Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryzys globalny - cz. III (zagrożenie i szansa) Dalsze schładzanie światowej gospodarki albo ekohumanistyczne jej uprzemysławianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryzys globalny - cz. III (zagrożenie i szansa) Dalsze schładzanie światowej gospodarki albo ekohumanistyczne jej uprzemysławianie."— Zapis prezentacji:

1 Kryzys globalny - cz. III (zagrożenie i szansa) Dalsze schładzanie światowej gospodarki albo ekohumanistyczne jej uprzemysławianie

2 Lesław Michnowski Wieloletni (1993-2011) członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com

3 EKOHUMANIZM: partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego/win-win – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ. ================================== Apel Warszawski - O ekorozwój http://www.kte.psl.pl/apelw.htm http://www.kte.psl.pl/apelw.htm

4 Informacja wstępna

5 Główny, do Rio+20 adresowany, wniosek Forum Społeczeństwo Informacyjne Trwałego Rozwoju (FSITR) – aby utworzyć Radę Trwałego Rozwoju - zawarty w Liście do Prezydenta RP, został umieszczony przez ONZ w projekcie dokumentu końcowego tej ONZ- owskiej Konferencji na rzecz Trwałego Rozwoju (światowej społeczności, 20-22 czerwca 20112 r.) THE FUTURE WE WANT: http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/370The%20F uture%20We%20Want%2010Jan%20clean.pdf

6 W Liście do Prezydenta RP zaproponowano: W ramach ONZ powinna zostać powołana - na wzór Rady Bezpieczeństwa - Rada Trwałego Rozwoju. Przy tej Radzie powinno zostać utworzone Światowe Centrum Strategii Trwałego Rozwoju, wspomagane przez Centrum Globalnego Monitoringu Dynamicznego (w tym prognozowania ostrzegawczego). Patrz: http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKOWANIA.pdf, a także: PRZYSZŁOŚĆ ŚWIAT-EUROPA-POLSKA, Biuletyn Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 2/2011 http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKOWANIA.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKOWANIA.pdf

7 W tekście THE FUTURE WE WANT: 5. (…) We (…) resolve to strengthen the institutional framework for sustainable development (…) achieve greater integration among the three pillars of sustainable development – the economic, the social and the environmental. 49 alt. We resolve to transform the CSD into a Sustainable Development Council that will serve as the authoritative, high-level body for consideration of matters relating to the integration of the three dimensions of sustainable development.

8 Dla przezwyciężenia globalnego kryzysu istnieje potrzeba, aby polska delegacja państwowa na Rio+20 opowiedziała się zarówno za przyjęciem ww zapisu (p. 49 alt), jak również jego uzupełnieniem o pozostałą część wniosku FSITR: Przy tej Radzie powinno zostać utworzone Światowe Centrum Strategii Trwałego Rozwoju, wspomagane przez Centrum Globalnego Monitoringu Dynamicznego (w tym prognozowania ostrzegawczego).

9 Wprowadzenie

10 Wspomagające ekologiczny holokaust schładzanie światowej gospodarki albo bezrefleksyjne, inflacyjne stymulowanie wzrostu gospodarczego to patologiczne sposoby przezwyciężania globalnego kryzysu

11 Błędna diagnoza obecnego kryzysu zagraża globalną katastrofą w wyniku niewłaściwego dostosowania światowej społeczności (ŚS) do życia w Stanie Zmian i Ryzyka (SZiR) i przy innych nowych uwarunkowaniach życia ludzi i przyrody.

12 Stan Zmian i Ryzyka (SZiR) - tak szybko zachodzące zmiany w uwarunkowaniach życia (m.in. w dostępności zasobów), oraz tak znaczna strukturalna bezwładność, iż dla eliminowania negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji/dezaktualizacji (dotychczasowych form życia, niezgodnych z nowymi jego uwarunkowaniami) istnieje konieczność działań wyprzedzających a zarazem występuje znaczne ryzyko błędów prognostyczno-adaptacyjnych

13 Inne nowe uwarunkowania życia człowieka: (1) bezwzględne degradowanie (życiodajnego) środowiska przyrodniczego; (2) bardziej szybkie wyczerpywanie aktualnie dostępnych źródeł zasobów naturalnych, w tym energii, aniżeli zapewnianie dostępu do nowych lub alternatywnych ich źródeł.

14 Dwa sposoby dostosowywania światowej społeczności do życia w tych nowych warunkach: (1) neo-darwinizmu społecznego, w tym schładzania gospodarki - pomniejszającego zaludnienie Ziemi (1 mld) oraz spowalniającego zmiany w środowisku przyrodniczym; (2) ekohumanizmu i nowej rewolucji naukowo- techniczno-przemysłowej, w tym jakościowo nowych – powszechną mądrością oraz sztuczną inteligencją wspomaganych – metod sterowania procesem życia społeczno- gospodarczo-przyrodniczego Ziemi.

