Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Hühnervögel. Ptaki łowne (kuraki).

3 Die Ordnung der Hühnervögel umfasst fünf Familien, etwa 70 Gattungen und mehr als 250 Arten. Diese Vögel haben eine Vielzahl von Lebensräumen besiedelt. Dazu gehören Nadel- und Laubwälder, Regenwälder, Steppen, Wüsten, Hochgebirge und die Tundra. Gatunek ptaków łownych (kuraków) obejmuje 5 rodzin, około 70 rodzajów i ponad 250 gatunków. Ptaki te opanowały różne siedliska. Należą do nich lasy iglaste i liściaste, lasy deszczowe, stepy, pustynie, góry oraz tundry. Viele Hühnervögel leben auf dem Boden und fliegen nur selten, andere vor allem auf Bäumen. Wiele ptaków łownych żyje na ziemi i niezbyt często lata.

4 Der Swinhoefasan besiedelt primär immergrüne Laubwälder mit Eichen und Lorbeergewächsen. Die Vögel suchen die Nahrung auf den Waldlichtungen wo sie das Falllaub mit den Schnäbeln durchgraben. Kiściec tajwański zasiedla głównie wiecznie zielone lasy liściaste zawierające dęby oraz wawrzyny. Ptaki te szukają pożywienia na polanach leśnych, na których przekopują dziobem opadłe liście. Diese Art bewohnt die Bergregionen des mittleren Taiwan. Gatunek ten zamieszkuje regiony górskie środkowego Tajwanu.

5 Das Steinhuhn lebt in den Alpen, Italien, der Türkei, Griechenland und Vorderasien. Im Winter lebt es in größeren Gesellschaften, im Frühjahr isolieren sich die Paare. Das Weibchen legt im Juni oder Juli, in einer Mulde, unter Gesträuch oder über hängendem Fels 12 bis 15 gelblichweiße, braun gefleckte Eier, die es in 26 Tagen ausbrütet. Góropatwa skalna mieszka w Alpach we Włoszech, Turcji, Grecji oraz Azji Mniejszej. W zimie żyje w większych grupach, na wiosnę łączą się w oddzielne pary. Samica w czerwcu lub lipcu, w zagłębieniu pod krzewami lub pod nawisem skalnym, składa żółtawo - białych, nakrapianych na brązowo jajek, które wysiaduje przez 26 dni.

6 Der Goldfasan ist absolut winterhart. Er kommt im mittleren China vor
Der Goldfasan ist absolut winterhart. Er kommt im mittleren China vor. Der Lebensraum dieser Art besteht aus subtropischen Dschungeln und steilen Berghängen in Höhen bis zu 2500 m. Der Vogel sucht auch Teepflanzungen und Terrassenplantagen auf. Bażant złocisty jest całkowicie odporny na mrozy. Pochodzi ze środkowych Chin. Siedliskiem tego gatunku są subtropikalne dżungle oraz strome stoki górskie na wysokościach do 2.500m. Ptak ten wybiera także plantacje herbaty i plantacje tarasowe.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Hühnervögel - ptaki łowne eine Vielzahl von....- wiele.... die Laubwälder - lasy liściaste die Nadelwälder - lasy iglaste der Lebensraum - siedlisko auf dem Boden - na ziemi besiedeln - zasiedlać immergrün - wiecznie zielony die Lorbeergewächsen - wawrzyny die Nahrung - pożywienie die Waldlichtungen - polany leśne

8 Der Tragopan besiedelt Wälder mit gut ausgeprägtem Unterwuchs
Der Tragopan besiedelt Wälder mit gut ausgeprägtem Unterwuchs. In China kommt er vor allem in Bambus- und Rhododendronbeständen innerhalb von immergrünen Laub- und Mischwäldern vor. Man trifft ihn meist einzeln oder in Paaren an. Die Nacht verbringt er ruhend auf Bäumen, tagsüber sucht er am Boden nach Nahrung. Tragopan mieszka w lasach o wyrazistym runie. W Chinach występuje głównie w miejscach, w których rosną bambusy i rododendrony w obrębie lasów liściastych i mieszanych. Można spotkać go zwykle pojedynczo lub w parach. Noc spędza wypoczywając na drzewach a dzień na ziemi poszukując pożywienia. Die Nahrung besteht aus Blüten, Blättern, Bambussprossen, Beeren und Insekten. Pożywienie składa się z kwiatów, liści, pędów bambusa, jagód oraz owadów.

