Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Przyimki Prepositions

3 Podstawowe Informacje

4 Przyimki (prepositions) określają związek pomiędzy innymi słowami w zdaniu.
Same w sobie, słowa takie jak: "in" czy "after" są raczej bez znaczenia i trudne do zdefiniowania. Przyimki połączone z innymi słowami formują strukturę nazwaną frazą przyimkową. Przyimki dzielimy na: przyimki miejsca, czasu i ruchu. Przyimki miejsca n.p „under”, „next to”, „between” etc. określają miejsce, w którym znajduje się danay przedmiot/osoba lub odbywa się dana czynność. Przyimki czasu n.p „at” , „before”, „during” etc. określają czas, w którym dana czynność ma miejsce. Przyimki ruchu n.p „towards”, „downstairs”, „into” określają ruch osoby/przedmiotu w danym kierunku.

5 Przyimek miejsca Przyimek czasu
At Przyimek miejsca Przyimek czasu

6 Miejsca (konkretny punkt) Miejsca (etapy podróży) Miejsca (wydarzenia kulturalne, towarzyskie) Adresy They are standing at the entrance door. Oni stoją przy drzwiach wejściowych. My plane stopped at Dublin and arrived in Bangkok two hours late. Mój samolot zatrzymał się w Dublinie i doleciał do Bangkoku 2 godziny później. Were you at the cinema or at the party yesterday? Czy byłeś wczoraj w kinie czy na imprezie? My friend lives at 55 Boretz Road in Durham. Mój przyjaciel mieszka na ulicy Boretz Road 55 w Durham.

7 Stałe związki frazeologiczne
The coins are at the bottom of the fountain. Monety są na dnie fontanny. My telephone number is at the top of that page. Mój numer telefonu jest na górze strony. Are you already at home or still at work? No, I’m still at school. Czy jesteś już w domu czy nadal w pracy? Nie, jestem nadal w szkole. Are you at the back of the building? No, I’m at the front. Czy jesteś z tyłu budynku? Nie, jestem na przodzie. I’ve gone away. I’m at the seaside. Wyjechałam. Jetsem nad morzem. I’m waiting at the nearest bus stop/ airport/underground station. Czekam na najbliższym przystanku autobusowym/lotnisku/stacji metra.

8 godziny dokładny punkt w czasie pory dnia (noon, night)
The train is due at 12:15 p.m. Pociąg ma przyjechać o po południu. The church bells are ringing at noon and at midnight. Dzwony kościelne biją w południe i o północy. The stars shine at night. Gwiazdy świecą w nocy. I work hard at lunchtime, but I have a break at dinnertime and get home at my children’s bedtime. Pracuję ciężko w porze lunchu, ale mam przerwę w porze obiadowej i wracam do domu w porze zasypiania moich dzieci. We set off at sunrise and came back at sunset. Wyruszyliśmy o wschodzie słońca a powróciliśmy o zachodzie.

9 Stałe związki frazeologiczne
What are you doing at the moment? Co robisz w tym momencie? I don't usually work at the weekend. Zazwyczaj nie pracuję w weekend. I stay with my family at Christmas. Spędzam Boże Narodzenie z rodziną. We finished the test at the same time. Skończyliśmy test o tym samym czasie. He's not home at present. Try later. Obecnie nie ma go w domu. Spróbuj później.

10 Przyimek miejsca, przyimek czasu stałe związki frazeologiczne
IN Przyimek miejsca, przyimek czasu stałe związki frazeologiczne

11 Miejsca (zamknięte przestrzenie, budynki) Kraje, miasta, regiony
My aunt lives in the U.S.A. She has got a mansion in Durham. This is in Connecticut. Moja ciocia mieszka w U.S.A. Ona ma rezydencję w Durham. To jest w Connecticut. I was stuck in a lift on the 11th floor. Utknęłam w windzie na 11stym piętrze.

