresu warsztatu trenerskiego oraz zakresów merytorycznych wymiana informacji o wydarzeniach w branży wymiana biblioteka materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków publicznych 1b Działania edukacyjne dla strony podażowej rynku tj. instytu cji edukacyjnych

11 11 Założenia (1) stworzenie i prowadzenie Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) zawierającego informacje nt. podmiotów świadczących usługi oraz ich oferty baza dostępna dla wszystkich podmiotów – każdy podmiot świadczący usługi może się wpisać do bazy baza będzie dawała dostęp do informacji o potencjale firm edukacyjnych oraz do oceny świadczonych przez te firmy usług dokonanej przez klientów baza będzie pozwalać na szybki i prosty wybór usług rozwojowych każda usługa będzie opisana językiem efektów usługi 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR

12 12 Założenia (2) Budujemy na: portalu www.inwestycjawkadry.pl – największej w Polsce bazie ofert szkoleniowychwww.inwestycjawkadry.pl 4 391 882/ 4 824 190 użytkowników z 595 miejscowości ½ użytkowników powraca Liczba aktualnych terminów szkoleń: 23 585/35 113 (w tym 78%/82% to oferta komercyjna) 1498/1459 aktualnych studiów (w tym 78%/74% to oferta komercyjna) 9 492/9801 zarejestrowanych instytucji szkoleniowych Ilość odsłon: 84 324 460/91 684 043 Liczba osób, które zgłosiły się na szkolenie/studia za pomocą bazy: 193 729/ 209 128 (w tym 55 %/57 % na szkolenia/studia komercyjne) 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR

13 13 Założenia (3) Wpis do Rejestru i zasady weryfikacji danych: wypełnienie Karty Podmiotu (KP) - dane niezbędne do założenia profilu podmiotu w RUR oraz informacja o spełnianiu kryteriów wpisu KARTA PODMIOTU_4 kwietnia 2013_na_www.docKARTA PODMIOTU_4 kwietnia 2013_na_www.doc kryteria do korzystania z EFS - deklaracja spełniania kryteriów dodatkowych akceptacja zgłoszenia wpis do Rejestru weryfikacja spełniania kryteriów – audyt na próbie podmiotów zawieszenie/usunięcie z rejestru 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR

14 14 Karta Usługi cykliczna aktualizacja informacji zawartych w Rejestrze wszystkie usługi, które mają być dofinansowane są zamieszczane w RUR zamieszczenie usługi = aktualizacja kryteriów podmiotowych usługa = ocena – uczestnika, klienta, prowadzącego, firmy świadczącej usługę 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR

15 15 Ocena usług (1) Osoby, które skorzystały z usługi rozwojowej świadczonej przez podmiot wpisany do bazy będą zobligowane do oceny jakości tej usługi przy użyciu ankiety dostępnej w bazie usług rozwojowych. Wyniki ankiet będą automatycznie przeliczane i będą generowały ocenę punktową danej usługi. Ocena punktowa będzie podstawą do ustalenia rankingu podmiotów świadczących dany typ usługi. 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR

16 16 Ocena usług (2) Baza będzie umożliwiać tworzenie własnych rankingów podmiotów, np. w danym województwie, z danego tematu, danego trenera. – np. Który z podmiotów wpisanych w bazie prowadzi najlepiej oceniane szkolenia z obszaru negocjacji w województwie X? Podmioty świadczące usługi negatywnie oceniane przez odbiorców, a finansowane ze środków publicznych podlegałyby dodatkowej kontroli. Kontrola taka mogłaby być podstawą do zakazu korzystania ze środków publicznych (usunięcie z Rejetru). 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR

17 17 Kwestie do ustalenia z Regionami Prowadzenie wsparcia bezpośredniego na rzecz managerów i właścicieli MSP – doradztwo, coaching, szkolenia – współpraca przy określaniu kryteriów, wspólne działania świadomościowe Nieprowadzenie wsparcia bezpośredniego dla instytucji edukacyjnych – podaży – komponent 1b Systemy regionalne podmiotowego finansowania? Organizacja systemu i finansowanie diagnoz dla przedsiębiorców i pracujących chcących podnosić swoje kompetencje – ośrodki IOB Wydzielone linie budżetowe na działania koordynowane z POWER 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych

18 18 Kwestie do ustalenia z regionami 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych Otwarte, zaprogramowane linie budżetowe, Akceptacja/promesa dofinansowania usług dla firm/pracujących Monitorowanie i kontrola usług wpisanych do RUR Uzależnienie dofinansowania usług od przeprowadzenia oceny usługi w RUR – podmiotowy system finansowania

