Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Projekty kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2 Priorytet II –Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Projekt nr. 7 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług w policji mazowieckiej, realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Wartość projektu: PLN. Kwota dofinansowania: PLN Projekt zakłada budowę centralnego systemu zarządzania oraz taryfikacji dla eksploatowanych na terenie woj. Mazowieckiego central telefonicznych MATRA, a także modernizację i rozbudowę dostępu do sieci INTERNET dla jednostek organizacyjnych Policji mazowieckiej za pośrednictwem wojewódzkiego WĘZŁA DOSTĘPOWEGO zapewniającego ochronę sieci wewnętrznej przed atakami z zewnątrz. Projekt ma objąć zasięgiem 28 Komend Policji ma terenie Mazowsza.

3 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług w policji mazowieckiej. Jednostki policji zostaną wyposażone w routery, koncentratory, stanowiska komputerowe i interaktywne kioski multimedialne. Projekt jest neutralny technologicznie, nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii. Nie ogranicza możliwości technologicznego wyboru, wszystkim operatorom gwarantuje otwarty dostęp.

4 Priorytet III –Regionalny system transportowy Projekt 2: Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) Wartość projektu to : PLN, kwota dofinansowania to: PLN Celem projektu jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej regionu Mazowieckiego oraz zwiększenie przepływu pasażerów z i do Mazowsza, wykreowanie nowych inicjatyw gospodarczych, społecznych i biznesowych.

5 Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) Zakres działań przeznaczonych do realizacji: - dostosowanie lotniska komunikacyjnego do wymogów lotniczych oraz ochrony środowiska: - remontu i przedłużenie pasa startowego oraz dróg kołowania, remont jednego hangaru straży pożarnej; - remont i rozbudowa budynków SG, UG, SOL, Administracji i Policji, - remont i adaptacja infrastruktury magazynu paliw i smarów, budowa terminali pasażerskich, - budowa infrastruktury drogowej i oraz parkingowej, - budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, - budowa infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej, -budowa infrastruktury do obsługi ładunków, -budowa infrastruktury około lotniskowej.

6 Priorytet III –Regionalny system transportowy Projekty duże: Projekt 4: Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek – Etap I. Wartość projektu to : PLN kwota dofinansowania to: PLN Wschodni odcinek Obwodnicy Śródmieścia połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł Żaba. Pozwoli na prowadzenie ruchu północ – południe we wschodniej części miasta oraz stworzenie dogodnego powiązania międzydzielnicowego. Pierwszy etap budowy wschodniej obwodnicy śródmieścia obejmuje realizację odcinka ulicy dwujezdniowej o szerokości jezdni 10,5 m każda (2x3 pasy ruchu) wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi oraz dwupoziomowego skrzyżowania z węzłem komunikacyjnym Rondo Wiatraczna, przejścia bezkolizyjnego nad linią kolejową.

7 Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek – Etap I. Budowa obwodnicy śródmiejskiej jest imiennie wpisana do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku jako realizacja Celu 3 – Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitarnych Warszawy. Realizacja tego celu ma się odbywać zgodnie z zapisami Strategii Województwa Mazowieckiego – poprzez budowę tras obwodowych usprawniających połączenia w Warszawie, w tym budowę Obwodnicy Śródmiejskiej.

8 Priorytet III –Regionalny system transportowy Projekt kluczowy 11: BUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 2 Z TRASĄ SIEKIERKOWSKĄ. Wartość projektu to : PLN, kwota dofinansowania to: PLN. Projektowany jest węzeł drogowy na przecięciu dwóch tras wylotowych, stanowiących połączenie aglomeracji warszawskiej ze wschodnim regionem kraju. Proponowane rozwiązanie poprawi przepustowość skrzyżowania, upłynni ruch przez co zmniejszy uciążliwość komunikacyjną w tym regionie miasta. Projektowa droga klasy GP – droga ruchu przyspieszonego. Kategoria drogi: wojewódzka. Zadanie to obejmuje budowę węzła Marsa (etap IIC) położonego w ciągu trasy po stronie wschodniej miasta, łącznie z przebudową odcinka ul. Marsa i krótkiego odcinka ul. Płowieckiej (w kierunku Grochowskiej).

