Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olof S. Rozwój obszarów wiejskich w okresie programowania 2014-2020 – ujęcie horyzontalne Bruksela, 19 września 2013 Krzysztof Sulima Komisja Europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olof S. Rozwój obszarów wiejskich w okresie programowania 2014-2020 – ujęcie horyzontalne Bruksela, 19 września 2013 Krzysztof Sulima Komisja Europejska."— Zapis prezentacji:

1 Olof S. Rozwój obszarów wiejskich w okresie programowania – ujęcie horyzontalne Bruksela, 19 września 2013 Krzysztof Sulima Komisja Europejska DG Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich Dział: Polityka rozwoju obszarów wiejskich

2 2 2 Wyzwania dla rolnictwa Środowiskowe Ekonomiczne Terytorialne Wyzwania ekonomiczne –Bezpieczeństwo żywnościowe –Zmienność cen –Kryzys ekonomiczny Wyzwania środowiskowe –Emisja gazów cieplarnianych –Degradacja gleby –Jakość wody i powietrza –Bioróżnorodność i siedliska Wyzwania terytorialne –Witalność obszarów wiejskich –Różnorodność rolnictwa w UE

3 Instrumenty reformy 3 3 Lepszy trwały rozwójWzmocniona konkurencyjność Większa skuteczność Nowa "zielona" płatność w pierwszym filarze Wzmocniona zasada wzajemnej zgodności – zmiany klimatyczne Dwa priorytety środowiskowe w rozwoju obszarów wiejskich Transfer wiedzy, innowacje i lepszy system usług doradczych Instrumenty pozwalające reagować na zmiany rynkowe Rezerwa kryzysowa / Instrumenty zarzadzania ryzykiem Lepsza pozycja rolników w krótkim łańcuchu dostaw Transfer wiedzy, innowacje i lepszy system usług doradczych Restrukturyzacja dopłat bezpośrednich Wspólny kadr strategiczny dla funduszy EU Redystrybucja dopłat bezpośrednich pomiędzy i wewnątrz krajów członkowskich Dotacje związane z rozwojem obszarów wiejskich Pierwszy filar Drugi filar Elastycznosc

4 4 Główne elementy reformy Wspólne ramy z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi Wspólne przepisy i umowy o partnerstwie: zapewnienie koordynacji, harmonizacji i komplementarności Wzmacnianie podejścia strategicznego i zintegrowanego programowania Jasne i uporządkowane polityczne priorytety – odejście od systemu "osi" Zwiększona elastyczność wykorzystania i łączenia działań w celu lepszego dostosowania do konkretnych potrzeb terytorialnych Zwiększony nacisk na efektywność i wydajność Zorientowanie na rezultaty: ustanowienie celów ilościowych na poziomie programu Usprawniony system monitorowania i oceny Wzmocnienie komplementarności z Filarem 1 WPR Przepisy horyzontalne nt. kontroli i zarzadzania finansami

5 5 Unijne priorytety rozwoju obszarow wiejskich Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych i promowanie innowacyjnych technologii oraz zrównoważone zarządzanie lasami 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego, z włączeniem przetwórstwa i obrotu, promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, dobrostan zwierząt 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Programowanie strategiczne

