Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Strona bierna Present simple Past simple

3 Podstawowe informacje

4 Strona bierna a strona czynna Strona czynna i bierna to 2 różne rodzaje konstruowania zdań. Strona czynna W zdaniu w stronie czynnej skupiamy się na podmiocie (osobie wykonującej czynność). przykład My mum cleans the room. Moja mama sprząta pokój. My mum cleaned the room yesterday. Moja mama sprzątała pokój wczoraj. Strona bierna W zdaniu w stronie biernej dopełnienie ze strony czynnej staje się podmiotem, a podmiot staje się wykonawcą czynności (agentem). W stronie biernej skupiamy się na dopełnieniu i tym co się z nim dzieje. przykład The room is cleaned. Pokój jest sprzątany. The room was cleaned yesterday. Pokój został posprzątany wczoraj.

5 Strona bierna zastosowanie - nacisk na czynność, agent (sprawca czynności) jest mniej ważny - nieznany, nieistotny lub oczywisty agent (sprawca czynności). Jeśli chcemy podać informację o wykonawcy czynności, to umieszczamy ją w 2-giej części zdania za pomocą przyimka by. Jednakże, w przypadku gdy jest to niekonieczne, ponieważ wykonawca czynności jest oczywisty n.p people (ludzie) pomijamy tą informację. przykład The room is cleaned (by a cleaner). Pokój jest sprzątany (przez sprzątaczkę). - zdania, które brzmią niezgrabnie lub niegramatycznie w stronie czynnej przykład Strona czynna- When he arrived a detective arrested him. Kiedy przyjechał, detektyw zaaresztował go. Strona bierna- When he arrived he was arrested (by a detective). Kiedy przyjechał, został zaaresztowany (przez detektywa).

6 - mowa kolokwialna, nieformalna Czasownik może być wtedy zastąpiony przez get przykład I was arrested last Saturday. I got arrested last Saturday. Zostałem zaaresztowany w zeszłą sobotę. - Nie wszystkie zdania w stronie czynnej można wyrazić w stronie biernej. Czasami może brzmieć to niegramatycznie lub niezgrabnie. Ogólna reguła tworzenia zdań w stronie biernej polega na tym, że stronę bierną posiadają tylko, czasowniki mające swoje dopełnienia. przykład spend money, fortune, time etc. wydawać/spędzać pieniądze, fortunę, czas etc. sell cars, clothes, food etc. sprzedawać samochody, ubrania, jedzenie etc. keep animals, garden, secret etc. hodować/utrzymywać/ zwierzęta, ogród/w sekrecie etc.

7 Konstrukcja

8 Zdania twierdzące

9 podmiotczasownikdopełnienie wyrażenie czasowe Buildersbuild a houseevery day. Builders built a houselast month. Present Simple Past Simple podmiotczasownik być czasownik reg –ed czasownik niereg. III forma wyrażenie czasoweagent Present Simple A houseis Housesare finished/builtby buildersevery day. Past Simple A house Houses was were finished/builtby builderslast month. A builderbuilds A builder Strona czynna Strona bierna

10 Zdania pytające

11 Strona czynna operator subjectczasownik Does Do Did a builder builders A builder builders dopełnienie Present Simple Past Simple builda house wyrażenie czasowe every day? Yes, he does. Yes, they do. Yes, he did. Yes, they did. No, he doesnt. No, they dont. No, he didnt. No, they didnt. builda houselast month? odpowiedzi Strona bierna czasownik być subject Is Are A house houses czasow. reg. –ed czasow. niereg. III forma finished/built? odpowiedzi Yes, it is. Yes, they are. No, it isnt. No, they arent. Was Were A house houses finished/built? Yes, it was. Yes, they were. No, wasnt. No, they werent. Present Simple Past Simple

12 Zdania przeczące

13 Strona czynna subjectoperator A builder Builders doesnt dont czasownik build dopełnienie a house A builder Builders wyrażenie czasowe every day. didntbuilda houselast month. Present Simple Past Simple czas Strona bierna czassubject A house Houses A house Houses Present Simple Past Simple czasownik być isnt arent wasnt werent czasow. reg. –ed czasow. niereg. III forma finished/built agent by builders.

14 Strona Bierna Past Simple przykłady

15 Long time ago the Earth was inhabited by prehistoric animals and Neanderthal Men. Dawno temu ziemia zamieszkiwana była przez prehistoryczne zwierzęta i Ludzi Neandertalskich. The relationship between animal and man was far different than it is now. Związek pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem był znacznie inny niż jest teraz. What was it based on? Na czym był on oparty? The strong relationship between animal and man was based on human survival. Silny związek pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem był oparty na ludzkim przetrwaniu.

16 Man and animal lived together in harmony and brotherly relation was built between them. Człowiek i zwierzę żyli ze sobą w harmonii i braterskie relacje zostały zbudowane pomiędzy nimi. On one hand man didnt behave as a ruler of animal kingdom, but on the other hand fauna was controlled by him. Z jednej strony człowiek nie zachowywał się jak władca królestwa zwierząt, ale z drugiej strony fauna była przez niego kontrolowana. Animals were killed only for meat. Zwierzęta były zabijane tylko dla mięsa. Despite that, much respect was paid to animals. Mimo to, okazywano zwierzętom ogromny szacunek.

17 Were animals abused by humans? Czy znęcano się nad zwierzętami? No, they werent Nie. They were treated as divine beings. Były traktowane jak bóstwa. They were worshipped in caves which were recognized as places of cult. Zwierzęta były czczone w jaskiniach, które były uznawane za miejsca kultu. Rituals, magic and other ceremonies were performed there. Rytuały, magia i inne ceremonie były tam odprawiane.

