Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Grupa robocza dla celów tematycznych nr 4, 5, 6 i 7 oraz programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Grupa robocza dla celów tematycznych nr 4, 5, 6 i 7 oraz programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania."— Zapis prezentacji:

1 1 Grupa robocza dla celów tematycznych nr 4, 5, 6 i 7 oraz programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu oraz bezpieczeństwa energetycznego 13 marca 2013 r.

2 2 Umowa Partnerstwa Grupa robocza 1.Uchwała nr 1/2013 Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie powołania Grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata rekomendująca Ministrowi Rozwoju Regionalnego powołanie Grup roboczych dla wsparcia przygotowania programów operacyjnych finansowanych w ramach polityki spójności oraz koordynacji interwencji w ramach celów tematycznych. 2. Zarządzeniem nr 4 z 11 lutego 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego powołał ww. grupy robocze, w tym Grupę ds. wsparcia przygotowania programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego. Cel, rola i organizacja pracy Grupy roboczej

3 3 Umowa Partnerstwa Grupa robocza 3. Do zadań Grupy należy udział w pracach nad przygotowaniem programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego na lata oraz koordynacji następujących celów tematycznych: CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; CT 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; CT 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów; CT 7 Promowanie równoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Cel, rola i organizacja pracy Grupy roboczej

4 4 Umowa Partnerstwa Grupa robocza 4.Organizacja pracy: Grupa robocza działa w oparciu o zasady pracy podkreślające cele, do jakich Grupa została powołana oraz określające sposób funkcjonowania Grupy, w tym m.in. sprawy organizacyjne związane z przygotowywaniem kolejnych posiedzeń grupy oraz obiegiem dokumentów 5. Częstotliwość spotkań i zakres prac Grupy intencją jest, aby Grupa mogła spotykać się w miarę postępów prac nad programem (nie rzadziej niż co 6 tygodni); Grupa pełni rolę pomocniczą wobec MRR w zakresie zapewnienia spójności i koordynacji prac nad programem operacyjnym; Grupa stanowi forum debaty oraz wymiany opinii i stanowisk na temat poszczególnych kwestii związanych z programowaniem interwencji programowej oraz w odniesieniu do procesu programowania interwencji w ramach ww. czterech celów tematycznych Cel, rola i organizacja pracy Grupy roboczej

5 5 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Uwarunkowania formalno-prawne 1.Otoczenie formalno-prawne: a)poziom UE - (projekt) pakiet legislacyjny obejmujący (istotne z punktu widzenia celów tematycznych 4., 5., 6. oraz 7.): rozporządzenie ogólne obejmujące Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz rozporządzenia funduszowe (dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności); b)poziom krajowy – prace resortu rozwoju regionalnego nad projektem: zmian do istniejącej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uwzględniającej zagadnienia dot. programowania ); nowej ustawy dla perspektywy (regulującej kwestie o charakterze wdrożeniowym).

6 6 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Wymiar strategiczny 2.Wymiar strategiczny (podstawowe dokumenty odniesienia): Strategia Europa 2020 i Country Specific Recommendations (CSR); Krajowy Program Reform; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego; Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Strategia Rozwoju Transportu; Umowa Partnerstwa (UP) 3.Stanowiska, opinie, interpretacje KE: Position Paper (stanowisko negocjacyjne KE); bieżący nieformalny dialog z KE (w tym interpretacje, nadal wiele kwestii wymaga doprecyzowania i wyjaśnienia ze strony KE)

7 7 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Koncentracja tematyczna 4.Koncentracja tematyczna: a)cele tematyczne (CT): określają ogólne obszary tematyczne, w których interwencje mogą podejmować fundusze UE; dostępnych jest jedenaście CT, z czego cztery (tj. CT4, CT5, CT6 i CT7) stanowią przedmiot zainteresowania danej Grupy; źródłem finansowania wspomnianych czterech CT są Fundusz Spójności (FS) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), b)priorytety inwestycyjne (PI): stanowią uszczegółowienie CT; ograniczenia odnośnie do możliwości finansowania z FS (tj. nie wszystkie PI w obrębie wymienionych czterech CT mogą zostać wsparte z FS), brak takich ograniczeń dla EFRR Szczegółowe zestawienie tabelaryczne w wersji papierowej.

