Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczanie tradycyjne a zdalne – dylematy współczesnej edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczanie tradycyjne a zdalne – dylematy współczesnej edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie tradycyjne a zdalne – dylematy współczesnej edukacji.

2 Pomysłem i natchnieniem do napisania pracy dyplomowej na temat nauczania zdalnego stały się studia i forma, w jakiej je realizowałam poprzez platformę PUW (Polski Uniwersytet Wirtualny) na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Wydaje się, iż praca ta może w pewnym sensie uzmysłowić niejednemu człowiekowi, że studiowanie w takiej formie jest doskonałym wyborem. Szczególnie jeśli dotyczy to osób zapracowanych, niepełnosprawnych, lub też chcących studiować na renomowanych, zagranicznych uczelniach, ale nie mających na to wystarczających oszczędności.

3 Głównym celem niniejszej pracy oprócz porównania nauczania tradycyjnego a zdalnego stało się ukazanie przydatności platform R5 Generation i Moodle w e-learningu . Pokazanie ich wad, zalet i stosowanych rozwiązań , ponieważ istotną rzeczą w kształceniu na odległość jest trafny wybór systemów zarządzania nauczaniem.

4 Obecny rozwój cywilizacji zmusza nas do zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia o edukacji. Do niedawna uczono tylko w sposób tradycyjny. Pojawiały się owszem kursy i szkolenia online ale nie były one aż tak popularne. Obecnie trend ten uległ zmianie coraz częściej spotyka się zastosowanie e-edukacji na różnych poziomach kształcenia.

5 Ważną cechą nauczania na odległość jest to, że możemy go wpleść w harmonogram życia codziennego bez uszczerbku dla pracy, rodziny i domu. Dzieje się to dzięki ogólnodostępnemu internetowi. Z poniższego schematu wyraźnie wynika tendencja wzrostowa, odnosząca się zarówno do komputerów osobistych, jak i do dostępu do sieci.

6 W literaturze przedmiotu powstało wiele definicji zdalnego nauczania, nie mniej jednak żadna z nich nie ma statusu jedynie słusznej i obowiązującej. Jak zatem jest definiowane nauczanie na odległość? Mirosław J. Kubiak ujmuje to w następujący sposób: „Nauczanie na odległość jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) są od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji - oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się - również współczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz wideo, komputerowe dane oraz materiały drukowane. Współczesne technologie umożliwiają również bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem a uczniem za pomocą audio- lub wideokonferencji, niezależnie od odległości, jaka ich dzieli”. M. J. Kubiak, Wirtualna edukacja, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000, s. 11

7 W przytoczonych w pracy definicjach jest wiele wspólnych elementów
W przytoczonych w pracy definicjach jest wiele wspólnych elementów . Należą do nich: istnienie instytucji nadzorującej oddzielenie nauczyciela i uczniów zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, wykorzystywane media/środki komunikacji, sposób synchronicznego lub asynchronicznego komunikowania się, komputerowe, telekomunikacyjne i technologiczne wsparcie. Zdalne nauczanie obejmuje w tej chwili głównie cztery formy nauki .Są to: - prezentacje, - instruktaże, - symulacje, - testy. Jakie usługi internetowe są do tego wykorzystywane? WWW Pokoje dyskusyjne Przeglądarki internetowe Fora dyskusyjne Portale edukacyjne

8 Powodzenie nauczania na odległośc zależy od:
Zarówno celem nauczania tradycyjnego jak i zdalnego jest zdobycie nowej i utrwalenie posiadanej wiedzy. Powodzenie nauczania na odległośc zależy od: silnej motywacji, Pozytywnego nastawienia do nauki, wiary w siebie i we własny sukces, umiejętność współpracy i komunikacji z innymi uczniami, umiejętność korzystania z komputera.

9 Zalety nauczania na odległość Zdalne nauczanie znajduje coraz szersze zastosowanie i dzieje się tak z pewnością dzięki szerokiemu i nieograniczonemu dostępowi do Internetu minimalizacja kosztów , oszczędność czasu i pieniędzy w związku z brakiem konieczności dojazdów do ośrodków edukacyjnych lub wynajmowania kwater, swobodny dostęp do informacji, umożliwienie kształcenia osobom niepełnosprawnym, nowoczesna, na wysokim poziomie merytorycznym wiedza,

10 Wady zdalnego nauczania
ograniczony bezpośredni kontakt uczącego się z prowadzącym, ograniczoną możliwość weryfikacji samodzielności pracy uczącego się, brak możliwości sprawdzenia systematyczności pracy, ograniczoną możliwość kształcenia umiejętności praktycznych, wysokie koszty uruchomienia systemu kształcenia na odległość, konieczność dużej samokontroli u użytkowników

11 W jaki sposób są realizowane kursy na odległość?
Materiały do samokształcenia muszą być starannie przygotowane, tak aby ich zrozumienie i przyswojenie nie sprawiało trudności. Opracowane są na ogół w formie tekstowej, niekiedy zostają wzbogacone o prezentacje multimedialne, animacje i dźwięk. Podzielone są zazwyczaj na moduły tematyczne, w których znajdują się pewne partie materiałów do opanowania. W każdym module istnieją również zadania do wykonania. Rozwiązane zadania wysyła się prowadzącemu do sprawdzenia i ocenienia w określonym czasie. Podczas procesu kształcenia uczący ma stały dostęp np. do forum klasowego.