6 Włączenie społeczne, ograniczenie ubóstwa, rozwój ekonomiczny 2. Konkurencyjność i rentowność gospodarstw, technologie innowacyjne, zrównoważone zarządzanie lasami 3. Organizacja łańcuchami żywnościowymi (przetwórstwo, obrót), dobrostan zwierząt, zarzadzanie ryzykiem 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów 5. Efektywne zarzadzanie zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu 1.Transfer wiedzy i innowacji Innowacyjność, zmiany klimatyczne, środowisko Priorytety ROW Focus areas (a) innowacyjność, współpraca, rozwój bazy wiedzy; (b) powiązania między rolnictwem, produkcja żywności, leśnictwem a badaniami i innowacyjnością; (c) uczenie się przez całe życie oraz szkolenie zawodowe. (a) wyniki ekonomiczne gospodarstw, restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw, szczególnie w celu zwiększenia udziału w rynku oraz zróżnicowanie produkcji rolnej; (b) ułatwianie startu odpowiednio wykwalifikowanym rolnikom oraz wymiana pokoleń. (a) zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe; (b) zarzadzanie prewencja i ryzykiem w gospodarstwach. (a) bioróżnorodność, obszary Natura 2000, obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej, stan europejskich krajobrazów; (b) poprawa gospodarowania woda, zarządzanie użyciem nawozów i pestycydów; (c) przeciwdziałanie erozji gleb i poprawa gospodarowania glebą. (a) efektywność korzystania z zasobów wodnych; (b) efektywnoś ć korzystania z energii; (c) odnawialne źródła energii, produkty uboczne, odpady, pozostałości i inne surowce nieżywnościowych dla celów bio-gospodarki; (d) ograniczenie emisji gazów i amoniaku; (e) pochłanianie dwutlenku węgla. (a) różnicowania działalności, zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy; (b) lokalny rozwój na obszarach wiejskich; (c) zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich. Programowanie strategiczne Cele przekrojowe

7 7 1. Employment 75% of the year-olds to be employed 2. R&D / innovation 3% of the EU's GDP (public and private combined) to be invested in R&D/innovation 3. Climate change / Energy greenhouse gas emissions 20% (or even 30%, if the conditions are right) lower than % of energy from renewables 20% increase in energy efficiency 4. Education reducing school drop-out rates below 10% at least 40% of 30-34–year- olds completing third level education 5. Poverty / social exclusion at least 20 million fewer people in or at risk of poverty and social exclusion EU 2020 główne cele Priorytety ROW 2. Konkurencyjność i rentowność gospodarstw, innowacje 3. Organizacja łańcuchów żywnościowych, zarzadzanie ryzykiem, dobrostan zwierząt 5. Efektywne zarzadzanie zasobami i gospodarka niskoemisyjna 4. Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów 6. Włączenie społeczne, ograniczanie ubóstwa, rozwój ekonomiczny 1. Transfer wiedzy i innowacji 1. Badanie, rozwój technologiczny, innowacyjność 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne 3. Konkurencyjność MiSP, rolnictwo, leśnictwo 4. Niskoemisyjna gospodarka 8. Zatrudnienie i mobilność 6. Środowisko i efektywne zarzadzanie zasobami 5. Przystosowanie do zmian klimatycznych, przeciwdziałanie i zarzadzanie ryzykiem 9. Włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa 11. Efektywna administracja publiczna 10. Edukacja, dokształcanie przez cale życie Cele tematyczne Wsparcie techniczne 3. Konkurencyjność MiSP, rolnictwo, leśnictwo 5. Przystosowanie do zmian klimatycznych, przeciwdziałanie i zarzadzanie ryzykiem 6. Środowisko i efektywne zarzadzanie zasobami

8 8 Europa 2020 Strategia dla zrównoważonego, włączającego i inteligentnego rozwoju Wspólna Polityka Rolna Rentowna produkcja żywności Zrównoważone zarzadzanie zasobami naturalnymi Zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 11 celów tematycznych Horyzont 2020 Badania związane z rolnictwem Europejskie Partnerstwo na rzecz innowacji Wydajne i zrównoważone rolnictwo Filar 2: Rozwój obszarów wiejskich 6 priorytetów Filar 1 Nowe ramy polityki rozwoju obszarów wiejskich

9 9 Poziom europejski Poziom krajowy Rozporządzenie dotyczące wspólnych przepisów dla funduszy obejmuje EAFRD, ERDF, ESF, CF, EMFF Odzwierciedlające EU2020 poprzez 11 wspólnych celów tematycznych uwzględnionych w każdym z tych funduszy Umowy partnerskie Dokument krajowy demonstrujący plany użycia funduszy by osiągnąć cele EU2020 Program(y) rozwoju obszarów wiejskich (Programy operacyjne innych funduszy) Poziom krajowy lub regionalny Koordynacja z innymi funduszami strukturalno- inwestycyjnymi Nowe ramy polityki rozwoju obszarów wiejskich