15 Warunkiem skuteczności polityki ekohumanistycznego uprzemysławiania ŚS - w tym nowoczesnej reindustrializacji Państwa Polskiego (PP) – jest doprowadzenie do odrzucenia neo-darwinizmu społecznego na rzecz globalnej - trwałego rozwoju/win-win – współpracy.

16 Jak rozwijać światowy (Chiny!) przemysł - w tym reindustrializować polską gospodarkę - aby wraz z tym rozwojem dostosować światową i polską społeczność do życia wspomaganego wysoko rozwiniętą nauką i techniką – w SZiR?

17 Część I

18 GŁÓWNYM CZYNNIKIEM GLOBALNEGO KRYZYSU jest brak możliwości eliminowania negatywnych następstw MORALNEJ DESTRUKCJI - do niedawna poprawnych form życia – postępującej coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki

19 EKOSPOŁECZNIE UŻYTECZNA INNOWACYJNOŚĆ (EUI) to podstawowy czynnik eliminowania – głównie za pośrednictwem przemysłu – negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji

20 Mechanizm EUI: tworzenie Z JUŻ ISTNIEJĄCYCH dojrzałych ELEMENTÓW ŚS – zwłaszcza wiedzy i techniki (softwareu i hardwareu) - JAKOŚCIOWO NOWYCH ICH KONFIGURACJI, spełniających kryteria EUI

21

22 Ultrastabilność ŚS jako podstawowy warunek przezwyciężenia globalnego kryzysu drogą - opartego na intensyfikowaniu EUI - ekohumanistycznego uprzemysławiania ŚS i PP

23 ULTRASTABILITY the ability to modify internal relationships and/or to influence environmental conditions in the interests of neutralizing actual or potential obstacles to the maintenance of stability. The ability of a system to change its internal organization or structure in response to environmental conditions that threaten to disturb a desired behavior or value of an essential variable. http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/ULTRASTABIL.ht ml http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/ULTRASTABIL.ht ml http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/ULTRASTABIL.ht ml

24 ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr.) ŚS albo kryzys i globalna katastrofa [θ = θ(i)] I – poziom informacji światowej społeczności (ŚS) - wg N. Wienera; s – poziom entropii ŚS (j.w.); n – ilość elementów ŚS; q – jakość elementów ŚS; Θ – trwałość ŚS. Monitoring Dynamiczny (MD) – przetwarzanie danych statystycznych w prognozy ostrzegawcze i informację o jakości i dynamice oraz przyszłym przebiegu procesu życia ŚS, pod warunkiem braku interwencji w ten przebieg. Ekohumanizm w przezwyciężaniu globalnego kryzysu: http://www.kte.psl.pl/episteme103-skr.pdf

25 Zrealizowanie postulatów zawartych w Liście FSITR do Prezydenta RP, jako istotny warunek ukształtowania ultrastabilności ŚS i PP.

26 Postulaty Listu FSITR do Prezydenta: (1) monitoring dynamiczny (globalny i lokalny) procesu życia społeczno- gospodarczo-przyrodniczego, w tym prognozowanie ostrzegawcze; (2) sieciowe centra strategii i polityki trwałego rozwoju (SD); 3) ośrodki realizacji strategii i polityki SD, w tym ONZ-owska Rada Trwałego Rozwoju (SDC).

27 W SZiR jakościowo nowa rola administracji państwowej i ponadpaństwowej: (1) strategiczne (z pomocą cybernetyki rozwoju) programowanie wizyjne/backcasting. (2) wspomagana informacyjnie - w tym monitoringiem dynamicznym - inwigilacja interwencyjna (Kotarbiński).

28 Strategiczna wizja backcasting winna być oparta na wiedzy z zakresu logiki/cybernetyki rozwoju (systemów życia/społeczności)

29 Współzależność grup elementów i relacji konstytuujących dowolny system życia, w tym światową społeczność Poprawnie – zgodnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami życia - ukształtowany homeostat i orgware stymulują rozwój systemu życia

30 Orgware i homeostat jako istotne czynniki sprawności informacyjnej oraz innowacyjnej podatności ŚS i PP

31 Aktywna rola infrastruktury społeczno-gospodarczej (JPII – struktury grzechu)

32

33 Czym wyższy poziom rozwoju nauki i techniki, tym większa dalekowzroczność elity, jak również większe ekohumanistyczne upodmiotowienie nie-elity (wolność odpowiedzialna) są niezbędne dla utrzymywania ultrastaibilności.

