Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trafostacja Sztuki Szczecin – ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trafostacja Sztuki Szczecin – ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Trafostacja Sztuki Szczecin – ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin

2 Wykonawca: Projektant: Inżynier Kontraktu: ERBUD S.A. STUDIO A4 Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI SP. Z O.O. Wartość całkowita projektu: PLN PLN Planowana data przekazania obiektu do użytkowania: grudzień 2012 rok Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin

3 ZAKRES Projekt pn. Trafostacja Sztuki Szczecin – ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie polega na przebudowie opuszczonego od ponad 20 lat budynku zabytkowej transformatorowni. Prace obejmą gruntowny remont budynku oraz rewitalizację najbliższego otoczenia. W ramach robót zostanie przebudowany fragment ul. Podgórnej, gdzie powstanie ciąg pieszy. Obiekt zostanie przystosowany do pełnienia funkcji Centrum Sztuki Współczesnej – Trafostacji Sztuki Szczecin.

4 ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE Niewątpliwym atutem budynku, w którym znajdzie siedzibę Trafostacja Sztuki Szczecin jest jego lokalizacja w ścisłym centrum miasta. Nowa instytucja wpisze się w szlak turystyczny i stanie się atrakcyjnym punktem dla zwiedzających Szczecin. Ponadto bliskość Pl. Orła Białego, na którym funkcjonuje Akademia Sztuki, pozwoli na ścisłą współpracę obu instytucji. Usytuowanie Interdyscyplinarnego Centrum Sztuki Współczesnej w tym obiekcie daje gwarancję odrestaurowania budynku z zachowaniem autentycznej substancji z udostępnieniem szerokiej publiczności.

5 Architektura obiektu predystynuje go do przeprowadzenia dużych przedsięwzięć artystycznych. Hala główna o powierzchni ok. 400 m² pozwala na realizację nie tylko wystaw, ale również koncertów, pokazów filmów, alternatywnych przedstawień teatralnych, performance i innych zamierzeń artystycznych. Wysokość hali do kalenicy wynosi ok. 19 m i będzie jedyną tak wysoką przestrzenią oddaną na potrzeby sztuki w Szczecinie.

6 W wyniku przebudowy powstaną 4 strefy funkcjonalne: strefa wystaw i obsługi widza strefa biurowa strefa obsługi technicznej strefa rezydencjonalna

7 Zgodnie z projektem: Poziom piwnic zawiera salę wystawową oraz strefę pomieszczeń obsługi technicznej obiektu, magazyny zbiorów i sprzętu oraz pomieszczenia technicznej obsługi wystaw. Poziom parteru zawiera pomieszczenia recepcyjne (hall, kasa, szatnia) z czytelnią sztuki oraz dużą halę wystawową z aneksami oraz ze schodami i galeriami na poz. 1 i 2 piętra. Poziom 1 piętra zawiera w bocznym trakcie salę wystawową, a w trakcie tylnym zespół pomieszczeń biurowych (plus galerię komunikacyjną sali głównej).

8 Poziom 2 piętra zawiera w bocznym trakcie salę wystawową, a w trakcie tylnym zespół pomieszczeń biurowych (plus galerię komunikacyjną), a także uniesioną antresolę otwartą na halę główną, komunikującą trakt wystawowy z lobby i tarasem widokowym (3 piętro). Poziom 3 piętra zawiera w tylnym trakcie salę konferencyjną z zapleczem oraz zaplecze techniczne dużej hali wystawowej. Poziom poddasza zawiera urządzenia klimatyzacyjne.

9 Przywrócenie zabytku do stanu technicznego zgodnego z jego pierwotnym przeznaczeniem będzie się odbywało zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, które przewidują zachowanie m. in.: układu kompozycyjnego z podziałem na 3 trakty podziału kondygnacyjnego i ciągów komunikacyjnych, a także wejścia głównego pierwotnego podziału otworów okiennych i sposobu ich otwierania oraz zachowanie ościeżnic metalowych.

