Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Oxbridge czyli Oxford i Cambridge
mgr Katarzyna Czub

3 What’s Oxbridge? Czym jest Oxbridge?
The word Oxbridge is a composite of two names: the University of Oxford and the University of Cambridge in England. The term is used to refer to them collectively, often with implications of superior intellectual or social status. Oxbridge can be used as a noun or as an adjective describing the two universities or their students. Słowo Oxbridge jest złożeniem dwóch nazw uczelni w Anglii – Uniwersytetu Oxford oraz Uniwersytetu Cambridge. Terminu tego używa się w odniesieniu do obydwu z nich, często sugerując przy tym wyższy status intelektualny bądź społeczny. Wyraz Oxbridge może być używany jako rzeczownik lub przymiotnik opisujący te dwa uniwersytety lub ich studentów.

4 The University of Oxford Uniwersytet Oksfordzki
It is the oldest surviving university in the English-speaking world and is regarded as one of the world's leading academic institutions. Although the exact date of foundation remains unknown, there is evidence of teaching there as far back as the 11th century The University grew rapidly from 1167 when Henry II banned English students from attending the University of Paris. Jest najstarszym przetrwałym uniwersytetem w krajach anglojęzycznych i uważa się go za jedną z wiodących instytucji akademickich na świecie. Pomimo iż dokładna data założenia pozostaje nieznana, istnieją dowody nauczania tam w XI wieku. Gwałtowny rozwój uniwersytetu rozpoczął się w roku 1167, kiedy król Henryk II zakazał angielskim studentom uczęszczania na Uniwersytet w Paryżu.

5 In the 13th century, rioting between town and gown (townspeople and students) hastened the establishment of the first halls of residence. These were succeeded by Oxford's colleges. The oldest are University, Balliol and Merton Colleges, which were established between 1249 and 1264. W wieku XIII zamieszki pomiędzy mieszkańcami a studentami przyspieszyły założenie pierwszych domów akademickich. Za nimi powstawały też oksfordzkie Koledże. Najstarsze z nich to University, Balliol and Merton, które założono pomiędzy a 1264 rokiem Balliol Merton University College

6 In the same century, Oxford had achieved eminence above every other seat of learning, and won the praises of popes, kings and sages by virtue of its antiquity, curriculum, doctrine and privileges. In 1355, Edward III paid tribute to the University for its invaluable contribution to learning. The king underlined the importance of services rendered to the state by distinguished Oxford graduates. W tym samym wieku, Oxford osiągnął przewagę nad innymi uczelniami zdobywając pochwały papieża, królów oraz mędrców dzięki walorom swej antyczności, programu studiów, doktryny i przywilejów. W 1955 Edward III ofiarował uniwersytetowi daninę za jego nieoceniony wkład w proces nabywania wiedzy. Król podkreślił ważność usług świadczonych na rzecz państwa

7 Oxford Colleges Oksfordzkie Koledże
Oxford has 39 colleges, each with its own internal structure and activities. Currently, Oxford prides itself on having educated 4 British, and at least 8 foreign kings, 47 Nobel prize-winners, 3 Fields medalists, 25 British Prime Ministers, 28 foreign presidents and prime ministers, 7 saints, 86 archbishops, 18 cardinals, and 1 pope. Oxford ma 39 koledżów, każdy z nich posiada odrębną wewnętrzną strukturę oraz program nauczania. Obecnie Oxford szczyci się tym, iż wykształcono w jego murach 4 Brytyjskich i przynajmniej 8 królów obcego pochodzenia, 47 zdobywców Nagrody Nobla, 3 laureatów Medalu Fieldsa, 25 Brytyjskich premierów, 28 zagranicznych prezydentów i premierów, 7 świętych, 86 arcybiskupów, 18 kardynałów oraz papieża.