19 19 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji

20 20 Założenia 1 Po stronie edukacji stworzone są warunki a nawet wymagania do współpracy z biznesem; Problem – biznes nie jest zainteresowany współpracą; Dlaczego? krótkofalowe myślenie firm nastawione na przetrwanie, brak świadomości korzyści z takiej współpracy, brak sprawdzonych modeli takiej współpracy. 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji

21 21 Założenia 2 - cele wypracowanie mechanizmów umożliwiających zabieranie przez przedsiębiorców głosu w dyskusji nt. kwalifikacji i kompetencji potrzebnych w danej branży, współtworzenie założeń oraz wywieranie wpływu na sposób kształcenia przyszłych pracowników poszczególnych sektorów i branż; wzrost świadomości przedsiębiorców nt. korzyści ze współpracy ze szkołami/uczelniami, będącymi kuźnią kadr; wzrost świadomości wśród przedstawicieli instytucji edukacyjnych nt. potrzeby współpracy z przedsiębiorcami, wzrost liczby podjętych przez przedsiębiorców działań o charakterze kooperacji ze szkołami - współtworzenie programów nauczania, praktyk, staży 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji

22 22 Założenia 3 - działania 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji Stworzenie sieci Sektorowych Rad Kompetencji akredytowanych przez Naczelną Radę Kompetencji Finansowanie projektów Rad – zachęta do zaangażowania Ogólnopolskie badania kapitału ludzkiego w Polsce, w tym efektywności systemu kształcenia, zapotrzebowania na kompetencje po stronie pracodawców z poszczególnych branż, monitoring rynku pracy Działania o charakterze informacyjno- promocyjnym wspomagające i uzupełniające proces tworzenia i działania Rad, zwiększające świadomość przedsiębiorstw nt. celu i sposobu działania wprowadzanego systemu, zachęcające do myślenia o kompetencjach pracowników w dłuższej perspektywie

23 23 Rady Kompetencji Na wzór angielskiego UKCES, Skład – przedstawiciele: sektora dużych przedsiębiorstw oraz MSP, związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców, edukacji formalnej i nieformalnej (w tym uczelni), instytucji państwowych. powołanie Naczelnej Rady Kompetencji zainspirowanie biznesu do utworzenia ok. 20 Sektorowych Rad Kompetencji. 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji

24 24 Zadania Rad Kompetencji 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji analiza (BKL) zapotrzebowania na kwalifikacje w danym sektorze: analiza dostępnych na rynku usług edukacyjnych analiza danych dotyczących liczby osób dysponujących odpowiednimi kompetencjami proponowanie działań zmniejszających niedopasowanie popytu i podaży proponowanie obszarów badawczych w ramach BKL analiza (BKL) zapotrzebowania na kwalifikacje w danym sektorze: analiza dostępnych na rynku usług edukacyjnych analiza danych dotyczących liczby osób dysponujących odpowiednimi kompetencjami proponowanie działań zmniejszających niedopasowanie popytu i podaży proponowanie obszarów badawczych w ramach BKL utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami odpowiedzialnymi za prawodawstwo regulujące system i jakość kształcenia oraz z praktyczną nauką zawodu (MEN, MNiSW, MPiPS, instytucja właściwa ds. KRK). Przedstawiciele Rad będą uczestniczyć w pracach nad przygotowywaniem podstaw programowych, opisywaniem kwalifikacji, tworzeniem programów nauczania; współpraca międzynarodowa w obszarze działalności Rad wnioskowanie o wpisanie kwalifikacji do KRK inicjowanie i realizacja projektów zachęcających przedsiębiorców z danego sektora do współpracy z edukacją opiniowanie w imieniu reprezentowanego sektora aktów prawnych dotyczących edukacji i rynku pracy

25 25 Analiza zapotrzebowania na kompetencje Kontynuacja po modyfikacji Bilansu Kapitału Ludzkiego, Gromadzenie danych dla sektorów/branż – vide Rady Kompetencji, Konieczność włączenia do badania bezrobotnych – aktualnie tylko PUP mogą badać, Zmniejszenie częstotliwości badań, Zmiana sposobu raportowania danych, Rozbudowa elementów prognostycznych i analiz porównawczych, Przygotowanie analiz ad hoc, Powiązanie z badaniami międzynarodowymi (eg. CEDEFOP) Zbieranie danych w ramach statystyki publicznej (GUS) 3. Zapotrzebowanie na kompetencje – zmodyfikowany BKL

