Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa Konferencja Związku Miast: Bogatynia – Hradek – Zittau MECHATRONIKA - KSZTAŁCENIE. Euroregionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Jeleniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa Konferencja Związku Miast: Bogatynia – Hradek – Zittau MECHATRONIKA - KSZTAŁCENIE. Euroregionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Jeleniej."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa Konferencja Związku Miast: Bogatynia – Hradek – Zittau MECHATRONIKA - KSZTAŁCENIE. Euroregionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Jeleniej Górze Tadeusz Popowicz – Dyrektor EIP-H ds. Kształcenia Zawodowego Zittau, 17 kwietnia 2008 r.

2 Opracowanie: Tadeusz Popowicz System kształcenia zawodowego i system potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Polsce Tadeusz Popowicz – Dyrektor EIP-H ds. Kształcenia Zawodowego Dydaktyczne dokumenty programowe oraz dokumenty na zakończenie zawodowej edukacji na przykładzie zawodu technik mechatronik Wanda Kozyra – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze

3 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Międzynarodowa Konferencja Związku Miast: Bogatynia – Hradek – Zittau MECHATRONIKA - KSZTAŁCENIE. TYPY SZKÓŁ w Polsce: Szkoła podstawowa – 6-letnia (7-12); S Gimnazjum – 3-letnie (13-15); E Szkoły ponadgimnazjalne: Liceum ogólnokształcące – 3-letnie (16-18); M Liceum profilowane – 3-letnie (16-18); M -------------------------------------------- Zasadnicza szkoła zawodowa – 2-i 3-letnie (16-18); EZ Technikum – 4-letnie (16-19); M, EZ Technikum uzupełniające – 3-letnie (17-20); M, EZ Szkoła policealna – 0,5-2,5-letnie (18-20); EZ -------------------------------------------- Szkoły wyższe

4 Opracowanie: Tadeusz Popowicz KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W PROCEDURACH DYDAKTYKI I OCENIANIA Klasyfikacja zawodów (tu – charakterystyka absolwenta) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Programy nauczania Wewnątrzszkolny system oceniania (> wymagania edukacyjne) Ocenyszkolne Standard wymagań egzaminacyjnych Arkusze egzaminacyjne (> wymagania egzaminacyjne) Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe

5 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Cele oceniania zewnętrznego: Diagnozowanie osiągnięć i braków edukacyjnych uczniów. Ocena jakości oddziaływań edukacyjnych szkoły. Zapewnienie porównywalności zaświadczeń, świadectw i dyplomów bez względu na miejsce ich wystawienia.

6 Opracowanie: Tadeusz Popowicz ZEWNĘTRZNY EGZAMIN ZAWODOWY Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadza się w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym.

7 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Atrybuty egzaminów zewnętrznych: I. Zadania z zewnątrz, wynikające ze standardu wymagań egzaminacyjnych, obowiązującego na całym obszarze egzaminowania. I. Zewnętrzni egzaminatorzy, wpisani do ewidencji egzaminatorów OKE. Zewnętrzni obserwatorzy, upoważnieni przez OKE. I. Egzaminy (w części praktycznej) przeprowadzane poza szkołą macierzystą absolwentów.

8 Opracowanie: Tadeusz Popowicz TRYB ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO, etap pisemny (dla zsz, t, tu, sp) 1. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje: z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje: a) w części pierwszej - zadania egzaminacyjne (50) sprawdzające a) w części pierwszej - zadania egzaminacyjne (50) sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie zawodzie b) w części drugiej – zadania egzaminacyjne (20) sprawdzające b) w części drugiej – zadania egzaminacyjne (20) sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z działalnością wiadomości i umiejętności związane z działalnością gospodarczą i zatrudnieniem gospodarczą i zatrudnieniem 2. Sprawdza wiedzę i umiejętności, będące obszarami standardu wymagań egzaminacyjnych: wymagań egzaminacyjnych: a) czytanie ze zrozumieniem, a) czytanie ze zrozumieniem, b) przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, b) przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, c) bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych. c) bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych. 3. Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut. 3. Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut.

