Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

19 listopada 2009 r. (czwartek)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "19 listopada 2009 r. (czwartek)"— Zapis prezentacji:

1

2 19 listopada 2009 r. (czwartek)
18 listopada 2009 r. (środa) Rejestracja uczestników szkolenia. 19 30 Kolacja (przy ognisku). 19 listopada 2009 r. (czwartek) Śniadanie. Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie programu szkolenia. Adam Matusiewicz – Wojewoda Śląski, Mirosław Puzia - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (w tym ok przerwa na kawę). Blok tematyczny: Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w aspekcie obowiązujących przepisów. Jan Bielański – wieloletni Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW. Obiad. Przerwa na kawę Blok tematyczny - cd: Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w aspekcie bowiązujących przepisów – dyskusja. Omówienie wyników kontroli prowadzonych w bieżącym roku przez WINGIK, plan kontroli na 2010 r., aspekty likwidacji FGZGiK, współpraca służby geodezyjne z nadzorem budowlanym oraz PKP. Mirosław Puzia - ŚWINGiK Aktualne problemy funkcjonowania PODGiK w aspekcie rozwoju nowoczesnych technologii pomiarów i opracowania ich wyników – panel dyskusyjny. Mirosław Puzia – Wingik Kolacja. 20 listopada 2009 r. (piątek) Informacja o stanie prac nad nowelizacją przepisów z zakresu geodezji i kartografii. Mirosław Puzia – ŚWINGiK (w tym ok. godz przerwa na kawę) Wprowadzenie do usługi WMS. Geoportal powiatowy jako źródło informacji o danych zasobu GiK. Krzysztof Borys – GEOBID sp. z o.o. Katowice Internetowa wymiana danych pomiędzy ODGiK i wykonawcą prac geod. Marek Szczech – GEOBID sp. z o.o. Katowice 13 00

3 wprowadza z dniem 1 stycznia 2011 r. zmiany dotyczące
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w art. 8 wprowadza z dniem 1 stycznia 2011 r. zmiany dotyczące Prawa geodezyjnego i kartograficznego:

4 Likwiduje się centralny, wojewódzki, powiatowy i gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jednoczenie tworząc Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, będący państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 2. Przychodami Funduszu są wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu centralnego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, przekazywane w okresach kwartalnych, w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału, a także inne wpływy. 3. Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności na: zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu; informatyzację zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania; podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu; opracowywanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie; działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

5 Środkami Funduszu dysponuje Główny Geodeta Kraju.
4. Dochodami własnymi budżetu samorządu województwa są wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. 2. Dochodami własnymi budżetu powiatu są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 3. Z budżetu samorządu województwa i powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w tym w szczególności: przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; informatyzacja zasobu; zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia zasobu; wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych; zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6; podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

6 WPROWADZANIE ZMIAN DO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.

7 Ustalić czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmiany. Sprawdzić czy załączył stosowne dokumenty (urzędowe) – które zostały sporządzone już po wprowadzeniu do ewidencji kwestionowanych danych – wykazujące rozbieżności pomiędzy danymi wynikającymi z ewidencji a danymi wynikającymi z przedłożonych dokumentów (czyli rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym). Czy zmiany dokonujemy czynnością materialno-techniczną Stosownie do treści § 47 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w przypadku, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, starosta (organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków) przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postępowanie administracyjne (kończy je wydaniem stosownej decyzji) lub – zgodnie z treścią art. 22 ust.3 Pgik żąda dostarczenia dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym. Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikające z dokumentów wymienionych w treści § 46 ust.2 obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków wprowadza się „z urzędu”. Zawarte w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (art ) regulacje prawne dotyczą naniesienia do ewidencji gruntów i budynków bezspornych danych o gruntach, budynkach i lokalach.