9 Der Koklassfasan kommt in Nepal, Afghanistan, Pakistan und China vor
Der Koklassfasan kommt in Nepal, Afghanistan, Pakistan und China vor. Er ist ein Hochgebirgsvogel, der zwischen Metern lebt. Im Winter kommt er in den unteren Teilen der Berge auf die Nahrungssuche hinunter. Die Vögel sind monogam (ein Männchen hat nur ein Weibchen). Das Weibchen gräbt selbst ein flaches Loch in den Boden und legt dort die Eier. Kuroczub koklas występuje w Nepalu, Afganistanie, Pakistanie oraz w Chinach. Jest ptakiem wysokogórskim żyjącym na wysokości metrów. Zimą schodzi w niższe partie gór w poszukiwaniu pokarmu. Ptaki są monogamiczne (jeden samiec posiada tylko jedną samicę). Samica sama wykopuje płytki dołek w ziemi i tam składa jajka.

10 Birkhühner besiedeln mit Gebüsch und Bäumen durchsetzte Landschaften
Birkhühner besiedeln mit Gebüsch und Bäumen durchsetzte Landschaften. Für die Balz werden weite, offene vegetationslose Flächen gesucht. Für die Brut brauchen sie halboffene Flächen mit einer höheren Krautschicht. Cietrzewie kaukaskie zamieszkują obszary na których występują krzewy i drzewa. W czasie zalotów szukają szerokich, otwartych terenów bez roślinności. Na okres wylęgu potrzebują półotwartych przestrzeni o bogatym runie. Die Birkhühner ernähren sich von Insekten und von wechselnden Pflanzenarten. Cietrzewie kaukaskie żywią się owadami oraz różnymi gatunkami roślin.

11 Der Perlenpfau ist Vietnam, Laos und Zentral-Malaysia verbreitet
Der Perlenpfau ist Vietnam, Laos und Zentral-Malaysia verbreitet. Sein Lebensraum sind überwiegend alte Wälder. Er kommt in unterschiedlichen Höhenlagen vor. Er ist sehr wachsam und scheu. Er sucht bei der geringsten Störung Zuflucht im dichten Unterholz. Seine Nahrung besteht aus Früchten, Insekten, Larven, Blättern und Amphibien. Argus czubaty występuje w Wietnamie, Laosie oraz w środkowej Malezji. Jego siedliskiem są głównie stare lasy. Występuje na różnych wysokościach. Jest czujny i nieśmiały. Przy najmniejszym zakłóceniu szuka schronienia w gęstych zaroślach. Jego dieta składa się z owoców, owadów, larw, liści oraz płazów.

12 Der Weißschwanz-Glanzfasan kommt von Indien bis ins südöstliche Tibet und China vor. Er bewohnt Nadelwälder mit Bambusunterholz, alpine Zonen mit Rhododendren- Vegetation und offenem Grasland sowie felsige steil abfallende Hänge. Olśniak białosterny występuje od Indii aż do południowo wschodniego Tybetu oraz Chin. Zamieszkuje lasy iglaste z bambusowym runem, strefy alpejskie z rododendronami oraz otwarte łąki i strome zbocza górskie. Im Sommer ist er in Höhenlagen von bis m ü. M. anzutreffen, im Winter kommt er bis auf m hinunter. W lecie można go spotkać na wys m npm w zimie schodzi w dół do m.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
das Falllaub - opadłe liście durchgraben - przekopywać das Steinhuhn - góropatwa skalna ausbrüten - wysiadywać der Goldfasan - bażant złocisty die Teepflanzung - plantacja herbaty der Unterwuchs - runo die Mischwäldern - lasy mieszane die Bambussprossen - pędy bambusa der Koklassfasan - kuroczub koklas ein flaches Loch - płytka dziura

14 Das cm große, eigentliche Präriehuhn bewohnt die offenen Graslandschaften des Nordamerikas, von Kanada bis Texas. Es ernährt sich von Samen, Gräsern und Trieben. Im Winter frisst es hauptsächlich Knospen, Haselnüsse und Eicheln. Cietrzew preriowy mierzący cm zamieszkuje otwarte łąki Ameryki Północnej, od Kanady do Teksasu. Żywi się nasionami, trawami oraz pędami. W zimie pożywieniem jego są głównie pąki, orzechy laskowe oraz żołędzie.

