Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie osób dorosłych w perspektywie finansowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie osób dorosłych w perspektywie finansowej"— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie osób dorosłych w perspektywie finansowej 2014-2020
5 kwietnia 2013r.

2 Źródła kompetencji na rynku pracy
75% pracodawców nie znajduje pracowników o potrzebnych im kompetencjach 68% pracowników nie szkoli się bo nie potrzebują tego w pracy Wysokie bezrobocie Niska stopa zatrudnienia Problemy z wejściem na rynek pracy Absolwenci Pracujący i przedsiębiorcy Niski poziom LLL 36 % dorosłych Polaków podnosiło kompetencje w ostatnich 12 m-cach 71% firm inwestuje w rozwój swoich pracowników Wysokie bezrobocie Niska stopa zatrudnienia Niemożliwość zbadania Bezrobotni

3 Proponowane rozwiązania problemów
2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych Pracujący i przedsiębiorcy Absolwenci 3. Zapotrzebowanie na kompetencje – zmodyfikowany BKL KRK

4 System zapewniania jakości usług rozwojowych
1a Kreowanie zapotrzebowania na rozwój wśród przedsiębiorców - świadomy klient 1b Działania edukacyjne dla strony podażowej rynku tj. instytucji edukacyjnych 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR

5 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych
Dlaczego potrzebujemy Systemu? Aby: nauczyć przedsiębiorców bardziej świadomego korzystania z dostępnych usług rozwojowych, ograniczyć rolę strony podażowej rynku w stosunku do jej strony popytowej wprowadzić mechanizmy służące weryfikacji jakości prowadzonych usług poprzez stworzenie systemu oceny przenieść na stronę popytową decyzję o zamawianiu sprofilowanych usług odpowiadającym uświadomionym potrzebom w ramach wsparcia oferowanego ze środków publicznych podnieść jakość świadczonych usług poprzez wsparcie strony podażowej

6 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych
Cel Systemu – co nam to da 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych Większa dostępność i poprawa jakości usług rozwojowych, co pozwoli na: Zwiększenie rynku usług rozwojowych w Polsce Edukacja rynku – strony popytowej i podażowej Zgromadzenie w jednym miejscu informacji o podmiotach funkcjonujących na rynku = łatwiej wybrać usługodawcę Wprowadzenie nawyku oceny usług rozwojowych System powszechnie znany, funkcjonujący po zakończeniu publicznego finansowania

7 Jakość dziś Jakość docelowa Jakość?
Brak jednej, spójnej definicji jakości usług rozwojowych zadowolenie uczestnika proces zachodzący w sali szkoleniowej Jakość dziś stopień realizacji celów usługi rozwojowej Jakość docelowa Pracodawca – główny odbiorca usług i inicjator procesów kształcenia osób dorosłych Realizacja celów usługi zarówno na poziomie uczestników jak i organizacji

8 Klienci Systemu przedsiębiorcy i ich pracownicy
osoby dorosłe pracujące organizacje zamawiające usługi rozwojowe podmioty świadczące usługi rozwojowe dysponenci środków publicznych

9 1a Kreowanie zapotrzebowania na rozwój wśród przedsiębiorców - świadomy klient
Założenia głównym odbiorcą powinni być pracodawcy - podstawowy motywator osób dorosłych do uczenia się działania świadomościowe skierowane do Klientów promocja bazy usług rozwojowych wśród Klientów działania PR mające na celu popularyzację wiedzy o metodach zamawiania usług rozwojowych stworzenie/ popularyzacja standardów typu Investors in people wyznaczających katalog niezbędnych cech do dobrego zarządzania zasobami ludzkimi opracowanie dobrych praktyk, podręczników, instrukcji np. jak zamówić usługę edukacyjną, elementy dobrej usługi

10 1b Działania edukacyjne dla strony podażowej rynku tj
1b Działania edukacyjne dla strony podażowej rynku tj. instytucji edukacyjnych Założenia wspieranie innowacyjności w edukacji - transfer nowych narzędzi, metod prowadzenia szkoleń stosowanych zagranicą do Polski organizacja spotkań/szkoleń/doradztwa dla osób świadczących usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw podnoszenie kompetencji osób/podmiotów świadczących usługi rozwojowe z zakresu warsztatu trenerskiego oraz zakresów merytorycznych wymiana informacji o wydarzeniach w branży wymiana biblioteka materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków publicznych

11 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR
Założenia (1) stworzenie i prowadzenie Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) zawierającego informacje nt. podmiotów świadczących usługi oraz ich oferty baza dostępna dla wszystkich podmiotów – każdy podmiot świadczący usługi może się wpisać do bazy baza będzie dawała dostęp do informacji o potencjale firm edukacyjnych oraz do oceny świadczonych przez te firmy usług dokonanej przez klientów baza będzie pozwalać na szybki i prosty wybór usług rozwojowych każda usługa będzie opisana językiem efektów usługi