8 8 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Koncentracja tematyczna c)mechanizm ring-fencing: ogranicza swobodę odnośnie do wyboru CT, na które planuje się przeznaczyć fundusze UE; mechanizm działa na poziomie państwa, nie pojedynczych programów operacyjnych; zobowiązuje do przeznaczenia określonego minimalnego procenta alokacji na realizację CT (wybór PI w obrębie CT stanowi kompetencję pastwa); wymagania są zróżnicowane ze względu na region (wyższe wymagania dla regionów lepiej rozwiniętych); założenia UP wskazują, że wymóg ten będzie realizowany wyłącznie ze środków EFRR (ew. wykorzystanie na ten cel FS wiąże się z bardziej restrykcyjnymi wymaganiami);

9 9 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Koncentracja tematyczna w przypadku wspomnianych czterech CT, mechanizm ring-fencing znajduje zastosowanie wyłącznie w zakresie CT4; Polska została zatem zobowiązana do przeznaczenia na CT4 co najmniej 20% środków EFRR w przypadku Mazowsza (region lepiej rozwinięty) oraz 10% środków EFRR w przypadku pozostałych 15 województw (regiony słabiej rozwinięte); d)wyłączenia – projekty rozporządzeń UE, obok wskazania dopuszczalnych obszarów wsparcia, jednocześnie wprost wyłączają pewne obszary: likwidacja elektrowni jądrowych (EFRR, FS); redukcja emisji gazów cieplarnianych w instalacjach objętych dyrektywą 2003/87/WE (EFRR, FS) – oczekuje się na szczegółowe wyjaśnienia (interpretację) ze strony KE; wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych (EFRR); przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych zasad pomocy państwa (EFRR); budynków mieszkalnych (FS), ew. tylko w zakresie OZE oraz efektywności energetycznej (zgodnie z kompromisem PRES DK)

10 10 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Koordynacja 5)Koordynacja z innymi instrumentami: a)komplementarność – identyfikacja obszarów zbieżnych, w których interwencje podejmują inne instrumenty, podnosi efekt synergii; b)demarkacja – identyfikacja i delimitacja obszarów, w których interwencję podejmują inne instrumenty, służy uniknięciu podwójnego finansowania; odejście od demarkacji kwotowej na rzecz typu projektu, beneficjenta; c)koordynacja uwzględnia szeroki katalog instrumentów: fundusze UE w ramach Polityki Spójności – dotyczy krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych; fundusze UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – dotyczy programów przewidujących rozwój obszarów wiejskich oraz morskich i rybackich; inne instrumenty UE (ze szczególnym uwzględnieniem CEF w obszarze energetyki i transportu oraz LIFE w obszarze środowiska); instrumenty krajowe; środki EBI

11 11 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Wymiar terytorialny 6)Wymiar terytorialny: a)programowanie uwzględnia zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego, biorącego pod uwagę potrzeby i potencjały nie tylko w ujęciu tematycznym, ale też w ujęciu przestrzennym (geograficznym); b)w ramach programu należy wykazać, czy i w jaki sposób program realizuje potrzeby i potencjały obszarów strategicznej interwencji (OSI) indywidualnie zidentyfikowane w ramach danego programu oraz tych, które wynikają z KSRR; c)przewiduje się specjalne instrumenty realizacji wymiaru terytorialnego (np. ZIT, RKSL), niemniej mają one charakter szczególny, standardowe podejście przewiduje terytorialne oflagowanie;

