Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego Tarczyn, 2-3 września 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego Tarczyn, 2-3 września 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego Tarczyn, 2-3 września 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja

2 670 mln euro = 2,682 miliarda PLN* ,16 PLN Alokacja dla MJWPU Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe * Kurs EBC z dnia r. co stanowi 64,88 % całości alokacji

3 Konkursy zakończone Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – , Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich , Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS , Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR , Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ,00 P. VII Projekty innowacyjne temat: poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomi społecznej , Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – , Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – , Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie – , Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie , Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności , Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – , Wyrównywanie szans edukacyjnych – , Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – , Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – , Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ,00

4 Konkursy trwające oraz konkursy czekające na rozpoczęcie Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym r , Wsparcie ekonomii społecznej r , Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw ,00 PVIII. Projekty innowacyjne temat: analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity ,00

5 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,54% ,05 VII ,37% ,57 VIII ,06% ,65 IX ,62% ,31 SUMA: ,89% ,58 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

6 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,61% ,79 VII ,40% ,57 VIII ,58% ,27 IX ,02% ,72 SUMA: ,92% ,35 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

7 1662 umowy o wartości ,50 PLN 1662 umowy o wartości ,50 PLN 32,34 % - w stosunku do alokacji ,84 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy i projekty systemowe Dane na dzień r.

8 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

9 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

10 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski * ,59 2 radomski * ,10 3 płocki * ,98 4 siedlecki * ,55 5 wołomiński ,83 6 warszawski zachodni ,62 7 ciechanowski ,98 8 miński ,72 9 ostrołęcki * ,53 10 wyszkowski ,33 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

11 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 pruszkowski ,90 12 piaseczyński ,09 13 otwocki ,21 14 żyrardowski ,65 15 grójecki ,84 16 mławski ,20 17 pułtuski ,20 18 nowodworski ,57 19 sokołowski ,32 20 łosicki ,53 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

12 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 płoński ,19 22 sochaczewski ,66 23 białobrzeski ,65 24 kozienicki ,22 25 węgrowski ,46 26 przysuski ,47 27 lipski ,68 28 grodziski ,74 29 garwoliński ,84 30 szydłowiecki ,52 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

13 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 zwoleński ,73 32 legionowski ,39 33 makowski ,84 34 przasnyski ,65 35 gostyniński ,47 36 żuromiński ,20 37 ostrowski ,83 38 sierpecki ,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

14 Kontrola realizacji projektów ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu. Celem kontroli jest sprawdzenie: informacji dotyczących postępu realizacji projektu poniesionych wydatków przedstawionych do rozliczenia we wnioskach o płatność ze stanem faktycznym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

15 Kontrola w siedzibie Beneficjenta Weryfikacja prawidłowości rozliczeń finansowych: Oryginały dokumentów finansowych które zostały ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność Sprawdzenie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu Sprawdzenie prowadzenia operacji finansowych przez konto bankowe projektu Sprawdzenie wniesienia wkładu własnego (gdy był zakładany we wniosku o dofinansowanie) Sprawdzenie statusu podatnika w zakresie podatku od towarów i usług VAT

16 Kontrola w siedzibie Beneficjenta Zatrudnienie personelu projektu w zakresie: Weryfikacji umów zawartych z personelem, zakresy obowiązków, opisy stanowisk, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Sposób wyboru osób zaangażowanych w realizację projektu

17 Kontrola w siedzibie Beneficjenta Zamówienia publiczne podlegają weryfikacji w zakresie: Przesłanek wyboru trybu zamówienia Prawidłowości ustalenia wartości zamówienia Kompletności protokołu o udzielenie zamówienia Kompletności SIWZ zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych Publikowania informacji o udzielanych zamówieniach Zgodności zapisów umowy podpisywanej z wykonawcą z zapisami SIWZ

18 Kontrola w siedzibie Beneficjenta Informacja i promocja: Prawidłowość oznakowania dokumentacji związanej z realizacją projektu; Prawidłowość oznakowania pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji projektu Prawidłowość oznakowania wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach realizowanego projektu Sposób informowania uczestników projektu o udziale w projekcie wpółfinansowanym ze środków UE

19 Kontrola w siedzibie Beneficjenta W przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jednostka kontrolująca dokonuje kwalifikacji naruszenia zgodnie z dokumentem Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE

20 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i uchybienia Naruszenia bądź niezastosowanie przepisów prawa zamówień publicznych w odniesieniu do osób zaangażowanych w realizację projektów jak również wykonawców poszczególnych zadań w projekcie Ponoszenie wydatków niezgodnych z katalogiem wydatków kwalifikowalnych Zakupy dokonywane w ramach cross-financingu Zakupy dokonywane niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie bez poinformowanie IP2

21 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i uchybienia Usługi zlecone wykonywane niezgodnie z zawartymi umowami Rekrutacja beneficjentów ostatecznych (braki w dokumentacji, niespełnianie warunków przez BO) Stosowanie błędnych logotypów na materiałach promocyjnych Błędy we wnioskach o płatność stwierdzane w oparciu o oryginały dokumentów finansowych

22 Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego Tarczyn, 2-3 września 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google