Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie?"— Zapis prezentacji:

1 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie?

2 2 Wzrost gospodarczy, miejsca pracy i kryzys Znak kropki (. ) na infografice należy odczytywać jako separator dziesiętny.

3 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 2.1 Tendencja wzrostowa przerwana po latach Ciągły wzrost PKB w UE do 2007 r. Po załamaniu w 2008 r. wzrost gospodarczy zaczął się kurczyć, spadając o 4,6% w 2009 r. Kryzys dotknął najbardziej państwa bałtyckie Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdec100)tsdec100 Realny PKB na mieszkańca, UE-27 Euro (w przeliczeniu na ceny stałe)

4 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 2.2 UE największą gospodarką świata Unijne PKB na mieszkańca wzrosło o 25% w latach 1995-2011 Światowe PKB na mieszkańca wzrosło o 40% w latach 1992-2010 Wzrost gospodarczy był najszybszy w krajach o średnim dochodzie, takich jak Brazylia, Rosja i Chiny Źródło: Bank ŚwiatowyBank Światowy UE w porównaniu z innymi gospodarkami w świecie, 2010 r. PKB (mld US$) = rozmiar populacji Indie Chiny Indonezja Meksyk Brazylia Rosja Korea Płd. RPA Australia Japonia USA UEUE Kanada PKB na mieszkańca (US$)

5 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 2.3 Wskaźniki zatrudnienia podążają za wzrostem PKB Od 1997 r. w UE nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia Wzrost ten postępował szybciej w przypadku kobiet niż mężczyzn Wzrost zatrudnienia kobiet odzwierciedla wzrost w przemyśle usług Żródło: Eurostat (kod danych online: tsdec410)tsdec410 Całkowity wskaźnik zatrudnienia, UE-27 % grupy wiekowej 20-64 lata

6 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 2.4 Trwały spadek wskaźników samobójstw Wskaźniki samobójstw są bardzo różne dla mężczyzn i kobiet oraz dla różnych grup wiekowych Mężczyźni częściej popełniają samobójstwo niż kobiety Najwyższy wskaźnik samobójstw odnotowuje się wśród osób po 85 roku życia Wzrost wskaźnika samobójstw w 2008 i 2009 r. związany z kryzysem gospodarczym? Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_cd_asdr)hlth_cd_asdr Wskaźnik śmierci samobójczej, UE-27 Liczba samobójstw na 100 000 osób Mężczyźni Kobiety Ogółem

7 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 2.5 Tendencja zwyżkowa długu publicznego w ciągu ostatnich 10 lat Maastricht Treaty reference level Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdde410)tsdde410 U E -27 Estonia Bu ł garia Lu ks emburg R u m u nia Rep. Czeska Lit wa S łowenia Szwecja S łowacja D ania Łotwa Finland ia Pol ska Hiszpania Cypr N iderlandy Malta Austria Zjedn. Królestwo Węgry Franc ja Niemcy Irland ia Portugal ia Belgi a Włochy Grec ja Norw egia I slandia UE-27 2000 UE-27 2010 Dług publiczny brutto, w podziale na państwa % PKB (w cenach bieżących)

8 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 2.6 Wzrasta również dług publiczny na mieszkańca Dług publiczny na mieszkańca (w cenach bieżących) prawie się podwoił w ostatnich 15 latach, zaś inflacja wzrosła w tym okresie jedynie o 30% Gwałtowny wzrost po 2007 r. odzwierciedla skutki kryzysu gospodarczego Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdde410, demo_gind)tsdde410demo_gind Dług publiczny brutto, UE-27 Euro na mieszkańca (w cenach bieżących)

9 3 Energia: większe zużycie, rosnąca zależność

10 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 3.1 Zależność energetyczna od innych państw Zależność UE od przywozu energii stale wzrastała w ciągu ostatniej dekady Od 2004 r. ponad 50% zużycia energii w UE jest pokrywane z dostaw spoza UE Zależność jest większa w przypadku produktów naftowych, np. ropy naftowej Około jednej trzeciej przywozu ropy naftowej i gazu ziemnego pochodzi z Rosji Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdcc310)tsdcc310 Zależność energetyczna, UE-27 Pochodne węgla kamiennegoGaz ziemny Wszystkie produkty naftoweOgółem Uwaga: Ogółem nie jest średnią trzech wyszczególnionych kategorii paliwa. Obejmuje również inne źródła energii, takie jak energia odnawialna czy atomowa, które są uważane za źródła krajowe.

11 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 3.2 Skąd UE importuje energię? Żródło: Eurostat (kod danych online: nrg_122a, nrg_123a, nrg_124a)nrg_122anrg_123anrg_124a Przywóz energii do UE-27, 2010 r. Ameryka Północna Karaiby Ameryka Środkowa i Południowa Afryka Bliski Wschód Pozostałe kraje europejskie spoza UE Rosja Azja Oceania niewyszczególnione Gaz teradżule Ropa mln ton Paliwa stałe mln ton

12 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 3.3 Wzrost zużycia energii Zużycie energii w UE wzrosło o 6% od 1990 r. Unijny koszyk energetyczny uległ zmianie od 1990 r. Spadło zużycie paliw stałych, zaś zużycie gazu ziemnego wzrosło prawie o 50% Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdcc320)tsdcc320 Krajowe zużycie energii brutto, wg paliwa, UE-27 1 000 ton oleju ekwiwalentnego Energia odnawialna +143.4 % Jądrowe źródła ciepła +15.3 % Gaz ziemny +49.8 % Ogółem produkty naftowe -2.5 % Paliwa stałe -38.3 %

13 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 3.4 Większa rola energii odnawialnej Zużycie energii odnawialnej w całościowym zużyciu unijnym energii wzrosło o 140% od 1990 r. Udział odnawialnych źródeł energii gwałtownie wzrósł do prawie 10% od 2002 r. Skok ten spowodowany został większym wykorzystaniem biomasy i odpadów Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdcc320)tsdcc320 Udział odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii brutto, UE-27 %

14 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 3.5 Zużycie energii odnawialnej Biomasa i odpady przetwarzalne są największym źródłem energii odnawialnej Drewno i odpady drewna stanowią prawie połowę zużycia energii odnawialnej w UE Udział energii wiatrowej i słonecznej wzrósł dziewięciokrotnie od 1999 r. Źródło: Eurostat (kod danych online: nrg_1071a, nrg_1072a)nrg_1071anrg_1072a Zużycie energii odnawialnej, UE-27, 2010 r. Energia słoneczna 2 % Energia wietrzna 8 % Energia wodna 18 % Energia geotermalna 3 % Biomasa i odpady przetwarzalne 69 % Drewno i odpady drewna 49 % Pozostałe biomasa i odpady 20 %

15 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 3.6 Na co zużywana jest energia Trzy sektory – przemysł, transport i gospodarstwa domowe – zużywają ok. 85% całkowitego zaopatrzenia w energię Zużycie energii w przemyśle spadło o 20% od 1990 r., zaś zużycie energii w transporcie wzrosło o 30% Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc320)tsdpc320 Ostateczne zużycie energii, UE-27 Inne 1 % Usługi 10 % Rolnictwo i leśnictwo 3 % Gosp. domowe 26 % Transport 26 % Gosp. domowe 27 % Transport 32 % Przemysł 25 % Inne 1 % Usługi 13 % Rolnictwo i leśnictwo 2 % Przemysł 34 %

