Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Dla rozwoju Mazowsza Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 1

2 Indywidualnego Projektu Kluczowego w ramach:
Beneficjent Indywidualnego Projektu Kluczowego w ramach: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

3 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013
PRIORYTET VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego DZIAŁANIE 7.1: Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

4 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

5 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku jest Beneficjentem Projektów
współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach programów: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

6 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

7 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Projekty zrealizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego : Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

8 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Projekt Nr 1 Zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologicznego – utworzenie Pracowni Hemodynamicznej Całkowita wartość Projektu ,00 PLN Dofinansowanie ZPORR ,00 PLN Okres realizacji Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

9 Poprawa wyposażenia sal operacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną
Projekt Nr 2 Poprawa wyposażenia sal operacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną Całkowita wartość Projektu ,66 PLN Dofinansowanie ZPORR ,19 PLN Projekt realizowany w 2009r. - finansowany na zasadzie refundacji wydatków poniesionych w latach Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

10 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Projekt Nr 3 Zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Całkowita wartość Projektu ,94 PLN Dofinansowanie ZPORR ,42 PLN Projekt realizowany w 2009r. - finansowany na zasadzie refundacji wydatków poniesionych w 2005r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

11 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Projekt Nr 4 Zakup Tomografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Całkowita wartość Projektu ,00 PLN Dofinansowanie ZPORR ,50 PLN Projekt realizowany w 2009r. - finansowany na zasadzie refundacji wydatków poniesionych w 2006r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

12 Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Projekt Nr 5 Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w sprzęt i aparaturę medyczną Całkowita wartość Projektu ,43 PLN Dofinansowanie ZPORR ,38 PLN Wniosek o refinansowanie wydatków poniesionych w latach złożony został w marcu 2009r. w ramach konkursu na wykorzystanie środków finansowych ZPORR w związku z zamknięciem Programu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

13 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Ogólna wartość Projektów zrealizowanych w ramach ZPORR: ,03 PLN w tym: uzyskana kwota dofinansowania: ,49 PLN wkład własny: ,54 PLN Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

14 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Indywidualny Projekt Kluczowy Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

15 jako propozycja ujęcia inwestycji
Zarys Projektu jako propozycja ujęcia inwestycji w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych został zgłoszony do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w dniu 6 lutego 2009r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

16 W zarysie Projektu przedstawiono koncepcję rozbudowy Szpitala
i zakupu wyposażenia do powstałej infrastruktury, wskazano wszystkie aspekty inwestycji, jej efekty i znaczenie dla mieszkańców regionu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

17 i diagnostyki oraz zapotrzebowaniem społecznym
Pozyskanie środków z funduszy unijnych umożliwiało wprowadzenie zmian do rozpoczętej już inwestycji pozwalającej na utworzenie nowoczesnej infrastruktury medycznej, dostosowanej do wymogów prawa, zgodnej z wysokimi standardami leczenia i diagnostyki oraz zapotrzebowaniem społecznym na wykonywane świadczenia. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

18 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Zarys Projektu przeszedł pozytywnie ścieżkę oceny prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w tym: - Departament Zdrowia - Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego - konsultacje społeczne Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

19 Decyzją Zarządu Województwa
z dnia 28 kwietnia 2009r. inwestycja uznana została za istotną dla rozwoju Województwa Mazowieckiego i wpisana na listę Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

20 Rozpoczęły się intensywne prace związane
z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami. W pre umowie czas na przygotowanie dokumentacji został wyznaczony do dnia 30 września 2009r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

21 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Trudności na tym etapie: - sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w związku z brakiem jednolitej wykładni dotyczącej kwalifikowania wydatków, - przygotowanie w tak krótkim czasie specyfikacji technicznej sprzętu i aparatury zaplanowanej do zakupu (921 sztuk), - problemy z funkcjonowaniem generatora MEWA, który nie był w stanie zapisać obszernego zakresu projektu Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

22 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Dokumentacja Projektu, w tym Studium Wykonalności opracowane zostały samodzielnie bez korzystania z usług doradczych firm zewnętrznych. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

23 Wniosek o dofinansowanie złożony został w dniu
28 sierpnia 2009r. - na miesiąc przed upływem terminu. Po zakończeniu oceny merytorycznej i wykonalności przekazany został do Wydziału Wdrażania Priorytetu VII RPO WM. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

24 Po jej zakończeniu, w dniu 25 września 2009r. podpisana została umowa
Przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Po jej zakończeniu, w dniu 25 września 2009r. podpisana została umowa o dofinansowanie inwestycji. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