12 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR
Założenia (2) Budujemy na: portalu – największej w Polsce bazie ofert szkoleniowych / użytkowników z 595 miejscowości ½ użytkowników powraca Liczba aktualnych terminów szkoleń: / (w tym 78%/82% to oferta komercyjna) 1498/1459 aktualnych studiów (w tym 78%/74% to oferta komercyjna) 9 492/9801 zarejestrowanych instytucji szkoleniowych Ilość odsłon: /91 684 043 Liczba osób, które zgłosiły się na szkolenie/studia za pomocą bazy: / (w tym 55 %/57 % na szkolenia/studia komercyjne)

13 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR
Założenia (3) Wpis do Rejestru i zasady weryfikacji danych: wypełnienie Karty Podmiotu (KP) - dane niezbędne do założenia profilu podmiotu w RUR oraz informacja o spełnianiu kryteriów wpisu KARTA PODMIOTU_4 kwietnia 2013_na_www.doc kryteria do korzystania z EFS - deklaracja spełniania kryteriów dodatkowych akceptacja zgłoszenia wpis do Rejestru weryfikacja spełniania kryteriów – audyt na próbie podmiotów zawieszenie/usunięcie z rejestru

14 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR
Karta Usługi 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR cykliczna aktualizacja informacji zawartych w Rejestrze wszystkie usługi, które mają być dofinansowane są zamieszczane w RUR zamieszczenie usługi = aktualizacja kryteriów podmiotowych usługa = ocena – uczestnika, klienta, prowadzącego, firmy świadczącej usługę

15 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR
Ocena usług (1) Osoby, które skorzystały z usługi rozwojowej świadczonej przez podmiot wpisany do bazy będą zobligowane do oceny jakości tej usługi przy użyciu ankiety dostępnej w bazie usług rozwojowych. Wyniki ankiet będą automatycznie przeliczane i będą generowały ocenę punktową danej usługi. Ocena punktowa będzie podstawą do ustalenia rankingu podmiotów świadczących dany typ usługi.

16 1c Rejestr podmiotów i usług rozwojowych – RUR
Ocena usług (2) Baza będzie umożliwiać tworzenie własnych rankingów podmiotów, np. w danym województwie, z danego tematu, danego trenera. – np. Który z podmiotów wpisanych w bazie prowadzi najlepiej oceniane szkolenia z obszaru negocjacji w województwie X? Podmioty świadczące usługi negatywnie oceniane przez odbiorców, a finansowane ze środków publicznych podlegałyby dodatkowej kontroli. Kontrola taka mogłaby być podstawą do zakazu korzystania ze środków publicznych (usunięcie z Rejetru).

17 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych
Kwestie do ustalenia z Regionami Prowadzenie wsparcia bezpośredniego na rzecz managerów i właścicieli MSP – doradztwo, coaching, szkolenia – współpraca przy określaniu kryteriów, wspólne działania świadomościowe Nieprowadzenie wsparcia bezpośredniego dla instytucji edukacyjnych – podaży – komponent 1b Systemy regionalne podmiotowego finansowania? Organizacja systemu i finansowanie diagnoz dla przedsiębiorców i pracujących chcących podnosić swoje kompetencje – ośrodki IOB Wydzielone linie budżetowe na działania koordynowane z POWER

18 1. System zapewniania jakości usług rozwojowych
Kwestie do ustalenia z regionami Otwarte, zaprogramowane linie budżetowe, Akceptacja/promesa dofinansowania usług dla firm/pracujących Monitorowanie i kontrola usług wpisanych do RUR Uzależnienie dofinansowania usług od przeprowadzenia oceny usługi w RUR – podmiotowy system finansowania

19 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji

20 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji
Założenia 1 Po stronie edukacji stworzone są warunki a nawet wymagania do współpracy z biznesem; Problem – biznes nie jest zainteresowany współpracą; Dlaczego? krótkofalowe myślenie firm nastawione na przetrwanie, brak świadomości korzyści z takiej współpracy, brak sprawdzonych modeli takiej współpracy.