16 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 3.7 Gospodarstwa domowe zużywają coraz więcej energii Zużycie energii przez gospodarstwa domowe rośnie niemal stale w UE W ciągu ostatnich 20 lat wzrosło o ok. 40% Efekt odbicia zniwelował postęp technologiczny Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc310)tsdpc310 Zużycie energii przez gospodarstwa domowe Mln ton oleju ekwiwalentnego

17 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 3.8 Unijny przekrój zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc310, lfst_hhnhtych)tsdpc310lfst_hhnhtych UE -27 Estonia Bu ł garia Lu ks emburg R u m u nia Rep. Czeska Lit wa S łow enia S zwecja S łowacja D ania Łotwa Finland ia Pol ska Hiszp a nia Cypr N iderlandy Malta Austria Zjedn. Królestwo Węgry Franc ja Niemcy Irland ia Portugal ia Belgi a Włochy Gre cja C horwacja FYR OM Zużycie energii elektrycznej na gospodarstwo domowe, w podziale na państwa Kg oleju ekwiwalentnego na gospodarstwo domowe

18 4 Rola transportu w gospodarce

19 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 4.1 Coraz więcej samochodów na drogach Liczba samochodów na 1 tys. osób wzrosła o 40% od 1991 r. Istnieją ogromne różnice między państwami członkowskimi W dziewięciu państwach członkowskich co najmniej połowa mieszkańców posiada samochód Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc340)tsdpc340 Wskaźnik motoryzacji, UE-27 Liczba samochodów na 1 000 osób

20 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 4.2 Transport towarowy i pasażerski w UE Transport drogowy jest najpowszechniejszą metodą transportu w UE Transport publiczny stanowi mniej niż 20% środków podróży Udział transportu drogowego towarów wzrósł od 2000 r. na niekorzyść transportu kolejowego Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdtr210, tsdtr220)tsdtr210tsdtr220 Podział zadań przewozowych w transporcie towarowym i pasażerskim, UE-27 % ogólnego wewnętrznego pasażerokilometra i tonokilometra towarowego Pasażerski 2008 Towarowy 2009 Pociąg 7 % Autobus i autokar 10 % Samochód 83 % Kolej 16 % Śródlądowe drogi wodne 6 % Droga 78 %

21 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 4.3 Jak odbywa się transport towarowy w Europie? Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdtr220)tsdtr220 Podział zadań przewozowych w transporcie towarowym, w podziale na państwa, 2009 r. % ogólnego wewnętrznego tonokilometra towarowego UE-27 Droga 77 % UE-27 Kolej 17 % UE-27 Śródlądowe drogi wodne 6 % U E -27 Rep. Czeska Węgry Portugal ia Łotwa Bu ł garia Estonia Pol ska Cypr R u m u nia D ania Lit wa Malta Austria WłochyIrland ia Niemcy Belgi a Lu ks emburg Zjedn. Królestwo N iderlandy Gre cja Finland ia Hiszpania S łowacja S ł o w enia S zwecja Franc ja Norw egia I slandia C horwacja FYR OM Tur cja

22 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 4.4 Wolumen transportu powiązany ze wzrostem gospodarczym Transport towarowy i wzrost gospodarczy są ściśle powiązane Rozdzielenie między wzrostem gospodarczym a potrzebą transportu nie jest widoczne Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdtr230, nama_gdp_k)tsdtr230nama_gdp_k Wolumen transportu towarowego w stosunku do PKB, UE-27* Wskaźnik 2000 = 100 *dane szacunkowe Eurostatu; przerwa w szeregu w 2004 r. Krajowy tonokilometr PKB (po przeliczeniu na ceny stałe) Tonokilometr/PKB

23 5 Niepożądane skutki transportu

24 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 5.1 Mniej śmiertelnych ofiar wypadków drogowych Liczba ofiar śmiertelnych związanych z transportem drogowym spadła średnio o 2300 rocznie od 1991 r. Ponad 60% wypadków śmiertelnych ma miejsce na drogach wiejskich, zaś pozostałe 30% na obszarach zabudowanych 60% śmiertelnych ofiar przypada na wypadki samochodowe na drogach wiejskich i autostradach Źródło: Komisja Europejska (baza danych CARE), Eurostat (kod danych online: tsdtr420)baza danych CAREtsdtr420 Śmiertelne ofiary wypadków drogowych, UE-27 Liczba zabitych osób

25 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 5.2 Nowe samochody emitują mniej dwutlenku węgla Emisja CO 2 na kilometr w nowych samochodach osobowych maleje od 1995 r. Do spadku tego przyczyniło się głównie przejście z benzyny na olej napędowy i technologie ograniczające zużycie paliwa Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdtr450)tsdtr450 Średnia emisja dwutlenku węgla w nowych samochodach osobowych Gramy CO 2 na kilometr

26 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 5.3 Wzrost emisji gazów cieplarnianych związanej z transportem Wzrost liczby samochodów i wielkości transportu doprowadził do wzrostu emisji gazów cieplarnianych związanej z transportem Transport jest jedynym sektorem w UE emitującym dziś więcej gazów cieplarnianych niż w 1990 r. Najszybszy wzrost emisji nastąpił w związku z międzynarodowym transportem lotniczym i morskim Źródło: Europejska Agencja Środowiska, Eurostat (kod danych online: tsdtr410)tsdtr410 Emisja gazów cieplarnianych związana z transportem, UE-27 Mln ton ekwiwalentu CO 2 Międzynarodowy transport morski Międzynarodowy transport lotniczy Transport (drogowy, kolejowy, żegluga śródlądowa, krajowy transport lotniczy)

27 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 5.4 Emisja NO x i NMLZO maleje Źródło: Europejska Agencja Środowiska, Eurostat (kod danych online: tsdpc270, tsdtr430, tsdpc280) tsdpc270tsdtr430tsdpc280 Emisja tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych związana z transportem, UE-27 EMISJA ZWIĄZANA Z TRANSPORTEM DROGOWYM ŹRÓDŁA EMISJI, 2009 R. Tlenki azotu (NO x ), mln ton Tlenki azotu (NO x ) Inne 51 % Inne 81 % Niemetanowe lotne związki organiczne Transport drogowy 17 % Transport inny niż drogowy 2 % Transport inny niż drogowy 7 % Transport drogowy 42 % Niemetanowe lotne związki organiczne, mln ton

28 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 5.5 Zmienne narażenie na zanieczyszczenie powietrza ozonem w miastach Powstawanie ozonu w warstwie przyziemnej powoduje problemy oddechowe u ludzi i zwierząt Pomimo redukcji emisji NO x i NMLZO zanieczyszczenie powietrza ozonem nie zmniejszyło się Fale upałów mogą zwiększyć narażenie związane z ozonem Źródło: Europejska Agencja Środowiska, Eurostat (kod danych online : tsdph380)tsdph380 Narażenie na zanieczyszczenie powietrza ozonem w miastach, UE-27 Mikrogramy na m³ na dzień

