Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ka.pl Wyższa Szkola Celna 1 Organizacje Międzynarodowe Tomasz Balcerzak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ka.pl Wyższa Szkola Celna 1 Organizacje Międzynarodowe Tomasz Balcerzak."— Zapis prezentacji:

1 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 1 Organizacje Międzynarodowe Tomasz Balcerzak

2 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 2 Literatura Mały Słownik Stosunków Międzynarodowych, red. G.Michałowska, W-wa 1996 Mały Słownik Stosunków Międzynarodowych, red. G.Michałowska, W-wa 1996 S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska- Polska w Organizacjach Międzynarodowych, W-wa 2002 S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska- Polska w Organizacjach Międzynarodowych, W-wa 2002 W. Morawiecki-Międzynarodowe Organizacje gospodarcze, t. I System Organizacji Międzynarodowych, W-wa 1987 W. Morawiecki-Międzynarodowe Organizacje gospodarcze, t. I System Organizacji Międzynarodowych, W-wa 1987 S. Parzymies- Europejskie Struktury Współpracy, PISM S. Parzymies- Europejskie Struktury Współpracy, PISM H. Izdebski- Rada Europy Organizacja Demokratycznych Państw Europy…, W-wa 1996 H. Izdebski- Rada Europy Organizacja Demokratycznych Państw Europy…, W-wa 1996 R. Kuźniar- O prawach człowieka, W-wa 1992 R. Kuźniar- O prawach człowieka, W-wa 1992 http://tomekbalcerzak.republika.pl lub http://tomekbalcerzak.republika.pl lub http://tomekbalcerzak.republika.pl http://republika.pl/tomekbalcerzak/ http://republika.pl/tomekbalcerzak/ http://republika.pl/tomekbalcerzak/

3 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 3 Funkcje i decyzje OM Funkcje OM Funkcje OM Kryterium sfery działalności: Kryterium sfery działalności: wewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne Środki i metody działania: Środki i metody działania: Funkcje regulacyjne Funkcje regulacyjne Funkcje implementacyjne Funkcje implementacyjne Funkcje operacyjne, usługowe Funkcje operacyjne, usługowe

4 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 4 Zróżnicowanie i rozwój OM Klasyfikacja OM: Klasyfikacja OM: Rodzaj członkostwa: Rodzaj członkostwa: międzyrządowe międzyrządowe pozarządowe pozarządowe Zakres zadań, celów wypełnianych przez OM: Zakres zadań, celów wypełnianych przez OM: kompetencje ogólne kompetencje ogólne kompetencje ograniczone kompetencje ograniczone Zasięg geograficzny: Zasięg geograficzny: powszechny powszechny międzyregionalny międzyregionalny regionalny regionalny

5 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 5 Zróżnicowanie i rozwój OM Funkcje spełniane przez OM: Funkcje spełniane przez OM: organizacje debatujące, forum organizacje debatujące, forum typ usługowy typ usługowy charakter zrównoważony charakter zrównoważony Siła oddziaływania na członków: Siła oddziaływania na członków: międzynarodowe międzynarodowe ponadnarodowe ponadnarodowe

6 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 6 Rozwój OM Główne czynniki rozwoju: Główne czynniki rozwoju: procesy internacjonalizacji i współzależności procesy internacjonalizacji i współzależności postęp techniczny postęp techniczny czynniki geograficzne czynniki geograficzne czynniki historyczne czynniki historyczne zagrożenie zewnętrzne zagrożenie zewnętrzne czynniki społeczne czynniki społeczne

7 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 7 Sposób powstawania Organizacji Międzynarodowych Konferencje międzynarodowe Konferencje międzynarodowe Łączenie Organizacji Międzynarodowych Łączenie Organizacji Międzynarodowych Inicjatywa Organizacji Międzynarodowej Inicjatywa Organizacji Międzynarodowej Przekształcanie organu jednej organizacji w odrębną Organizację Międzynarodową Przekształcanie organu jednej organizacji w odrębną Organizację Międzynarodową