8 Należy zauważyć, że prawa osób i jednostek organizacyjnych (o których mowa w § 10 ust.1 pkt 2 oraz w § 11 ust.1 pkt1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków) dotyczące użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali uwidacznia się w ewidencji nie na podstawie umów zawartych w formie aktów notarialnych dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw, ale na podstawie odpisów z ksiąg wieczystych (§ 12 ust.1 pkt 3). Przyjęcie opracowania geodezyjnego i kartograficznego do zasobu oraz opatrzenie materiałów przeznaczonych dla zamawiającego klauzulami określonymi w odrębnych przepisach, nie zawsze uprawnia do dokonania aktualizacji operatu ewidencyjnego. Obowiązują tu zasady wyrażone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nie można dokonywać żadnych zmian własnościowych, a należą do nich zmiany granic i powierzchni działek, poprzez samoistne zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

9 Ewidencja gruntów i budynków jest bowiem tylko publicznym rejestrem obejmującym dane o gruntach wynikające z odpowiedniej dokumentacji urzędowej. Zmian w ewidencji dokonuje się na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, a także innych aktów normatywnych. Dotyczy to więc i zmiany przebiegu granicy, co wymaga przedstawienia odpowiedniej dokumentacji (sporządzonej w odpowiednich postępowaniach – rozgraniczeniowych, podziałowych, scaleniowych i wymiany, sądowych w zakresie dowodów stanowiących podstawę rozstrzygnięć sądowych).

10 Przypomnieć należy, że zgodnie z treścią § 46 ust
Przypomnieć należy, że zgodnie z treścią § 46 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków każdy wykaz zmian danych ewidencyjnych zawarty w opracowaniu geodezyjnym i kartograficznym przyjmowanym do państwowego zasobu winien określać: identyfikatory jednostki ewidencyjnej i obrębu, numer odpowiedniej jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali, numer odpowiedniej pozycji kartoteki budynków lub lokali, numer księgi wieczystej, oznaczenie obiektu bazy danych ewidencyjnych, którego dane ewidencyjne uległy zmianie, dane ewidencyjne, które uległy zmianie, z wyszczególnieniem danych dotychczasowych oraz danych aktualnych, datę sporządzenia wykazu, nazwisko i imię oraz podpis osoby, która sporządziła wykaz. Powyższe elementy wykazu zmian danych ewidencyjnych są niezbędne, a najczęściej spotykaną wadą jest brak daty sporządzenia wykazu.

11 Przypomnieć należy także, iż przepis art
Przypomnieć należy także, iż przepis art. 51 – wykazanie władającego - ustawy Pgik odnosi się do stanu jaki w zakresie ewidencji gruntów i budynków istniał w dniu wejścia w życie ustawy, gwarantując osobom wykazanym w ewidencji założonej na podstawie dekretu z 1955r. o ewidencji gruntów i budynków jako władające, że w takim charakterze będą ujawnione do czasu uregulowania tytułu własności do gruntu (linia orzecznictwa, tak NSA z , OSK 741/04 ). Polecam Państwu także zapoznanie się z orzeczeniami sądów administracyjnych dot. wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków wynikających ze zmiany rodzaju użytków gruntowych (także orzeczenia WSA w Gliwicach).

12 ODMOWA WYDANIA DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

13 Punktem wyjścia do uzyskania przez wnioskodawcę jawnych danych z ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne winna być zawsze konkretna nieruchomość działkowa, nie zaś nazwisko właściciela potencjalnej, bliżej nieokreślonej nieruchomości. Organ do którego wpłynął wniosek w pierwszej kolejności (jak w każdym postępowaniu administracyjnym) bada swoją właściwość. W przypadku gdy nie jest organem właściwym w sprawie (nie prowadzi ewidencji gruntów i budynków dla wskazanego przez wnioskodawcę położenia nieruchomości) – postanowieniem odmawia wydania żądanych danych. W następnej kolejności organ winien wnikliwie rozpatrzyć wniosek (a nie, jak to często zachodzi w praktyce, automatycznie „załatwić” wniosek). W szczególności rozpoznać: - czy wskazana została konkretna nieruchomość (działka) o której wydanie danych ubiega się wnioskodawca. Może to być podany numer działki, adres tej działki lub tp. Często zdarza się, że wnioskodawca w rubryce wniosku „Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych” podaje nazwisko, imię adres wierzyciela, a nawet nr PESEL, nie podając przy tym danych konkretnej nieruchomości dla której żąda wypisu, informacji o nr KW lub tp. Oznacza to, że organ winien zwrócić się do wnioskodawcy o doprecyzowanie wniosku tzn. zapytać wprost czy żąda danych dla nieruchomości określonej przez adres wierzyciela. Po doprecyzowaniu wniosku organ winien go rozpatrzyć.