29 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 5.6 Narażenie na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym w miastach Głównym źródłem emisji pyłu zawieszonego (PM 10 ) jest transport Tendencja spadkowa emisji PM 10 nie doprowadziła do podobnej poprawy sytuacji w przypadku narażenia na zanieczyszczenia powietrza Źródło: Europejska Agencja Środowiska, Eurostat (kod danych online: tsdph370)tsdph370 Narażenie na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym w miastach, UE-27 Mikrogramy na m³ na dzień

30 6 Różnice między regionami

31 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 6.1 Koncentracja bogactwa Różnice między regionami w UE zacierają się Rozrzut jest mniejszy w starych państwach członkowskich Nadrabianie zaległości gospodarczych w krajach Europy Wschodniej doprowadziło do zwiększenia różnic Źródło: Eurostat (kod danych online: nama_r_e0digdp)nama_r_e0digdp Regionalny rozrzut PKB na mieszkańca, wg standardów siły nabywczej* % krajowego PKB na mieszkańca * Na podstawie regionów statystycznych NUTS 2. Regionalny rozrzut nie ma zastosowania do państw z jednym regionem statystycznym NUTS 2 (Estonia, Cypr, Łotwa, Luksemburg, Malta) UE -27 Franc ja Gre cja Węgry N iderlandy S zwecja Austria Belgi a Niemcy S łowacj a Finland ia D ania Bu ł garia S łow enia Pol ska C horwacja R u m u nia Hisz pa nia Włochy Portugal ia Rep. Czeska Irland ia Zjedn. Królestwo

32 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 6.2 PKB na mieszkańca w podziale na regiony Źródło: Eurostat (kod danych online: nama_r_e2gdp)nama_r_e2gdp PKB na mieszkańca, wg standardów siły nabywczej, w podziale na regiony statystyczne NUTS 2, 2008 r. Wskaźnik UE-27 = 100 Gwadelupa MartynikaGujana Francuska Reunion AzoryMadera Wyspy Kanaryjskie MaltaLiechtenstein <=50 50-70 75-100 100-125 >125 Dane niedostępne

33 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 6.3 Zmiana PKB na osobę w podziale na regiony Źródło: Eurostat (kod danych online: nama_r_e2gdp)nama_r_e2gdp Zmiana PKB na mieszkańca, wg standardów siły nabywczej, w podziale na regiony statystyczne NUTS 2, 2000-2008 Punkty procentowe średniej UE-27 <= -10 -10 to -3 -3 to +3 +3 to +10 > +10 Dane niedostępne Gwadelupa MartynikaGujana Francuska Reunion AzoryMadera Wyspy Kanaryjskie MaltaLiechtenstein

34 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 6.4 Różnice w regionalnych wskaźnikach zatrudnienia Różnice w zatrudnieniu w UE zatarły się Wskaźniki dyspersji są wyższe w przypadku kobiet niż mężczyzn Różnica ta wyrównuje się z powodu silnego spadku wskaźników dyspersji Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdec440)tsdec440 Dyspersja zatrudnienia w regionach w podziale na płeć, UE-27, NUTS 2 Współczynnik zmienności wskaźników zatrudnienia (w grupie wiekowej 15-64 lat) Kobiety Ogółem Mężczyźni

35 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 6.5 Wskaźniki zatrudnienia w podziale na regiony Źródło: Eurostat (kod danych online: lfst_r_lfe2emprt)lfst_r_lfe2emprt Wskaźnik zatrudnienia dla grupy wiekowej 20-64 lata, w podziale na regiony NUTS 2, 2009 r. % Gwadelupa MartynikaGujana Francuska Reunion AzoryMadera Wyspy Kanaryjskie MaltaLiechtenstein <= 60 60-65 65-70 70-75 > 75 Dane niedostępne

36 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 6.6 Nierównomierny podział dochodu Nierówności w dochodach w UE nie uległy zmniejszeniu Najbogatsze 20% ludności zarabia ok. pięć razy więcej niż najuboższe 20% ludności Podział dochodu różni się w zależności od państwa członkowskiego Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdsc260, ilc_di01)tsdsc260ilc_di01 Nierówności w podziale dochodu UE-27SzwecjaLitwa Najbogatsze 20 % Najuboższe 20 % zarabia UE-27Republika CzeskaHiszpania

37 7 Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Europie

38 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 7.1 Aspekty ubóstwa Ubóstwo dochodowe, deprywacja materialna oraz brak dostępu do zatrudnienia to główne aspekty ubóstwa w UE Prawie 81 mln obywateli UE żyje w ubóstwie dochodowym Uznaje się, że ok. 40 mln osób żyje w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Około 38 mln żyje w gospodarstwach domowych, w których dorośli nie pracują tyle, ile by mogli Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdsc100, tsdsc270, tscsc280, tsdsc310, tsdsc350, ilc_pees01)tsdsc100tsdsc270tscsc280tsdsc310tsdsc350 ilc_pees01 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 2010 r. Liczba osób 81 milionów zagrożonych ubóstwem po uwzględnieniu transferów socjalnych 40 milionów w trudnej sytuacji materialnej 38 milionów w gosp. domowych o bardzo małej intensywności pracy

39 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 7.2 Aspekty ubóstwa 116 mln osób w UE było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 2010 r. Ludzi tych może dotykać więcej niż jeden aspekt ubóstwa jednocześnie 80 mln osób było dotkniętych jednym aspektem ubóstwa, 28 mln dwoma, a prawie 8 mln wszystkimi trzema aspektami jednocześnie Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdsc100, tsdsc270, tscsc280, tsdsc310, tsdsc350, ilc_pees01)tsdsc100tsdsc270tscsc280tsdsc310tsdsc350 ilc_pees01 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 2010 r. Liczba osób 48 milionów zagrożonych ubóstwem po uwzględnieniu transferów socjalnych 19 milionów w trudnej sytuacji materialnej 14 milionów w gosp. domowych o bardzo małej intensywności pracy 3 mln7.5 mln 11 mln 14 mln

40 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 7.3 Ubóstwo dochodowe jedną z najszerzej spotykanych form ubóstwa Źródło: Eurostat (kod danych online: tscsc280, tsdsc350)tscsc280tsdsc350 Osoby zagrożone ubóstwem po uwzględnieniu transferów socjalnych % ludności UE -27 Belgi a Niemcy Włochy Rep. Czeska D ania N iderlandy Estonia R u m u nia Węgry Pol ska Austria Łotwa S łowacja Portugal ia Bu ł garia Finland ia Franc ja Gre cja Zjedn. Królestwo S zwecja Hiszpania Lu ks emburg Lit wa Malta Cypr S ł o w enia Irland ia I slandia Norw egia S zwajcaria C horwacja UE-27 2005 UE-27 2010

41 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 7.4 Osoby w trudnej sytuacji materialnej Źródło: Eurostat (kod danych online: tscsc270)tscsc270 Osoby w trudnej sytuacji materialnej % ludności UE -27 Belgi a Rep. Czeska Lu ks emburg Zjedn. Królestwo S zwecja Włochy Finland ia Pol ska D ania N iderlandy Lit wa Niemcy Malta Łotwa Gre cja Austria Bu ł garia Franc ja R u m unia S łow enia S łowacja Hiszpania Irland ia S zwajcaria I slandia Norw egia C horwacja Estonia Portugal ia Cypr UE-27 2005 UE-27 2010 Węgry