10 REALIZACJA W dniu r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Po urządzeniu zaplecza budowy Wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych. Do końca br. planowany jest: demontaż pokrycia dachu i istniejącej konstrukcji, montaż nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, rozpoczęcie i kontynuacja robót rozbiórkowych wewnątrz budynku, przemurowanie i wzmocnienie ścian wewnętrznych budynku, zakończenie robót związanych z budową przyłączy sanitarnych.

11 P IERWSZE C ENTRUM S ZTUKI W SPÓŁCZESNEJ W S ZCZECINIE, W OJEWÓDZTWIE Z ACHODNIOPOMORSKIM I E UROREGIONIE P OMERANIA

12 N AZWA Nazwa instytucji nawiązuje do funkcji transformatorowni, którą pełnił zabytek. Słowo transformatorownia, którym był potocznie nazwany, zostało zamienione na trafostacja, jako krótsze i łatwiejsze w artykulacji. Znaczenie obu określeń jest tożsame – to miejsce, gdzie następuje rozdzielenie energii, i jej transformacja. Nawiązuje więc bezpośrednio do przepływu i zmiany, które są nieodłączną cechą sztuki współczesnej. Nazwa Trafostacja Sztuki Szczecin utrwala również korzystne konotacje z Miastem Szczecin.

13 M ISJA Trafostacja Sztuki Szczecin będzie miejscem kształtującym i zaspokajającym potrzeby kulturalne mieszkańców Miasta i Województwa Zachodniopomorskiego. TSS będzie miejscem pierwszego kontaktu z aktualną sztuką polską i euro- pejską dla mieszkańców Miasta, Regionu i Euroregionu. Atrakcyjne formy prezentacji, wykorzystujące współczesne narzędzia komunikacji będą sprzyjały świadomemu uczestnictwu w sztuce. TSS będzie współtworzyła tożsamość współczesnego Szczecina poprzez identyfikację i integrację mieszkańców wokół osiągnięć artystów związanych z Miastem. Stanie się również miejscem przyjaznym artystom lokalnym, przestrzenią, w której swój dorobek artystyczny i naukowy zbuduje kadra i absolwenci Akademii Sztuki.

14 M ISJA Instytucja stworzy artystom tworzącym w regionie możliwość ogólnopolskiej promocji, będzie organizowała projekty zderzające ze sobą różnych artystów lub grupy artystów, działania na styku dziedzin sztuki, ingerencje artystyczną w przestrzeń publiczną, angażując w takie realizacje twórców i wykonawców lokalnych oraz zapraszanych spoza regionu. W ten sposób wytworzy nową energię twórczą, efekt synergii artystycznej, a wraz z nią integracja i rozwój środowiska artystycznego Miasta.

15 C ELE KRÓTKO I ŚREDNIOTERMINOWE tworzenie miejsca otwartego na środowisko odbiorców sztuki i jego potrzeby; przygotowanie programów aktywizujących artystycznie społeczność lokalną wokół sztuk współczesnych; wspieranie artystów lokalnych poprzez archiwizację dokonań, wystawy o wymiarze regionalnym, ogólnopolskim i europejskim, wymiany artystyczne; nawiązanie stałej współpracy z instytucjami o podobnym profilu w Polsce i Euroregionie stopniowo rozszerzanej o basen morza Bałtyckiego i inne regiony Europy;

16 C ELE KRÓTKO I ŚREDNIOTERMINOWE przygotowanie i wdrożenie programu rezydencjalnego, również poprzez nawiązanie współpracy z innymi instytucjami europejskimi prowadzącymi pobyty rezydencjalne; opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu edukacyjnego; współpraca na rzecz rozwoju Kolekcji Regionalnej ZSW wraz z Zachętą Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowym w Szczecinie i Filharmonią Szczecińską;