25 Z ramienia MJWPU w Warszawie wyznaczony został Opiekun Projektu,
z którym Koordynator Projektu może konsultować wszystkie sprawy związane z wdrażaniem zadania. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

26 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Obecnie Projekt jest jeszcze w trakcie realizacji. Złożone i pozytywnie zweryfikowane zostały trzy Wnioski o płatność na łączną kwotę całkowitą poniesionych wydatków ,71 PLN. W ramach refundacji wydatków z EFRR zwrócono kwotę ,32 PLN. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

27 Wnioski o płatność składane są zgodnie
z Harmonogramem wydatków w ramach Projektu. Środki finansowe zwracane są bez opóźnień. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

28 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Problemy na etapie wdrażania Projektu: - zabezpieczenie finansowe realizacji – zgoda na nieproporcjonalne rozliczanie wydatków, wnioskowanie o płatność zaliczkową, zabezpieczenie płatności końcowej, - procedury przetargowe – realizacja zgodnie z terminami zaplanowanymi w harmonogramie. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

29 Informacje ogólne o Projekcie „Rozbudowa
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem” Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

30 Przedmiotem Projektu są dwa komplementarne działania:
1. Budowa pawilonu szpitalnego. 2. Wyposażenie utworzonej infrastruktury w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

31 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Cele Projektu: - poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców subregionu płockiego - zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczonych usług medycznych - skrócenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne - pełne dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawa Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

32 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
W nowym budynku zlokalizowane zostaną m.in.: - Oddział Neurologiczny, - Oddział Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, - Oddział Dziecięcy, - Oddział Onkologiczny, - Apteka Zakładowa, - Zakład Bakteriologii. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

33 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Główne wskaźniki: - powierzchnia wybudowanej infrastruktury: m2 - liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej: 921 szt. - liczba pacjentów korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury: osób w ciągu roku - liczba badań wykonywanych zakupionym sprzętem: sztuk w ciągu roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

34 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Finansowanie inwestycji: Wartość całkowita: ,79 PLN Dofinansowanie z EFRR: ,79 PLN Wkład własny pochodzący z budżetu Województwa Mazowieckiego i budżetu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego: ,00 PLN Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

35 spowodowanych zróżnicowaniem poziomu
Realizacja Projektu wpłynie na niwelowanie dysproporcji w wyposażeniu, standardzie i dostępie do świadczeń zdrowotnych, spowodowanych zróżnicowaniem poziomu rozwoju Województwa Mazowieckiego. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

36 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Wybrana dokumentacja fotograficzna obrazująca poszczególne etapy realizacji inwestycji: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

37 Podpisanie Aktu Erekcyjnego przez Księdza Biskupa – listopad 2006r.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

38 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Prace ziemne: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

39 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Prace budowlane: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

40 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Prace budowlane: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

41 Widok z dachu budynku głównego:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

42 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Główne wejście: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

43 Efekt końcowy – październik 2009r.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

44 Informacje dodatkowe:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

45 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
W dniu 26 marca 2010r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku podpisał kolejną umowę na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych. Okres wdrażania Projektu: IV 2010r. – IX 2011r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

46 Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Projekt Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

47 Całkowita wartość Projektu 7.406.744,42 PLN
Dofinansowanie z EFRR ,00 PLN Na pozostałą kwotę Szpital posiada promesę zabezpieczenia środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego.

48 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Podsumowanie: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

49 Pozyskane dofinansowanie to kwota: 79.129.446,28 PLN
Od 2004r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zrealizował lub jest w trakcie realizacji Projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych o wartości całkowitej: ,24 PLN Pozyskane dofinansowanie to kwota: ,28 PLN Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

50 Wszystkie inwestycje służyły
modernizacji posiadanej infrastruktury, doposażeniu w sprzęt i aparaturę medyczną, niezbędną do skutecznej diagnostyki i terapii pacjentów. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

51 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Czy warto ? Pomimo: - ogromu pracy związanej z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej i wdrażaniem Projektu, - poddawania się licznym kontrolom, - konieczności monitorowania inwestycji przez 5 lat od jej zakończenia Warto ! Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

52 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Prezentację przedstawił: Stanisław Kwiatkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Opracowanie: Lucyna Koper – Koordynator Projektów Specjalista ds. funduszy strukturalnych Kontakt: tel.: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

53 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dziękuję Państwu za uwagę Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Punkt Kontaktowy infolinia Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego


Pobierz ppt "Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google