12 12 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Wymiar terytorialny d)kategoryzacja regionów: po raz pierwszy w Polsce mamy do czynienia z dwoma rodzajami regionów, tj. lepiej rozwinięte (Mazowsze) oraz słabiej rozwinięte (pozostałe 15 województw); odrębne wymagania/rozwiązania w zależności od kategorii regionów, w przypadku Mazowsza są to maksymalny pułap alokacji oraz niższa stopa dofinansowania projektu (80%), bardziej restrykcyjne wymagania wynikają również z mechanizmu ring-fencing; obostrzenia dotyczące wielkości alokacji oraz wysokości stopy dofinansowania nie znajdują zastosowania, gdy interwencje podejmuje FS (ograniczenia dotyczą tylko funduszy strukturalnych)

13 13 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Warunkowość ex-ante 7.warunkowość ex-ante: a)określone przez KE warunki wstępne, których wypełnienie determinuje uruchomienie oraz wypłatę środków UE; b)mają charakter tematyczny (przypisane indywidualnie do CT) oraz ogólny (o ile właściwe, mające zastosowanie do wszystkich CT); c)w większości przypadków wprowadza wymóg implementacji określonego acqius communautaire; d)ich spełnienie podlega samoocenie przez państwo, której wyniki przedkładane są KE; e)ze względu na zróżnicowaną zawartość CT, badana jest adekwatność i proporcjonalność warunku do obszaru objętego interwencją; f)powinny zostać spełnione najpóźniej w momencie przedkładania KE UP, jeżeli nie są wypełnione państwo opracowuje plan działań na rzecz ich wypełnienia i stosowny przegląd dokonywany jest w roku 2017;

14 14 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Warunkowość ex-ante g)w przypadku omawianych CT mamy następujące warunki tematyczne: CT4 – określone wymogi wynikające z dyrektyw: 2004/8/WE dot. wysokosprawnej kogeneracji; 2006/32/WE dot. końcowego wykorzystania energii; 2009/28/WE dot. energii ze źródeł odnawialnych; 2010/31/UE dot. charakterystyki energetycznej budynków; CT5 – istnienie krajowych lub regionalnych ocen ryzyka na potrzeby zarządzania klęskami żywiołowymi, uwzględniających dostosowanie do zmian klimatu;

15 15 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Warunkowość ex-ante CT6: istnienie polityki w zakresie cen wody (przewidującej odpowiednie zachęty dla użytkowników, aby efektywnie korzystali z zasobów wodnych); istnienie odpowiedniego wkładu różnych użytkowników wody w zwrot kosztów za usługi wodne (w stopniu określonym w zatwierdzonych planach gospodarowania wodami w dorzeczu); promowanie ekonomicznie i środowiskowo zrównoważonych inwestycji w sektorze odpadów, w szczególności poprzez rozwój planów gospodarowania odpadami, zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz hierarchią postępowania z odpadami; CT7 – ramy strategiczne określające priorytety w zakresie transportu, w tym lista projektów drogowych i kolejowych (project pipeline) oraz opis działań na rzecz zapewnienia zdolności instytucjonalnych instytucji i beneficjentów do przygotowania i wdrażania project pipeline

16 16 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Pozostałe uwarunkowania 8.Aspekt finansowy: a)fundusz – interwencja w obszary objęte CT4, CT5, CT6 oraz CT7 możliwa jest ze środków FS oraz EFRR (FS interweniuje wyłącznie z poziomu krajowego i nie podlega restrykcjom wynikającym z kategoryzacji regionów); b)poziom dofinansowania ze środków UE uzależniony jest od: kategorii regionu (nie dotyczy FS); występowania pomocy publicznej; możliwości zapewnienia współfinansowania krajowego (w tym ograniczenia wynikające z dyscypliny finansów publicznych); formy finansowania (zwrotna/bezzwrotna); zapotrzebowania na środki (ograniczoność środków)

17 17 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Pozostałe uwarunkowania c)forma wsparcia – dopuszczalna bezzwrotna (bezpośrednia jako dotacja bądź pośrednia, np. umorzenie), zwrotna (o charakterze pożyczkowym, gwarancyjnym lub kapitałowym) bądź mieszana; forma zwrotna będzie mieć wpływ w szczególności na: architekturę osi priorytetowych (premia 10pp na poziomie stopy dofinansowania dla dedykowanej osi priorytetowej); przepływy finansowe (płatności w ściśle określonych transzach); system instytucjonalny (wybór pośredników finansowych, w tym ew. funduszu funduszy); wynika wprost z potrzeb rynku (analiza market failure). 8.Pomoc publiczna. 9.System instytucjonalny.