26 BKL - popyt na kompetencje Wojew. 2 spec 3 sred 4 biur 5 uslu 7 rob-w 8 oper 9 rob-n Ogółem dolnośl.8,07,97,524,026,64,821,2100,0 kujaw.-pom.1,79,55,434,027,711,610,0100,0 lubelskie11,39,010,923,720,313,811,0100,0 lubuskie10,113,011,223,925,74,411,7100,0 łódzkie7,810,69,928,617,29,816,1100,0 małopolskie15,410,98,024,716,88,615,1100,0 mazowieckie10,912,911,423,420,56,614,2100,0 opolskie13,010,212,025,423,06,79,7100,0 podkarp.10,58,57,123,430,17,113,3100,0 podlaskie11,110,212,029,811,69,415,4100,0 pomorskie10,36,04,328,615,715,619,4100,0 śląskie8,913,67,938,614,23,013,7100,0 świętokrz.11,67,68,024,926,81,419,8100,0 warm.-maz.11,610,54,829,016,05,422,8100,0 wielkop.13,314,610,635,310,86,78,5100,0 zach-pom.8,517,18,321,816,98,917,8100,0 Ogółem10,511,18,627,919,47,514,9100,0 26

27 Wojew. 2 spec 3 sred 4 biur 5 uslu 7 rob-w 8 oper 9 rob-n Ogółem dolnośl.15,118,94,515,524,713,97,5100,0 kujaw.-pom.6,624,45,97,533,015,17,4100,0 lubelskie14,211,06,711,227,716,313,0100,0 lubuskie10,618,31,918,135,315,00,9100,0 łódzkie17,14,61,610,542,415,38,5100,0 małopolskie14,39,82,828,424,513,96,4100,0 mazowieckie31,08,96,317,727,54,64,1100,0 opolskie7,712,70,615,243,915,94,0100,0 podkarp.15,210,32,313,736,411,810,4100,0 podlaskie10,46,62,110,646,515,48,5100,0 pomorskie23,17,45,119,731,59,34,0100,0 śląskie16,812,63,220,130,110,86,4100,0 świętokrz.8,68,21,214,154,210,03,8100,0 warm.-maz.10,78,14,411,444,412,48,7100,0 wielkop.18,59,90,410,237,617,65,8100,0 zach-pom.9,416,83,89,939,411,98,8100,0 Ogółem17,811,23,616,232,711,96,5100,0 27 BKL – podaż kompetencji

28 28 BKL – bilans podaży i popytu Wojew. 2 spec 3 sred 4 biur 5 uslu 7 rob-w 8 oper 9 rob-n dolnośl.-7,1-11,13,08,52,0-9,113,7 kujaw.-pom.-5,0-14,9-0,526,5-5,3-3,42,6 lubelskie-2,9-1,94,212,5-7,5-2,5-2,1 lubuskie-0,5-5,39,45,8-9,6-10,610,8 łódzkie-9,36,08,318,1-25,2-5,57,6 małopolskie1,1 5,2-3,7-7,7-5,38,8 mazowieckie-20,04,15,15,7-6,92,110,1 opolskie5,3-2,511,410,3-20,9-9,25,7 podkarp.-4,7-1,84,89,8-6,4-4,62,9 podlaskie0,73,79,919,2-34,9-6,06,9 pomorskie-12,8-1,3-0,88,9-15,96,415,5 śląskie-7,81,04,718,5-15,8-7,87,3 świętokrz.3,0-0,66,810,9-27,3-8,715,9 warm.-maz.0,82,40,417,6-28,4-7,014,1 wielkop.-5,14,810,225,2-26,8-10,92,7 zach-pom.-0,90,34,511,9-22,5-3,19,0 Ogółem-7,4-0,25,011,7-13,3-4,48,5

29 2011 INTSAMDYSFIZKOGMATKOMTCHKIEARTBIUN KIER3,22,92,70,92,22,62,80,22,80,70,968 SPEC3,22,92,51,12,71,52,50,50,81,51342 SRED3,1 2,41,22,62,22,60,6111,5351 BIUR32,62,11,11,91,62,20,41,20,32120 USLU3,12,62,521,81,41,50,41,21,11626 ROBW2,32,2 2,41,41,20,71,510,70,3764 OPER2,42,32,92,51,31,20,61,90,50,2 330 ROBN2,22,12,42,71,110,21,20,80,50,1107 Ogółem2,82,52,41,91,81,5 110,90,82707 2010 DYSINTSAMFIZTCHKOGMATKIEKOMBIUARTN KIER2,73,53,31,50,82,72,22,92,61,70,954 SPEC2,53,1 1,10,72,71,61,42,81,51549 SRED2,63,23,11,50,82,421,32,61,80,8380 BIUR2,42,92,81,8121,61,11,81,10,7239 USLU2331,20,51,820,82,52,10,3332 ROBW2,13,12,41,70,41,81,41,11,81,1 484 OPER2,92,32,42,811,81,20,90,5 0,2358 ROBN2,12,32,6 1,71,61,40,90,80,20,799 Ogółem2,72,62,52,41,91,51,20,80,60,30,12495 29 BKL - popyt na kompetencje kluczowe