42 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 7.5 Niska intensywność pracy Źródło: Eurostat (kod danych online: tscsc310)tscsc310 Osoby żyjące w gospodarstwach o bardzo małej intensywności pracy % ludności w wieku 0-59 lat U E -27 N iderlandy Portugal ia Łotwa Cypr Austria Lu ks emburg Estonia R u m u nia Niemcy Rep. Czeska S zwecja Węgry Gre cja Bu ł garia Belgi a D ania Pol ska Irland ia S łowacja Zjedn. Królestwo Malta Włochy S ł o w enia Finland ia S zwajcaria I slandia Norw egia C horwacja Lit wa Franc ja Hiszpania UE-27 2005 UE-27 2010

43 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 7.6 Ubóstwo i wykluczenie społeczne różnią się w poszczególnych państwach Europy Franc ja S ł o w enia D ania Irland ia Cypr Malta I slandia Portugal ia Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 2010 r. % ludności UE -27 Bu ł garia Pol ska Węgry Niemcy R u m u nia Łotwa N iderlnady Rep. Czeska Estonia Hiszpania Finland ia Lit wa Lu ksemburg Belgi a S zwecja Gre cja S łowacja Zjedn. K rólestwo S zwajcaria Austria Włochy Osoby zagrożone ubóstwem po uwzględnieniu transferów socjalnych, w trudnej sytuacji materialnej ORAZ żyjące w gospodarstwach o bardzo małej intensywności pracy Osoby w trudnej sytuacji materialnej ORAZ żyjące w gospodarstwach o bardzo małej intensywności pracy Osoby zagrożone ubóstwem po uwzględnieniu transferów socjalnych ORAZ żyjące w gospodarstwach o bardzo małej intensywności pracy Osoby żyjące w gospodarstwach o bardzo małej intensywności pracy Osoby zagrożone ubóstwem po uwzględnieniu transferów socjalnych ORAZ osoby w trudnej sytuacji materialnej Osoby w trudnej sytuacji materialnej Osoby zagrożone ubóstwem po uwzględnieniu transferów socjalnych Źródło: Eurostat (kod danych online: ilc_pees01)ilc_pees01 Norw egia C horwacja

44 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 7.7 Tendencje w zakresie długotrwałego bezrobocia Osoby niepracujące dłużej niż rok uważane są za długotrwale bezrobotne W latach 1994-2008 długotrwałe bezrobocie wykazało w UE tendencję spadkową Osoby, które straciły pracę w chwili nadejścia kryzysu, coraz częściej zasilają grono długotrwale bezrobotnych Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdsc330)tsdsc330 Całkowity wskaźnik długotrwałego bezrobocia % UE-27 UE-15

45 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 7.8 Więcej osób dłużej się uczy Wczesne kończenie nauki w UE stale się zmniejsza Istnieje jasny związek między edukacją a zagrożeniem ubóstwem Osoby z niskim poziomem wykształcenia narażone są na największe ryzyko ubóstwa Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdsc410) Uwaga: Break in series in 2003tsdsc410 Osoby przedwcześnie kończące kształcenie lub szkolenie % ludności w wieku 18-24 lat

46 8 Problem odpadów (i jak go rozwiązać)

47 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 8.1 Powstaje coraz więcej odpadów Wytwarzanie odpadów wzrosło w latach 1995- 2002, ale od tego czasu utrzymuje się na stałym poziomie Znacznie wzrosło spalanie odpadów, recykling i kompostowanie W związku z tym mniej odpadów musi być składowanych na wysypiskach Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc240)tsdpc240 Wytwarzanie i utylizacja odpadów miejskich, UE-27 Kilogramy na osobę Nie określono Recykling materiałów Inny recykling (w tym kompostowanie) Spalanie (w tym odzyskiwanie energii) Składowanie w ziemi lub na jej powierzchni (zmiana)

48 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 8.2 Utylizacja odpadów w podziale na państwa Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc240)tsdpc240 EstoniaŁotwaLitwaBułgariaRumuniaWęgry SłowacjaPolska Rep. Czeska Zjedn. KrólestwoNiemcySzwecjaBelgiaDaniaLuksemburgFrancjaFinlandiaNiderlandyWłochy Słowenia Austria Irlandia PortugaliaHiszpaniaMaltaCypr UE-27 Grecja SzwajcariaNorwegiaIslandiaChorwacja Turcja FYROM UE-27 Składowanie w ziemi UE-27 spalanie* UE-27 Recykling materiałów UE-27 Inny recykling *w tym odzyskiwanie energii Utylizacja odpadów miejskich, w podziale na państwa, 2010 r. %

49 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 8.3 Wzrasta wytwarzanie niebezpiecznych odpadów Prawie połowa niebezpiecznych odpadów pochodzi z przemysłu wytwórczego (26%) i budownictwa (21%) Wzrost w latach 2004- 2008 spowodowany był większą ilością niebezpiecznych odpadów z sektora budownictwa 2% niebezpiecznych odpadów pochodzi z gospodarstw domowych Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc250)tsdpc250 Wytwarzanie niebezpiecznych odpadów, UE-27 Kilogramy na osobę

50 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 8.4 Kogeneracja W procesie kogeneracji jednocześnie powstaje elektryczność i ciepło Udział energii elektrycznej z elektrociepłowni nieznacznie wzrósł od 2004 r. Elektrociepłownie mogą być zasilane wieloma rodzajami paliwa, np. gazem ziemnym, biopaliwami, biomasą czy odpadami Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdcc350)tsdcc350 Kogeneracja, UE-27 % produkcji energii elektrycznej brutto PALIWO ELEKTRO- CIEPŁOWNIA ELEKTRYCZNOŚĆ CIEPŁO DOMY

51 9 Nasz wpływ na przyrodę

52 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 9.1 Pokrycie terenu w Europie Źródło: Europejska Agencja Środowiska Typy wg Corine Land Cover, 2006 r. Zabudowa miejska Obszary wodne Łąki i pastwiska Lasy Ekosystemy seminaturalne Przestrzenie otwarte/ugory Obszary podmokłe Grunty orne i uprawy trwałe Niesklasyfikowane Poza zakresem danych

53 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 9.2 Udział typów pokrycia terenu w Europie Grunty rolne (grunty orne, uprawy trwałe, łąki i pastwiska) zajmują ponad 40% powierzchni Europy Lasy, na drugim miejscu, 36% Zabudowa miejska zajmuje tylko 4%, ale mieszka na tym obszarze większość ludności Europy oraz ma na nim miejsce większość działalności gospodarczej Źródło: Europejska Agencja Środowiska Udział typów pokrycia terenów w Europie, 2006 r. % Cała powierzchniaZabudowa miejska Grunty orne i uprawy trwałe Łąki i pastwiska Lasy Ekosystemy seminaturalne Otwarte przestrzenie/ugory Obszary podmokłe Obszary wodne Mieszkalnictwo, usługi, wypoczynek Tereny przemysłowe, handlowe, budowy Sieć transportu, infrastruktura Kopalnie, kamieniołomy, wysypiska