8 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 8 Statut Organizacji Międzynarodowej Umowa wielostronna, międzyrządowa przyjmowana w całości (do statutu nie można zgłaszać zastrzeżeń, w przeciwieństwie do innych umów międzynarodowych). Może wchodzić w życie: Umowa wielostronna, międzyrządowa przyjmowana w całości (do statutu nie można zgłaszać zastrzeżeń, w przeciwieństwie do innych umów międzynarodowych). Może wchodzić w życie: po ratyfikacji przez wszystkich podpisujących po ratyfikacji przez wszystkich podpisujących Po ratyfikacji przez określoną ilościowo bądź jakościowo liczbę państw Po ratyfikacji przez określoną ilościowo bądź jakościowo liczbę państw

9 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 9 Etapy rozwoju OM Okres od Kongresu Wiedeńskiego do I wojny światowej-49 organizacji rządowych, 200-pozarządowych Okres od Kongresu Wiedeńskiego do I wojny światowej-49 organizacji rządowych, 200-pozarządowych Centralna Komisja Żeglugi na Renie-1815- o. rządowa Centralna Komisja Żeglugi na Renie-1815- o. rządowa Europejska Komisja Dunaju-1856-o. rządowa Europejska Komisja Dunaju-1856-o. rządowa Unia Międzyparlamentarna-1889-o. pozarządowa Unia Międzyparlamentarna-1889-o. pozarządowa MKOL-1894-o. pozarządowa MKOL-1894-o. pozarządowa

10 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 10 Etapy rozwoju OM Okres międzywojenny-86-o. rządowych Okres międzywojenny-86-o. rządowych Liga Narodów-1919-o.rządowa Liga Narodów-1919-o.rządowa MOP-1919-o. rządowa MOP-1919-o. rządowa

11 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 11 Etapy rozwoju OM Okres po II wojnie światowej: Okres po II wojnie światowej: liczba organizacji wzrosła pięciokrotnie z 955 do 5002 liczba organizacji wzrosła pięciokrotnie z 955 do 5002 nowe typy organizacji międzynarodowych nowe typy organizacji międzynarodowych

12 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 12 Członkostwo w OM Procedury przyjęcia do OM: Procedury przyjęcia do OM: podanie o przyjęcie podanie o przyjęcie przesłanie podania do wszystkich państw członkowskich danej OM przesłanie podania do wszystkich państw członkowskich danej OM podjęcie decyzji przez organ OM podjęcie decyzji przez organ OM złożenie dokumentu akceptującego statut złożenie dokumentu akceptującego statut

13 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 13 Członkostwo w OM Luźniejsze formy związków z OM Luźniejsze formy związków z OM członkostwo stowarzyszone członkostwo stowarzyszone obserwator obserwator inne formy współpracy inne formy współpracy

14 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 14 Członkostwo w OM Utrata praw i obowiązków członków OM Utrata praw i obowiązków członków OM Czasowe zawieszenie praw członkowskich Czasowe zawieszenie praw członkowskich zawieszenie prawa glosowania zawieszenie prawa glosowania zawieszenie w prawach członkowskich zawieszenie w prawach członkowskich Utrata członkostwa Utrata członkostwa wykluczenie wykluczenie wystąpienie wystąpienie

15 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 15 Budżet Organizacji Międzynarodowych Wydatki pokrywające koszty administracyjne Wydatki pokrywające koszty administracyjne Wydatki wynikające z działalności zewnętrznej Wydatki wynikające z działalności zewnętrznej Finansowanie Organizacji Międzynarodowych: Finansowanie Organizacji Międzynarodowych: składki składki dobrowolne dotacje dobrowolne dotacje jednorazowe wkłady jednorazowe wkłady dochody z działalności organizacji międzynarodowych dochody z działalności organizacji międzynarodowych