10 Programowanie rozwoju obszarów wiejskich 10 Program rozwoju obszarów wiejskich Strategia Ewaluacja ex-ante SWOT Priorytety Unii & obszary Łączenie działań dla priorytetów i obszarów Przygotowanie (włącznie z ewaluacją warunków ex-ante) Wdrażanie (włącznie z ustanowieniem etapów i celów) Podprogramy tematyczne visa Odzwierciedlenie strategii innych funduszy i ram strategicznych

11 Rodzaje programów rozwoju obszarów wiejskich 11 Programy rozwoju obszarów wiejskich –Programy regionalne lub krajowe –Ramy krajowe w przypadku programów regionalnych Podprogramy tematyczne: –Opcjonalne, w celu osiągniecia priorytetu/ów –Przyczynienie się do realizacji priorytetów UE poprzez odpowiedz na specyficzne potrzeby: Młodych rolników Małych gospodarstw rolnych Obszarów górskich Krótkich łańcuchów dostaw –SWOT I identyfikacja potrzeb, które należy uwzględnić w podprogramie –Szczegółowe cele oraz wybór środków –Plan wskaźników –(zarzadzanie środkami finansowymi wspólne z programem głównym)

12 12 Rozwój obszarów wiejskich: szeroki wachlarz działań Transfer wiedzyPodstawowe usługi i odnowa wsi Płatności dla obszarów z ograniczeniami Usługi doradczeInwestycje w rozwój obszarów leśnych Dobrostan zwierząt Systemy jakościTworzenie grup producentów Płatności leśno- środowiskowe i klimatyczne Inwestycje w środki trwałeProgramy rolno- środowiskowo-klimatyczne Współpraca Przywracanie potencjału produkcji rolnej Rolnictwo ekologiczneZarządzanie ryzykiem Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Płatności dla obszarów Natura 2000 i Ramowa Dyrektywa Wodna Leader

13 13 Priorytet 1: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Transfer wiedzy i działania informacyjne Usługi doradcze Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych Współpraca (nowe technologie) [….] Obszary -Projekty demonstracyjne lub innowacyjne formy kształcenia -Szkolenia dla rolników na tematy związane z nowymi wymogami filaru I - Tworzenie usług doradczych Przyk ł ady zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją

14 Priorytet 1 – przykładowe działania 14 Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa -Beneficjenci: także gminy i ich stowarzyszenia -Zawiera: inwestycje zwiększające potencjał leśny, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu produktów leśnych Inwestycje związane z podwyższaniem wartości gospodarczej lasów mogą obejmować inwestycje w maszyny leśne i praktyki oszczędzające gleby i zasoby Transfer wiedzy / usługi doradcze -Beneficjenci: rolnicy, posiadacze lasów, M Ś P, dostawcy szkoleń i usług doradczych 14

15 15 Priorytet 2: poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych Inwestycje w środki trwałe Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Współpraca Usługi doradcze Obszary - Inwestycje w celu poprawy konkurencyjności gospodarstw ; - Inwestycje związane z przetwórstwem i marketing produktów - Inwestycje w infrastrukturę związaną z przystosowaniem się do zmian klimatycznych Przyk ł ady ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed poważnymi problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym

16 Priorytet 2 – przykładowe działania 16 Inwestycje w środki trwa ł e - Beneficjenci: gospodarstwa rolne przy celu poprawy efektywności gospodarstwa rolnego ale również inni beneficjenci w przypadku pozostałych celów działania: o przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu produktów, o Infrastruktura związana z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa (np. dostęp do gruntów, scalanie i poprawa gruntów, gospodarka wodna itp.) oraz o inwestycje nieprodukcyjne. Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej - Beneficjenci: rolnicy, członkowie gospodarstwa rolnego, MSP –Poprzez wsparcie dla: Młodych rolników Działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich Rozwoju małych gospodarstw 16

17 17 Priorytet 3: Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie Tworzenie grup producentów Systemy jakości produktów rolnych Współpraca Zarzadzanie ryzykiem Zapobieganie zniszczeniom i odtwarzanie lasów Obszary -Tworzenie grup producentów - Współpraca rolników i przetwórców w celu rozwoju nowych produktów Przyk ł ady wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów

