Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej"— Zapis prezentacji:

1 ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej
ZASADY POSTĘPOWANIA w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub zlokalizowaniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

2 ALARMOWANIE 1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, jest obowiązana o tym powiadomić:  a) administratora obiektu, b) Policję – tel. 997 lub tel. 112.  2. Zawiadamiając policję, należy podać:  1) treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, 2) miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym, 3) numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko, oraz uzyskać od Policji potwierdzenie przyjęcia powyższego zawiadomienia.

3 PO UZYSKANIU INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU.
AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.  Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych pomieszczeniach znaj dują się: 1) przedmioty rzeczy, lub urządzenia paczki itp. ,których wcześnie nie było i nie wnieśli ich użytkownicy po­mieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. klientów) ; 2)ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń; 3) zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp. ).

4 3) Pomieszczenia ogólnodostępne takie, jak: korytarze, klatki schodowe, hole,
windy, toalety, piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinno być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony. 4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których – w ocenie użytkowników obiektu – przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu i policję. 5. W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów (rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać, iż pojawienie się tych przedmiotów lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić na skutek działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji. 6. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki .

5 AKCJA ROZPOZNAWCZO – NEUTRALIZACYJNA
LOKALIZOWANYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH. 1. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie.  2. Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy.  3. Na wniosek policjanta, kierującego akcją, administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu – o ile to nie nastąpiło. 4. Identyfikacją i rozpoznaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione komórki organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.  5.Po zakończeniu działań policjant kierujący akcją przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi.

6 POSTANOWIENIE KOŃCOWE.
1. Osobie przyjmującej zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz administratorowi obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinni powiadamiać o tym policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.  2. Administrator obiektu powinien na bieżąco szkolić personel w zakresie niniejszej instrukcji, instrukcji ewakuacji i architektonicznym układzie obiektu, w tym rozmieszczenia punktów newralgicznych, takich jak węzły gazowe , energetyczne i wodne, oraz posiadać ich aktualny plan, który udostępnia na żądanie policjanta kierującego akcją.  3. Administrator – obiektu winien podejmować wszelkie czynności, zmierzające do fizycznej i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiając podkładanie ładunków wybuchowych.  4. Z treścią niniejszych „zasad postępowania” należy zapoznać wszystkich pracowników Administracyjnych i ochrony.

7 UWAGA !! Powyższe „Zasady postępowania ” jako „Instrukcja Alarmowa ( )” zostały przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zalecone (pismo AP/443-62(3)/98/MS z r.) do powszechnego stosowania. NACZELNIK Sztabu Policji KWP we Wrocławiu Jacek Mazur Nadkomisarz mag. inż

8 NAPAD NA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE
I. Ogólne zasady: Życie i zdrowie pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta jest dobrem najwyższym. W przypadku zagrożenia należy je chronić w pierwszej kolejności przed dobrami materialnymi. Należy dążyć do możliwie szybkiego powiadomienia (dostępnym w danej chwili sposobem) Policji oraz Burmistrza Miasta. Uprawnienia do wydawania poleceń po opuszczeniu urzędu przez napastników do czasu przybycia Policji ma Burmistrz Miasta bądź osoba przez niego upoważniona.

9 Postępowanie w czasie napadu
Poddać się woli napastników, Pracownicy niemający kontaktu z napastnikiem, w miarę możliwości, w dyskretny sposób powinni powiadomić Policję lub osoby, które mogą powiadomić Policję. Nie wywoływać dodatkowej agresji sprawców poprzez: Głośne zachowanie Kierowanie gróźb i oskarżeń Wykonywanie zbędnych nagłych ruchów Nie odbierać dzwoniących telefonów, chyba, że za zgodą napastników Próbie ucieczki z zagrożonego miejsca

10 Postępowanie w czasie napadu cd.
W miarę możliwości realizować żądania napastników. Zapamiętać szczegóły dotyczące sprawców oraz ich zachowanie: Wiek, rysopis, znaki szczególne, ubiór, wysławianie się, charakterystyczne gesty i sposób poruszania się, formy i treści rozmów pomiędzy napastnikami Zapamiętać, w których pomieszczeniach przebywali napastnicy, jakich dotykali przedmiotów itp. Pracownicy pozostali poza strefą napadu z chwilą otrzymania informacji o napadzie dążą do zamknięcia przejść znajdujących się w urzędzie. Nie należy próbować odcinać napastnikowi drogi ucieczki