14 STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
Kwestie dotyczące wykazywania interesu prawnego, jego istotę, a także procedurę obowiązującą w postępowaniu „zaświadczeniowym” zostały już z Państwem szczegółowo omówione. Polecam w tym zakresie wnikliwe zapoznanie się z orzecznictwem – także WSA Gliwice. Nasze sprawy były rozpatrzone w WSA Gliwice pod następującymi sygnaturami: II SA/GL 1015/07;II SA/GL 1055/07;II SA/GL 1054/07;II SA/GL 527/08;II SA/GL 718/08;II SA/GL 1216/08;II SA/GL 101/09;II SA/GL 242/09;II SA/GL 615/09. Ponadto polecam orzeczenia, które są „wiodącymi” w tym temacie; sądy administracyjne w obecnie wydawanych orzeczeniach także je cytują w uzasadnieniach swoich wyroków. Są to: I OSK 560/06 – NSA w Warszawie; III SA/Po 102/08 – WSA w Poznaniu.

15 UWAGI DO WYBRANYCH POSTANOWIEŃ
Najczęściej spotykanym błędem w wydawanych w tym zakresie postanowieniach jest powoływanie w podstawie prawnej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (tak linia orzecznictwa i stanowisko GIODO) i właśnie przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków obok przepisów proceduralnych Kpa (Dział VII Wydawanie zaświadczeń) powinny stanowić podstawę prawną wydawanych postanowień. Przypominam, że pomimo tego iż postępowanie zaświadczeniowe jest postępowaniem administracyjny uproszczonym, to wydawane postanowienia winny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Przy dołożeniu należytej staranności z naszej strony w tym postępowaniu rozstrzygnięcie powinno się utrzymać w sądzie administracyjnym.

16 OPRACOWANIA BIEGŁYCH SĄDOWYCH, GEODETÓW UPRAWNIONYCH

17 Każdy dokument (również mapa) wydany do celów sądowych biegłemu sądowemu, geodecie uprawnionemu lub innemu podmiotowi winien być zaopatrzony w stosowną klauzulę (Załącznik Nr 2 klauzula 7 pkt 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu – Dz. U. Nr 49, poz. 493), zawierającą stosowną adnotację „Dokument wydany jest dla celów sądowych”. Na tym dokumencie może powstać jego własne opracowanie, przydatne do postępowania sądowego. Dokument – także mapa – niezbędny do wydania orzeczenia sądowego (np. o zasiedzeniu, podziale nieruchomości i innych), opracowywany niejednokrotnie w kilku wariantach dla sądu – może i powinien być opatrzony w ww. klauzulę. Uzyskanie klauzuli o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie jest tożsame z zarejestrowaniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Zasób ma bowiem za zadanie gromadzenie wszystkich materiałów technicznych wytworzonych w procesie prac geodezyjnych, natomiast ewidencja gruntów i budynków jest instytucją prawną, w której zmiany dokonane mogą być jedynie na podstawie określonych dokumentów prawnych, w tym ostatecznych orzeczeń w sprawie, np. zasiedzenia nieruchomości.