54 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 9.3 Jak zmieniało się pokrycie terenu 630 tys. ha ziemi przekształcono w zabudowę miejską w latach 2000-2006 Głównym czynnikiem tych zmian był wzrost działalności budowlanej oraz sieci drogowej i kolejowej Powierzchnia gruntów rolnych zmniejsza się, podczas gdy powierzchnia lasów wciąż rośnie Źródło: Europejska Agencja Środowiska Zmiany pokrycia terenu netto w latach 2000-2006 w Europie Zabudowa miejska Grunty orne i uprawy trwałe Łąki i pastwiska Lasy Ekosystemy seminaturalne Przestrzenie otwarte/ugory Obszary podmokłe Obszary wodne Całość powierzchni w tys. ha Zmiana względna w %

55 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 9.4 Zmiany liczby ptaków Populacje ptaków zmieniają się co roku Długoterminowa tendencja wykazuje jednak spadek różnorodności biologicznej Wyjątkowo gwałtowny spadek w przypadku ptaków krajobrazu rolniczego spowodowany był intensyfikacją rolnictwa Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdnr100)tsdnr100 Wskaźnik populacji ptaków, UE Wskaźnik 1990 = 100 Wszystkie ptaki Ptaki krajobrazu rolniczego Gatunki leśne

56 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 9.5 Przełowienie zagrożonych zasobów rybnych Od 1994 r. odnotowuje się stałe przełowienie w wodach UE Najbardziej narażone są gatunki denne (żyjące na dnie lub przy dnie morskim) Przełowienie stanowi również ryzyko ekonomiczne dla sektora rybołówstwa Źródło: służby Komisji Europejskiej, ICES (kod danych online: tsdnr110)tsdnr110 Połów ryb ze stad poza bezpiecznymi granicami biologicznymi: Stan stad ryb na wodach UE na N-E Atlantyku, 2010 r. Połów ryb ogółem Gatunki denne (żyjące przy dnie morskim, np. dorsz, plamiak, witlinek) Gatunki pelagiczne (żyjące na otwartym morzu, np. śledź, sardela, sardynka) Gatunki bentosowe (żyjące na dnie morskim, np. homar, krewetka, płastugokształtne)

57 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 9.6 Bardziej zrównoważona gospodarka leśna Ogólnie zbiory drewna w państwach europejskich plasowały się o wiele poniżej rocznego współczynnika odrostu Wskazuje to na fakt zrównoważonego zarządzania nimi Lasy magazynują węgiel, dzięki czemu pochłaniają istotną część gazów cieplarnianych Źródło: konferencja ministerialna w sprawie ochrony lasów w Europie (kod danych online: tsdnr520) tsdnr520 Współczynnik wykorzystania lasów Wyrąb jako % przyrostu

58 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 9.7 Lasy pochłaniają więcej gazów cieplarnianych Sadzenie drzew i poprawa gospodarki leśnej pomagają w pochłanianiu emisji gazów cieplarnianych z atmosfery Od 1990 r. corocznie usuwa się z atmosfery ponad 300 mln ton gazów cieplarnianych dzięki użytkowaniu gruntów, zmianom w użytkowaniu gruntów oraz leśnictwu Źródło: Europejska Agencja Środowiska Emisja gazów cieplarnianych z użytkowania gruntów, zmiany w użytkowaniu gruntów i w leśnictwie, UE-27 Mln ton ekwiwalentu CO 2

59 10 Globalna zmiana klimatu

60 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 10.1 Planeta ulega ociepleniu Globalne ocieplenie jest faktem Lata 2001-2010 były najcieplejszym odnotowanym dziesięcioleciem Ocieplenie jest większe na półkuli północnej, na której znajduje się większość powierzchni lądów Źródło: Climatic Research Unit, University of East Anglia oraz UK Met Office Hadley Centre Odchylenie średniej rocznej globalnej temperatury Odchylenie temp. w °C, w porównaniu ze średnią z lat 1961-90 95% zakresu niepewności z połączonych skutków wszystkich niepewności Złagodzone serie roczne

61 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 10.2 Globalny poziom emisji CO 2 wciąż rośnie Globalny poziom emisji CO 2 wzrósł o prawie 40% od 1990 r. W 2007 r. Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone jako największe źródło emisji Energia elektryczna i wytwarzanie ciepła odpowiadają za istotną część globalnego poziomu emisji CO 2 Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna Globalny poziom emisji CO 2 ze spalania paliw Mln ton CO 2 Świat USA UE-27 Chiny Indie

62 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 10.3 Zmiany udziału w globalnej emisji CO 2 Poziom emisji CO 2 Chin wzrósł ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 20 lat Emisje pozostałych krajów azjatyckich (w tym Indii) również wzrosły Emisje CO 2 UE i Rosji uległy zaś spadkowi Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna Udział w globalnym poziomie emisji CO 2 ze spalania paliw % ogólnych globalnych emisji 21 000 mln ton 29 000 mln ton USA -22 % UE-27 -37 % Chiny +118% Rosja -50% Azja +83% Japonia -20% Ameryka Łacińska +33% Afryka 0% Reszta świata -18% Bliski Wschód +66% Zmiany w udziale regionów w światowej emisji

63 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 10.4 Emisja CO 2 na osobę Poziom emisji CO 2 na osobę zmniejszył się w USA, Rosji i UE Poziom emisji na osobę wzrósł w Chinach i Indiach, ale ich poziom jest wciąż niższy niż poziom w państwach uprzemysłowionych Od 2007 r. poziom emisji CO 2 w Chinach utrzymywał się powyżej ogólnej średniej 4,3 ton na osobę Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna Globalny poziom emisji CO 2 na osobę ze spalania paliw Tony na osobę USA Rosja Japonia UE-27 Chiny Indie Świat

64 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 10.5 Emisje z transportu rosną, podczas gdy pozostałe maleją Emisja gazów cieplarnianych w UE spadła o ponad 17% od 1990 r. W 2009 r. nastąpił nagły spadek, spowodowany kryzysem gospodarczym Długoterminowa tendencja spadkowa spowodowana jest m.in. efektywniejszym zużyciem energii i przejściem na paliwa niskoemisyjne Źródło: Europejska Agencja Środowiska (kod danych online: tsdcc210)tsdcc210 Emisja gazów cieplarnianych w podziale na sektory, UE-27 Mln ton ekwiwalentu CO 2 Inne (związane z energią) Odpady Rolnictwo Procesy przemysłowe Transport Przemysł wytwórczy i budownictwo Sektor energetyczny

65 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 10.6 Głównymi źródłami emisji są działania związane z energią Ponad trzy czwarte emisji gazów cieplarnianych UE jest związanych z wytwarzaniem energii w procesie spalania Od 1990 r. w przemyśle wytwórczym i budownictwie doszło do istotnego ograniczenia emisji Źródło: Europejska Agencja Środowiska (kod danych online: tsdcc210)tsdcc210 Emisja gazów cieplarnianych w podziale na sektory, 2009 r. % Związane z energią Niezwiązane z energią Procesy przemysłowe Rolnictwo Odpady Inne (związane z energią) Sektor energetyczny Przemysł wytwórczy i budownictwo Transport UE-27 2009