17 C ELE DŁUGOFALOWE stworzenie wyrazistej, opiniotwórczej instytucji o ambitnym programie - centrum sztuki współczesnej dla Szczecina jako stolicy regionu i euroregionu; włączenie instytucji do obiegu sztuki w Polsce i Europie i stworzenie sieci instytucji polskich i międzynarodowych długofalowo współpracujących z TSS; promocja artystów lokalnych poza regionem; stworzenie przestrzeni sprzyjającej wypoczynkowi, rekreacji i edukacji poprzez kontakt ze sztuką aktualną; wielopoziomowa i wielowątkowa edukacja poprzez sztukę współczesną kształtująca potrzebę partycypacji w kulturze aktualnej; promocja Miasta i regionu w Polsce i Europie, jako miejsca istotnego dla rozwoju sztuki aktualnej;

18 Z AGADNIENIA PRIORTYTETOWE Eurolokalność – połączenie ogólnopolskiego i europejskiego poziomu wystaw czasowych z lokalnym zapotrzebowaniem na sztukę aktualną; wspieranie twórców związanych ze Szczecinem i Województwem Zachodniopomorskim w promocji na poziomie ogólnopolskim i europejskim; Archiwizacja współczesności – prowadzenie multimedialnej czytelni sztuki obejmującej najważniejsze wydawnictwa polskie, europejskie i światowe, archiwizacja i udostępnienie dokonań artystów działających w regionie i wydarzeń regionalnych poprzez : stronę internetową, katalogi, przewodniki dla widzów i nauczycieli i bezpłatne broszury; Kolekcja – współtworzenie i promocja KRZSW, prezentacja Kolekcji poprzez wystawy problemowe;

19 Z AGADNIENIA PRIORTYTETOWE Edukacja kulturalna - celem edukacji poprzez sztukę będzie rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych poprzez spotkania, wystawy i warsztaty. Program będzie tworzony przez edukatorów, pedagogów i artystów. Najwyższy poziom artystyczny tworzonych projektów musi zostać połączony z komplementarną informacją o założeniach i tle historyczno-społecznym dzieła i przystosowany zarówno do odbioru przez widzów nie posiadających wiedzy na temat sztuki współczesnej, jak i dla widzów o wysokiej kompetencji poznawczej. Wsparciem będą nowoczesne technologie i techniki komunikacji. Działania edukacyjne będą odbywać się wielopoziomowo i wielowątkowo poprzez współpracę ze szkołami i uczelniami (warsztaty w salach wystawowych i bezpośrednim towarzystwie dzieł sztuki). Dla odbiorców indywidualnych zostaną przygotowane cykle warsztatów, spotkań z artystami, wykładów.

20 Z AGADNIENIA PRIORTYTETOWE Program rezydencjalny – będzie prowadzony w pokojach gościnnych TSS. W zależności od potrzeb zaproszonych artystów, jedna lub dwie galerie na pierwszym piętrze, będą pełniły funkcję pracowni. Program może być realizowany na dwóch poziomach – poprzez współpracę i wymianę pobytów rezydencjalnych z ważnymi instytucjami sztuki w Europie i poprzez zapraszanie artystów indywidualnych o ugruntowanej pozycji. Efektem współpracy i wymiany pobytów rezydencjalnych będzie promocja twórców lokalnych oraz Miasta Szczecin i regionu w Europie. Efektem zapraszania twórców indywidualnych będą wystawy, spotkania i realizacje artystyczne w przestrzeni publicznej.

21

22

23

24

25

26

27 Znak graficzny Trafostacji Sztuki Szczecin został opracowany przez pana Igora Jankowskiego. Projekt został sfinansowany przez Miasto Szczecin w ramach dotacji przyznanej Stowarzyszeniu Zachęta Sztuki Współczesnej w otwartym konkursie ofert.


Pobierz ppt "Trafostacja Sztuki Szczecin – ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google