12 Dłuższy okres czasu (miesiące, lata, pory roku) pory dnia (wyjątek- at noon, at night)
Poland regained its independence in It was in November. Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. To było w listopadzie. I go skiing in winter. Jeżdże na narty zimą. I start work in the morning, have business meeting in the afternoon and get home in the evening. Zaczynam pracę rano, mam spotkanie biznesowe po południu i wracam do domu wieczorem. People will travel on Mars in the next century. Ludzie będą podróżować na Marsa w następnym stuleciu. In the past people didn’t even think about telephones as a communication tool. W przeszłości ludzie nawet nie myśleli o telefonach jako o narzędziu komunikacji. In the future mobile phones will be out-of date. W przyszłości telefony komórkowe nie będą na czasie.

13 Stałe związki frazeologiczne
I’ve read your article in the newspaper. Przeczytałem twój artykuł w gazecie. What can you see in a photograph/in a picture? Co widzisz na fotografii/obrazku? It was freezing when I arrived in Moscow. Było mroźnie kiedy przyjechalismy do Moskwy. There are no clouds in the sky. Nie ma żadnych chmur na niebie. My teacher is absent for the second week in a row. Mój nauczyciel jest nieobecny 2-gi tydzień z rzędu. I got lost. I was alone in the middle of a big town. Zgubiłam się. Byłam sama w środku wielkiego miasta. A little girl was sitting alone in the front of a car. Nobody was in the back. Mała dziewczynka siedziała sama na przodzie samochodu. Nikogo nie było z tyłu.

14 Przyimek miejsca, przyimek czasu
ON Przyimek miejsca, przyimek czasu

15 Miejsce (na powierzchni), wyspy, rzeki
There is a surreal painting on the wall. Na ścianie znajduje się surrealistyczny obraz. I spent her holiday on a small island called Man. Spędzam wakacje na małej wyspie zwanej Man. Portsmouth is on the south coast of England. Portsmouth jest na południowym wybrzeżu Anglii. London is on the river Thames.  Londyn jest na rzece Tamizie.

16 Czas (konkretne daty, dni, dni tygodnia,)
• I was born on 28th April 1986. Urodziłam się 28 kwietnia 1986 roku. • I’m going to give a party on my birthday. Zamierzam wydać przyjęcie w moje urodziny. Christmas Day is on the 25th December. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia jest 25-go grudnia. I’m going to Time’s Square on New Year's Eve with my friends. Idę z moimi pzryjaciółmi na Time’s Square w Sylwestra. My wedding day was the happiest in my life. On that day my dreams came true. Dzień mojego ślubu był najszczęśliwszym dniem mojego życia. Tego dnia spełniły się moje marzenia.

17 Stałe związki frazeologiczne
Open your books on page 44, please. Otwórzcie książki na stronie 44, proszę. I met my husband on a bus/a train/a plane. Spotkałam mojego męża w autobusie/pociągu/samolocie. I’ve heard that news on the radio/TV. Usłyszałem tą wiadomość w radio/telewizji. There are 2 stores on my way home. The chemist’s is on the left and the grocer’s is on the right. Są 2 sklepy na mojej drodze do domu. Apteka jest na lewo a sklep spożywczy jest na prawo. There is a man on the top of the roof. Pewien mężczyzna jest na szczycie dachu. We live on the corner of the 3rd avenue. Mieszkamy na rogu 3-ciej alei.

18 Stałe związki frazeologiczne
How did a newly married couple get there? On foot? Jak on się tam dostał? Pieszo? The author's name is on the cover of the book. Imię autora jest na okładce tej książki. There are no prices on this menu. Nie ma cen na tym menu. There was a "no smoking" sign on the notice board. Na tej tablicy ogłoszeń był zakaz palenia. I live on the 7th floor of that high apartment block. Mieszkam na 7-mym piętrze tego wysokiego apartamentowca.