18 Priorytet 3 – przykładowe działania 18 Tworzenie grup producentów: -Beneficjenci: wsparcie ograniczone dla grup zdefiniowanych jako MSP (max. 50 milionów ; 250 pracowników) Cele: -Dostosowanie do wymogów rynkowych -Wspólne wprowadzanie towarów do obrotu -Ustanawianie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji -Rozwijanie umiejętności biznesowych, ułatwianie procesów wprowadzania innowacji Możliwość otrzymania zaliczki w pierwszym roku Inwestycje w celu przywrócenia potencjału produkcji rolnej zniszczonego przez klęski żywiołowe i katastrofy (odtwarzanie gruntów rolnych) oraz wprowadzanie odpowiednich działań ograniczających skutki prawdopodobnych klęsk i katastrof -Beneficjenci: rolnicy ale również podmioty publiczne jeśli istnieje związek mi ę dzy inwestycją a potencjałem produkcji rolnej

19 19 Priorytet 4: Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa; Priorytet 5: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu Zalesianie Płatności rolno- ś rodowiskowo- klimatyczne Rolnictwo ekologiczne Płatności związane z Natura 2000 i Ramowa Dyrektywa Wodna Inwestycje Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych Obszary -Inwestycje w celu redukcji zużywanej energii i wody - Wsparcie na utrzymanie zagrożonych siedlisk - Działania podtrzymujące dobry stan wód i gleb Przyk ł ady odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartosci przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów poprawa gospodarki wodnej; poprawa gospodarowania glebą Priorytet 4 Priorytet 5 Korzystanie z zasobow wodnych Korzystanie z energii odnawialne źródła energii, bio- gospodarka redukcja emisji promowanie pochłaniania dwutlenku węgla

20 Priorytet 4: linia bazowa dla płatności rolno- środowiskowo-klimatycznych 20 Zasada wzajemnej zgodności (dobra praktyka rolna i środowiskowa + wymogi podstawowe w zakresie zarz ą dzania) Odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin + inne odpowiednie wymogi w prawie krajowym Linia bazowa RSK Płatność RSK Dodatkowe koszty i utracone dochody (koszty tranzakcyjne, je ś li konieczne)

21 Priorytety 4 & 5 – przykładowe działania 21 Działania leśne -Beneficjenci: także gminy i ich stowarzyszenia Zalesianie dotyczy zarówno gruntów rolniczych i nierolniczych; wsparcie pokrywa koszty ustanowienia i utrzymania przez max. 10 lat Zakładanie systemów rolno leśnych – użytkowanie gruntów w których drzewa uprawia się w po łą czeniu z rolnictwem na tym samym gruncie: wsparcie pokrywa koszty ustanowienia i utrzymania przez max. 3 lata Zapobieganie zniszczeniom lasów oraz odtwarzanie lasów: -Utworzenie infrastruktury ochronnej (np. pasy przeciwpożarowe) -Lokalne działania zapobiegawcze na małą skal ę -Instalowanie I modernizowanie urządzeń do monitorowania pożarów lasów, występowania szkodników -Przywracanie zniszczonego potencjału leśnego (wskutek pożarów, klęsk, w tym szkodników i chorób) 21

22 22 Priorytet 6: zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich LEADER Rozwój gospodarstw i małych przedsiębiorstw Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Obszary -Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego - Rozwój i wprowadzanie agro- turystyki -Wspieranie usług zdrowotnych Przyk ł ady Różnicowanie działalności, zakładanie MSP, tworzenie miejsc pracy Wspieranie rozwoju lokalnego Zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych, dostępu do nich i poprawy ich jakości

23 Priorytet 6 – przykładowe działania (1) 23 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Wsparcie obejmuje: -Sporządzenie i aktualizowanie planów rozwoju gmin na obszarach wiejskich oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 i innych obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej -Inwestycje związane z mała infrastruktur ą w tym te związane z energia odnawialn ą -Infrastruktura szerokopasmowa oraz zapewnienie dostępu do łączności szerokopasmowej -Inwestycje w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług dla ludności wiejskiej (kultura, rekreacja) -Inwestycje organów publicznych w infrastrukturę rekreacyjn ą, informacj ę turystyczn ą -Badania i inwestycje związane ze stanem dziedzictwa kulturowego I przyrodniczego wsi Inwestycje musza być zgodne z planami rozwoju gmin i z lokalna strategia rozwoju, jeśli takowe istnieją. 23