18 Mammoths, deer and bisons were painted on cave walls. Mamuty, jelenie i bizony były malowane na ścianach jaskiń. Mainly, powerful animals in movement were depicted. Głównie poruszające się, potężne zwierzęta były przedstawiane. Hunting scenes were also illustrated. Sceny z polowań były również ilustrowane. Where were these images found? Gdzie te obrazki zostały znalezione? The most well-known paleolithic artwork was found in Lascaux cave in southwestern France. Najbardziej znane paleolityczne dzieła zostały znalezione w jaskini Lascaux w południowo wschodniej Francji.

19 When was it painted? Kiedy zostały one namalowane? It was painted 16000 years ago. Zostały namalowane 16000 lat temu. Who were these cave paintings discovered by? Przez kogo te malowidła skalne zostały odkryte? They were discovered by four teenagers walking with their dog in 1940. Zostały odkryte przez czterech nastolatków spacerujących z psem w 1940 roku. After II World War the Lascaux cave was opened to the public. Po II Wojnie Światowej Jaskinia Lascaux została otwarta dla zwiedzających.

20 Who were these cave paintings discovered by? Przez kogo te malowidła skalne zostały odkryte? They were discovered by four teenagers walking with their dog in 1940. Zostały odkryte przez czterech nastolatków spacerujacych z psem w 1940 roku. After II World War the Lascaux cave was opened to the public. Po II Wojnie Światowej Jaskinia Lascaux została otwarta dla zwiedzajacych. Unfortunately, the cave paintings were partly damaged by carbon dioxide exhaled by masses of visitors. Niestety, malowidła skalne zostały częściowo uszkodzone przez dwutlenek węgla wydychany przez zwiedzających.

21 In 1963 the cave was closed in order to be preserved. W 1963 roku jaskinia została zamknięta w celu konserwacji. Luckily, the paintings were restored to its original state. Na szczęście, malowidła te zostały przywrócone do pierwotnego stanu. With time harmonious relationship between animal and man was changed by civilizational and technological advancement. Z upływem czasu harmonijny związek pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem został zmieniony przez cywilizacyjny i technologiczny postęp. Animals have become submissive and dependent on man. Zwierzęta stały się podległe i zależne od człowieka.

22 Strona Bierna Present Simple przykłady

23 Nowadays, animals are used in varied areas of human activity in order to satisfy human needs. W dzisiejszych czasach zwierzęta są wykorzystywane w różnych obszarach aktywności człowieka aby zaspokoić ludzkie potrzeby. Animals are slaughtered for human profit and whims. Zwierzęta są oddawane na rzeź dla ludzkiego zysku i zachcianek. Elephants, rhinos, deer, tigers and other fur- bearing animals are poached for their tusks, horns, skin and fur. Kłusuje się na słonie, nosorożce, jelenie, tygrysy i inne futerkowe zwierzęta dla ich kłów, rogów, skór i futer.

24 In what other way are animals exploited? W jaki inny sposób są zwierzęta wykorzystywane? Some animals, especially rodents, are used in laboratory research. Niektóre zwierzęta, szczególnie gryzonie są wykorzystywane w badaniach laboratoryjnych. New cosmetics, medicines or vaccines are tested on animals. Nowe kosmetyki, leki albo szczepionki są testowane na zwierzętach. Acts of cruelty are commited on them. Akty okrucieństwa są na nich dokonywane.

25 The wildlife trade is flourishing. Handel dzikimi zwierzętami kwitnie. Alive animal species assigned for sale are smuggled across the boarder in inhumane conditions. Żywe zwierzęta przeznaczone na sprzedaż są przemycane przez granice w nieludzkich warunkach. Later, they are kept in captivity in awful conditions in zoos, circuses and pet shops. Póżniej są one trzymane w niewoli w fatalnych warunkach w ogrodach zoologicznych, cyrkach i sklepach zoologicznych. Other animals are neglected by their owners. Inne zwierzęta są zaniedbywane przez swoich właścicieli. They arent fed enough. Nie są wystarczająco dokarmiane. No water is given to them. Nie są pojone.

26 Some aggressive breed dogs which are kept by irresponsible and immature owners arent trained. Niektóre psy ras agresywnych hodowane przez nieodpowiedzialnych i niedojrzałych właścicieli nie są szkolone. Unlucky man-dependent pets are disposed in dog shelters. Nieszczęśliwe zależne od człowieka zwierzęta są porzucane w schroniskach dla zwierząt.

27 Are animal rights complied with by circus owners? Czy prawa zwierząt są przestrzegane przez właścicieli cyrków? No, they arent Nie. Circus animals are trained against their will and nature. Cyrkowe zwierzęta są tresowane wbrew ich woli i naturze. Some of them are maltreated and forced to perform tricks. Niektóre z nich są maltretowane i zmuszane do wykonywania sztuczek. Bulls are brutally killed in public during corrida in Spain and Latin America. Byki są publicznie brutalnie zabijane podczas corridy w Hiszpanii i Ameryce Łacinskiej.

28 However, animal rights activists try to change the dire reality of animals. Jednakże, aktywiści praw zwierząt próbują zmienić chmurną rzeczywistość zwierząt. Their views are demonstrated by not eating meat and not wearing leather clothes. Ich poglądy są demonstrowane poprzez nie jedzenie mięsa i nie noszenie skórzanych ubrań. Animal rights campaigns are organized and petitions are signed. Kampanie dotyczące praw zwierząt są organizowane i petycje są podpisywane. Cosmetics not tested on animals are promoted. Kosmetyki nietestowane na zwierzętach są promowane.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google