8 The University of Cambridge Uniwersytet Cambridge
In 1209, students escaping from hostile townspeople in Oxford fled to Cambridge and formed a university there. The oldest college that still exists, Peterhouse, was founded in 1284. Cambridge University has over the course of its history educated a sizeable number of alumni who are notable in their fields, both academic, and in the wider world. Among University's alumni there are 87 Nobel Laureates. W 1209 roku uciekający przed wrogo nastawionymi mieszkańcami Oksfordu studenci znaleźli schronienie w Cambridge, gdzie założyli uniwersytet. Peterhouse - najstarszy istniejący jeszcze Koledż został założony w 1284 roku. Uniwersytet Cambridge w swojej historii wykształcił pokaźną liczbę absolwentów, którzy są zasłużeni w swoich dziedzinach, zarówno w kręgach akademickich jak i na świecie. Wśród absolwentów Uniwersytetu jest 87 laureatów Nagrody Nobla.

9 Cambridge has been ranked one of the world's top five universities and the leading university in Europe. It contends with Oxford for first place in UK league tables. The two ’ancient’ universities have many common features. In addition to cultural and practical associations as a historic part of British society, the two universities have a long history of rivalry with each other. Cambridge jest oceniany w rankingach jako jeden z pięciu najlepszych uniwersytetów świata i wiodący uniwersytet Europy. Współzawodniczy z Oksfordem o pierwsze miejsce w zestawieniach uczelni Wielkiej Brytanii. Te dwa „starodawne” uniwersytety mają wiele wspólnych cech. Oprócz powiązań kulturowych i praktycznych jako historyczna część brytyjskiego społeczeństwa, obydwa uniwersytety mają długą historię współrywalizacji. Trinity College Great Court of King's College

10 The University Boat Race Uniwersytecki Wyścig Wioślarski
The University Boat Race is a rowing race in England between the Oxford University Boat Club and the Cambridge University Boat Club. It is rowed between competing eights each spring on the Thames in London. Members of both teams are traditionally known as blues and each boat as a "Blue Boat", with Cambridge dressed in light blue and Oxford wearing dark blue. Uniwersytecki Wyścig Łodzi to wyścig wioślarski w Anglii pomiędzy klubem wioślarskim Oksfordu a klubem wioślarskim Cambridge. Zawody wiosłujących ósemek odbywają się każdej wiosny na rzece Tamizie w Londynie. Członkowie obydwu drużyn znani są jako niebiescy a każda z łodzi jako „Niebieska Łódź”, przy czym Cambridge nosi jasny niebieski a Oxford granatowy.

11 The first race was in 1829 and it has been held annually since 1856, with the exception of the two world wars. The event is a popular one, not only with the alumni of the universities, but also with rowers in general and the public. An estimated quarter of a million people watch the race live from the banks of the river, around seven to nine million people on TV in the UK, and an overseas audience is around 120 million. Pierwszy wyścig miał miejsce w 1829 roku, a od 1856 odbywa się on corocznie, z pominięciem okresu dwóch wojen światowych. Wydarzenie jest bardzo popularne nie tylko wśród absolwentów obydwu uczelni ale także wśród miłośników wioślarstwa oraz publiczności. Szacuje się, iż ćwierć miliona ludzi ogląda wyścig na żywo z brzegów rzeki, około 7-9 milionów w brytyjskiej telewizji, a zagraniczna publiczność to około 120 milionów.

12 Each team has eight rowers and a cox who shouts instructions to the rowers and steers the boat. The rowers are usually well-built and strong (often about 200 centimetres tall), but the cox is usually small and light so that the boat doesn't have to carry much extra weight Każda drużyna ma ośmiu wioślarzy i sternika, który wykrzykuje instrukcje dla wiosłujących oraz steruje łodzią. Wioślarze są zazwyczaj dobrze zbudowani i silni (często mają około 2 metrów wzrostu), za to sternik jest zwykle mały i lekki tak, by łódź nie musiała dźwigać dodatkowego obciążenia. The teams spend months preparing for the race. They begin training in September. Then, in December, there are practice races. Teams from the same university compete in practice races so that they can choose the best rowers for the big race in the spring. Drużyny spędzają miesiące na przygotowaniach do wyścigu. Rozpoczynają treningi we wrześniu. Następnie w grudniu odbywają się wyścigi próbne. Drużyny z tego samego uniwersytetu ścigają się w nich aby móc wybrać najlepszych wioślarzy na wielki wyścig wiosną.