34 Podstawowe uwarunkowania ekohumanistycznego uprzemysławiania ŚS: (1) zdolność intensyfikowania ekospołecznie użytecznej innowacyjności (EUI) (2) zdolność poprawnego wizyjnego strategicznego programowania oraz inwigilacji interwencyjnej; (3) ekohumanistyczne upodmiotowianie; (4) sprawna informacyjnie i innowacyjnie podatna infrastruktura społeczno-gospodarcza; (5) system elastycznej automatyzacji wytwarzania; (6) ekonomika stymulująca EUI.

35 Sprawność informacyjną wyznacza stosunek ilości odwzorowujących rzeczywistość informacji wykorzystywanych w działaniach na rzecz rozwoju ŚS, względem ogólnej ilości takich informacji, które są lub mogą być jej dostępne.

36 Uspołecznienie informacji niezbędnych w prognozowaniu ostrzegawczym i wyprzedzającym eliminowaniu zagrożeń jako istotny warunek życia i rozwoju w SZiR

37 Wynagradzanie twórców ww wiedzy i techniki dwustopniowe, także post factum – z uwzględnieniem wdrożeniowych ekospołecznie użytecznych efektów.

38 Podatność innowacyjna infrastruktury społeczno-gospodarczej: zdolność do wdrażania do praktyki efektów ekospołecznie użytecznej kreatywności intelektualnej.

39 Część II

40 Ekospołecznie użyteczna innowacyjność (EUI) to taka innowacyjność która powoduje wzrost: - trwałości, w tym eliminowanie zagrożenia kryzysem, światowej społeczności (ŚS) oraz - jakości życia stanowiących ją osób, jak również: - odpowiedni rozwój środowiska przyrodniczego.

41 Dwa cele/skutki EUI; (1) tworzenie jakościowo nowych technik, w tym integrowanie rozwoju społeczno- gospodarczo-przyrodniczego z rozwojem Universum (P.T. de Chardin); (2) zwiększanie ekospołecznej użyteczności już istniejących technik.

42 Skutkiem EUI dotyczącej istniejących już technik powinno być obniżanie Kompleksowego Kosztu Jednostkowego (stosowania danej) Techniki – KKJT/K

43 Kompleksowy Koszt Jednostkowy Techniki (KKJT/K) - odniesiony do jednostkowego zastosowania danej techniki koszt: - jej wytworzenia, - eksploatowania, - likwidacji, oraz - odtworzenia środowiska społeczno- przyrodniczego zdegradowanego w wyniku stosowania danej techniki, w tym odtworzenia zużytej bazy paliwowo- surowcowej (albo zapewnienia dostępu do źródeł alternatywnych).

44 Optymalne minimum skali naukowo-technologicznie podobnego wytwarzania techniki: taka skala wytwarzania danej techniki (określonego poziomu jej rozwoju), przy której KKJT/K jest najmniejszy

45 Podatność innowacyjna gospodarki istotnie zależna od podatności innowacyjnej jej ogniw, w tym organizacji naukowo-wytwórczych (ONW)

46 Podatność innowacyjna organizacji naukowo-wytwórczej (ONW) zależy od jej sprawności informacyjnej oraz odpowiedniego przewyższania, skalą podobnego naukowo-technologicznie wytwarzania, optymalnego minimum, dotyczącego aktualnie wytwarzanej techniki

47

48 To przewyższenie powoduje zarówno przymus innowacyjny (wzrost KKJT/K – rys. 1), jak i zwiększony dopływ informacji z produkcji i eksploatacji, umożliwiających ich innowacyjne przetwarzanie w sposób przyczyniający się do zmniejszania KKJT/K

49

50 Podatność innowacyjna przedsiębiorstwa/ONW bezpośrednio zależna od jego wielkości i sprawności informacyjnej, w tym stopnia zróżnicowania struktury.

51 Normalne i patologiczne stany jakości życia systemu życia, w tym światowej społeczności, powstające kolejno w jego trwałym rozwoju albo kryzysie, zapoczątkowanym patologicznym przekroczeniem granicy wzrostu elitarnego. Etapy procesu życia.

52 Podobieństwo etapów rozwoju przedsiębiorstwa oraz społeczności: (1) prymitywnej kreatywności zewnętrznej (małe jest piękne); (2) kształtowania menedżerskiego centrum – kosztem społ.-przyr. środowiska i przedmiotowo traktowanych pozostałych pracowników; (3) upodmiotowiania pracowników, nadal kosztem środowiska; (4) zgodności dojrzałego działania z interesem załogi oraz środowiska.