18 Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej – a więc także podstawą dokonania wpisu w niej – są dane z ewidencji gruntów i budynków. Oznacza to, że jedynie nieruchomości, które zostały zarejestrowane w tej ewidencji będą mogły być ujawnione w księgach wieczystych. Dokumenty służące do tego celu (a więc zawierające dane zarejestrowane w ewidencji gruntów i budynków) powinny być opatrzone klauzulą stwierdzającą, że dokumenty te są przeznaczone do dokonania wpisów w księdze wieczystej (w dziale I). Zatem dopiero wydanie odpowiedniego orzeczenia przez sąd, dokonanego w oparciu o przedłożone z zasobu dokumenty (mapę, wypisy itp.) – zaopatrzone w klauzulę i adnotację „wydano dla celów sądowych”- będzie podstawą do zarejestrowania odpowiednich zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, a następnie na podstawie dokonanych zmian organ prowadzący tę ewidencję będzie mógł opatrzyć dokumenty klauzulą upoważniającą do dokonania wpisu w zakresie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej. Szczegółowo został Państwu przedstawiony ten temat w piśmie z dnia 20 maja 2009r. Nr GK/III/760/5/09. Również prezesi sądów otrzymali pisemne wyjaśnienia w tym temacie.

19 Plan kontroli na 2010 rok (przesłany do akceptacji do Głównego Geodety Kraju)

20 Kontrola problemowa: I. Sposób przyjmowania do zasobu materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych (jakość kontroli dokumentacji, posiadanie upoważnień oraz uprawnień zawodowych przez osoby dokonujące tej kontroli); II. Realizacja obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przynależnych do niej rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności: termin przekazywania wpłat z funduszów powiatowych na rzecz funduszu centralnego i wojewódzkiego (art i 3. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne); aktualizacja operatu ewidencyjnego (wprowadzanie zmian - § rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz data sporządzenia i wysłania zawiadomienia o zmianie); terminy sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków (§ w. cyt. rozporządzenia); termin na założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie stosownych raportów § w. cyt. rozporządzenia); termin udostępniania wykonawcy pracy geodezyjnej przez ośrodek posiadanych materiałów wraz z ich charakterystyką techniczną. (§ rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz); termin przeprowadzenia czynności kontrolnych dokumentacji przekazywanej do zasobu (§ w. cyt. rozporządzenia); termin przekazania wykonawcy materiałów przeznaczonych dla zamawiającego po zakończeniu czynności kontroli (§ w. cyt. rozporządzenia); termin pobrania opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego); termin wydawania opinii ZUDP dot. uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci (§ rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej); częstotliwość organizowania posiedzeń ZUDP (§ w. cyt. rozporządzenia); termin założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (§ 23 w. cyt. rozporządzenia); termin dostosowania układu współrzędnych płaskich prostokątnych do rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

21 Wytypowane jednostki:
Urząd Miejski w Jastrzębiu – Zdroju; Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej; Starostwo Powiatowe w Raciborzu; Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach; Urząd Miejski w Cieszynie; Starostwo Powiatowe w Myszkowie; Urząd Miejski w Bielsku Białej; Urząd Miejski w Chorzowie; Starostwo Powiatowe w Żywcu; Starostwo Powiatowe w Gliwicach; Urząd Miejski w Rybniku; Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej; Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach; Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich; Urząd Miejski w Zawierciu; Urząd Miejski w Bytomiu.

22 Kontrola sprawdzająca:
Realizacja obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przynależnych do niej rozporządzeń wykonawczych; Prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz przyjmowanie opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; prowadzenie operatu ewidencyjnego oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do rozporządzenia MRRiB z dnia r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; naliczenie opłat na fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Wytypowane jednostki: Starostwo Powiatowe w Częstochowie; Urząd Miejski w Katowicach; Starostwo Powiatowe w Pszczynie; Starostwo Powiatowe w Będzinie.