12 Rola nauczyciela Nauczyciel pełni rolę konsultanta, który odpowiada za nadzorowanie nauk. Musi on mobilizować uczących się i zachęcać do analiz. Dostarcza materiałów potrzebnych do nauki oraz musi być pomocny w wyjaśnianiu pewnych niejasności. Za każdym razem ponosi ogromna odpowiedzialność za ucznia oraz to, czy osiąga on zakładane standardy edukacyjne.

13 Systemy zarządzania Do najważniejszych systemów, które odpowiadają za zarządzanie całym procesem kształcenia przez sieć zalicza się: LMS – ang. Learning Management Systems; System Zarządzania Nauczaniem/ Szkoleniami,zorientowany na ludzi LCMS - ang. Learning Content Management System; System Zarządzania Zawartością Szkoleniową, zorientowany na wiedzę VLE – ang. Virtual Learning Environments; Wirtualne Środowisko Nauczania, zorientowany na komunikację

14 LMS System ten odpowiada za stworzenie platformy informatycznej, zarządzanie oraz prowadzenie zajęć. System ten powinien umożliwiać sprawne administrowanie, w tym poprawną rejestrację i logowanie do profili, przydzielania nauczycieli oraz treści nauczania. LMS musi być kompatybilny z różnymi programami, musi też posiadać prosty i intuicyjny interfejs. Istotnym wyróżnikiem systemu LMS jest też możliwość oceniania i kontrolowania postępów dokonywanych przez uczniów.

15 system zarządzania treściami nauczania.
LCMS system zarządzania treściami nauczania. LCMS jest systemem modułowym, w związku z czym każdy moduł można podzielić na mniejsze części. Na każdy taki obiekt składają się trzy komponenty: cel kształcenia treść kształcenia formy oceniania

16 VLE Zawiera wszystkie bądź tylko niektóre z następujących elementów:
program nauczania, informacje administracyjne takie, jak: dane kontaktowe, rejestrację itp., tablicę ogłoszeń z aktualnymi informacjami narzędzia umożliwiające dokonanie samooceny przez ucznia (np. testy, quizy), formalne sposoby oceny (np. egzaminy, możliwość złożenia eseju lub prezentacji), wsparcie komunikacji między wykładowcami a uczniami (najczęściej wykorzystywane narzędzia to , czat, blog, forum), zarządzanie prawami dostępu dla wykładowców, uczniów, asystentów, personelu pomocniczego,

17 PLATFORMY EDUKACYJNE Skuteczne nauczanie za pośrednictwem Internetu wymaga zastosowania wirtualnych platform edukacyjnych.

18 Moodle jest darmowym systemem zarządzania nauczaniem.
Może być wykorzystana zarówno do prowadzenia kursów online, jak i do uzupełnienia zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny. Jej ogromną zaletą jest wielofunkcyjność, wielojęzyczność interfejsu oraz prostota obsługi.

19 MOODLE Charakteryzowana platforma jest strukturą czterostopniową.
Na czele serwisu stoi administrator, mający prawo tworzenia kursów i ich kategorii, sprawowania nad nimi kontroli, Drugą grupę stanowią instruktorzy/prowadzący. Do ich zadań należy tworzenie kursów, Następną kategorię tworzą nauczyciele. Mogą oni opracowywać własne kursy oraz wprowadzać do nich nowe treści. Na dole hierarchii znajdują się uczestnicy zajęć, o ile uzyskali zgodę na uczestnictwo w szkoleniu.

20 Moodle można scharakteryzować pod kątem materiałów statycznych i dynamicznych/interaktywnych.
Do pierwszej grupy zaliczają się: strony tekstowe, strony internetowe, odnośniki do materiałów znajdujących się na platformie i poza nią, widok katalogu strony, etykiety do wyświetlania obrazów i tekstów,pliki multimedialne. Na drugą grupę składają się: Zadania, głosowanie (pojedyncze pytanie), dziennik (tekst online), lekcja, quiz, ankieta. Dodatkowo w Moodle istnieje możliwość dodania elementów interaktywnych sprzyjających komunikacji między słuchaczami. czaty, fora dyskusyjne, słowniki pojęć, warsztaty, strony wiki.

