Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 15 - 16 października 2007 Grzegorz Chmaj, VSoft SA STP – kluczowym aspektem projektu SEPA Do ś wiadczenia z implementacji platformy rozliczeniowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 15 - 16 października 2007 Grzegorz Chmaj, VSoft SA STP – kluczowym aspektem projektu SEPA Do ś wiadczenia z implementacji platformy rozliczeniowej."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 15 - 16 października 2007 Grzegorz Chmaj, VSoft SA STP – kluczowym aspektem projektu SEPA Do ś wiadczenia z implementacji platformy rozliczeniowej VSoft PROMISE PAYMENTS

2 Warszawa 2007www.vsoft.pl VS OFT – F AKTY Producent i dostawca oprogramowania dla bran ż y bankowo ś ci i ubezpiecze ń Funkcjonuj ą cy na rynku nieprzerwanie od roku 1996 Zatrudniaj ą cy ponad 150 specjalistów IT w dwóch o ś rodkach (Warszawa, Kraków) Rozwi ą zania, które efektywnie wspieraj ą i automatyzuj ą szereg procesów operacyjnych i strategicznych Pozycj ę firmy wzmacniaj ą ś wiadome partnerstwa technologiczne (MS, IBM) i merytoryczne (eBaoTech, InfoVista)

3 Warszawa 2007www.vsoft.pl VS OFT – R OZWI Ą ZANIA DLA BANKOWO Ś CI Do ś wiadczenie w przetwarzaniu p ł atno ś ci masowych Obs ł uga czeków w obrocie dewizowym Ocena i klasyfikacja ryzyka kredytowego Modelowanie i zarz ą dzanie ryzykiem kredytowym Obs ł uga rozlicze ń publiczno – prawnych Sprawozdawczo ść ustawowa i bran ż owa

4 Warszawa 2007www.vsoft.pl VS OFT – K LUCZOWI KLIENCI PZU SA PKO Bank Polski SA GETIN Bank SA Inteligo SA BPH SA BIK SA BPS SA CITI Handlowy SA MBR SA …

5 Warszawa 2007www.vsoft.pl P LAN PREZENTACJI PROMISE PAYMENTS –Pocz ą tki –Etapy rozwoju –Standaryzacja –Wska ź nik STP Centralizacja baz typu directory –Koncepcja –Architektura –Zalety –Stymulatory Podsumowanie

6 Warszawa 2007www.vsoft.pl PROMISE P AYMENTS - P OCZ Ą TKI Obs ł uga polece ń otrzymywanych adresowanych do banku w ł asnego i innego banku krajowego Manualne rozliczenia polece ń p ł atniczych w oddzia ł ach banku w ł asnego Brak integracji z systemem transakcyjno - ksi ę gowym banku Brak mechanizmu rozlicze ń polece ń wysy ł anych Brak obs ł ugi polece ń do innych banków zagranicznych Centrala Oddzia ł

7 Warszawa 2007www.vsoft.pl PROMISE P AYMENTS – E TAPY ROZWOJU Automatyzacja obs ł ugi zlece ń adresowanych do innych banków krajowych Integracja z systemem transakcyjno ksi ę gowym banku Obs ł uga p ł atno ś ci wysy ł anych Obs ł uga zlece ń otrzymywanych kierowanych do innych banków zagranicznych – po ś rednictwo Implementacja standardu numeru IBAN

8 Warszawa 2007www.vsoft.pl PROMISE P AYMENTS – E TAPY ROZWOJU Obs ł uga instrukcji p ł atniczych przesy ł anych w systemach rozliczeniowych w Euro Implementacja automatycznej obs ł ugi kodów ABA, analogicznie jak kodów BIC Implementacja mechanizmów obs ł ugi instrukcji p ł atniczej SEPA Credit Transfer

9 Warszawa 2007www.vsoft.pl PROMISE P AYMENTS – S TANDARYZACJA Standard SWIFT w nast ę puj ą cych obszarach biznesowych –Customer Payments & Cheques –Financial Institution Transfers –Collection & Cash Letters ISO 13616 w zakresie numeru IBAN Obszar Payments Clearing and Settlement standardu UNIFI ISO 20022