23 Najczęściej powtarzające się zalecenia pokontrolne w 2009 roku:
Brak oznaczenia organu, podpisu osoby, która wykonała dokument oraz podpisu osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ na wypisach wydawanych wykonawcy prac geodezyjnych; Nieudokumentowanie interesu prawnego wnioskujących o wydanie danych ewidencyjnych; Nieprzekazywanie – nie rzadziej niż 2 razy do roku – do WINGiK kopii zabezpieczających bazy danych do WINGiK; Niezakończenie procesu zakładania komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie stosownych raportów; Organizowanie posiedzeń zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej rzadziej niż 2 razy w miesiącu; Niezakończenie prac związanych z założeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

24 Termin aktualizacji operatu ewidencyjnego wynikający z § 47 ust
Termin aktualizacji operatu ewidencyjnego wynikający z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. § Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. Wartość średnia dla skontrolowanych jednostek – 18 dni Wartość minimalna – 4 dni; Wartość maksymalna – 94 dni; Procent jednostek, w których średni czas aktualizacji operatu przekracza 30 dni – 14%. (Obliczono na przykładzie 28 z 40 jednostek na terenie województwa) Termin udostępniania wykonawcy pracy geodezyjnej przez ośrodek posiadanych materiałów wraz z ich charakterystyką techniczną wynikający z § 5 ust. 3. rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. § 5.3. Ośrodek, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, informuje pisemnie wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnia posiadane materiały wraz z ich charakterystyką techniczną. Wartość średnia dla skontrolowanych jednostek – 5 dni; Wartość minimalna – 1 dzień; Wartość maksymalna – 8 dni; Procent jednostek, w których średni czas udostępniania materiałów przekracza 10 dni roboczych – 0%. (Obliczono na przykładzie 11 z 40 jednostek na terenie województwa) Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych dokumentacji przekazywanej do zasobu wynikający z § 9 ust. 4. w. cyt. rozporządzenia. § Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli. Wartość średnia dla skontrolowanych jednostek – 4 dni Wartość maksymalna – 11 dni; Procent jednostek, w których średni czas kontroli dokumentacji przekracza 6 dni roboczych – 18%.

25 § 3. Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:
Problematyka związana ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania układu współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonego symbolem "1965", oraz lokalnych układów współrzędnych wynikającym z § 4 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. § 3. Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą: 1) geodezyjny układ odniesienia, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 2) układ wysokości, w którym wyznacza się wysokości punktów względem przyjętego poziomu powierzchni odniesienia, stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, 3) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "2000", stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, 4) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1992", stosowany w mapach urzędowych o skali mapy 1: i skalach mniejszych, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. § 4. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965", oraz lokalne układy współrzędnych mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2009 r.

26 Problematyka związana z wykonywaniem czynności geodezyjnych przy obsłudze inwestycji (nadzór budowlany). powtórne uzgadnianie dokumentacji projektowej w przypadku stwierdzenia przez geodetę niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem (§15 i 16 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej); § Inwentaryzację, jak również związaną z nią dokumentację, sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych, zwana dalej "wykonawcą". 2. Wykonawca stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, i umieszczenie stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. § 16. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

27 10. Klauzula nadawana na mapach powstałych w wyniku wykonania
pomiarów powykonawczych uzbrojenia podziemnego przygotowanych dla zamawiającego przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, poświadczanych przez organ prowadzący zasób w zakresie dopełnienia przez wykonawcę prac geodezyjnych obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy " (nazwa organu gromadzącego zasób) (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) Wyeksponowane na niniejszej mapie sieci uzbrojenia terenu zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu i zaewidencjonowano pod nr Sieć uzbrojenia terenu zrealizowana została zgodnie/niezgodnie z lokalizacją uzgodnioną w opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Nr z dnia (miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)" Stosowne klauzlowanie map powstałych w wyniku pomiarów powykonawczych oraz map mogących służyć do celów projektowych (klauzule nr załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu); 11. Klauzula nadawana na mapach powstałych w wyniku wykonania pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przygotowanych dla zamawiającego przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, poświadczanych przez organ prowadzący zasób w zakresie dopełnienia przez wykonawcę prac geodezyjnych obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy " (nazwa organu gromadzącego zasób) (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) Wyeksponowane na niniejszej mapie obiekty budowlane zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu i zaewidencjonowano pod nr (miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)" 2) " (nazwa organu gromadzącego zasób) (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) W obszarze oznaczonym linią potwierdzono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej. Dokumenty potwierdzające aktualność mapy przyjęto do zasobu w dniu i zaewidencjonowano pod nr Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. (miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)" 1) " (nazwa organu gromadzącego zasób) (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) W obszarze oznaczonym linią dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu i zaewidencjonowano pod nr Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. (miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)" " (nazwa organu gromadzącego zasób) (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu i zaewidencjonowanym pod nr Niniejsza mapa nie może służyć dla celów projektowych. (miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)" 9. Klauzula umieszczana na udostępnianych z zasobu kopiach mapy zasadniczej bez sprawdzenia jej aktualności w terenie 8. Klauzule potwierdzające zaktualizowanie lub sprawdzenie aktualności mapy zasadniczej w terenie w celu wykorzystania jej treści do opracowania mapy dla celów projektowych