21 Przykładowa strona główna kursu

22 Nauczyciel tworzący nowy kurs na platformie Moodle musi się zastanowić nad kilkoma kwestiami. Chodzi głównie o odpowiedzi na takie pytanie, jak: do kogo ma być skierowany kurs? jaki ma być jego cel? jaką formę komunikacji wybierze autor kursu?

23 R5 GENERATION Struktura kursu na platformie jest ściśle określona i zawiera następujące elementy: ogólne informacje o przedmiocie , zasady pracy podczas kursu , - harmonogram kursu, - podręcznik w plikach pdf (taki sam jest na CD), - zadania, testy, quizy, polecenia do dyskusji na forum Zajęcia odbywają się pod opieką i nadzorem prowadzącego.To ich obowiązkiem jest „ocenianie zadań wykonanych przez studentów, zadawanie poleceń na forum dyskusyjnym, ocenianie wypowiedzi i podsumowywanie dyskusji. Studenci są zobowiązani do indywidualnego wykonywania zadań przypisanych do poszczególnych modułów. Muszą też brać udział w projektach grupowych. Dodatkowym obowiązkiem uczestnika jest rozwiązywanie testów i quizów. Stanowią one podstawę do wystawiania oceny

24

25 Obydwie platformy są przykładem systemu LMS, czyli systemu wspomagającego zarządzanie nauczaniem na odległość. Z danych statystycznych wynika jednak, że w Polsce większą popularnością cieszy się platforma Moodle .

26 Wyjątkowo duże zainteresowanie platformą Moodle w porównaniu z pozostałymi rozwiązaniami, wynika najprawdopodobniej z faktu, iż jest to oprogramowanie typu Open Source. Może być zatem udostępniane bezpłatnie, aczkolwiek istnieją też jego płatne i komercyjne wersje. Zainteresowani mogą zatem pobrać standardowe pakiety Moodle bez konieczności uiszczania opłat.

27 Zasadnicze różnice między platformami
R5 jest platformą komercyjną, całkowicie płatną. Uwaga ta dotyczy jednak osób odpowiadających za tworzenie kursów i nauczanie na odległość. Dostęp do platformy dla uczniów jest dostępem bezpłatnym. Istotna różnica pomiędzy wspomnianymi platformami odnosi się też do systemu pomocy on-line. Zapoznanie z platformą edukacyjną wymaga nieco czasu, szczególnie dla niewprawionych użytkowników. Z tego też względu zarówno Moodle, jak i R5 Generation posiadają moduł pomocy. Kolejną ważną kwestią jest dostęp uprawnionych użytkowników do platformy. Chodzi przede wszystkim o zastosowane środki bezpieczeństwa dotyczące m.in. poprawności wprowadzanych danych czy też ochrony danych osobowych użytkowników. Należy przy tym podkreślić, że użytkownicy mają tylko taki dostęp do platformy, na jaki zezwolił im administrator.

28 Dla użytkowników platform e-learningowych ważną kwestią jest również łatwość ich obsługi. W przypadku analizowanych platform nie ma z tym większego problemu. Interfejsy są intuicyjne, a obsługa na tyle prosta, że nie sprawia trudności ani uczniom/studentom, ani też prowadzącym zajęcia. Co więcej, z platform mogą z powodzeniem korzystać osoby nie posiadające wiedzy informatycznej.

29 Omawiane platformy są do siebie stosunkowo podobne, nie mniej jednak posiadają kilka istotnych różnic. Najistotniejszą z nich – z punktu widzenia użytkownika – jest konieczność uiszczania opłat za korzystanie z platformy R5 bądź też możliwość wyboru darmowej platformy Moodle. De facto ich zastosowanie jest zatem uzależnione od możliwości finansowych administratora/użytkownika.

30 Podsumowanie Rozstrzygając zatem dylemat postawiony w temacie niniejszej pracy, trzeba stwierdzić, że pomimo dużych zalet e-learningu, w Polsce jeszcze przez długi czas będzie królowało nauczanie tradycyjne. Trzeba podkreślić, że zastosowanie nowych technologii informatycznych zdecydowanie podnosi jakość procesu dydaktycznego.

31 Porównując platformy R5 Generation oraz Moodle można stwierdzić, że obie realizują zadania stawiane systemom LMS. Obie też są funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Mają dość szeroko rozbudowaną pomoc online. Cechują je również liczne narzędzia odpowiadające za komunikację, dostarczanie materiałów, bezpieczeństwo oraz zarządzanie kursem. Niewątpliwie różnicą tych dwóch platform jest to, że R5 Generation jest systemem płatnym a co za tym stoi : nie wszystkie instytucje stać na to by z niej korzystać. Dlatego dość często wybierana jest platforma Moodle, która w zasadzie jest systemem darmowym. Jednakże wydaje się, że względy finansowe nie powinny decydować o wyborze narzędzia pracy.

32 opracowała Katarzyna Trajdos DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Nauczanie tradycyjne a zdalne – dylematy współczesnej edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google