Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dla rozwoju Mazowsza Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dla rozwoju Mazowsza Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dla rozwoju Mazowsza Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

2 2 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Beneficjent Indywidualnego Projektu Kluczowego w ramach: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

3 3 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 PRIORYTET VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego DZIAŁANIE 7.1: Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

4 4 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

5 5 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku jest Beneficjentem Projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach programów: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

6 6 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

7 7 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Projekty zrealizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

8 8 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Projekt Nr 1 Zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologicznego – utworzenie Pracowni Hemodynamicznej Całkowita wartość Projektu 4.800.000,00 PLN Dofinansowanie ZPORR 3.200.000,00 PLN Okres realizacji 2004-2005 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

9 9 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Projekt Nr 2 Poprawa wyposażenia sal operacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną Całkowita wartość Projektu 689.869,66 PLN Dofinansowanie ZPORR 488.319,19 PLN Projekt realizowany w 2009r. - finansowany na zasadzie refundacji wydatków poniesionych w latach 2005-2006. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

10 10 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Projekt Nr 3 Zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Całkowita wartość Projektu 1.916.181,94 PLN Dofinansowanie ZPORR 774.122,42 PLN Projekt realizowany w 2009r. - finansowany na zasadzie refundacji wydatków poniesionych w 2005r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

11 11 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Projekt Nr 4 Zakup Tomografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Całkowita wartość Projektu 2.150.000,00 PLN Dofinansowanie ZPORR 929.767,50 PLN Projekt realizowany w 2009r. - finansowany na zasadzie refundacji wydatków poniesionych w 2006r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

12 12 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Projekt Nr 5 Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w sprzęt i aparaturę medyczną Całkowita wartość Projektu 8.021.804,43 PLN Dofinansowanie ZPORR 5.878.570,38 PLN Wniosek o refinansowanie wydatków poniesionych w latach 2005-2008 złożony został w marcu 2009r. w ramach konkursu na wykorzystanie środków finansowych ZPORR w związku z zamknięciem Programu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

13 13 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ogólna wartość Projektów zrealizowanych w ramach ZPORR: 17.577.856,03 PLN w tym: uzyskana kwota dofinansowania: 11.270.779,49 PLN wkład własny: 6.307.076,54 PLN Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

14 14 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Indywidualny Projekt Kluczowy Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

15 15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zarys Projektu jako propozycja ujęcia inwestycji w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych został zgłoszony do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w dniu 6 lutego 2009r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

16 16 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych W zarysie Projektu przedstawiono koncepcję rozbudowy Szpitala i zakupu wyposażenia do powstałej infrastruktury, wskazano wszystkie aspekty inwestycji, jej efekty i znaczenie dla mieszkańców regionu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

17 17 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Pozyskanie środków z funduszy unijnych umożliwiało wprowadzenie zmian do rozpoczętej już inwestycji pozwalającej na utworzenie nowoczesnej infrastruktury medycznej, dostosowanej do wymogów prawa, zgodnej z wysokimi standardami leczenia i diagnostyki oraz zapotrzebowaniem społecznym na wykonywane świadczenia. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

18 18 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zarys Projektu przeszedł pozytywnie ścieżkę oceny prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w tym: - Departament Zdrowia - Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego - konsultacje społeczne Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

19 19 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Decyzją Zarządu Województwa z dnia 28 kwietnia 2009r. inwestycja uznana została za istotną dla rozwoju Województwa Mazowieckiego i wpisana na listę Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

20 20 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Rozpoczęły się intensywne prace związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami. W pre umowie czas na przygotowanie dokumentacji został wyznaczony do dnia 30 września 2009r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

21 21 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Trudności na tym etapie: - sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w związku z brakiem jednolitej wykładni dotyczącej kwalifikowania wydatków, - przygotowanie w tak krótkim czasie specyfikacji technicznej sprzętu i aparatury zaplanowanej do zakupu (921 sztuk), - problemy z funkcjonowaniem generatora MEWA, który nie był w stanie zapisać obszernego zakresu projektu Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

22 22 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dokumentacja Projektu, w tym Studium Wykonalności opracowane zostały samodzielnie bez korzystania z usług doradczych firm zewnętrznych. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

23 23 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wniosek o dofinansowanie złożony został w dniu 28 sierpnia 2009r. - na miesiąc przed upływem terminu. Po zakończeniu oceny merytorycznej i wykonalności przekazany został do Wydziału Wdrażania Priorytetu VII RPO WM. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

24 24 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przeprowadzili kontrolę zamkniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Po jej zakończeniu, w dniu 25 września 2009r. podpisana została umowa o dofinansowanie inwestycji. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