16 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 16 Funkcjonariusze Międzynarodowi Definicja-osoba pozostająca w służbie OM, reprezentująca OM, mianowana, opłacana przez OM i odpowiedzialna przed OM Definicja-osoba pozostająca w służbie OM, reprezentująca OM, mianowana, opłacana przez OM i odpowiedzialna przed OM Cechy Funkcjonariusza Międzynarodowego: Cechy Funkcjonariusza Międzynarodowego: zaangażowany przez grupę państw lub organ do wykonywania funkcji w ich interesie zaangażowany przez grupę państw lub organ do wykonywania funkcji w ich interesie pełni funkcję w sposób wyłączny i ciągły pełni funkcję w sposób wyłączny i ciągły podlega szczególnemu reżimowi prawnemu-prawu międzynarodowemu podlega szczególnemu reżimowi prawnemu-prawu międzynarodowemu

17 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 17 Funkcjonariusze Międzynarodowi Wymogi: Wymogi: bezstronność bezstronność fachowe umiejętności: dyplomacja, umiejętności negocjacyjne, menedżerskie, organizacyjne fachowe umiejętności: dyplomacja, umiejętności negocjacyjne, menedżerskie, organizacyjne znajomość dziedziny, którą zajmuje się dana OM znajomość dziedziny, którą zajmuje się dana OM uczciwość, brak podatności na naciski uczciwość, brak podatności na naciski

18 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 18 Funkcjonariusze Międzynarodowi Mechanizm rekrutacji: Mechanizm rekrutacji: wewnętrzny wewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny na stale na stale na czas określony na czas określony w drodze nominacji w drodze nominacji w drodze konkursu w drodze konkursu

19 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 19 Funkcjonariusze Międzynarodowi Obowiązki Funkcjonariuszy Międzynarodowych: Obowiązki Funkcjonariuszy Międzynarodowych: zasada hierarchicznego podporządkowania zasada hierarchicznego podporządkowania zakaz posiadania udziału w firmach prywatnych zakaz posiadania udziału w firmach prywatnych zakaz dodatkowego zatrudniania w innych instytucjach, bez zgody OM zakaz dodatkowego zatrudniania w innych instytucjach, bez zgody OM zakaz prowadzenia działalności naukowej (wywiady, artykuły) bez zgody OM zakaz prowadzenia działalności naukowej (wywiady, artykuły) bez zgody OM zakaz przyjmowania z zewnątrz rekompensaty pieniężnej i moralnej (nagród, wyróżnień) zakaz przyjmowania z zewnątrz rekompensaty pieniężnej i moralnej (nagród, wyróżnień) zakaz podejmowania działalności politycznej (przynależność partyjna musi być do pogodzenia z działalnością w OM) zakaz podejmowania działalności politycznej (przynależność partyjna musi być do pogodzenia z działalnością w OM) powściągliwość i dyskrecja w postępowaniu powściągliwość i dyskrecja w postępowaniu niezależność funkcjonariusza międzynarodowego od obywateli jakiegoś państwa niezależność funkcjonariusza międzynarodowego od obywateli jakiegoś państwa

20 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 20 Funkcjonariusze Międzynarodowi Gwarancje niezależności: Gwarancje niezależności: prawo międzynarodowe prawo międzynarodowe międzynarodowy skład międzynarodowy skład rekrutacja zależna od Sekretarza Generalnego rekrutacja zależna od Sekretarza Generalnego wysokie uposażenia wysokie uposażenia przywileje i immunitety przywileje i immunitety

21 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 21 Proces decyzyjny Systemy glosowania: Systemy glosowania: wszyscy mają jeden glos wszyscy mają jeden glos wszyscy mają jeden glos lecz jego siła nie jest jednakowa (nie wszyscy mają np. prawo veta) wszyscy mają jeden glos lecz jego siła nie jest jednakowa (nie wszyscy mają np. prawo veta) zróżnicowana siła głosu np. zależna od wielkości składki członkowskiej- tzw. ważony podział głosów zróżnicowana siła głosu np. zależna od wielkości składki członkowskiej- tzw. ważony podział głosów o zasada jednomyślności o złagodzona jednomyślność o zasada większościowa większość zwykła większość zwykła większość kwalifikowana większość kwalifikowana większość absolutna większość absolutna consensus consensus

