Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

What UNICORN and SME UNION Do to Strenghten European SMEs? Conference Strethening European SMEs in the Defence Sector Warsaw 17th March 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "What UNICORN and SME UNION Do to Strenghten European SMEs? Conference Strethening European SMEs in the Defence Sector Warsaw 17th March 2010."— Zapis prezentacji:

1 What UNICORN and SME UNION Do to Strenghten European SMEs? Conference Strethening European SMEs in the Defence Sector Warsaw 17th March 2010

2 UNICORN Stowarzyszenie polskich MSP oraz przedstawicieli wolnych zawodów n UNICORN funkcjonuje od 2003 roku, realizuj ą c misj ę i cele Stowarzyszenia Polska Klasa Ś rednia, do którego w 1996 roku zg ł osi ł o akces 35.000 przedsi ę biorców, mened ż erów i przedstawicieli wolnych zawodów. n UNICORN, poprzez cz ł onkostwo w SME UNION, reprezentuje polskie ma ł e i ś rednie przedsi ę biorstwa w Parlamencie Europejskim. n Do SME UNION nale ż y prawie 80 Eurodeputowanych ze wszystkich krajów cz ł onkowskich Unii Europejskiej, w tym Jerzy Buzek, Prezydent Parlamentu Europejskiego, a w poprzedniej kadencji równie ż Bogdan Klich, Minister Obrony Narodowej. n SME UNION zrzesza organizacje ma ł ych i ś rednich przedsi ę biorców z ponad 40 krajów. n Jerzy Samborski, Prezes i za ł o ż yciel UNICORN, pe ł ni w tej organizacji czo ł owe funkcje m. in. Prezydenta SME Central i Wiceprezydenta SME UNION.

3 UNICORN i SME UNION w Brukseli

4 SME Circle

5 UNICORN Misja i cele UNICORN i SME UNION n Misj ą SME UNION jest podejmowanie dzia ł a ń maj ą cych na celu zapewnienie, by prawo unijne by ł o fair wobec ma ł ych i ś rednich przedsi ę biorców. n Realizuj ą c sw ą misj ę, SME UNION organizuje w Parlamencie Europejskim, we w ł asnej siedzibie w Brukseli, a tak ż e w krajach cz ł onkowskich, dziesi ą tki spotka ń i seminariów z udzia ł em wysokich przedstawicieli PE, Komisji Europejskiej, przedstawicieli rz ą dów i innych centralnych instytucji. Koordynatorem tych dzia ł a ń jest Barbara Frontini-Bizjak (obecna na sali)

6 SME Security & Defence n W strukturach SME UNION dzia ł a Defence and Security Working Group, za ł o ż ona i kierowana przez Patricka Moulina, Sekretarza Generalnego SME UNION Francja (obecny na Sali). Dyrektorem Grupy jest Jerzy Samborski. n SME Defence & Security Working Group was created to launch the adequate process assuring an efficient European SME Aerospace and Defense Technological and Industrial Base and the full participation of Small & Medium Entrepreneurs in this vital European economic sector. Objectives within the field of European Defence & Security: n strenghtening the presence of high tech SMEs at the European level. insuring access and funding of research and technology for SMEs. promoting involvement of small and medium-sized enterprises in the Galileo project and other Defence & Security projects...

7 Dzia ł ania SME Defence & Security i SME UNION na rzecz wzmocnienia MSP n Z inicjatywy SME UNION powsta ł o w Parlamencie Europejskim przy frakcji EPP, Ko ł o Poselskie (SME Circle), które stanowi si łę nap ę dow ą w skutecznym przeprowadzeniu dziesi ą tków ustaw pod k ą tem MSP. n Jedn ą z najwa ż niejszych jest Small Business Act (SBA) – przyj ę ty w 2008 przez Rad ę Europejska program, którego zasady przewodnie przewiduj ą, ż e prawodawstwo unijne winno by ć tworzone tak, aby nawet najmniejszym jednostkom umoliwia ł o wdrozenie przedmiotowego programu. n SBA zaleca obowi ą zkowy test MSP oraz niezale ż ne oceny poszczególnych nowych przepisów prawnych w zakresie wszystkich obszarów przyj ę tej obecnie przez Komisj ę Europejsk ą polityki. n Europos ł owie SME UNION wezwali do utworzenia w bud ż ecie Unii oddzielnego dzia ł u na rzecz MSP i Parlament Europejski przyj ął to stanowisko znaczn ą wi ę kszo ś ci ą g ł osów. n SME walczy o stosowanie na szersz ą skal ę modelu flexicurity w ramach europejskiego i krajowego prawa pracy.