25 25 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Z ramienia MJWPU w Warszawie wyznaczony został Opiekun Projektu, z którym Koordynator Projektu może konsultować wszystkie sprawy związane z wdrażaniem zadania. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

26 26 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Obecnie Projekt jest jeszcze w trakcie realizacji. Złożone i pozytywnie zweryfikowane zostały trzy Wnioski o płatność na łączną kwotę całkowitą poniesionych wydatków 59.143.740,71 PLN. W ramach refundacji wydatków z EFRR zwrócono kwotę 47.940.862,32 PLN. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

27 27 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wnioski o płatność składane są zgodnie z Harmonogramem wydatków w ramach Projektu. Środki finansowe zwracane są bez opóźnień. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

28 28 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Problemy na etapie wdrażania Projektu: - zabezpieczenie finansowe realizacji – zgoda na nieproporcjonalne rozliczanie wydatków, wnioskowanie o płatność zaliczkową, zabezpieczenie płatności końcowej, - procedury przetargowe – realizacja zgodnie z terminami zaplanowanymi w harmonogramie. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

29 29 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Informacje ogólne o Projekcie Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

30 30 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Przedmiotem Projektu są dwa komplementarne działania: 1. Budowa pawilonu szpitalnego. 2. Wyposażenie utworzonej infrastruktury w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

31 31 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Cele Projektu: - poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców subregionu płockiego - zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczonych usług medycznych - skrócenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne - pełne dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawa Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

32 32 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych W nowym budynku zlokalizowane zostaną m.in.: - Oddział Neurologiczny, - Oddział Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, - Oddział Dziecięcy, - Oddział Onkologiczny, - Apteka Zakładowa, - Zakład Bakteriologii. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

33 33 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Główne wskaźniki: - powierzchnia wybudowanej infrastruktury: 12.337 m 2 - liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej: 921 szt. - liczba pacjentów korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury: 21.470 osób w ciągu roku - liczba badań wykonywanych zakupionym sprzętem: 30.730 sztuk w ciągu roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

34 34 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Finansowanie inwestycji: Wartość całkowita: 72.941.661,79 PLN Dofinansowanie z EFRR: 61.720.196,79 PLN Wkład własny pochodzący z budżetu Województwa Mazowieckiego i budżetu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego: 11.221.465,00 PLN Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

35 35 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Projektu wpłynie na niwelowanie dysproporcji w wyposażeniu, standardzie i dostępie do świadczeń zdrowotnych, spowodowanych zróżnicowaniem poziomu rozwoju Województwa Mazowieckiego. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

36 36 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wybrana dokumentacja fotograficzna obrazująca poszczególne etapy realizacji inwestycji: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

37 37 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Podpisanie Aktu Erekcyjnego przez Księdza Biskupa – listopad 2006r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

38 38 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Prace ziemne: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

39 39 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Prace budowlane: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

40 40 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Prace budowlane: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

41 41 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Widok z dachu budynku głównego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

42 42 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Główne wejście: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

43 43 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Efekt końcowy – październik 2009r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

44 44 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Informacje dodatkowe: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

45 45 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych W dniu 26 marca 2010r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku podpisał kolejną umowę na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych. Okres wdrażania Projektu: IV 2010r. – IX 2011r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

46 46 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Projekt Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

47 47 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Całkowita wartość Projektu 7.406.744,42 PLN Dofinansowanie z EFRR 6.138.470,00 PLN Na pozostałą kwotę Szpital posiada promesę zabezpieczenia środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego.

48 48 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Podsumowanie: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

49 49 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Od 2004r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zrealizował lub jest w trakcie realizacji Projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych o wartości całkowitej: 97.926.262,24 PLN Pozyskane dofinansowanie to kwota: 79.129.446,28 PLN Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

50 50 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wszystkie inwestycje służyły modernizacji posiadanej infrastruktury, doposażeniu w sprzęt i aparaturę medyczną, niezbędną do skutecznej diagnostyki i terapii pacjentów. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

51 51 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Czy warto ? Pomimo: - ogromu pracy związanej z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej i wdrażaniem Projektu, - poddawania się licznym kontrolom, - konieczności monitorowania inwestycji przez 5 lat od jej zakończenia Warto ! Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

52 52 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Prezentację przedstawił: Stanisław Kwiatkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Opracowanie: Lucyna Koper – Koordynator Projektów Specjalista ds. funduszy strukturalnych Kontakt: tel.: 024 36 46 314 e-mail:l.koper@wszplock.pll.koper@wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

53 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Punkt Kontaktowy infolinia 0-801 101 101 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dla rozwoju Mazowsza Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google