18 18 Umowa Partnerstwa Podstawowe uwarunkowania Harmonogram pracy 10.Harmonogram przygotowania programów operacyjnych: a)wymaga synchronizacji działań w zakresie Umowy Partnerstwa oraz kontraktów terytorialnych; b)koordynuje procedury właściwe dla przygotowania treści programu (wraz z konsultacjami społecznymi), strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA, wraz z konsultacjami społecznymi) oraz ewaluacji ex-ante (prowadzonej na całym etapie programowania); c)prace nad programem mają charakter sekwencyjny (będą wypracowywane kolejne wersje); d)przewiduje się, że do końca sierpnia 2013 r. zostaną przygotowane ostateczne projekty programów, a następnie poddane konsultacjom społecznym; e)równolegle prowadzona jest ewaluacja ex-ante, SEA oraz nieformalny dialog z Komisją Europejską; f)w grudniu 2013 r. planuje się przekazać programy operacyjne do zatwierdzenia przez Radę Ministrów (dotyczy programów krajowych, w przypadku programów regionalnych są to zarządy województw), a następnie oficjalnie przekazane do Komisji Europejskiej.

19 19 Umowa Partnerstwa Organizacja pracy 1.Harmonogram – zgodnie z ogólnymi wymaganiami. 2.Zaangażowane podmioty: a)Zespół zadaniowy (bezpośrednio zainteresowane resorty); b)Grupa robocza (szerokie i reprezentatywne grono interesariuszy); c)ewaluator ex-ante (zewnętrzny i niezależny ekspert wyłoniony w drodze przetargu, model partycypacyjny), wydający ocenę programu, która jest przedkładana KE; d)organy środowiskowe (tj. GDOŚ i GIS) oraz (wyłoniony w drodze przetargu) niezależny wykonawca prognozy oddziaływania na środowisko (SEA); wyniki wraz z programem są przedkładane KE; e)społeczeństwo (najszersze grono) na etapie konsultacji społecznych programu oraz dodatkowo w ramach konsultacji SEA; f)Komisja Europejska podejmująca (po zakończeniu negocjacji) ostateczną decyzję o zatwierdzeniu programu. Podstawowe założenia programu operacyjnego

20 20 Umowa Partnerstwa Podstawowe założenia programu 3.Zgodnie z założeniami UP, przedmiotowy program jest jednym z sześciu krajowych programów operacyjnych w ramach PS. 4.Podejmuje interwencję w zakresie czterech głównych celów tematycznych: CT4, CT5, CT6 i CT7 oraz dodatkowo w zakresie CT9 (w ograniczonym zakresie). 5.Realizuje wybrane priorytety inwestycyjne w obrębie wspomnianych CT (numeracja zgodnie ze wcześniejszym wykazem w części poświęconej koncentracji tematycznej): a)(w obrębie CT4) 4.1 – 4.5 oraz 4.7; b)(w obrębie CT5) 5.1 – 5.2 c)(w obrębie CT6) 6.1 – 6.6 d)(w obrębie CT7) 7.1 – 7.5 e)(w obrębie CT9) 9.1 (inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia) 6.Głównym źródłem finansowania będzie FS i w ograniczonym stopniu z EFRR (głównie w tych obszarach, które nie kwalifikują się do FS). Podstawowe założenia programu operacyjnego