8 Dost ę pno ść jednolitego rynku dla MSP n Wielkim osi ą gni ę ciem jest Dyrektywa us ł ugowa wchodz ą ca w ż ycie w 2010 r. U ł atwi ona przedsi ę biorstwom ś wiadczenie us ł ug w innych krajach UE dzi ę ki ograniczeniu biurokracji (tj. poprzez wprowadzenie tzw. punktu kompleksowej obs ł ugi) oraz zwi ę kszeniu pewno ś ci prawnej na rzecz przedsi ę biorstw przy jednoczesnym uznaniu potrzeb przedsi ę biorstw dzia ł aj ą cych wy łą cznie na rynku lokalnym. n Dzi ę ki inicjatywie EPP ED i SME UNION Parlament Europejski ustanowi ł oraz przyj ął statut Europejskiej Spó ł ki Prywatnej, stanowi ą cy, ż e w ca ł ej Europie obowi ą zuj ą takie same przepisy prawa spó ł ek odno ś nie do zak ł adania i prowadzenia przedsi ę biorstw (tj. posiadajcych taki sam kapita ł minimalny oraz spe ł niaj ą cych wymogi dotycz ą ce rejestrowania). n Europos ł owie SME UNION pracuj ą obecnie nad ustanowieniem nowych ram prawnych na rzecz us ł ug p ł atniczych na rynku wewntrznym w UE. (jednolity obszar p ł atno ś ci (SEPA). Oznacza to usuni ę cie ró ż nic mi ę dzy krajowymi i zagranicznymi przelewami bankowymi i wprowadzenie transgranicznego systemu debetowego, co b ę dzie stymuluj ą ce zw ł aszcza dla handlu online

9 Lepszy dost ę p MSP do finansowania n Grupie SME UNION /EPP-ED uda ł o si ę w łą czy ć MSP do dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wyp ł aty. Ponadto liczba gwarancji depozytów ma zosta ć zwi ę kszona do 31 grudnia 2010 r. do 100 000 euro. n Zezwolenie na stosowanie uproszczonych procedur odno ś nie do po ż yczek dla MSP w wysoko ś ci do 1 mln euro, jest kolejnym osi ą gni ę ciem naszej grupy. Przysz ł ym wyzwaniem b ę dzie przede wszystkim zagwarantowanie MSP ś rodków finansowych w czasach kryzysu. n W wyniku wielokrotnych apelów naszejgrupy próg de minimis dla subwencji nie b ę d ą cych pomoc ą publiczn ą (które w zwi ą zku z tym nie musz ą by ć zg ł aszane Komisji) podwy ż szono do 200 000 Euro. n SME UNION przyzna ł a w 2008 roku nagrod ę dla Philipa Meystadta, prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za zastosowanie si ę do naszych postulatów i zwi ę kszenia pomocy dla MSP. Obecnie Rada Europejska wezwa ł a EBI do przyznania dodatkowych 30 mld euro na rzecz gwarancji i innych instrumentów finansowych MSP. n Wspieramy EBI w zakresie dalszego opracowywania nowych form finansowania MSP, jak na przyk ł ad kapita ł wysokiego ryzyka oraz finansowanie typu mezzanine.

10 Dost ę p MSP do finansowania n Jedna czwarta wszystkich przypadków niewyp ł acalnoci w Europie wynika z opó ź nionych p ł atno ś ci, na które MSP s ą szczególnie nara ż one zw ł aszcza ze strony administracji publicznej i du ż ych firm. SME UNION domaga si ę, aby zmieni ć dyrektyw ę w sprawie opó ź nionych p ł atno ś ci w celu jej uproszczenia i zwi ę kszenia p ł atno ś ci odsetkowych. Zdecydowanie popieramy wprowadzenie obni ż onych stawek VAT na us ł ugi pracoch ł onne, dzi ę ki czemu powinien zmniejszy ć si ę poziom szarej strefy. Innowacje, wiedza i technologia oGrupa PPE-DE opowiada siza innowacyjno ciMP i zdecydowanie

11 Innowacje, wiedza i technologia n SME UNION opowiada si ę za innowacyjno ś ci ą MSP i zdecydowanie popiera Program na rzecz konkurencyjno ś ci i innowacji (CIP), w ramach którego w latach 2007-2013 udostpnionych zostanie 3,6 mld euro w celu wsparcia inwestycji dotyczcych nowych produktów i systemów IT. n Stanowczo wspieramy specjalne programy i ś rodki u ł atwiaj ą ce M Ś P dost ę p do ramowych programów badawczych. n Grupa SME UNION / EPP-ED by ł a si łą nap ę dow ą w opracowaniu wspólnego programu EUROSTARS (400 mln euro w ci ą gu ponad 6 lat na rzecz MSP inwestuj ą cych w badania i rozwój). n Jeste ś my czo ł owym zwolennikiem inicjatyw w zakresie zamówie ń publicznych, maj ą cych na celu umo ż liwienie MSP dost ę pu do rynków pionierskich przy wsparciu finansowym programów badawczych i rozwojowych.