11 Działania po wyjściu napastników
Zamknąć wejścia do urzędu, uniemożliwiając do czasu przybycia Policji wejście osobom postronnym, oraz wyjście osób będących świadkami zdarzenia. W przypadku nieoczekiwanej potrzeby opuszczenia urzędu przez którąś z osób, należy po przybyciu Policji przekazać informacje o tym fakcie organom ścigania. Zwrócić uwagę na kierunek i środki lokomocji wykorzystywane podczas ucieczki przez napastników (kolor, marka samochodu, nr rejestracyjny pojazdu). Pozostać na swoim miejscu pracy do czasu przybycia Policji. Przed i po złożeniu zeznań powstrzymać się na temat zdarzenia, oraz nie podawać osobom postronnym nazwiska, adresów świadków zdarzenia. Nie dopuścić do zatarcia śladów w miejscach, których przebywali sprawcy. W czasie interwencji Policji podporządkować się ich poleceniom.

12 Napad z uprowadzeniem Poddać się woli sprawcy, w miarę możliwości realizować zadania porywacz lub porywaczy, starając się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących osoby porywacza lub porywaczy. Wykorzystywać czas bezczynności na robienie w pamięci notatek z tego, co się stało i co się aktualnie dzieje. W czasie rozmowy z porywaczami utrzymywać kontakt wzrokowy, poza rozmową nie wpatrywać się uporczywie w napastników. Mieć świadomość, że sytuacja może potrwać wiele godzin. Nie unikać posiłków odmowa może wzbudzić agresję Nie buntować się.

13 Nie dyskutować na temat poleceń wydanymi przez porywaczy
Należy pamiętać, że próba wprowadzenia w błąd porywaczy może skutkować dodatkową agresją skierowaną na przetrzymywane osoby. Przy możliwości ucieczki należy wziąć pod uwagę, czym to grozi pozostałym zakładnikom, (jeżeli jeszcze ktoś pozostaje w rękach napastników). Podczas interwencji grupy specjalnej należy wykonywać wszystkie polecenia dowódcy grupy. Po zakończeniu akcji przez Policję, czekać na przesłuchanie oraz wypełnić przygotowane formularze opisu napastników.

14 Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia?
W celu wykrycia podejrzanych przesyłek pocztowych (kurierskich) wszyscy pracownicy przyjmujący korespondencję obowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na wymienione poniżej cechy przesyłek: Brak adresu zwrotnego Niewystarczające ofrankowanie Nadmierne ofrankowanie

15 Nieznany adres lub nadawca
Adres zwrotny i stempel pocztowy z innych miejsc Plamy tłuszczu lub przebarwienia na papierze Dziwny zapach Zastrzeżone oznaczenia np.: poufne, osobiste itp. Adres pisany niedbale ręcznie lub na maszynie Nieodpowiednie tytuły Tytuły bez nazwiska Poprawna pisownia Sztywna koperta Nadmierna waga Brązowe koperty składane podwójnie Pogięta lub nierówna koperta Nadmierne zabezpieczenie przesyłki taśmą, sznurkiem itp. Szczególną uwagą należy również zwrócić na przesyłki dostarczane przez nieznajomego kuriera bądź nieznajomy personel (osoby).

16 W przypadku przechwycenia podejrzanej przesyłki należy:
Nie otwierać tej przesyłki!!! Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć! Worek ten należy następnie umieścić w drugim podobnym worku i szczelnie zamknąć (zawiązać na supeł i zakleić taśmą) Paczki nie należy przemieszczać. Należy ja pozostawić na miejscu i powiadomić: Policję 997, Straż Pożarną 998 lub zadzwonić bezpośrednio pod nr 112. Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki

17 W przypadku, gdy podejrzana przesyłka zostanie otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej lub płynnej (pyły, blok, pianę itp.) należy: Możliwie nie naruszać jej zawartości Zapakować jak podano wyżej Powiadomić odpowiednie służby Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń Ścisłe stosowanie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich!

18 Dziękuję za uwagę... zkuc@um.dzierzoniow.pl


Pobierz ppt "ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google