13 The race takes place along the river Thames, in west London
The race takes place along the river Thames, in west London The course is 6,779 metres from start to finish. Wyścig odbywa się wzdłuż rzeki Tamizy w zachodnim Londynie Odcinek liczy 6,779 metrów od startu do mety.

14 Oxford’s worth seeing places warte zobaczenia miejsca w Oksfordzie

15 The Oxford University Museum of Natural History Oksfordzkie Muzeum Historii Naturalnej
The Museum houses the University's collections of zoological, entomological and geological specimens. The building itself is one of the finest examples of the Victorian Gothic style of architecture The Museum's overall mission is to assemble, preserve, and exhibit the University's natural history collections and to promote research, teaching, and public education in the natural sciences based on the Museum's collections. Among its most famous exhibits are the dinosaurs and the dodo. Muzeum przechowuje uniwersyteckie kolekcje okazów zoologicznych, entomologicznych i geologicznych. Sam budynek jest jednym z najlepszych przykładów architektury wiktoriańskiego gotyku. Główną misją muzeum jest zbieranie, przechowywanie i wystawianie uniwersyteckich kolekcji historii naturalnej a także promowanie badań, nauczania i edukacji publicznej w dziedzinie historii naturalnej w oparciu o kolekcje muzeum. Pośród najbardziej znanych okazów są tu dinozaury i dodo.

16 The Pitt Rivers Museum Muzeum Etnograficzne Pitt Rivers
The Museum displays archaeological and ethnographic objects from all parts of the world. It was founded in 1884 when General Pitt Rivers, an influential figure in the development of archaeology and evolutionary anthropology, gave his collection to the University. His two conditions were that a museum was built to house it and that someone should be appointed to lecture in anthropology. The General's gift contained more than 18,000 objects but there are now over half a million. Many were donated by early anthropologists and explorers. Muzeum wystawia eksponaty archeologiczne i etnograficzne z całego świata. Zostało założone w 1884 roku kiedy Generał Pitt Rivers, licząca się postać dla rozwoju archeologii i antropologii ewolucyjnej, przekazał swą kolekcję uniwersytetowi. W jego dwóch warunkach domagała się założenia muzeum oraz zatrudnienia kogoś do wykładania antropologii. Podarunek generała liczył sobie ponad 18 tysięcy przedmiotów, a obecnie liczba ta to ponad pół miliona. Wiele eksponatów zostało podarowanych przez wczesnych antropologów i badaczy.

17 Museum of the History of Science Muzeum Historii Nauk Ścisłych
The museum is home to an unrivalled collection of scientific instruments from medieval times to the 17th century. Its collection of 18th and 19th-century instruments is also substantial. It is the world's oldest surviving purpose-built museum building. The current collection contains around 15,000 objects from antiquity to the early 20th century, representing almost all aspects of the history of science. It is used for both academic study and enjoyment by the visiting public. To muzeum przechowuje bezkonkurencyjną kolekcję instrumentów badawczych od średniowiecza po wiek XVII. Jego kolekcja instrumentów XVIII- i XIX- wiecznych jest równie pokaźna. Budynek ten jest najstarszym przetrwałym specjalnie wybudowanym muzeum świata. Obecna kolekcja zawiera około 15 tysięcy eksponatów od antyku po wczesny wiek XX, reprezentujących niemal wszystkie aspekty historii nauk ścisłych Jest używana zarówno do badań akademickich, jak i dla rozrywki odwiedzających.

18 Sheldonian Theatre Teatr Sheldonian
It was built from 1664 to 1668 after a design by Christopher Wren for the University of Oxford. The building is named after Gilbert Sheldon, the project's main financial backer. It is used for music concerts, lectures and university ceremonies, but not for drama. Zbudowany w latach według projektu Christopher’a Wrena dla Uniwersytetu Oksfordzkiego. Budynek nazwano na cześć Gilberta Sheldona, będącego głównym fundatorem projektu. Obecnie używany jest w celach koncertowych, wykładowych, ale nie teatralnych. University Church of St Mary the Virgin Uniwersytecki Kościół Św. Marii Dziewicy It is the largest of Oxford's parish churches. It is situated on the north side of the High Street, and is surrounded by the university and college buildings. It has one of the most beautiful spires in England. To największy z kościołów parafialnych Oksfordu. Położony jest w północnej części ulicy High Street w otoczeniu budynków uniwersyteckich i koledży. Ma jedną z najpiękniejszych iglic w Anglii.