66 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 10.7 Udało się znacznie ograniczyć emisje Kraje Europy Wschodniej radykalnie ograniczyły emisje gazów cieplarnianych od 1990 r. Restrukturyzacja gospodarcza doprowadziła do ograniczenia emisji w wielu nowych państwach członkowskich w latach 90 Od roku 2000 emisje były coraz częściej bezpośrednim przedmiotem zainteresowania polityki klimatycznej i energetycznej Źródło: Europejska Agencja Środowiska (kod danych online: tsdcc100)tsdcc100 Emisje gazów cieplarnianych w 2009 r. w odniesieniu do bazowego roku protokołu z Kioto, w podziale na państwa % Zmiana w odniesieniu do bazowego roku protokołu z Kioto UE-27UE-15 Estonia Łotwa Litwa Bułgaria Rumunia Węgry Słowacja Polska Rep. Czeska Zjedn. Królestwo Niemcy Szwecja Belgia Dania Luksemburg Francja Finlandia Niderlandy Włochy Słowenie Austria Irladnia Grecja Portugalia Hiszpania Malta Cypr Cel (2008-2012)

67 11 Europa w zglobalizowanym świecie

68 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 11.1 Europa posiada największy udział w globalnym handlu UE jest największym importerem i eksporterem towarów na świecie UE, USA, Chiny i Japonia odpowiadały łącznie za prawie połowę światowej wymiany handlowej w 2010 r. Chiny stały się w ostatnich latach głównym uczestnikiem światowego handlu, wyprzedzając USA jako drugi największy eksporter w 2007 r. Źródło: Eurostat (kod danych online: ext_lt_introle)ext_lt_introle Udział światowego przywozu i wywozu, 2010 r. % UE-27 USA Chiny (z wyłączeniem Hongkongu) JaponiaPozostałe PrzywózWywóz

69 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 11.2 Chiny głównym uczestnikiem wymiany handlowej Względne znaczenie USA jako partnera handlowego UE spadło w ostatnich latach Handel UE z Chinami zwiększył się ponad czterokrotnie od 1999 r. Większość przywozu do UE pochodzi z Azji, zaś udział Afryki i Ameryki Łacińskiej utrzymuje się na niskim poziomie Źródło: Eurostat (kod danych online: ext_lt_maineu)ext_lt_maineu Przywóz spoza UE, w podziale na partnerów % przywozu z Azji Chiny (oprócz Hongkongu) Azja (oprócz Chin i Japonii) Japonia USA Rosja Europa, poza UE-27 Afryka Ameryka Łacińska Reszta świata

70 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 11.3 Przywóz energii do UE rośnie 63% przywozu do UE stanowią produkty wytwarzane (urządzenia i pojazdy, produkty chemiczne i inne towary wytwarzane) Wzrasta jednak przywóz produktów podstawowych W 2010 r. przywóz produktów energetycznych był czterokrotnie wyższy niż w 1999 r. Źródło: Eurostat (kod danych online: ext_lt_intratrd)ext_lt_intratrd Przywóz spoza UE, w podziale na grupy produktów % Przywozu to produkty wytwarzane Produkty chemiczne Urządzenia i pojazdy Inne towary wytwarzane Energia Żywność i napoje Surowce Produkty niewymienione gdzie indziej

71 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 11.4 Przywóz z krajów rozwijających się wzrasta Przywóz do UE z krajów rozwijających się wzrósł prawie trzykrotnie od 1999 r. W porównaniu z tym, całkowity przywóz do UE jedynie podwoił się Prawie połowa całkowitego przywozu do UE w 2010 r. pochodziła z krajów rozwijających się (w tym z Chin) Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdgp210, tet00038)tsdgp210tet00038 Przywóz do UE z krajów rozwijających się, UE-27 Średnio-wysokie dochody Według grupy dochodów, w mld euro (w cenach bieżących) Pozostałe niskie dochody Średnio-niskie dochody Najsłabiej rozwinięte Chiny (w tym Hongkong) Kraje DAC Kraje DAC (z wyjątkiem Chin) Przywóz do UE ogółem Udział ogólnego przywozu spoza UE (w %)

72 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 11.5 Przywóz z krajów najsłabiej rozwiniętych jest wciąż niski Kraje najsłabiej rozwinięte zamieszkuje ok. 12% ludności świata, ale ich udział w światowym PKB wynosi poniżej 2%, zaś udział w globalnym handlu towarami – 1% W 2010 r. udział krajów najsłabiej rozwiniętych w przywozie do UE ogółem, wartym 1 500 mld euro, wynosił jedynie 22 mld euro Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdgp210, tet00038)tsdgp210tet00038 Udział przywozu z krajów najsłabiej rozwiniętych w przywozie spoza UE ogółem, UE-27 w %

73 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 11.6 Udział produktów energetycznych z obszarów najsłabiej rozwiniętych rośnie W 2010 r. połowę przywozu z krajów najsłabiej rozwiniętych stanowiły towary wytwarzane, pozostałą połowę zaś produkty podstawowe Unijne rozporządzenie wszystko oprócz broni przyznaje bezcłowy dostęp do przywozu z najsłabiej rozwiniętych krajów wszystkich produktów oprócz broni i amunicji Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdgp230)tsdgp230 Przywóz z krajów najsłabiej rozwiniętych, w podziale na grupy produktów, UE-27 Mld euro (w cenach bieżących) Towary wytwarzane Paliwa mineralne, smary i materiały powiązane Żywność, napoje i tytoń Surowce

74 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 11.7 Unijne dotacje na rolnictwo maleją Bariery w handlu utrudniają krajom rozwijającym się dostęp do unijnego rynku Od 1995 r. UE stopniowo likwidowała zakłócające handel dotacje na rolnictwo Różnica między ustanowionym na mocy porozumienia WTO w sprawie rolnictwa pułapem a unijnym wsparciem rolnictwa rośnie Źródło: służby Komisji Europejskiej, WTO, Eurostat (kod danych online: tsdgp240)tsdgp240 Zagregowany wskaźnik wsparcia rolnictwa (AMS), UE-27 Mld euro pułap AMS

75 12 Czy Europa wywiązuje się ze swoich międzynarodowych zobowiązań?

