Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja Przedsiębiorczość akademicka – założenia i możliwości Toruń, 9 listopada 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja Przedsiębiorczość akademicka – założenia i możliwości Toruń, 9 listopada 2010."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja Przedsiębiorczość akademicka – założenia i możliwości Toruń, 9 listopada 2010

2 Człowiek – najlepsza inwestycja Rola uczelni wyższych w gospodarce Funkcja naukowa Funkcja dydaktyczna

3 Człowiek – najlepsza inwestycja Trzy generacje uniwersytetów Scholastyczny Humboldtowski III generacji

4 Człowiek – najlepsza inwestycja Czym jest przedsiebiorczość akademicka?

5 Człowiek – najlepsza inwestycja Przedsiębiorczość akademicka Pojęcie utożsamiane w krajach anglosaskich z: Procesem powstawania na uczelniach przedsiębiorstw odpryskowych (spin-off i spin-out), zakładanych przez osoby związane z uczelnią Przedsiębiorczością uczelni – gdy uczelnia występuje jako oferent i chce sprzedawać swoje know-how na warunkach rynkowych

6 Człowiek – najlepsza inwestycja Rodzaje przedsiębiorczości akademickiej Transfer technologii i innowacji, komercjalizacja wiedzy do biznesu może mieć formę: Sprzedaży patentu, usług, ekspertyz Umow licencyjnych i udostępniania praw do biznesowego wykorzystania wynalazku Założenia działalności gospodarczej Udostępnienia baz danych Usługi analityczne, czy też udostępnienie specjalistycznej infrastruktury

7 Człowiek – najlepsza inwestycja Przedsiębiorczość akademicka w UE W Polsce i innych krajach kontynentalnej Europy pojęcie przedsiębiorczości akademickiej jest nieco inaczej rozumiane: Rozwoj programow edukacji, promocji i rozwoju przedsiębiorczości wśrod ludzi uczelni Budowa programow wsparcia dla osob związanych z uczelnią celem wsparcia w podjęciu działalności gospodarczej Zarządzanie własnością intelektualną, regulaminy komercjalizacji Przedsiębiorcze zarządzanie uczelnią

8 Człowiek – najlepsza inwestycja Stany Zjednoczone a UE W gospodarce opartej na wiedzy USA znacznie wyprzedzają pozostałe kraje Europa poszła w innym kierunku, w którym dominowała odrębność świata nauki i biznesu,tzw. paradoks europejski Rozwoj ekonomicznej strony działalności uczelni nastąpił w USA samoistnie, w krajach europejskich występowała niższa kultura przedsiębiorczości

9 Człowiek – najlepsza inwestycja Przedsiębiorczośc akademicka a Przedsiębiorczość uczelni

10 Człowiek – najlepsza inwestycja Komercjalizacja wyników prac naukowo-badawczych, a tym samym uzyskiwanie środków na dalsze badania i rozwój (w tym na uczelniach). Budowanie i potwierdzanie potencjału twórczego szkoły wyższej oraz jej pracowników. Wzrost innowacyjności szkoły wyższej. Promocja szkoły wyższej jako ośrodka naukowo- badawczego. Dodatkowe punkty w punktacji Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, w związku z ubieganiem się o dotacje na działalność statutową jednostek podstawowych szkoły wyższej.

11 Człowiek – najlepsza inwestycja Ewolucja w postrzeganiu procesów innowacyjnych Systemowe podejście do innowacji (potrójna helisa) Współczesne podejście do innowacji – wynik nurtu ewolucyjnego Złożoność technologii -> Konieczność kontaktów firmy z otoczeniem (uczenie się) celem wymiany wiedzy (sieciowość) -> Rola warunków zewnętrznych NSI RSI (poczwórna helisa) Geografia ekonomiczna

12 Człowiek – najlepsza inwestycja Czym jest innowacja? Ewolucja w postrzeganiu zmiany technologicznej w kontekście wzrostu gospodarczego Podejście J. A. Schumpetera (nowy lub ulepszony produkt, proces, organizacja procesów biznesowych) + wykorzystanie w praktyce

13 Człowiek – najlepsza inwestycja Rodzaje innowacji Innowacja: – produktowa – procesowa – organizacyjna – marketingowa Poziom: firma, kraj, świat