19 Blackwell's bookshops Księgarnie Blackwell
Blackwell UK Ltd is a national chain of bookshops in Great Britain. The company started out as a bookshop selling academic books in Oxford, growing to include a chain of bookshops and a separate publishing firm Blackwell Publishing. It has the largest single room devoted to book sales in all of Europe called Norrington Room. Blackwell UK Sp. z o.o. jest narodową siecią księgarni w Wielkiej Brytanii. Firma rozpoczęła działalność jako księgarnia akademicka w Oxfordzie, a rozrosła się w sieć księgarni oraz odrębne Wydawnictwo Blackwell. Ma największy pokój poświęcony sprzedaży książek w Europie - Norrington Room. The Shark House Dom z Rekinem Locals living in Headington, a quiet suburb of Oxford, are used to a house with a life size model of a shark which appears to have crashed from the sky into the roof Miejscowi z Headington, cichego przedmieścia Oxfordu, są przyzwyczajeni do domu z realnych rozmiarów modelem rekina, który wygląda jakby uderzył z nieba w dach domu.

20 The Fitzwilliam Museum Muzeum Fitzwilliam
The museum was founded in It is the art and antiquities museum of the University of Cambridge. The museum has five departments: Antiquities; Applied Arts; Coins and Medals; Manuscripts and Printed Books; and Paintings, Drawings and Prints. It receives around 300,000 visitors annually. Admission is free. Muzeum zostało założone w 1816 roku. Jest to muzeum sztuki i zabytków Uniwersytetu Cambridge. Muzeum ma pięć działów: Zabytki, Sztuka Użytkowa, Monety i Medale, Rękopisy i Księgi Drukowane, Obrazy, Rysunki i Druki. Gości ono około 300 tysięcy odwiedzających rocznie. Wstęp jest bezpłatny Audley End House and Gardens Dom i Ogrody Audley End It is a stunning Jacobean mansion that was originally built for Thomas Howard, the admiral who commanded the British fleet against the Armada. Now it is owned by English Heritage. To niesamowita posiadłość z czasów Jakuba I, którą wybudowano dla Admirała Thomasa Howarda dowodzącego Brytyjską flotą przeciw Wielkiej Armadzie. Obecnie należy do English Heritage - organizacji rządu brytyjskiego opiekującej się zabytkami budownictwa w Anglii.

21 Cambridge’s worth visiting places miejsca warte zwiedzenia w Cambridge

22 Cukiernia Fitzbillies
Cambridge & County Folk Museum Muzeum etnograficzne Cambridge & County Folk In 70 years the Folk Museum has acquired a rich and varied collection of 20,000 objects, pictures and documents which provide a fascinating insight into the history of Cambridgeshire people.  Przez siedemdziesiąt lat Muzeum Folku zgromadziło bogatą i zróżnicowaną kolekcję 20 tysięcy przedmiotów, obrazów i dokumentów dających fascynującą możliwość wglądu w historię ludzi z hrabstwa Cambridgeshire. Cukiernia Fitzbillies The long-serving staff of this craft bakery take pride in preserving their high standards of cakes and confectionery, using the finest ingredients and traditional methods. The original Fitzbillies Chelsea Bun has been their most popular product for over 80 years. Długoletni personel tej piekarni szczyci się zachowaniem wysokiej jakości ich ciast i wyrobów cukierniczych, przy użyciu najlepszych składników oraz tradycyjnych metod. Oryginalny Fitzbillies Chelsea Bun jest ich najpopularniejszym produktem od ponad 80 lat.

23 Cambridge Punting Wycieczka Łódką
Punting has become synonymous with this famous university city of Cambridge. Travelling along both the River Granta and the River Cam, punting is an excellent way to see some of the most beautiful parts of the city. Wycieczki łódkami stały się wizytówką uniwersyteckiego miasta Cambridge. Podróżowanie łódkami po rzekach Granta i Cam jest świetnym sposobem by zobaczyć niektóre z najpiękniejszych części miasta.

24 Bibliografia: http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google