22 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 22 Proces decyzyjny Techniki glosowania: Techniki glosowania: imienne imienne nieimienne nieimienne tajne tajne jawne jawne bezpośrednie bezpośrednie korespondencyjne korespondencyjne

23 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 23 Proces decyzyjny Rodzaje decyzji: Rodzaje decyzji: kryterium sfera działalności: kryterium sfera działalności: wewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne kryterium adresata decyzji: kryterium adresata decyzji: inny organ OM inny organ OM państwo członkowskie państwo członkowskie państwa trzecie państwa trzecie inne organizacje inne organizacje osoby fizyczne lub prawne w państwie członkowskim osoby fizyczne lub prawne w państwie członkowskim ludzkość ludzkość ludność określonych państw lub regionów ludność określonych państw lub regionów

24 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 24 Proces decyzyjny Kryterium zasięgu: Kryterium zasięgu: decyzje o charakterze ogólnym decyzje o charakterze ogólnym decyzje o charakterze administracyjno-wykonawczym decyzje o charakterze administracyjno-wykonawczym Kryterium mocy wiążącej decyzji: Kryterium mocy wiążącej decyzji: decyzje prawnie wiążące decyzje prawnie wiążące decyzje nie mające charakteru prawnego decyzje nie mające charakteru prawnego

25 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 25 Proces decyzyjny Wpływ poszczególnych podmiotów na proces podejmowania decyzji: Państwa Państwa Prywatne grupy interesu Prywatne grupy interesu Funkcjonariusze międzynarodowi Funkcjonariusze międzynarodowi Inne organizacje międzyrządowe Inne organizacje międzyrządowe

26 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 26 Proces decyzyjny Rodzaje decyzji: Rodzaje decyzji: Decyzje reprezentacyjne Decyzje reprezentacyjne Decyzje symboliczne Decyzje symboliczne Decyzje kompetencyjne Decyzje kompetencyjne Decyzje programowe Decyzje programowe Decyzje normatywne Decyzje normatywne Decyzje kontrolne Decyzje kontrolne Decyzje operacyjne Decyzje operacyjne

27 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 27 Proces decyzyjny Modele procesu decyzyjnego: Modele procesu decyzyjnego: monarchiczny- duży wpływ biurokracji międzynarodowej (ILO, WHO) monarchiczny- duży wpływ biurokracji międzynarodowej (ILO, WHO) oligarchiczny- największą rolę odgrywają najsilniejsze państwa, sekretariat-rola mało znacząca (IAEA, GATT, IMF) oligarchiczny- największą rolę odgrywają najsilniejsze państwa, sekretariat-rola mało znacząca (IAEA, GATT, IMF) pluralistyczno-przetargowy- schemat wpływu niewyraźny i płynny zmienne koalicje (UNESCO, UNCTAD) pluralistyczno-przetargowy- schemat wpływu niewyraźny i płynny zmienne koalicje (UNESCO, UNCTAD)

28 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 28 Temat kolejnych zajęć: Liga Narodów oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych Literatura: Literatura: Z. Doliwa-Klepacki-Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych, W-wa 1997 Z. Doliwa-Klepacki-Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych, W-wa 1997 G. Michalowska-Maly Słownik Stosunków Międzynarodowych G. Michalowska-Maly Słownik Stosunków Międzynarodowych I. Rysińska-Ewolucja idei Narodów Zjednoczonych w.: T. Łoś, Narody Zjednoczone między oczekiwaniem a spełnieniem, Wrocław 1995 I. Rysińska-Ewolucja idei Narodów Zjednoczonych w.: T. Łoś, Narody Zjednoczone między oczekiwaniem a spełnieniem, Wrocław 1995

29 http://tomekbalcerzak.republi ka.pl Wyższa Szkola Celna 29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ka.pl Wyższa Szkola Celna 1 Organizacje Międzynarodowe Tomasz Balcerzak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google