19 Inne przyimki miejsca

20 Under, Below miejsce (położenie)
There are slippers under my bed. Pod łóżkiem są kapcie. Children under 18 cannot buy alcohol and cigarretes. Dzieci poniżej 18 lat nie mogą kupować alkoholu i papierosów. This new road is under construction. Ta nowa droga jest w budowie. Write your adress below this line. Napisz swój adres pod tą linią

21 Above, Over, Behind miejsce (położenie)
The temperature is 10 degrees above zero. Temperatura wynosi 10 stopni powyżej zera . We are 10m above sea level. Jesteśmy 10 m nad poziomem morza There are clouds over my head. Nad moją głową są chmury. The river is over 5 km away from here. Ta rzeka jest ponad 5 km stąd. Only people over 21 are allowed to enter this disoteque. Tylko osoby powyżej 21go roku mogą wejść do tej dyskoteki. There is nobody behind us. Nie ma nikogo za nami

22 ACROSS, ALONG, THROUGH Położenie Ruch Stałe związki frazeologiczne
The town hall is across the river. Ratusz jest po drugiej stronie rzeki. A hedge ran along the pavement. Wzdłuż chodnika biegł żywopłot. You must walk along this road. Musisz iść tą drogą (wzdłuż). The killer came in through the window. Zabójca wszedł przez okno. I was pushing through the jungle in a terrible weather. Przedzierałam się przez dżungle w okropnej pogodzie.

23 BETWEEN (2 rzeczowniki), AMONG (więcej niż 2 rzeczowniki) Położenie Stałe związki frazeologiczne
Who is sitting between Peter and Jenny? Kto siedzi pomiędzy Piotrem i Markiem? We had 6 lectures and no break in between. Mieliśmy 6 wykładów i żadnej przerwy w środku. I know I‘m among friends. Wiem, że jestem wśród przyjaciół. This mountainous ski resort is located among the hills. Ten górzysty kurort narciarski jest poożony między wzgórzami.

24 Near, next to, beside, past, by Położenie (blisko)
I don't live near my workplace, but I work next to my best friend. Nie mieszkam blisko mojego miejsca pracy, ale pracuję w pobliżu mojego najlepszego przyjaciela. Who is sitting beside Robert? Kto siedzi obok Roberta? My boyfriend is the one who is standing by the wall? Mój chłopak to ten, który stoi przy ścianie. Every day I walk past high scyscrapers. Codziennie przechodzę obok wysokich drapaczy chmur.

25 ROUND/AROUND, ABOARD Wokół, dookoła
He is aboard the boat/plane/bus etc. On jest na pokładzie łodzi/samolotu/autobusu. There were a lot of trees round the house. Wokół domu było dużo drzew. This shop is just round the corner. Ten sklep jest tuż za progiem. The carousel won’t stop, it keeps turning around. Karuzela się nie zatrzyma, cały czas się kręci.

26 FROM, FROM…. TO…. Miejsce , Czas
He has just returned from London. On właśnie wrócił z Londynu. He remembers a lot from his childhood. On pamięta dużo z dzieciństwa. I work from 6 to 12 every day. Pracuję od 6 do 12 codziennie.

27 Inne przyimki czasu

28 BEFORE, AFTER, PAST Before After I never sleep before dinner.
Nigdy nie sypiam przed obiadem Close the windows before you go. Zamknij okna zanim wyjdziesz What are you going to do after the film? Co masz zamiar robić po filmie? My friend didn’t completely recover 10 years after the car crash. Mój przyjaciel nie powrócił całkowicie do zdrowia 10 lat po wypadku. It is a quater past 10. Jest kwadrans po 10 . My parents are past sixty. Moi rodzice są po sześćdziesiątce. Before After

29 DURING, WITHIN,THROUGHOUT, IN Czas trwanie
My assistant will be here during my absence. Mój asystent będzie tutaj podczas mojej nieobecności. I will be back within 2 hours. Wrócę w ciągu 2 godzin. It rained throughout the day yesterday. Padało przez cały wczorajszy dzień. He covered this distance in 4 min. On pokonał ten dystans w 4 min.