76 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 12.1 Źródła finansowego wsparcia UE Oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) i środki prywatne są najważniejszymi przepływami finansowymi na rzecz krajów rozwijających się Przepływy finansowe z UE do krajów rozwijających się w ciągu ostatnich 20 lat wzrosły czterokrotnie Podczas gdy przepływy z ODA stale rosły, przepływy prywatne wahały się z roku na rok Źródło: OECD, Eurostat (kod danych online: tsdgp310)tsdgp310 Finansowanie dla krajów rozwijających się, wg typu, UE-15 Mld euro (w cenach bieżących) Dotacje z NGO Pozostałe przepływy oficjalne Przepływy prywatne Oficjalna pomoc rozwojowa

77 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 12.2 UE jest największym darczyńcą na świecie... UE jest największym darczyńcą pomocy finansowej na rzecz krajów rozwijających się Od 1990 r. wszyscy darczyńcy zwiększyli pomoc na rzecz krajów rozwijających się W 2009 r. pomoc finansowa na rzecz krajów rozwijających się ogółem była 4,5 razy wyższa niż w 1990 r. Źródło: OECD, Eurostat (kod danych online: tsdgp310)tsdgp310 Finansowanie na rzecz krajów rozwijających się, w podziale na darczyńców Mld euro (w cenach bieżących) Pozostali darczyńcy Kanada Japonia USA UE-15 krajów

78 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 12.3...ale potrzebny jest dalszy postęp UE zobowiązała się do osiągnięcia celu wyznaczonego przez ONZ – przeznaczania w 2015 r. 0,7% DNB na ODA (cel pośredni na 2010 r.: 0,56%) Celu na 2010 r. jednak nie osiągnięto Pięć krajów europejskich już w 2010 r. przekroczyło docelowy poziom ONZ – 0,7% DNB Źródło: OECD, Eurostat (kod danych online: tsdgp100)tsdgp100 Oficjalna pomoc rozwojowa (ODA), UE-27 % dochodu narodowego brutto (w cenach bieżących) UE-27 Cel UE-27 Cel ONZ

79 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 12.4 Duże zróżnicowanie wsparcia między państwami członkowskimi Źródło: OECD, Eurostat (kod danych online: tsdgp100)tsdgp100 Oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) w podziale na państwa % dochodu narodowego brutto (w cenach bieżących) Estonia Łotwa Litwa Bułgaria Rumunia Węgry Słowacja Polska Rep. Czeska Zjedn. Królestwo Niemcy Szwecja Belgia Dania Luksemburg Francja Finlandia Niderlandy Włochy Słowenia Austria Irlandia Portugalia Hiszpania Malta Cypr UE-27 Grecja Szwajcaria Norwegia Islandia Turcja UE-15

80 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 12.5 Globalna pomoc urzędowa wzrosła dwukrotnie od 1990 r. W ciągu ostatnich 20 lat globalne przepływy w ramach ODA wzrosły dwukrotnie Do największych darczyńców na świecie należą: UE, USA i agencje wielostronne (w tym agencje ONZ) Źródło: OECD, Eurostat (kod danych online: tsdgp100)tsdgp100 Urzędowa pomoc rozwojowa (ODA) wg darczyńców Mld EUR (w cenach bieżących) Inni darczyńcy Instytucje UE Agencje wielostronne Japonia Stany Zjednoczone UE-15

81 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 12.6 Kanały oficjalne są stabilnym źródłem pomocy Udział kwot kierowanych do państw o niskim dochodzie w ogólnych przepływach pieniężnych jest wyższy w przypadku ODA niż w przypadku BIZ Ponad połowa ODA z UE kierowana jest do krajów o niskich dochodach W 2009 r. przepływy w ramach ODA do krajów o niskich dochodach wyniosły ok. 11 mld EUR, a przepływy z BIZ – zaledwie 1,7 mld EUR Źródło: OECD, Eurostat (kod danych online: tsdgp320, tsdgp330)tsdgp320tsdgp330 Udział kwot przydzielanych krajom o niskich dochodach Udział w całości kwot danego rodzaju kierowanych do krajów Udział oficjalnej pomocy rozwojowej, EU-15 Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych, członkowie DAC UE

82 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 12.7 Luka między darczyńcą a odbiorcą Wysokość ODA świadczonej przez UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca UE wyniosła 107 euro Jednak ze względu na dużą liczbę ludności krajów- beneficjentów kwota otrzymywanej pomocy wynosi w nich zaledwie ok. 9 euro na osobę Wzrost wysokości wkładu UE do ODA w przeliczeniu na osobę od 2005 r. nie przekłada się na wyższą kwotę na osobę w krajach rozwijających się Źródło: OECD, Eurostat (kod danych online: tsdgp520)tsdgp520 Oficjalna pomoc rozwojowa na osobę w krajach-darczyńcach i w krajach-beneficjentach EUR na osobę (w cenach bieżących) UE-27 2010 Kraje DAC

83 13 Coraz mniej dzieci w naszych starzejących się społeczeństwach

84 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 13.1 Ludność świata nadal rośnie Przewiduje się, że łączna ludność Ziemi w 2100 r. będzie czterokrotnie większa niż w 1950 r., a do 2080 r. przekroczy 10 miliardów Za przyrost ludności świata w ostatnich i nadchodzących latach odpowiada w głównej mierze Afryka i Azja Ludność Europy w 2100 r. będzie zaledwie o ok. 20% większa niż w 1950 r. Źródło: Dział Ludności Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych: World Population Prospects: The 2010 RevisionDział Ludności Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych: World Population Prospects: The 2010 Revision Wzrost ludności świata – dane i prognozy Mld osób Oceania Ameryka Północna Europa Ameryka Łacińska i Karaiby Azja Afryka

85 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 13.2 Udział Europy w ludności świata jest coraz mniejszy Przewidywany skład ludności świata w 2100 r. będzie zupełnie inny niż w 1950 r. Spodziewana jest eksplozja ludności Afryki do poziomu 3,6 mld, co w 2100 r. będzie stanowić 35% ludności świata Europejczycy będą pod koniec wieku stanowić zaledwie niespełna 10% ludności świata Źródło: Dział Ludności Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych: World Population Prospects: The 2010 RevisionDział Ludności Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych: World Population Prospects: The 2010 Revision Udział kontynentów w ludności świata % Oceania Ameryka Północna Ameryka Łacińska i Karaiby Europa Afryka Azja

86 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 13.3 Zbyt mało urodzeń, aby zapewnić wzrost ludności Dla utrzymania liczby ludności UE w sposób naturalny na obecnym poziomie potrzebny jest współczynnik dzietności wynoszący 2,1 dziecka na kobietę Współczynnik dzietności w UE nieznacznie wzrasta, ale nadal jest poniżej poziomu zapewniającego zastępowalność pokoleń W Europie tylko Islandia ma współczynnik dzietności powyżej poziomu zastępowalności Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdde220)tsdde220 Całkowity współczynnik dzietności, UE-27 Liczba dzieci na kobietę Poziom zastępowalności

87 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 13.4 Europejczycy żyją coraz dłużej Przewidywana długość życia dziewczynki urodzonej w UE w 2009 r. to ok. 83 lata; chłopca – ok. 77 lat Średnie trwanie życia w UE wzrasta – ludzie żyją coraz dłużej Dzięki temu liczba ludności w UE nadal rośnie, ale to się najprawdopodobniej wkrótce zmieni Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdph100)tsdph100 Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wg płci w UE-27 Lata Kobiety Mężczyźni

88 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 13.5 Więcej ludzi przybywa do UE niż ją opuszcza Saldo migracji to różnica między wielkością imigracji a wielkością emigracji W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się stały napływ ludności do UE Przewiduje się, że począwszy od 2015 r. dodatnie saldo migracji będzie jedynym czynnikiem przyrostu ludności UE Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdde230); uwaga: przerwa w szeregu danych w 1998 r.tsdde230 Skorygowane saldo migracji w UE-27 Na 1000 osób