14 Człowiek – najlepsza inwestycja Poziomy innowacyjnośći

15 Człowiek – najlepsza inwestycja Poziomy innowacyjnośći wg europejskiej tablicy wyników w dziedzinie innowacyjności.

16 Człowiek – najlepsza inwestycja Poziom innowacyjności Polski na tle UE Syntetyczny wskaźnik innowacyjności SII oparty jest na zestawie 25 wskaźników opisujących efektywność innowacyjną(uwarunkowania innowacji, przejawy innowacji) Średnia wskaźnika SII dla UE 27 wynosi 0,45. Liderzy innowacji (innovation leaders) mają najwyższy SII, znacznie powyżej średniej, np. Szwecja 0,63 lub Finlandia 0,61. Podążający za liderami (innovation followers) osiągają SII w wysokości powyżej średniej UE, np. Luksemburg 0,53 oraz Irlandia 0,49. Umiarkowani innowatorzy (moderate innovators) posiadają SII na poziomie niższym lub bliskim średniej unijnej, choć pozycja Estonii 0,37 jest lepsza niż Hiszpanii 0,31. Polska należy do grupy krajów doganiających (catching-up countries) i jej SII na poziomie 0,24 wskazuje, że stan innowacyjności polskiej gospodarki jest bardzo niski nawet w stosunku do średniej UE 27.

17 Człowiek – najlepsza inwestycja Poziom innowacyjności poszczególnych państw UE jest zróżnicowany. Istniejąca luka innowacyjna pomiędzy Unią Europejską a USA i Japonią pogłębiła się jeszcze bardziej po rozszerzeniu UE o nowe państwa członkowskie, których innowacyjność jest niższa w porównaniu z krajami dawnej piętnastki. Należałoby lepiej skoordynować prace B+R między krajami członkowskimi UE i skoncentrować się na takim wyborze kierunków i badań, które rokują największe nadzieje na nowe odkrycia naukowe i innowacje.

18 Człowiek – najlepsza inwestycja Transfer i Komercjalizacja Technologii

19 Człowiek – najlepsza inwestycja Transfer technologii: to proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich praktycznego zastosowania w produkcji. Proces ten składa się z prac rozwojowych i wdrożeniowych, polegających na wykonaniu modeli i prototypów lub sprawdzaniu przebiegu proponowanego procesu technologicznego, określenia cech użytkowych i ekonomicznych proponowanych nowych wyrobów lub nowych procesów technologicznych i badań jakościowych, analizy rynku, wyboru najwłaściwszego producenta, ustalenia zasad finansowania dla producenta i uczelni (twórcy technologii) oraz uruchomienia produkcji

20 Człowiek – najlepsza inwestycja Komercjalizacja technologii to czynności prawne, finansowe i związane z jakością proponowanych nowych rozwiązań. W szczególności w zakres tych rozwiązań wchodzi określenie potrzeb rynku, określenie i zlecenie badań jakościowych (próba typu, badania ekologiczne, możliwość dopuszczenia wyrobu na rynek, itp.) oraz ustalenie prawnych zasad przejmowania projektu przez producenta od uczelni

21 Człowiek – najlepsza inwestycja

22 Instytucjonalne ramy przedsiębiorczości akademickiej w Polsce Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (2005) Reforma: komercjalizacja dorobku naukowego uczelni za pośrednictwem firm typu tzw. spin-off lub umów licencyjnych- obowiązek utworzenia spółki prawa handlowego, Powierzenie spółcec zarządzania własnością przemysłową uczelni (patentami, itd.) w zakresie jej komercjalizacji Forma spółki: istniejący inkubator przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii utworzone w formie spółki prawa handlowego – lub nowa, specjalnie powołana spółka

23 Człowiek – najlepsza inwestycja Własność intelektualna i jej zastosowanie w kontekście szkoły wyższej

24 Człowiek – najlepsza inwestycja Niektóre z korzyści jakie szkoła wyższa może uzyskać chroniąc wyniki swoich prac naukowo-badawczych: Komercjalizacja wyników prac naukowo-badawczych, a tym samym uzyskiwanie środków na dalsze badania i rozwój. Budowanie i potwierdzanie potencjału twórczego szkoły wyższej oraz jej pracowników. Wzrost innowacyjności szkoły wyższej. Promocja szkoły wyższej jako ośrodka naukowo- badawczego. Dodatkowe punkty w punktacji Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, w związku z ubieganiem się o dotacje na działalność statutową jednostek podstawowych szkoły wyższej.

25 Człowiek – najlepsza inwestycja Aby zagwarantować szkole wyższej wymienione wyżej korzyści konieczne jest: Wprowadzenie w szkole wyższej Regulaminu korzystania z wyników intelektualnych, w celu zabezpieczenia praw wyłącznych szkoły wyższej do wyników prac naukowo-badawczych, które mogą szkole zapewniać: - wyłączną własność wyników prac; - współwłasność prac szkoły wyższej: · ze zleceniodawcą lub pracownikami, · ze zleceniodawcą i pracownikami; - korzyści wynikające z umów licencyjnych lub umów know-how, dotyczących wyników prac naukowo-badawczych.