9 Opracowanie: Tadeusz Popowicz TRYB ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO, etap praktyczny (dla t, tu, sp) 3. Etap praktyczny egzaminu, dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, prowadzących kształcenie w zawodach innych niż w zasadniczych szkołach zawodowych, polega na rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, zawartego w arkuszu egzaminacyjnym i – w zależności od zawodu, którego dotyczy egzamin – obejmuje: 1) Opracowanie projektu realizacji określonej pracy lub prac albo 2) Opracowanie projektu realizacji określonej pracy lub prac i wykonanie jej (ich) na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, zwanych dalej pracą egzaminacyjną Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania egzaminu w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu.

10 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Wdrażanie systemu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Polsce : 2004 r. – 2-letnie zasadnicze szkoły zawodowe 2005 r. – 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe 2006 r. – 4-letnie technika 2007 r. – 3-letnie technika uzupełniające 2006 – 2008 r. – 0,5-2,5 – letnie szkoły policealne

11 Opracowanie: Tadeusz Popowicz DANE (wybrane) DOTYCZĄCE EGZAMINU, przeprowadzonego w okresie sesji letniej 2006 r. na terenie OKE - Wrocław:

12 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Technika i szkoły policealne (wybrane zawody, w których przeprowadzono egzamin (na terenie działania OKE we Wrocławiu - 43 ) Liczba zdających – w sumie 7945 absolwentów. Technika i szkoły policealne (wybrane zawody, w których przeprowadzono egzamin (na terenie działania OKE we Wrocławiu - 43 ) Liczba zdających – w sumie 7945 absolwentów. L.p. Zawód L.zdających Zdało [%] 1. Technik ekonomista 1906 75,0 2. Technik mechanik 972 39,0 3. Technik elektronik 704 32,0 4. Technik handlowiec 618 76,2 5. Technik żywienia i gosp. domowego 371 70,6 6. Technik hotelarstwa 367 66,8 7. Technik budownictwa 361 56,0 8. Technik organizacji usług gastronom. 330 94,8 9. Technik elektryk 314 32,5 10. Opiekunka środowiskowa 275 68,0 11. Technik agrobiznesu 243 56,0

13 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Wyniki egzaminów zewnętrznych na terenie OKE – Wrocław, w sesji letniej 2006 r. : Wyniki egzaminów zewnętrznych na terenie OKE – Wrocław, w sesji letniej 2006 r. : ZDAŁO (%): zsz – 63,2 (Pl 63,5) (63,0 w 2005 r.) tech i sp – 59,9 (Pl 61,2) Razem: 61,1 (Pl 62,3) (63,0 w 2005 r.) (59,6 w 2004 r.) Odbywający praktyki w zakładach pracy – 66,1 82,4 etap pisemny, 87,0 etap praktyczny

14 Opracowanie: Tadeusz Popowicz LICZBA OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCYH (etap praktyczny – dla absolwentów zsz) ZORGANIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH NA OBSZARZE OKE WE WROCŁAWIU w 2006 r. (2005 r.) LICZBA OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCYH (etap praktyczny – dla absolwentów zsz) ZORGANIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH NA OBSZARZE OKE WE WROCŁAWIU w 2006 r. (2005 r.) SZKOŁY CKU i CKP OSiW OHP PRACODAWCY Łączna liczba O.E. – 65 (63) ZSZ ZSZ 50 (50) 12 (11) 2 (1) 1 (1)

15 Opracowanie: Tadeusz Popowicz WNIOSKI: Utrzymuje się istotna rozbieżność między: Wymaganiami rynku pracy, a poziomem kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych. Wymaganiami programowymi kształcenia zawodowego, a możliwościami ich realizacji.