89 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 13.6 Zmiany w populacji Europy Oczekuje się, że do 2060 r. liczba ludności UE wzrośnie o około 15 milionów osób, czyli o 3% Populacja około połowy państw członkowskich – głównie w Europie Wschodniej – może się zmniejszyć Źródło: Eurostat (kod danych online: tps00002)tps00002 Przewidywana zmiana liczby ludności 2010-2060, wg państwa % EstoniaŁotwaLitwa Bułgaria RumuniaWęgry SłowacjaPolska Rep. Czeska Zjedn. KrólestwoNiemcySzwecjaBelgiaDaniaLuksemburgFrancjaFinlandiaNiderlandyWłochy Słowenia AustriaIrlandia PortugaliaHiszpaniaMaltaCypr UE-27 Grecja Szwajcaria NorwegiaIslandia Liechtenstein

90 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 13.7 Przewiduje się, że populacja UE osiągnie maksymalny poziom w 2040 r. Wzrost liczby ludności w UE nie będzie stały Oczekuje się, że do 2040 r. liczba ludności UE będzie rosła, a następnie będzie stopniowo spadać do 517 milionów w 2060 r. Wynika to z faktu, że od 2035 r. saldo migracji nie zrównoważy już naturalnego spadku, który zgodnie z przewidywaniami rozpocznie się w 2015 r. Źródło: Eurostat (kod danych online: tps00002)tps00002 Przewidywana zmiana liczby ludności, UE-27 Mln osób

91 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 13.8 Starzejące się społeczeństwo Ludność UE będzie się starzeć, ponieważ ludzie żyją dłużej i zmniejsza się liczba urodzeń Oczekuje się, że średnia wieku ludności UE wzrośnie z 41 lat w 2010 r. do 48 lat w 2060 r. Do 2060 r. osoby w wieku co najmniej 65 lat będą stanowić około 30 % populacji UE Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_pjangroup, proj_10c2150p)demo_pjangroupproj_10c2150p Struktura populacji wg grupy wiekowej i płci, UE-27 % całkowitej liczby ludności Mężcz.(2010)Kobiety (2010)Mężcz.(2060)Kobiety (2060) Co najmniej 85 lat 80 do 84 lat 75 do 79 lat 70 do 74 lat 65 do 69 lat 60 do 64 lat 55 do 59 lat 50 do 54 lat 45 do 49 lat 40 do 44 lat 35 do 39 lat 30 do 34 lat 25 do 29 lat 20 do 24 lat 15 do 19 lat Mniej niż 5 lat 5 do 9 lat 10 do 14 lat

92 14 Czy rozwiązaniem jest zielony wzrost?

93 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 14.1 Wykorzystanie zasobów naturalnych w UE Połowę materiałów zużywanych w UE stanowią minerały Zużycie materiałów jest ściśle związane z cyklem gospodarczym Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc230)tsdpc230 Krajowe zużycie materiałów, wg rodzaju, UE-27 Mln ton Kopalne surowce energetyczne/nośniki energii Minerały niemetaliczne Rudy metali (rudy surowe) Biomasa

94 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 14.2 Dla zaspokojenia popytu na surowce w UE konieczny jest przywóz Większość surowców zużywanych w UE tu się wydobywa Coraz większe znaczenie ma jednak przywóz Podczas kryzysu zmniejszyły się: przywóz, wywóz i wydobycie krajowe Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc220)tsdpc220 Elementy składowe krajowego zużycia materiałów, UE-27 Mln ton Krajowe zużycie materiałów Wykorzystane wydobycie krajowe Przywóz Wywóz

95 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 14.3 Zużycie materiałów na osobę znacznie spadło podczas kryzysu W 2007 r. każdy obywatel UE zużywał teoretycznie około 17 ton materiałów rocznie, czyli 45 kg materiałów dziennie Z powodu kryzysu gospodarczego zużycie materiałów spadło do poziomu poniżej 15 ton na osobę w 2009 r. Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc220, demo_gind)tsdpc220demo_gind Krajowe zużycie materiałów na osobę, UE-27 Tony na osobę

96 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 14.4 Zużycie zasobów jest różne w poszczególnych państwach UE Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc220, demo_gind)tsdpc220demo_gind Krajowe zużycie materiałów na osobę Tony na osobę Estonia Łotwa Litwa Bułgaria Rumunia WęgrySłowacja PolskaRep. Czeska Zjedn. Królestwo Niemcy Szwecja Belgia DaniaLuksemburg Francja Finlandia Niderlandy Włochy Słowenia Austria Irlandia Portugalia Hiszpania Cypr UE-27 Grecja SzwajcariaNorwegiaMaltaTurcja Chorwacja UE-27 2000 UE-27 2009

97 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 14.5 Wydaje się, że następuje poprawa produktywności i efektywności... Produktywność zasobów wzrosła od 2000 r. Oznacza to, że z tej samej ilości materiałów wytworzono produkty większej wartości Jednocześnie zmniejszyła się ilość energii potrzebnej do działalności gospodarczej. Zmniejszyła się również ilość emitowanych gazów cieplarnianych przypadająca na wartość produkcji Te proste wskaźniki nie oddają jednak całej sytuacji Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc100, tsdec360, tsdtr250, tsdcc210, nama_gdp_k)tsdpc100tsdec360tsdtr250tsdcc210nama_gdp_k Zmiany w produkcji zasobów i energochłonności, UE-27 Produktywność zasobów Euro na kilogram Energochłonność gospodarki Kg ekwiwalentu ropy naftowej na 1 000 euro Energochłonność transportu Kg ekwiwalentu ropy naftowej na 1000 euro Intensywność emisji gazów ciepl. gospodarki Kg ekwiwalentu CO 2 na 1 000 euro

98 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 14.6... ale nie jest już ona tak obiecująca jeśli w porównaniu uwzględni się PKB Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdpc100, tsdpc230, nama_gdp_k, tsdec360, tsdcc320, tsdtr100, tsdtr250, sdcc210) tsdpc100tsdpc230nama_gdp_ktsdec360tsdcc320tsdtr100tsdtr250sdcc210 Produktywność zasobów i efektywność energetyczna Wskaźnik 2000 = 100 Produktywność zasobów PKB (przeliczony na ceny stałe) Krajowe zużycie materiałów Produktywność zasobów PKB (przeliczony na ceny stałe) Krajowe zużycie energii brutto Energochłonność PKB (w cenach stałych) Emisja gazów cieplarnianych Intensywność emisji gazów cieplarnianych PKB (w cenach stałych) Zużycie energii w transporcie/PKB Zużycie energii w transporcie Energochłonność Intensywność emisji gazów cieplarnianych Efektywność energetyczna transportu

99 Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie? 14.7 Niewystarczająco wzrosły wydatki na badania i rozwój Źródło: Eurostat (kod danych online: tsdec320)tsdec320 Całkowite wydatki na badania i rozwój % PKB Estonia Łotwa Litwa Bułgaria Rumunia Węgry Słowacja Polska Rep. Czeska Zjedn. Królestwo Niemcy Szwecja Belgia Dania Luksemburg Francja Finlandia Niderlandy Włochy Słowenia Austria Irlandia Portugalia Hiszpania Malta Cypr UE-27 Grecja Norwegia Szwajcaria Islandia Turcja Chorwacja


Pobierz ppt "Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google