53 Społeczno-gospodarcze uwarunkowania intensyfikowania EUI

54 (1)Stymulowanie – warunkującej podatność innowacyjną – koncentracji podobnego naukowo- technologicznie wytwarzania ONW odpowiednio ponad optymalne minimum Nie dla małe jest piękne

55 (2) Kształtowanie powszechnej ekohumanistycznej podmiotowości, w tym mądrości.

56 (3) Kształtowanie sprawności informacyjnej światowej gospodarki, w tym ONW (ww rys. 2, + zdrowy marketing).

57 (4) Wykorzystywanie prognozowania ostrzegawczego w stymulowaniu rozwoju: (a) nauki z pomocą białych plam niewiedzy, oraz (b) techniki dla eliminowania prognozowanych zagrożeń.

58 (5) Rozwój elastycznej automatyzacji wytwarzania - za pomocą światowego powszechnie dostępnego systemu wytwarzania jej elementów – warunkującej szybkie wdrażanie innowacji, podmiotowość pracowników, jak również alokację produkcji, np w przypadku katastrof.

59 (6) Ekohumanistyczna przebudowa systemu finansowego, ukształtowanie - w miejsce spekulacyjnego – deflacyjnego systemu ekospołecznej polityki monetarnej. Innowacyjne stymulowanie konsumpcji sprawnościowej, przy oszczędnościowym ograniczaniu konsumpcji hedonistycznej i prestiżowej. Banki – odpowiednio poinformowywane powszechnie dostępnym systemem informacyjnym - zaoszczędzonymi (poprzez ograniczanie zbędnej konsumpcji) i im powierzonymi pieniędzmi, stymulują kredytami EUI.

60 (7) System podatkowy stymulujący EUI - poprzez podział efektów społecznego procesu pracy proporcjonalnie do ekospołecznej użyteczności jej podmiotów.

61 (8) Stymulowanie rezerwotwórczości (proces życia społeczno-gospodarczo- przyrodniczego nie jest w pełni zdeterminowany, prognozy nieuchronnie obarczone niepewnością, stąd konieczność także rezerwotwórczej kreatywności – na wszelki wypadek.

62 (9) Dotyczący EUI system międzynarodowej współpracy i specjalizacji naukowo-wytwórczej.

63 (10) Międzynarodowy barter innowacyjny

64 Dla Polski (1); (a) realizacja zaleceń Listu FSITR do Prezydenta (b) remanent pozostałości polskiego potencjału naukowo-wytwórczego; (c) remanent będących jeszcze w polskiej dyspozycji zasobów naturalnych; (d) ustalenie polskich globalnych specjalizacji naukowo-wytwórczych;

65 Dla Polski (2); (e) międzynarodowe porozumienia innowacyjnie barterowe; (f) przez PP wspomagany rozwój ONW w ramach polskiej globalnej specjalizacji; (g) reforma systemu edukacyjnego – dla kształtowania powszechnej mądrości. (h) międzynarodowe działania na rzecz ekohumanistycznej przebudowy systemu finansowego. Dla Polski (2); (e) międzynarodowe porozumienia innowacyjnie barterowe; (f) przez PP wspomagany rozwój ONW w ramach polskiej globalnej specjalizacji; (g) reforma systemu edukacyjnego – dla kształtowania powszechnej mądrości. (h) międzynarodowe działania na rzecz ekohumanistycznej przebudowy systemu finansowego.

66 Propozycja polskiej globalnej specjalizacji naukowo-wytwórczej: 1. technologie wydobycia i przetwarzania węgla i miedzi; 2. produkcja czystej/zdrowej żywności. W pierwszym rzędzie: zbudowanie lub wzmocnienie - z pomocą PP – odpowiedniego zaplecza naukowo- badawczego.

67 Informacyjnie sprawna i innowacyjnie podatna infrastruktura społeczno-gospodarcza ŚS, to istotny warunek skuteczności przezwyciężania globalnego kryzysu, poprzez eliminowanie – wraz z ekohumanistycznym uprzemysławianiem – negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji.

68 Dla uniknięcia globalnej katastrofy konieczność wielopoziomowego dalekowzrocznego, wizyjnego programowania strategicznego/backcasting oraz inwigilacji interwencyjnej - wspomaganych ULTRASTABILNĄ sterowniczą strukturą światowej społeczności

69 Dziękuję za uwagę www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.plleslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.plleslaw.michnowski@gmail.com


Pobierz ppt "Kryzys globalny - cz. III (zagrożenie i szansa) Dalsze schładzanie światowej gospodarki albo ekohumanistyczne jej uprzemysławianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google