26 Człowiek – najlepsza inwestycja Wsparcie przedsiębiorczośći akademickiej

27 Człowiek – najlepsza inwestycja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Centra Transferu Technologii Oprócz AIP i CTT funkcje preinkubacyjne wypełniają często biura karier studenckich, organizacje studenckie oraz wydzielone działy parków naukowo- technologicznych i agencji rozwoju lokalnego.

28 Człowiek – najlepsza inwestycja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pomagają w realizacji przedsiębiorczych marzeń i w prowadzeniu własnej firmy, poprzez wspieranie i udzielanie wszelkiej pomocy od A do Z. AIP to miejsce gdzie: Najłatwiej, najszybciej, najmniej ryzykownie każda młoda osoba do 30. roku życia może założyć praktycznie każdy biznes. Centra Transferu Technologii (CTT) CTT to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych.

29 Człowiek – najlepsza inwestycja Budowa postaw i zdolności przedsiębiorczych wśród pracowników naukowych studentów i doktorantów, poprzez zastosowanie innowacyjnych instrumentów i rozwiazań

30 Człowiek – najlepsza inwestycja Zwiększanie kreatywności i aktywności gospodarczej środowisk akademickich wymaga uwzględnienia specyfiki grupy studentów i pracowników naukowych. Do każdej z nich należy też stosować nieco inne podejście.

31 Człowiek – najlepsza inwestycja W odniesieniu do studentów działania takie powinny opierać się przede wszystkim na intensyfikacji wykorzystania metod aktywizujących studentów w procesie edukacyjnym poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak: realizacja w grupach małych projektów opartych na realnych przesłankach; projekty zarówno teoretycze, jak i praktyczne mające na celu naukę twórczej realizacji wspólnych przedsięwzięć kształtowanie cech niezbędnych zarówno pracownikowi, jak i przedsiębiorcy;

32 Człowiek – najlepsza inwestycja Stymulowanie aktywności studentów do wypracowywania własnych, niekonwencjonalnych sposobów realizacji stawianych przed nimi zadań przy wykorzystaniu różnorodnych technik, takich jak: prezentacje multimedialne, case studies etc Położenie większego nacisku na niezależność i logikę myślenia, umiejętność kojarzenia ze sobą faktów, rozwiązywania problemów aniżeli mechaniczne zapamiętywanie obszernych partii materiału w zakresie wszystkich przedmiotów, w ramach których jest to możliwe.

33 Człowiek – najlepsza inwestycja Promocja aktywności studentów nie tylko za osiągnięcia związane z obranym przez nich kierunkiem studiów, ale również w innych dziedzinach niezwiązanych z kierunkiem studiów np. aktywność społeczna, sportowa itp.; Upowszechnienie praktyki przygotowywania prac dyplomowych przez kilku studentów; Wspieranie/stymulowanie przez uczelnie inicjatyw studenckich zarówno w zakresie naukowym, jak i w obszarach mających na celu podnoszenie ich społecznych umiejętności; Promowanie w środowisku studentów aktywnych zawodowo, potrafiących połączyć pracę zarobkową z dobrymi wynikami w nauce.

34 Człowiek – najlepsza inwestycja W przypadku kadry naukowej należałoby podjąć działania w celu promowania, a nie dyskredytowania postaw przedsiębiorczych wśród pracowników naukowych w postaci ich różnorodnego zaangażowania w realne procesy gospodarcze, jak na przykład: Praca w firmie, prowadzenie działalności gospodarczej; Aktywność ekspercka nie tylko w wąskim profilu własnej specjalizacji, ale również w sferze publicznej, administracyjnej czy społecznej; Prowadzenie badań i opracowywanie wynalazków pod konkretne potrzeby rynkowe.

35 Człowiek – najlepsza inwestycja Połączenie procesu kształtowania postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim z rozbudowaną ofertą szkoleniową ma szansę stworzyć podstawę do efektywnej stymulacji studentow i kadry naukowej do podejmowania z powodzeniem inicjatyw gospodarczych.