15 Das Schneehuhn lebt vor allem in Europa, Asien und Amerika
Das Schneehuhn lebt vor allem in Europa, Asien und Amerika. Es ist kleiner als ein normales Haushuhn, wiegt ungefähr 450 g und ist 35 cm lang. Es wohnt im Gebirge über der Baumgrenze. Pardwa górska żyje przede wszystkim w Europie, Azji oraz w Ameryce. Jest mniejsza od zwykłego ptactwa domowego, waży ok.450 g i mierzy 35 cm. Mieszka w górach powyżej górnej granicy lasu. Das Schneehuhn verlässt sich auf seine perfekte Tarnung und wenn sich Menschen nähern, bleibt es in der Regel sitzen. Erst im letzten Augenblick fliegt es mit großem Krach auf. Pardwa górska korzysta ze swojego doskonałego kamuflażu, kiedy zbliżają się ludzie siedzi nieruchomo. Dopiero w ostatniej chwili odlatuje z wielkim hałasem.

16 Der Diamantfasan ernährt er sich hauptsächlich von Bambusschösslingen und von Sämereien und Insekten. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet ist der Südosten Tibets und der Südwesten Chinas. In seinen felsigen Lebensräumen bevorzugt er dichtes Buschwerk. Bażant diamentowy żywi się głównie pędami bambusa oraz nasionami i owadami. Pochodzi z południowo wschodniego Tybetu oraz z południowo zachodnich Chin i obszarów przyległych. W swoich skalistych siedliskach wybiera gęste zarośla.

17 Der Blaue Ohrfasan besiedelt alpines Gesträuch und Mischwälder
Der Blaue Ohrfasan besiedelt alpines Gesträuch und Mischwälder. Die Vögel suchen auf Lichtungen die Nahrung und übernachten im dichten Wald. Die Nahrung besteht aus Insekten und unterirdischen Pflanzenteilen. Außerhalb der Brutzeit lebt die Art in Trupps. Uszak siwy zasiedla krzewy alpejskie oraz lasy mieszane. Ptaki te szukają pożywienia na polanach a nocują w gęstym lesie. Dieta składa się z owadów oraz podziemnych części roślin. Poza sezonem lęgowym gatunek ten żyje w grupach. Im Frühjahr finden sich Paare zusammen. Das Nest ist flach, mit Moos, Gras und Blättern ausgelegt. Na wiosnę kojarzą się pary. Gniazdo jest płytkie, pokryte mchem, trawą oraz liśćmi.

18 Das Auerhuhn ist ein Vogel der großen Waldgebiete Europas und Nordasiens. Sein ursprünglicher Lebensraum umfasst die Taiga Nord- und Osteuropas und die ursprüngliche Nadelwaldzone der Alpen. Głuszec to ptak dużych obszarów leśnych w Europie i północnej Azji. Jego pierwotne siedlisko obejmuje tajgi w Europie północnej i południowej oraz pierwotne strefy lasów iglastych Alp. Die Balz beginnt schon im Februar und zieht sich bis Mitte Mai hin. Während der Balz läuft der Hahn hin und her. Toki zaczynają się już w lutym i trwają do połowy maja. Podczas zalotów samiec biega tam i z powrotem.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Brut - okres lęgowy halboffene Flächen - półotwarte przestrzenie das Birkhuhn - cietrzew kaukaski der Perlenpfau - argus czubaty wachsam - czujny scheu - bojaźliwy das Präriehuhn - cietrzew preriowy das Schneehuhn - pardwa górska perfekte Tarnung - doskonały kamuflaż der Blaue Ohrfasan - uszak siwy mit Moos ausgelegt - pokryty mchem