24 Priorytet 6 – przykładowe działania: Współpraca 24 -Różne formy kooperacji mi ę dzy różnymi podmiotami: ekonomiczna, środowiskowa, społeczna -Rozwój nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym oraz projekty pilotażowe -Współpraca mi ę dzy małymi podmiotami przy organizowaniu wspólnych procedur pracy, wspólnym korzystaniu z pomieszczeń i zasobów -Współpraca horyzontalna i wertykalna mi ę dzy podmiotami łańcucha dostaw w celu promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych -Współpraca w celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub przystosowania się do niej -Wspólne podejście do projektów środowiskowych i ciągłych praktyk w zakresie ochrony środowiska -Opracowanie planu urządzenia lasu -Realizacja lokalnych strategii rozwoju dotyczących co najmniej jednego z priorytetów UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

25 Priorytet 6 – Rozwój promowany przez wspólnoty lokalne 25 Strategia Europa 2020: Rozwój terytorialny na poziomie sub- regionalnym jako element przekrojowy we wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu Propozycje legislacyjne dla funduszy UE : -zapewnia wspólne podejście do wspierania rozwoju społeczności lokalnych (Art Reg CSF), uzupełnione szczególnymi zasadami dotyczącymi poszczególnych funduszy -umożliwia zintegrowane wykorzystanie wszystkich funduszy objętych zakresem wspólnych ram w poziomie sub-regionalnym do realizacji lokalnych strategii rozwoju -definiuje jasno elementy i zadania lokalnych strategii i grup działania

26 Elementy strategii rozwoju lokalnego 26 Lokalne strategie musz ą zawierać przynajmniej: -definicję obszaru i ludności objętych strategią -analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju -opis strategii i jej celów oraz hierarchię celów -plan działania -opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii -plan finansowy strategii, w tym planowaną alokację każdego z funduszy Wybór i zatwierdzenie wszystkich strategii rozwoju lokalnego zostają zakończone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. 26

27 Zadania lokalnych grup działania 27 Zadania lokalnych grup działania obejmuj ą : -rozwijanie potencjału podmiotów lokalnych do opracowywania i realizowania operacji -opracowanie przejrzystej procedury i kryteriów wyboru operacji -zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego podczas wyboru operacji -przyjmowanie wniosków -wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia -monitorowanie realizacji strategii rozwoju lokalnego 27

28 Co nowego? 28 Możliwość finansowania lokalnych strategii rozwoju z kilku funduszy -Umowa partnerska powinna zdefiniować jak strategia będzie finansowana i z pomocą których funduszy "pakiet startowy LEADER" -Ułatwianie tworzenia grup lokalnych i ich zdolności w tworzeniu strategii oraz wspieranie małych projektów pilotażowych; szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania strategii Wsparcie przygotowawcze dla projektów współpracy nieterytorialnej i transnarodowej Poziom wsparcia dla LEADER w ramach EFRROW do 80% (90% dla regionów słabiej rozwiniętych) (w obecnym okresie: 50 i 85%) W ramach EFRROW minimum 5% środków tego funduszu na poziomie każdego programu musi zostać przeznaczone dla LEADER 28

29 Przykład strategii rozwoju lokalnego 29 Lokalne grupy dzialania EFRR EFSEFRROW EFMR Wladze lokalneLokalni przedsiebiorcyLokalne org.pozarzadowe, spoleczenstwo obywatelskie Staregia rozwoju regionalnego Projekt 3 EFRROW Projekt 4 EFMR Koszty funkcjonowani a przez fundusz glowny Projekt 1 EFRR Projekt 2 EFS

30 Dziękuję za uwagę! 30


Pobierz ppt "Olof S. Rozwój obszarów wiejskich w okresie programowania 2014-2020 – ujęcie horyzontalne Bruksela, 19 września 2013 Krzysztof Sulima Komisja Europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google