21 21 Umowa Partnerstwa Podstawowe założenia programu 7.Architektura programu (układ osi priorytetowych): a)ze względu na potrzebę elastyczności w zarządzaniu alokacją, dążeniem będzie ograniczona liczba osi priorytetowych; b)przewiduje się, że osie priorytetowe będą monofunduszowe oraz rozważa się łączenie w jedną oś różnych CT (dotyczy głównie sektora transportu oraz środowiska); c)układ osi priorytetowych zostanie określony na późniejszym etapie, po rozstrzygnięciu co najmniej następujących kwestii: zakresu interwencji na Mazowszu (dotyczy EFRR); zakresu wykorzystania inżynierii finansowej (premia 10pp na poziomie stopy dofinansowania w ramach dedykowanej osi); systemu instytucjonalnego. 8.W sposób szczególny (dedykowana pula środków UE) będzie realizował wymiar miejski. Podstawowe założenia programu operacyjnego

22 22 Umowa Partnerstwa Przedmiot wsparcia W obrębie CT4 przewiduje się następujący zakres interwencji: a)produkcja i dystrybucja OZE; b)wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach oraz infrastrukturze użyteczności publicznej; c)inwestycje podnoszące efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach (w tym wysokosprawna kogeneracja) oraz infrastrukturze użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację, inwestycje w sieci ciepłownicze; d)wsparcie dla transportu miejskiego, miejskie oświetlenie; e)działania miękkie (np. kampanie informacyjne). Podstawowe założenia programu operacyjnego

23 23 Umowa Partnerstwa Przedmiot wsparcia W obrębie CT5 przewiduje się następujący zakres interwencji: a)inwestycje zmniejszające ryzyko powodzi i suszy, w tym zwiększenie możliwości naturalnego retencjonowania wody (przy poszanowaniu zrównoważonego planowania przestrzennego); b)rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń oraz wyposażenie służb ratowniczych; c)monitoring środowiska; d)działania miękkie (np. kampanie informacyjne). Podstawowe założenia programu operacyjnego

24 24 Umowa Partnerstwa Przedmiot wsparcia W obrębie CT6 (sektor środowiska) przewiduje się następujący zakres interwencji: a)inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej; b)inwestycje w obszarze gospodarki odpadami (uwzględniając hierarchię postępowania); c)wsparcie przedsiębiorstw w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i ochrony środowiska; d)ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz różnorodności biologicznej; e)wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów miejskich; f)działania miękkie (np. kampanie informacyjne). Podstawowe założenia programu operacyjnego

25 25 Umowa Partnerstwa Przedmiot wsparcia W obrębie CT6 (sektor kultury) wsparcie dla obiektów zabytkowych wpisanych na listę UNESCO oraz Listę Pomników Historii Prezydenta RP: Podstawowe założenia programu operacyjnego

26 26 Umowa Partnerstwa Przedmiot wsparcia W obrębie CT7 (sektor transportu) przewiduje się następujący zakres interwencji: a)wsparcie dla transportu kolejowego; b)wsparcie dla transportu drogowego (TEN-T i połączenia z siecią); c)wsparcie na rzecz podniesienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym (sieć TEN-T), nie przewiduje się inwestycji w rozwój infrastruktury portów lotniczych; d)wsparcie transportu morskiego, inwestycje na śródlądowych drogach wodnych oraz transport intermodalny; e)wsparcie działań w obszarze BRD oraz ITS Podstawowe założenia programu operacyjnego

27 27 Umowa Partnerstwa Podstawowe założenia programu operacyjnego Przedmiot wsparcia W obrębie CT7 (sektor energetyki) przewiduje się następujący zakres interwencji: a)budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz infrastruktury magazynowej gazu ziemnego; b)budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej; c)budowa/przebudowa terminali LNG

28 28 Umowa Partnerstwa Podstawowe założenia programu operacyjnego Przedmiot wsparcia W obrębie CT9 przewiduje się następujący zakres interwencji : a)wsparcie Państwowego Ratownictwa Medycznego (szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie ratownictwa medycznego); b)kompleksowe inwestycje w infrastrukturę i działanie lotniczych służb ratownictwa medycznego; c)inwestycje w ponadregionalną wysokospecjalistyczną infrastrukturę ochrony zdrowia w zakresie jednostek chorobowych mających najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia aktywności zawodowej

29 29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Grupa robocza dla celów tematycznych nr 4, 5, 6 i 7 oraz programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google