20 Der Mikadofasan ist im zentralen Bergland der Insel Taiwan verbreitet
Der Mikadofasan ist im zentralen Bergland der Insel Taiwan verbreitet. Er bewohnt primär dichte Bergwälder aus Eichen, Zypressen, Wacholder und Kiefern in Höhen zwischen und 3300 m. Es sollte ein dichter Unterwuchs aus Bambus und Rhododendren vorhanden sein. Die Steilhänge von Gebirgstälern werden gern von ihm besiedelt. Bażant mikado występuje w centralnym płaskowyżu w Tajwanie. Zamieszkuje gęste lasy górskie dębowe, cyprysowe, jałowcowe oraz sosnowe na wysokości m. Powinno być tam gęste runo z bambusa i rododendronów. Chętnie zasiedla strome zbocza dolin górskich. Während der Balz kreist der Hahn die Henne um. Er bringt ihr die Nahrungsstücken. Podczas zalotów samiec krąży wokół samicy. Przynosi jej kawałki żywności.

21 Der Malayische Spiegelpfau kommt heute nur im Tiefland der Malayischen Halbinsel vor. Männchen präsentieren sich gegenüber Weibchen in sogenannten Arenen. Diese Arenen werden vom ihnen frei von Pflanzenmaterial gehalten. Wieloszpon malajski występuje dzisiaj tylko na nizinach Półwyspu Malajskiego. Samce popisują się przed samicami na tak zwanych arenach. Starają się, aby były to areny wolne od materiału roślinnego. Das Männchen macht mit Rufen Weibchen auf sich aufmerksam. Dann folgen die ritualisierten Bewegungsabläufen. Samiec wołaniem zwraca na siebie uwagę samicy. Potem wykonuje rytualne ruchy.

22 Grüner Pfau tritt auf der Malaiischen Halbinsel auf
Grüner Pfau tritt auf der Malaiischen Halbinsel auf. Er ist kälteempfindlich und aggressiv. Er hat die größte Spannweite jedes galliformen Vogels. Er isst Früchte, Reptilien und andere kleine Tiere. Ideal für die Jagd auf die Giftschlangen. Paw zielony występuje na Półwyspie Malajskim. Jest wrażliwy na zimno i agresywny. Ma największą rozpiętość skrzydeł ze wszystkich ptaków grzebiących. Zjada owoce, gady i małe zwierzęta. Doskonale nadaje się do polowania na węże jadowite.

23 Der Kupferfasan kommt in der subtropischen Zone bis in Höhen von etwa 1500 m vor. Er ist in der Nähe von Gebirgsflüssen zu finden, an deren Ufern Zypressen, Tannen und Eichen wachsen. Zur Fortpflanzungszeit tragen die Hähne oft heftige Kämpfe aus. Bażant miedziany występuje w strefie podzwrotnikowej do wysokości ok metrów. Można go spotkać w pobliżu potoków górskich, których brzegi porośnięte są cyprysami, sosnami oraz dębami. W okresie lęgowym samce toczą ostre walki. Seine Nahrung besteht aus Früchten der japanischen Kastanie, Eicheln, Beeren und Kleintieren. Jego dieta składa się z owoców kasztanowców japońskich, żołędzi, jagód oraz małych zwierząt.

24 Das Pfauentruthuhn ist auf der Halbinsel Yucatán, auf den Territorien der Staaten: Mexiko und Guatemala verbreitet. Lebensraum ist der tropische Regenwald, zur Nahrungssuche sind aber Waldlichtungen in der Nähe ideal. Indyk pawi występuje na Półwyspie Jukatan, na terytoriach państw: Meksyk i Gwatemalia. Jego siedliskiem jest tropikalny las deszczowy, ale do szukania pożywienia doskonałe są polany znajdujące się w pobliżu. Es ist von allen Putenarten durch die glänzendende und bunte Gefieder zu erkennen. Spośród innych gatunków indyków wyróżnia go lśniące i mieniące się kolorami upierzenie.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
das Auerhuhn - głuszec hin und her laufen - biegać tam i z powrotem das Bergland - płaskowyż dichte Bergwälder - gęste lasy górskie der Wacholder - cyprys die Kiefer - sosna die Steilhänge - strome zbocza das Gebirgstal - dolina górska die Nahrungsstücken - kawałki pożywienia kälteempfindlich - wrażliwy na zimno die Jagd - polowanie


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google