16 Opracowanie: Tadeusz PopowiczPRZYCZYNY: Brak wystarczającej szkolnej bazy do kształcenia zawodowego, w tym głównie do realizacji programów praktycznej nauki zawodu (sytuacja gospodarstw pomocniczych, warsztatów szkolnych,...). Poziom realizacji praktyk uczniowskich, organizowanych i prowadzonych u pracodawców (reguły gospodarki rynkowej, sytuacja finansowa firm, zmienność koniunktury produkcji i usług, poziom refundacji kosztów p.n.z., poziom nadzoru nad realizacją programów praktyk,...). Właściwość samego egzaminu (sytuacja egzaminacyjna, cechy arkuszy egzaminacyjnych, …)

17 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Międzynarodowa Konferencja Związku Miast: Bogatynia – Hradek – Zittau MECHATRONIKA - KSZTAŁCENIE. Dziękuję za uwagę Tadeusz Popowicz Zittau, 17 kwietnia 2008 r.

18 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Międzynarodowa Konferencja Związku Miast: Bogatynia – Hradek – Zittau MECHATRONIKA - KSZTAŁCENIE. Budowanie transgranicznej sieci kooperacyjnej w zakresie ujednolicania (porównywalności) kwalifikacji absolwentów czeskich, niemieckich i polskich szkół zawodowych. Przedstawienie propozycji rozwiązań systemowych. Tadeusz Popowicz – Dyrektor EIP-H ds. Kształcenia Zawodowego Zittau, 17 kwietnia 2008 r.

19 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Jeleniogórskie FORUM ZAWODOWE SZKOŁA – PRACA na rzecz trafności i jakości kształcenia zawodowego CEL: - integracja szkolnictwa zawodowego z podmiotami rynku pracy, na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów poprzez poprzez - zwiększenie poziomu współpracy szkół zawodowych, pracodawców i instytucji obsługujących rynek pracy

20 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Jeleniogórskie FORUM ZAWODOWE SZKOŁA – PRACA UCZESTNICY: Kadra kierownicza i nauczyciele szkół zawodowych Pracodawcy Organizacje pracodawców Organy prowadzące szkół i placówek oświatowych Nadzór pedagogiczny Ośrodki doradztwa i doskonalenia nauczycieli Publiczne służby zatrudnienia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Reprezentanci właściwych komisji samorządowych Organizacje pozarządowe Partnerzy zagraniczni

21 Opracowanie: Tadeusz Popowicz FORUM ZAWODOWE SZKOŁA – PRACA FORUM ZAWODOWE SZKOŁA – PRACA KIERUNKI PRACY (m.in.): KIERUNKI PRACY (m.in.): Udział w tworzeniu transgranicznej sieci kooperacyjnej na rzecz jakości kształcenia zawodowego i porównywalności kwalifikacji zawodowych na obszarze Trójkąta Udział w tworzeniu transgranicznej sieci kooperacyjnej na rzecz jakości kształcenia zawodowego i porównywalności kwalifikacji zawodowych na obszarze Trójkąta

22 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych CEL WIODĄCY: Wyrównywanie (ujednolicanie) poziomu kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych na obszarze transgranicznym * KORZYŚCI: Ułatwianie absolwentom Cz, D i Pl startu na transgranicznym rynku pracy Wspólne rozwiązywanie problemów związanych z jakością kształcenia zawodowego (np. praktyki u sąsiadów) Wzajemne poznanie i zrozumienie Doskonalenie umiejętności językowych

23 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych Uczestnicy: Szkoły zawodowe, przy wsparciu: Szkoły zawodowe, przy wsparciu: Samorządów lokalnych Samorządów lokalnych Pracodawców i ich organizacji Pracodawców i ich organizacji Służb zatrudnienia (urzędów pracy) Służb zatrudnienia (urzędów pracy) Nadzoru pedagogicznego Nadzoru pedagogicznego Instytucji i organizacji wspierających edukację, uczestniczących w ograniczaniu bezrobocia. Instytucji i organizacji wspierających edukację, uczestniczących w ograniczaniu bezrobocia.