21 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji
Założenia 2 - cele wypracowanie mechanizmów umożliwiających zabieranie przez przedsiębiorców głosu w dyskusji nt. kwalifikacji i kompetencji potrzebnych w danej branży, współtworzenie założeń oraz wywieranie wpływu na sposób kształcenia przyszłych pracowników poszczególnych sektorów i branż; wzrost świadomości przedsiębiorców nt. korzyści ze współpracy ze szkołami/uczelniami, będącymi kuźnią kadr; wzrost świadomości wśród przedstawicieli instytucji edukacyjnych nt. potrzeby współpracy z przedsiębiorcami, wzrost liczby podjętych przez przedsiębiorców działań o charakterze kooperacji ze szkołami - współtworzenie programów nauczania, praktyk, staży

22 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji
Założenia 3 - działania Stworzenie sieci Sektorowych Rad Kompetencji akredytowanych przez Naczelną Radę Kompetencji Finansowanie projektów Rad – zachęta do zaangażowania Ogólnopolskie badania kapitału ludzkiego w Polsce, w tym efektywności systemu kształcenia, zapotrzebowania na kompetencje po stronie pracodawców z poszczególnych branż, monitoring rynku pracy Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym wspomagające i uzupełniające proces tworzenia i działania Rad, zwiększające świadomość przedsiębiorstw nt. celu i sposobu działania wprowadzanego systemu, zachęcające do myślenia o kompetencjach pracowników w dłuższej perspektywie

23 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji
Na wzór angielskiego UKCES, Skład – przedstawiciele: sektora dużych przedsiębiorstw oraz MSP, związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców, edukacji formalnej i nieformalnej (w tym uczelni), instytucji państwowych. powołanie Naczelnej Rady Kompetencji zainspirowanie biznesu do utworzenia ok. 20 Sektorowych Rad Kompetencji.

24 2. Nawiązanie współpracy biznesu z edukacją – Rady Kompetencji
Zadania Rad Kompetencji analiza (BKL) zapotrzebowania na kwalifikacje w danym sektorze: analiza dostępnych na rynku usług edukacyjnych analiza danych dotyczących liczby osób dysponujących odpowiednimi kompetencjami proponowanie działań zmniejszających niedopasowanie popytu i podaży proponowanie obszarów badawczych w ramach BKL utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami odpowiedzialnymi za prawodawstwo regulujące system i jakość kształcenia oraz z praktyczną nauką zawodu (MEN, MNiSW, MPiPS, instytucja właściwa ds. KRK). Przedstawiciele Rad będą uczestniczyć w pracach nad przygotowywaniem podstaw programowych, opisywaniem kwalifikacji, tworzeniem programów nauczania; wnioskowanie o wpisanie kwalifikacji do KRK inicjowanie i realizacja projektów zachęcających przedsiębiorców z danego sektora do współpracy z edukacją opiniowanie w imieniu reprezentowanego sektora aktów prawnych dotyczących edukacji i rynku pracy współpraca międzynarodowa w obszarze działalności Rad

25 3. Zapotrzebowanie na kompetencje – zmodyfikowany BKL
Analiza zapotrzebowania na kompetencje Kontynuacja po modyfikacji Bilansu Kapitału Ludzkiego, Gromadzenie danych dla sektorów/branż – vide Rady Kompetencji, Konieczność włączenia do badania bezrobotnych – aktualnie tylko PUP mogą badać, Zmniejszenie częstotliwości badań, Zmiana sposobu raportowania danych, Rozbudowa elementów prognostycznych i analiz porównawczych, Przygotowanie analiz ad hoc, Powiązanie z badaniami międzynarodowymi (eg. CEDEFOP) Zbieranie danych w ramach statystyki publicznej (GUS)

26 BKL - popyt na kompetencje
Wojew. 2 spec 3 sred 4 biur 5 uslu 7 rob-w 8 oper 9 rob-n Ogółem dolnośl. 8,0 7,9 7,5 24,0 26,6 4,8 21,2 100,0 kujaw.-pom. 1,7 9,5 5,4 34,0 27,7 11,6 10,0 lubelskie 11,3 9,0 10,9 23,7 20,3 13,8 11,0 lubuskie 10,1 13,0 11,2 23,9 25,7 4,4 11,7 łódzkie 7,8 10,6 9,9 28,6 17,2 9,8 16,1 małopolskie 15,4 24,7 16,8 8,6 15,1 mazowieckie 12,9 11,4 23,4 20,5 6,6 14,2 opolskie 10,2 12,0 25,4 23,0 6,7 9,7 podkarp. 10,5 8,5 7,1 30,1 13,3 podlaskie 11,1 29,8 9,4 pomorskie 10,3 6,0 4,3 15,7 15,6 19,4 śląskie 8,9 13,6 38,6 3,0 13,7 świętokrz. 7,6 24,9 26,8 1,4 19,8 warm.-maz. 29,0 16,0 22,8 wielkop. 14,6 35,3 10,8 zach-pom. 17,1 8,3 21,8 16,9 17,8 27,9 14,9