36 Człowiek – najlepsza inwestycja Innowacyjne metody wsparcia tworzenia i rozwijania sieci współpracy i wymiany informacji miedzy badaczami naukowymi a przedsiębiorstwami Poszukiwanie rozwiązań niekonwencjonalnych, pozwalajacych wykorzystywać wyniki badań naukowych w biznesie Poszukiwanie nowatorskich form zwiększania dochodów szkół wyższych i instytucji naukowych poprzez udrożnienie kanałów komunikacji z biznesem

37 Człowiek – najlepsza inwestycja

38

39 Oczekiwane innowacyjne formy współpracy w najbliższych latach: wspólne występowanie o granty na prace badawcze, wdrażanie innowacji, itp.; rozwiązywanie problemów przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii; możliwość lokowania w przedsiębiorstwach projektów badawczych stanowiących część prac dyplomowych studentów; zatrudnianie absolwentów i doktorantów uniwersytetów oraz politechnik o określonych specjalnościach w pracach badawczo- rozwojowych przedsiębiorstwa, a także we wspólnych projektach innowacyjno-wdrożeniowych wraz z placówkami uczelni technicznych;

40 Człowiek – najlepsza inwestycja Opracowanie oferty staży i praktyk studenckich, fundowanie stypendiów dla studentów II stopnia i doktorantów, oferty pracy dla absolwentów, organizacja konkursów na projekty B+R, udział w procedurach uzyskiwania patentów; Podejmowanie współpracy menedżerskiej w zakresie ustalania kierunku i sposobu kształcenia oraz kierunków badań; Współdziałanie w programowaniu prac B+R.

41 Człowiek – najlepsza inwestycja Wzajemne oczekiwania w zakresie współpracy

42 Człowiek – najlepsza inwestycja

43

44

45 Najważniejsze czynniki rozwijania współpracy z perspektywy sektora akademickiego: wkład merytoryczny – nowe pomysły, nowatorskie metody analityczne przydatne w rozwiązywaniu problemów zarządczych przedsiębiorstw; organizacja i realizacja szkoleń związanych z wdrażaniem nowych technologii; rozwiązywanie problemów operacyjnych przedsiębiorstwa; doradztwo w zakresie strategii rozwoju przedsiębiorstwa; opracowanie systemów zapewnienia jakości; wykorzystanie studentów i doktorantów do rozwiązywania problemów przedsiębiorstw w ramach prac magisterskich i doktorskich; promocja produktów i usług; wkład know-how: naukowego podejścia i specjalistycznej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów B+R; znajomość i wykorzystanie najnowocześniejszych metod, znajomość dziedziny naukowej; wkład konsultacyjno-doradczy.

46 Człowiek – najlepsza inwestycja Wśród najważniejszych możliwości wkładu do współpracy ze strony nauki przedsiębiorcy wymieniają: wdrożenie gotowych projektów, np. projektów mebli, technologii, zintegrowanych systemów zarządzania firmą; pomysły sfery naukowej na rozwój firmy, zwiększenie wydajności; zatrudnianie praktykantów; możliwość dostępu do rezultatów projektów celowych, realizowanych przez naukę i pomoc w ich wdrożeniu; projekty prototypów – modele przykazywane do wdrożeń.

47 Człowiek – najlepsza inwestycja Do współpracy z placówkami naukowymi przedsiębiorcy deklarują ze swojej strony ponadto: wkład rzeczowy – pomoc w wyposażeniu ekspozycji wystawowej, przygotowanie ekspozycji prac itp., podczas sympozjów itp., gotowość kadry firmy do dzielenia się z placówką naukową wiedzą praktyczną, zapoznanie pracowników naukowych z firmą, jej produkcją, technologią, wyposażeniem; popularyzację produktu, technologii wśród studentów – przyszłych projektantów budowlanych i kierowników budów; pełną współpracę przedsiębiorstwa; wkład wiedzy praktycznej odnośnie wymagań rynku i podejścia do realizowanych tematów; prace wdrożeniowe.

48 Człowiek – najlepsza inwestycja Wyzwania gospodarki wiedzy stojące przed Polską wymagają zwiększenia powiązań sektora badawczo-rozwojowego z gospodarką oraz wykorzystania, w znacznie większym niż dotychczas stopniu, transferu wiedzy i technologii z nauki do przedsiębiorstw. Silna współpraca przemysłu z instytucjami tego sektora, tzn. jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami zapewnia właściwe wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego kraju i umożliwia wprowadzanie przez firmy innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, niezbędnych do wzrostu ich konkurencyjności i rozwoju.

49 Człowiek – najlepsza inwestycja Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w JN Poszukiwanie połączeń innowacyjnych pomysłów z dobrym zarządzaniem i odpowiednimi źródłami finansowania

50 Człowiek – najlepsza inwestycja Obecnie realizowane projekty – zakres merytoryczny, formuła realizacji Studium przypadku – przykładowy projekt realizowany w centralnej Polsce – Zakres funkcjonalny – Zakres merytoryczny – Uczestnicy – Sposób realizacji – Wnioski z punktu widzenia przydatności dla rozwoju przedsięwzięć typu spin – oferta vs potrzeby


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja Przedsiębiorczość akademicka – założenia i możliwości Toruń, 9 listopada 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google