9 Priorytet III –Regionalny system transportowy Projekt kluczowy 12: Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź (Park&Ride) – II etap.: Wartość projektu to : PLN, kwota dofinansowania to: PLN Strategicznym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług w zakresie transportu publicznego. W ramach projektu przewiduje się budowę 9 parkingów. Parkingi wskazane do realizacji w drugim etapie; Lokalizacja i ilość miejsc postojowych: Al. Krakowska/Okęcie – 400; Kabaty – 160; Ursynów – 290; Górczewska – 400; Rembertów – PKP – 200; Wawer – SKM – 50; Anin – SKM – 50; Falenica – SKM – 50; Żerań – PKP – 140. Na wszystkich parkingach znajdują się miejsca postojowe dla rowerów.

10 Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź (Park&Ride) – II etap.: Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko gdyż przyczyni się do ograniczenia ruchu indywidualnego, dociąży komunikację zbiorową, zmniejszy zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań oraz zapotrzebowania na miejsce postojowe w centrum miasta. Projekt będzie miał również, ze względu na wybór lokalizacji parkingów, pozytywny wpływ na politykę równych szans, gdyż poprzez oddziaływanie regionalne ułatwi komunikację mieszkańców z gmin ościennych. Projekt jest ściśle powiązany z budową Metra Warszawskiego. Lokalizacje parkingów zostały wskazane w dogodnych punktach przesiadkowych lub też w dużych węzłach przesiadkowych.

11 Priorytet III – Regionalny system transportowy Projekt kluczowy 13: Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. Wartość projektu to : PLN, kwota dofinansowania to: PLN Projekt przewiduje budowę nowej drogi o całkowitej dł m. Na połączeniach z drogami publicznymi zaprojektowano: 5 węzłów i 1 skrzyżowanie skanalizowane na odcinku klasy G i 2 węzły oraz 7 skrzyżowań (4 skanalizowane) na odcinku klasy Z. Na dł m wprowadzono ścieżki rowerowe. Pod istniejącą linią kolejową zaprojektowano – równolegle do przejazdu samochodowego – bezkolizyjny przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych.

12 Liczba zjazdów typu publicznego została ograniczona do niezbędnego minimum, a zjazdy indywidualne dopuszczono tylko w szczególnych przypadkach – dotyczy to odcinka klasy Z. Analizy ruchowe przewidują na obwodnicy ruch na poziomie 2900÷8200 poj./dobę. Przy całkowitej bezkolizyjności odcinków najbardziej obciążonych ruchem oznacza to: bardzo wysoki wskaźnik bezpieczeństwa ruchu dla samej trasy oraz poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa na drogach odciążonych przez obwodnicę; w globalnej analizie poprawie ulegną wskaźniki na wszystkich drogach południowej części miasta. Budowa obwodnicy południowej w Radomiu

13 Priorytet III – Regionalny system transportowy Projekt kluczowy 18: Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie na 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych Wartość projektu to : PLN, kwota dofinansowania to: PLN W ramach inwestycji przewiduje się modernizację istniejących i wybudowanie nowych odcinków dróg o łącznej długości ok. 15 km (ok. 5 km droga dwujezdniowa o szerokości ok. 50 metrów, a ok. 10 km – droga jednojezdniowa o szerokości ok. 35 metrów). W ciągu drogi wybudowany zostanie most na rzece Łydyni o długości ok. 40 metrów.

14 Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie na 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych Pętla przebiegać będzie przez dwa wiadukty nad magistralą kolejową E – 65 łączącą Warszawę z Gdańskiem. Droga wybudowana będzie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym. W ciągu drogi przebudowane i zmodernizowane zostaną wymagające tego skrzyżowania.

15 Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Projekt kluczowy 22: Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin rejonu ciechanowskiego. Wartość projektu to: PLN, kwota dofinansowania to: PLN Przedmiot projektu obejmuje budowę następujących instalacji: Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Woli Pawłowskiej, zawierający: zakład z linią do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, stacje przeładunkowe, zakład przeróbki i segregacji odpadów budowlanych w Makowie Mazowieckim, Kwatera odpadów niebezpiecznych (azbestu) na składowisku Oględzie.

16 Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin rejonu ciechanowskiego Zostanie przeprowadzona rekultywacja obecnie eksploatowanych, a w przyszłości zamykanych składowisk odpadów, wg harmonogramu WPGO dla Województwa Mazowieckiego. (15 sztuk składowisk o łącznej powierzchni 19,5 ha).