27 BKL – podaż kompetencji
Wojew. 2 spec 3 sred 4 biur 5 uslu 7 rob-w 8 oper 9 rob-n Ogółem dolnośl. 15,1 18,9 4,5 15,5 24,7 13,9 7,5 100,0 kujaw.-pom. 6,6 24,4 5,9 33,0 7,4 lubelskie 14,2 11,0 6,7 11,2 27,7 16,3 13,0 lubuskie 10,6 18,3 1,9 18,1 35,3 15,0 0,9 łódzkie 17,1 4,6 1,6 10,5 42,4 15,3 8,5 małopolskie 14,3 9,8 2,8 28,4 24,5 6,4 mazowieckie 31,0 8,9 6,3 17,7 27,5 4,1 opolskie 7,7 12,7 0,6 15,2 43,9 15,9 4,0 podkarp. 10,3 2,3 13,7 36,4 11,8 10,4 podlaskie 2,1 46,5 15,4 pomorskie 23,1 5,1 19,7 31,5 9,3 śląskie 16,8 12,6 3,2 20,1 30,1 10,8 świętokrz. 8,6 8,2 1,2 14,1 54,2 10,0 3,8 warm.-maz. 10,7 8,1 4,4 11,4 44,4 12,4 8,7 wielkop. 18,5 9,9 0,4 10,2 37,6 17,6 5,8 zach-pom. 9,4 39,4 11,9 8,8 17,8 3,6 16,2 32,7 6,5

28 BKL – bilans podaży i popytu
Wojew. 2 spec 3 sred 4 biur 5 uslu 7 rob-w 8 oper 9 rob-n dolnośl. -7,1 -11,1 3,0 8,5 2,0 -9,1 13,7 kujaw.-pom. -5,0 -14,9 -0,5 26,5 -5,3 -3,4 2,6 lubelskie -2,9 -1,9 4,2 12,5 -7,5 -2,5 -2,1 lubuskie 9,4 5,8 -9,6 -10,6 10,8 łódzkie -9,3 6,0 8,3 18,1 -25,2 -5,5 7,6 małopolskie 1,1 5,2 -3,7 -7,7 8,8 mazowieckie -20,0 4,1 5,1 5,7 -6,9 2,1 10,1 opolskie 5,3 11,4 10,3 -20,9 -9,2 podkarp. -4,7 -1,8 4,8 9,8 -6,4 -4,6 2,9 podlaskie 0,7 3,7 9,9 19,2 -34,9 -6,0 6,9 pomorskie -12,8 -1,3 -0,8 8,9 -15,9 6,4 15,5 śląskie -7,8 1,0 4,7 18,5 -15,8 7,3 świętokrz. -0,6 6,8 10,9 -27,3 -8,7 15,9 warm.-maz. 0,8 2,4 0,4 17,6 -28,4 -7,0 14,1 wielkop. -5,1 10,2 25,2 -26,8 -10,9 2,7 zach-pom. -0,9 0,3 4,5 11,9 -22,5 -3,1 9,0 Ogółem -7,4 -0,2 5,0 11,7 -13,3 -4,4

29 BKL - popyt na kompetencje kluczowe
2011 INT SAM DYS FIZ KOG MAT KOM TCH KIE ART BIU N KIER 3,2 2,9 2,7 0,9 2,2 2,6 2,8 0,2 0,7 68 SPEC 2,5 1,1 1,5 0,5 0,8 1 342 SRED 3,1 2,4 1,2 0,6 351 BIUR 3 2,1 1,9 1,6 0,4 0,3 2 120 USLU 1,8 1,4 626 ROBW 2,3 764 OPER 1,3 330 ROBN 0,1 107 Ogółem 2707 2010 3,5 3,3 1,7 54 549 380 239 332 484 358 99 2495

30 BKL – podaż kompetencji kluczowych
2011 INT DYS FIZ SAM KOG KOM MAT BIU KIE TCH ART N KIER 3,3 3,2 2,7 2,8 2,9 3 2,1 2 19 SPEC 3,1 2,4 2,6 1,7 2,3 284 SRED 2,5 1,8 262 BIUR 1,4 278 USLU 2,2 1,9 1,3 569 ROBW 1,5 1,2 440 OPER 169 ROBN 1,6 1,1 330 Ogółem 2351 2010 18 279 311 244 535 409 1 170 280 2245

31 BKL – bilans podaży i popytu (kompetencje kluczowe)
2011 Nprac. Nlud BIU KIE FIZ TCH KOM ART MAT KOG DYS INT SAM KIER 68 19 -2 -0,2 -1,8 -1,9 -0,5 -1,3 -0,1 -0,6 -0,3 SPEC 342 284 -1,7 -1,2 -0,7 -0,8 -0,9 -0,4 SRED 351 262 -1 -1,4 -1,6 -1,5 0,1 0,2 BIUR 120 278 USLU 626 569 ROBW 764 440 OPER 330 169 ROBN 107 Ogółem 2707 2351 -1,1 2010 54 18 549 279 380 311 0,4 239 244 332 535 484 409 0,5 358 170 0,3 99 280 2495 2245

32 Dziękuję za uwagę Anna Świebocka


Pobierz ppt "Kształcenie osób dorosłych w perspektywie finansowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google