30 SINCE, FOR, OVER Czasy perfect Punkt w czasie Okres w czasie
I haven't seen them since Tuesday. Nie widziałem ich od wtorku. I haven't met her ever since. Nie spotkałem jej od tej pory. I haven’t seen my children for ages. Nie widziałem swoich dzieci przez wieki. I'm going on holidays for 2 weeks. Jadę na wakacje na 2 tygodnie . Where have you been for the last month? Gdzie byłeś przez ostatni miesiąc. Where has he been over the last 6 days? Gdzie on był przez ostatnie 6 dni?

31 TILL/UNTIL, BY/BY THE TIME Do pewnego czasu
I am going to work here till next month. Mam zamiar tu pracować aż do następnego miesiąca. I will not be home until 7:00 PM. Nie wrócę do domu przed 7.00 wieczorem. I will be back by the time you leave. Wrócę zanim ( do czasu kiedy) ty wyjdziesz. I will have improved my English by April. Poprawię swój angielski do kwietnia. I will submit this final paper by next week. Dostarczę pracę końcową do przyszłego tygodnia.

32 PRZYIMKI RUCHU

33 INSIDE, OUTSIDE (położenie, ruch) TO, INTO, TOWARDS (Ruch w jakimś kierunku)
Don’t get outside. Stay inside the building. Nie idź na zewnątrz. Zostań wewnątrz budynku. They were driving to work together. Oni jechali do pracy razem. Come into the garden. Wejdź do ogrodu. I can't translate it into English. Nie potrafię tego przetłumaczyć na angielski. We must walk towards the house. Musimy iść w stronę domu. What is his attitude towards this problem? Jakie jest jego stanowisko w stosunku do tego problemu?

34 UP/UPSTAIRS, DOWN/DOWNSTAIRS
Look up in the sky. Spójrz do góry w niebo Go up the stream/up the mountain. Idź w górę strumienia/wejdź na górę. We must swim down the river. Musimy popłynąć w dół rzeki. You must ride your bike down the hill. Musisz zjechać na rowerze z tego wzgórza. The store is downstairs but the office is upstairs. Sklep jest na dole, ale biuro jest na górze.

35 INNE PRZYIMKI

36 FOR/AGAINST ZA/Przeciw Stałe Związki frazeologiczne
Give your arguments for and against the television. Podaj swoje argumenty za i przeciw telewizji. It’s against the rules/law. To jest wbrew zasadom/prawu. A couple is leaning against each other. Para opiera się o siebie nawzajem. I acted against my will. Działałem wbrew mojej woli. I swam against the stream. Płynąłem pod prąd.

37 BESIDES, BEYOND, EXCEPT, APART FROM Oprócz poza
There were 2 boys besides Robert. Oprócz Roberta było 2 chłopców I don't like her car. Besides, it is too small. Nie podoba mi się jej samochód. Poza tym on jest on jest za mały. Nobody has ever been beyond the mountains. Nikt nigdy nie był dalej niż te góry. She’s intelligent and pretty, beyond doubt. Ona jest inteligentna i piękna, niewątpliwie. We both enjoy horse-riding. We have nothing in common beyond that. My oboje lubimy jazdę konną. Poza tym, nie mamy ze sobą nic wspólnego. I work every day except Friday. Pracuję codziennie z wyjątkiem piątku.

38 OF, OUT OF, OFF He is one of them. On jest jednym z nich
I've never heard of him. Nigdy o nim nie słyszałem. He was finally released out of prison. On został w końcu wypuszczony z więzienia. He fell off the ladder yesterday. On spadł z drabiny wczoraj His pen rolled off the table. Jego pióro stoczyło się ze stołu. His nephew lives 15 km out of London. Jego bratanek mieszka 15 km od Londynu.

39 WITHIN (stałe związki frazeologiczne) BY (środki transportu/Strona bierna)
Stay within call/reach. Pozostań w zasięgu głosu/w pobliżu . The nearest residential area is within walking distance. Do najbliższego osiedla można dojść na pieszo. I usually go to work by plane/bike /car /underground /train /taxi. Zazwyczaj do pracy podróżuję samolotem/rowerem/samochodem/metrem/pociągiem/taksówką. The wheel was invented by Mesopotamians. Koło zostało wynalezione przez Mezopotamian.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google