30 30 BKL – podaż kompetencji kluczowych 2011 INTDYSFIZSAMKOGKOMMATBIUKIETCHARTN KIER3,33,22,73,22,83,32,72,932,1219 SPEC3,33,12,833,13,22,42,72,61,72,3284 SRED3,22,92,82,92,52,92,5 2,42,11,8262 BIUR32,92,62,72,62,92,42,82,41,41,7278 USLU2,92,7 2,42,12,221,9 1,31,7569 ROBW2,7 2,62,21,81,51,71,21,52,31,3440 OPER2,82,92,82,421,91,81,21,82,41,2169 ROBN2,42,62,521,61,21,51,11,31,71,1330 Ogółem2,92,82,72,52,2 21,9 1,81,62351 2010 INTDYSFIZSAMKOGKOMMATBIUKIETCHARTN KIER3,33,22,63,22,932,332,91,6218 SPEC3,33,12,732,93,22,52,7 1,62,2279 SRED3,132,82,72,52,82,5 2,31,91,6311 BIUR3,12,92,62,82,52,92,32,82,41,51,7244 USLU2,92,72,52,42,1221,9 1,31,6535 ROBW2,52,72,62,11,71,41,71,21,52,21,2409 OPER2,83,12,82,21,91,8 1,21,72,51170 ROBN2,52,62,41,91,51,11,51,11,31,81,1280 Ogółem2,92,82,62,42,1 21,9 1,81,52245

31 2011 N prac. N lud BIUKIEFIZTCHKOMARTMATKOGDYSINTSAM KIER6819-2-0,2-1,8-1,9-0,5-1,3-0,1-0,6-0,5-0,1-0,3 SPEC342284-1,7-1,8-1,7-1,2-0,7-0,8-0,9-0,4-0,6-0,1 SRED351262-1,4-1,6-1,5-0,3-0,8-0,30,1-0,5-0,10,2 BIUR120278-0,8-1,2-1,5-0,7-1,4-0,8-0,7-0,80-0,1 USLU626569-0,9-0,7 -0,9-0,7-0,6 -0,3-0,20,2 ROBW764440-0,9-0,5-0,2-0,8 -0,6-0,5-0,4-0,5-0,40 OPER330169-1,3-0,3-0,5-1,3-0,6-0,70-0,4-0,1 ROBN107330-0,50,2-0,5-0,6-0,5 -0,2 0,1 Ogółem27072351-1,1-0,9-0,8 -0,7 -0,5-0,4 -0,10 2010 N prac. N lud BIUKIEFIZTCHKOMARTMATKOGDYSINTSAM KIER5418-1,30-1,1-0,8-0,4-1,1-0,1-0,2-0,50,20,1 SPEC549279-1,2-1,3-1,6-0,9-0,4-1,2-0,9-0,2-0,6-0,20,1 SRED380311-0,7-1,3-1,1-0,2-0,8-0,5-0,1-0,40,10,4 BIUR239244-0,7-1,6-1,4-0,4-1,4-0,3-0,7-0,9-0,10,2 USLU332535-0,8 -0,9-0,2-0,5-0,6-0,3-0,60,20 ROBW484409-0,60-0,5-0,6-0,5-0,3-0,1-0,6-0,20,5 OPER358170-0,9 -0,4-0,6-1,2-0,9-0,6-0,4 -0,20,3 ROBN99280-0,6-0,40,4-0,8-0,6-0,9-0,30,3 -0,20,5 Ogółem24952245-0,8 -0,3-0,8-0,4-0,1-0,400,4 31 BKL – bilans podaży i popytu (kompetencje kluczowe)

32 Dziękuję za uwagę Anna Świebocka anna_swiebocka@parp.gov.pl


Pobierz ppt "Kształcenie osób dorosłych w perspektywie finansowej 2014-2020 5 kwietnia 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google