24 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych FORMY PRACY: KonferencjeSeminaria Zajęcia warsztatowe Wyjazdy studyjne Inne (w zależności od tematyki i możliwości) CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ – zgodnie z przyjętym harmonogramem CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ – zgodnie z przyjętym harmonogramem (zalecana jest systematyczność) (zalecana jest systematyczność)

25 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych PROPONOWANE DZIAŁANIA: 1. Utworzenie bazy danych szkół kształcących w zawodach mechatronicznych na obszarze Trójkąta (miejscowości, liczba uczniów, specjalizacje, warunki kształcenia, itp.) * organy prowadzące szkoły

26 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych PROPONOWANE DZIAŁANIA: 2. Zorganizowanie spotkania dyrektorów Cz, D i Pl szkół kształcących w zawodach mechatronicznych; poinformowanie ich (i dyskusja) o celach inicjatywy, w tym o planach ujednolicania programów nauczania i warunków kształcenia *organy prowadzące szkoły, nadzór pedagogiczny

27 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych PROPONOWANE DZIAŁANIA: 3. Wyodrębnienie szkół przystępujących do współpracy na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych; omówienie zasad współpracy (formy, formalności, procedury, koszty) *organy prowadzące szkoły, kadra szkół

28 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych PROPONOWANE DZIAŁANIA: 4. Powołanie mieszanych (czeskich, niemieckich i polskich) zespołów roboczych nauczycieli i pracodawców, do analizy podobieństw i różnic w programach nauczania, warunkach kształcenia i wymaganiach egzaminacyjnych w zawodach mechatronicznych *kadra wybranych szkół, organizacje pracodawców

29 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych PROPONOWANE DZIAŁANIA: 5. Przygotowanie projektów programów nauczania (wraz z obudową programową), zawierających zmiany wynikające z analizy podobieństw i różnic w programach nauczania, warunkach kształcenia i wymaganiach egzaminacyjnych *zespoły robocze, nadzór pedagogiczny

30 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych PROPONOWANE DZIAŁANIA: 6. Wdrożenie projektów ujednoliconych programów nauczania (wraz z obudową programową) w wybranych szkołach oraz: - monitorowanie wdrożenia, - wymiana doświadczeń, - doskonalenie nauczycieli; - ewaluacja *szkoły wdrożeniowe, nadzór pedagogiczny, organy prowadzące, pracodawcy, ośrodki doradztwa i doskonalenia nauczycieli

31 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych PROPONOWANE DZIAŁANIA: 7. Upowszechnienie ujednoliconych programów nauczania (wraz z obudową programową) w szkołach Trójkąta oraz: - monitorowanie upowszechnienia, - wymiana doświadczeń, praktykantów, - doskonalenie nauczycieli; - ewaluacja *szkoły, nadzór pedagogiczny, organy prowadzące, pracodawcy, ośrodki doradztwa i doskonalenia nauczycieli

32 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych POZOSTAJĄ DO USTALENIA: 1. Składy zespołów roboczych 2. Program i harmonogram prac 3. Organizacja prac zespołów 4. Koszty przedsięwzięcia 5. Źródła finansowania działań

33 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Transgraniczna sieć kooperacyjna na rzecz ujednolicania kwalifikacji zawodowych Uwaga! Według przedstawionego schematu - w kierunku ujednolicenia kwalifikacji zawodowych - można przeprowadzać zmiany w kolejnych zawodach

34 Opracowanie: Tadeusz Popowicz Międzynarodowa Konferencja Związku Miast: Bogatynia – Hradek – Zittau MECHATRONIKA - KSZTAŁCENIE. Dziękuję za uwagę Tadeusz Popowicz Zittau, 17 kwietnia 2008 r.


Pobierz ppt "Międzynarodowa Konferencja Związku Miast: Bogatynia – Hradek – Zittau MECHATRONIKA - KSZTAŁCENIE. Euroregionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Jeleniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google