28 Udostępnianie danych ewidencyjnych powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w oparciu o przepisy art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 15. 1. Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. 2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny być udostępniane drogą elektroniczną i mogą być wykorzystane wyłącznie przez podmiot, któremu udostępniono dane do realizacji zadań publicznych.

29 PRG Państwowy Rejestr Granic

30 (Dz.U. nr 18 z dnia 6 lutego 2004 r. poz. 173)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa. (Dz.U. nr 18 z dnia 6 lutego 2004 r. poz. 173) § 7. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego województwa w szczególności: 1) współdziała z Głównym Geodetą Kraju w zapewnieniu integralności danych wojewódzkiej i krajowej bazy danych rejestru; 2) udostępnia dane wojewódzkiej bazy danych rejestru; 3) aktualizuje na bieżąco wojewódzką bazę danych rejestru w zakresie: a) granic administracyjnych gmin, powiatów i województwa - na podstawie aktów prawnych w sprawie tworzenia, łączenia, znoszenia i podziału jednostek podziału terytorialnego państwa lub zmiany ich granic oraz niezbędnych danych geodezyjnych i kartograficznych z zasobu powiatowego, b) danych, o których mowa w § 6 ust. 2; 4) aktualizuje okresowo na dzień 1 stycznia każdego roku wojewódzką bazę danych rejestru w zakresie współrzędnych punktów granicznych, które uległy zmianie i modyfikacji w procesie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków - na podstawie kopii baz zasobu, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454); 5) przeprowadza postępowanie wyjaśniające w przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie przebiegu granic między danymi ewidencyjnymi dotyczącymi sąsiadujących ze sobą powiatów i w trybie nadzoru doprowadza do usunięcia tych rozbieżności, a także na wniosek Głównego Geodety Kraju przeprowadza postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8; 6) przekazuje Głównemu Geodecie Kraju: a) dane niezbędne do aktualizacji krajowej bazy danych rejestru granic niezwłocznie po dokonaniu aktualizacji, o której mowa w pkt 3 lit. a, b) skorygowane dane będące wynikiem postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w pkt 5, c) kopię wojewódzkiej bazy danych rejestru granic zawierającą dane aktualne na dzień 1 stycznia, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku;

31 § 8. Starosta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego: 1) z zasobu dane geodezyjne i kartograficzne, niezbędne do aktualizacji rejestru w związku z wejściem w życie aktów prawnych, o których mowa w § 7 pkt 3 lit. a, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tych aktów prawnych; 2) wykazy zmienionych i zmodyfikowanych punktów załamania granic według stanu na dzień 1 stycznia, jeżeli kopie baz danych ewidencyjnych, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie zawierają danych geodezyjnych określających przebieg granic, w terminie do dnia 5 stycznia każdego roku.

32 Aplikacja PRG-W do pobrania ze strony internetowej

33 Obsługa aplikacji PRG-W

34 Obsługa aplikacji PRG-W

35 Aktualizacja PRG


Pobierz ppt "19 listopada 2009 r. (czwartek)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google