12 Popieramy otwarty i konkurencyjny rynek w ramach komunikacji elektronicznej. By ł y prezydent SME UNION, Paul Ruebig zainicjowa ł interwencje maj ą ce na celu obni ż enie cen roamingu mi ę dzynarodowego, co stanowi g ł ówn ą korzy ść dla MSP. n Przywi ą zujemy du żą wag ę do tworzonego Europejskiego Instytutu Technologicznego, którego g ł ównym celem jest ustanowienie nowych partnerstw pomi ę dzy edukacj ą wy ż sz ą, badaniami i sektorem handlowym w celu wprowadzenia na rynek nowych technologii. n Stale zach ę camy Komisj ę Europejsk ą do zwi ę kszania mobilno ś ci przedsi ę biorców i z du ż ym zadowoleniem przyjmujemy zapocz ą tkowanie projektu pilota ż owego ERASMUS dla m ł odych przedsi ę biorców. Program ten oferuje nowym przedsi ę biorcom lub osobom, które planuj ą za ł o ż enie w ł asnej firmy, mo ż liwo ść wyjazdu za granic ę (na okres 1-6 miesi ę cy) oraz skorzystania z do ś wiadcze ń przedsi ę biorców z innych krajów. Beneficjenci programu ERASMUS z ki;kunastu krajów odbywaj ą sta ż e w UNICORN (w Warszawie) i w SME UNION (w Brukseli).

13 Walka z biurokracją n SME UNION stale monitoruje dzia ł ania Komisji Europejskiej i pa ń stw cz ł onkowskich w celu zmniejszenia do 2012 r. o 25 % obci ąż e ń administracyjnych dotycz ą cych MSP. n W 2008 roku, SME UNION wspólnie z EuroChambres i JADE, utworzy ł a SME Low Level Working Group do usuwania obci ąż e ń administracyjnych, która po roku dzia ł alno ś ci przed ł o ż y ł a Komisarzowi Guentherowi Verheugenowi raport, prezentuj ą cy mo ż liwo ść usuni ę cia przeszkód biurokratycznych na sum ę 110 mln Euro. n Grupa SME UNION / EPP-ED skutecznie walczy ł a przeciwko nadmiarowi wymogów ustawodawczych w Dyrektywie S ł onecznej. n W nowym prawie europejskim dotycz ą cym chemikaliów ( REACH - rejestracja, ocena, udzielanie zezwole ń i okre ś lanie ogranicze ń w zakresie chemikaliów) najwa ż niejszym (osi ą gni ę tym) celem grupy by ł o ustanowienie takich przepisów, które prowadz ą do lepszej ochrony ś rodowiska i zdrowia ludzkiego przy jednoczesnym zmniejszeniu ich biurokratycznych uci ąż liwo ś ci.

14 n zezwolenie MSP udost ę pniania koniecznych danych statystycznych tylko raz na trzy lata, n zwolnienia mikroprzedsi ę biorstw z obowi ą zku udost ę pniania szczegó ł owych danych w sprawozdaniach rocznych, n zmniejszenia przeszkód administracyjnych poprzez zmian ę dyrektywy w sprawie zamówie ń oraz poprzez zach ę canie do stosowania ś rodków elektronicznych (elektroniczne zamówienia publiczne, e-rz ą d), n zmiany przepisów VAT w sprawie fakturowania, tak aby umoliwi ć przedsi ę biorstwom maksymalne wykorzystanie elektronicznego fakturowania, n zmiany z ł o ż onych wymogów prawnych odno ś nie do MSP w zakresie bezpiecze ń stwa w miejscu pracy; n skrócenie czasu rejestrowania firmy Aktualne starania SME Defence & Security i SME UNION na rzecz wzmocnienia MSP

15 UNICORN Thank you for your attention Jerzy Samborski President UNICORN SME UNION Poland jsamborski@unicorn-sme.org


Pobierz ppt "What UNICORN and SME UNION Do to Strenghten European SMEs? Conference Strethening European SMEs in the Defence Sector Warsaw 17th March 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google