10 Warszawa 2007www.vsoft.pl PROMISE PAYMENTS i WSKA Ź NIK STP Niekompletne dane klienta co do numeru IBAN lub BIC Statystyki NBP (chod ź cz ęść statystyk jest wyznaczana automatycznie np. poni ż ej kwoty progowej, przekazywane w ramach po ś rednictwa, czy rozliczenia z rachunkami nierezydentów) Kwoty progowe wynikaj ą ce z przepisów wewn ę trznych banku Negocjacje kursów Przepisy prawne P ł atno ś ci na rzecz Urz ę du Skarbowego P ł atno ś ci na rzecz Zak ł adu Ubezpiecze ń Spo ł ecznych

11 Warszawa 2007www.vsoft.pl CENTRALIZACJA BAZ TYPU DIRECTORY Zast ą pienie dotychczasowych bankowych baz typu directory jednym, centralnym repozytorium kana ł ów p ł atniczych umiejscowionym w instytucji trzeciej Definiowanie online, przez instytucje finansowe, preferencji co do kana ł u p ł atniczego z punktu widzenie kosztów: –próg kwoty p ł atno ś ci –waluta p ł atno ś ci –kraj banku beneficjenta –klauzula kosztowa (BEN, SHA, OUR, …) –czas realizacji zlecenia Dost ę p mniejszych instytucji finansowych do ź ród ł a danych o kana ł ach p ł atniczych Pomini ę cie dystrybucji baz do instytucji lokalnych

12 Warszawa 2007www.vsoft.pl KONCEPCYJNA ARCHITEKTU RA

13 Warszawa 2007www.vsoft.pl ZALETY Redukcja czasu zwi ą zanego z obs ł ug ą lokalnego repozytorium Redukcja kosztów dost ę pu do danych Szerszy dost ę p do drogich ź róde ł danych o kana ł ach p ł atniczych Jedno rzetelne, scentralizowane repozytorium wyznaczania kana ł u p ł atniczego

14 Warszawa 2007www.vsoft.pl Badania zostały przeprowadzone z udziałem 102 z 500 większych banków strefy euro, Wielkiej Brytanii i Szwecji na zlecenie firmy LogicaCMG. Ź RÓD Ł O POMYS Ł U Podstaw ą pomys ł u by ł y nast ę puj ą ce wska ź niki: –35% badanych banków spodziewa si ę trudno ś ci w prawid ł owym adresowaniu p ł atno ś ci w ramach SEPA –Zaledwie 38 % ankietowanych banków u ż ywa lub publicznie udost ę pnia informacji odno ś nie adresowania p ł atno ś ci –(62%) ankietowanych u ż ywa bezpo ś redniego po łą czenia z innymi bankami Kto powinien by ć odpowiedzialny za gromadzeni e i udost ę pnianie danych o kana ł ach p ł atniczych : –EPC (European Payments Council) – 30% –NCB (National Central Bank) – 17% –SWIFT – 19%

15 Warszawa 2007www.vsoft.pl P ODSUMOWANIE Wieloletnie do ś wiadczenie poparte wdro ż onymi systemami i uzyskanymi rekomendacjami klientów Systemy oparte o konkretne potrzeby instytucji finansowych Ci ą g ł a wspó ł praca z bankami daj ą ca mo ż liwo ść obserwacji przysz ł o ś ciowych trendów w obszarze bankowo ś ci i dostosowywania systemów do tych ż e potrzeb Dostosowywanie systemów do najnowszych standardów sektora bankowego

16 Warszawa, 15 - 16 października 2007 STP – kluczowym aspektem projektu SEPA Dzi ę kujemy za uwag ę


Pobierz ppt "Warszawa, 15 - 16 października 2007 Grzegorz Chmaj, VSoft SA STP – kluczowym aspektem projektu SEPA Do ś wiadczenia z implementacji platformy rozliczeniowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google