17 Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Projekt kluczowy 23: Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego. Wartość projektu to: PLN, kwota dofinansowania to: PLN Projekt zakłada budowę hali sortowni w której zlokalizowana będzie linia mechanicznego rozdziału odpadów. Głównym elementem tej linii będzie sito bębnowe z podziałem na dwie lub trzy frakcje, jak również kabina sortownicza dla dwóch osób oraz taśmociągi. W hali umieszczona zostanie zasobnia na odpady zmieszane (pole rozładunku odpadów) oraz linia przygotowań biofrakcji do kompostowania (wydzielenie ferromagnetyków).

18 Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego. Powstaną następujące obiekty: - kompostownia odpadów wraz z placem do magazynowania kompostu i sitem do jego uszlachetniania; - punkt do demontażu odpadów wielkogabarytowych. Przewiduje się również przeniesienie elektronicznej wagi samochodowej – użytkowanej aktualnie na składowisku odpadów. Do przemieszczania odpadów na terenie zakładu i transportu na składowisko niezbędny jest sprzęt w postaci ładowarki kołowej oraz samochodu ciężarowego wraz z kompletem kontenerów.

19 Priorytet VI – Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki. Projekt kluczowy 24: Termy gostynińskie Wartość projektu to : PLN, kwota dofinansowania to: PLN Projekt zakłada budowę ośrodka turystyczno – rekreacyjnego i rehabilitacyjno – balneologicznego z wykorzystaniem istniejących zasobów wód termalnych wraz zakładem geotermalnym, połączonego funkcjonalnie z Zamkiem Gostynińskim i Rynkiem Miejskim. Przyszły ośrodek zlokalizowany będzie na terenie miasta, na powierzchni 16 ha, w odległości 300 m od rynku miejskiego.

20 Termy gostynińskie. Powstaną następujące obiekty: -zakład geotermalny, budynek balneologii dla 200 pensjonariuszy z zespołem basenów, - pijalnia wód zdrojowych, mała muszla koncertowa, baseny lecznicze, gabinety odnowy biologicznej, terapii zajęciowej, sauna itp., - hotel na 200 miejsc noclegowych z galerią sztuki, salą konferencyjna, - dwa obiekty dla urządzenia wielobranżowego handlu i gastronomii, - park wodny z urządzeniami sportowo parking centralny na miejsc postojowych i autokarów, -plaże trawiaste, -park rekreacyjno-wypoczynkowy, -- amfiteatr, promenada łącząca kompleks ośrodka z rynkiem miasta

21 Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Projekt kluczowy 27: Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. Żytniej – II etap. Wartość projektu to: PLN, kwota dofinansowania to: PLN Przedmiot projektu obejmuje: Roboty wykończeniowe i wyposażenie budynku głównego Wydziału Humanistycznego, budowę i wyposażenie pracowni rzeźby, zagospodarowanie najbliższego otoczenia inwestycji. Produktem realizacji projektu będą 42 nowe pomieszczenia dydaktyczne, w tym: 2 sale audytoryjne, sale wykładowe, sale seminaryjne, zespoły pracowni: malarstwa, grafiki, fotografiki, muzyki z salą koncertową, pawilon rzeźby. W rezultacie realizacji projektu zostanie pozyskanych 2028 nowych miejsc dydaktycznych, co umożliwi dalszy wzrost liczby studentów, w tym studentów niepełnosprawnych, co wzmocni integracyjny charakter uczelni

22 Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. Żytniej – II etap W rezultacie realizacji projektu zostanie pozyskanych 2028 nowych miejsc dydaktycznych, co umożliwi dalszy wzrost liczby studentów, w tym studentów niepełnosprawnych, co wzmocni integracyjny charakter uczelni. Stopień realizacji projektu Wykonanie I etapu inwestycji tj. stanu surowego zamkniętego budynku Wydziału Humanistycznego, który jest obecnie realizowany (etap nie objęty wnioskiem). Do czynności realizowanych w ramach tego etapu należą: kompleksowe, systematyczne wyposażenie obiektów, które z założenia mają być odbierane etapami, powinno rozpocząć się w I kw 2010 r. Całkowite, ostateczne oddanie efektów rzeczowych projektu do eksploatacji – II kw 2011 r. Całkowite rozliczenie projektu to II/III kw 2011 r.

23 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google