Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011."— Zapis prezentacji:

1 RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011

2 Plan prezentacji 1.Stan realizacji RPO WM 2007-2013 – osiągnięcie celu certyfikacji 2.Informacja na temat przeglądu i renegocjacji RPO WM 2007-2013. 3.Plany na 2011 r. - wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007- 2013 4.Cele na 2011 r. 230 grudnia 2013Warszawa,

3 Stan realizacji RPO WM na dzień 31 grudnia 2010 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programu: złożono 4 512 wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na wartość 15 241 mln zł, złożono 3 430 wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 14 045 mln zł, w trakcie oceny merytorycznej jest 653 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 1 641 mln zł, zatwierdzono do realizacji 1 070 wniosków* na kwotę dofinansowania (środki unijne) 5 059 mln zł, co stanowi 70 % alokacji na lata 2007-2013 podpisano z beneficjentami 929 umowy o wartości dofinansowania ogółem 4 310 mln zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 4 200 mln zł, co stanowi 57,84 % alokacji na lata 2007-2013, Całkowita wartość projektów wynikająca z podpisanych umów wynosi 6 662 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią 5 987 mln zł, wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 2 316 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę certyfikacji 2 032,7 mln zł, a w części dofinansowania UE 1 684,6 mln zł, co stanowi 23,20 % alokacji na lata 2007-2013. 330 grudnia 2013Warszawa, *wg uchwał przyjętych przez Zarząd WM. Do KSI ze statusem zatwierdzony zostało wprowadzonych 1 027 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 5 067 mln zł.

4 430 grudnia 2013Warszawa, Stan realizacji Programu na dzień 31.12.2010 r. (w ujęciu wartościowym* i ilościowym) * środki UE w mln zł (dane dot. Wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem, tj. środki UE + dofn. z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej)

5 Wartość zawartych umów o dofinansowanie projektu 530 grudnia 2013Warszawa, + 50 +365 +358 +537 +165 +278 +538 +273

6 Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach Programu 630 grudnia 2013Warszawa, + 58 +51 +120 +210 +186 +198 +310 +101

7 Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność 730 grudnia 2013Warszawa, + 161 +151 +236 +208 +205 +287 +295 +99

8 Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r. przyjęty przez Radę Ministrów 830 grudnia 2013Warszawa,

9 Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r. przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 930 grudnia 2013Warszawa,

10 Zmiany w RPO WM będą ukierunkowane na realizację następujących celów: dokonanie alokacji z Krajowej Rezerwy Wykonania, dokonanie alokacji środków dostosowania technicznego, realokację środków między priorytetami RPO WM, ponowne oszacowanie wartości ilościowych wskaźników, tzw. zmiany techniczne, włączenie nowych obszarów oraz nowych beneficjentów do realizacji w ramach RPO WM, realizacja zapisów Strategii EUROPA 2020 (np. włączenie możliwości korzystania z inicjatywy JEREMIE i JESSICA; wprowadzenie mechanizmu cross-financingu w ramach Priorytet I i II; nowe mechanizmy finansowania innowacji) 1030 grudnia 2013Warszawa,

11 Podział Krajowej Rezerwy Wykonania dla Regionalnych Programów Operacyjnych 1130 grudnia 2013Warszawa, RPO Województwo K R Y T E R I U M : SUMA (2.1+2.2) Kryterium dopuszcza- jące Przyznane środki (środki UE) EURO Przyznane środki jako% alokacji RPO (środki UE) EURO Alokacja środków EFRR w RPO (EURO) Certyfikacja (2.1) Kontraktacja (2.2) 1.Opolskie0,5 1,045,8258%54 156 94512,7% 427 144 813 2.Lubuskie1,01,52,535,8110%51 202 93111,7% 439 173 096 3.Wielkopolskie3,50,54,033,0599%48 248 9153,8% 1 272 792 644 4.Pomorskie3,02,05,031,5434%45 294 9005,1% 885 065 762 5.Podkarpackie2,53,56,026,1442%42 340 8853,7% 1 136 307 823 6.Małopolskie1,55,06,527,3876%39 386 8703,1% 1 290 274 402 7.Kujawsko-Pomorskie4,52,57,025,7589%36 432 8543,8% 951 003 820 8.Świętokrzyskie2,05,57,529,6734%33 478 8394,6% 725 807 266 9.Łódzkie5,03,08,026,5005%30 524 8243,0% 1 006 380 910 10.Podlaskie4,04,58,528,1166%27 570 8094,3% 636 207 883 11.Warmińsko-Mazurskie6,04,010,022,0297%24 616 7942,4% 1 036 542 041 12.Lubelskie6,56,012,523,5698%21 662 7781,9% 1 155 854 549 13.Mazowieckie5,58,013,522,0136%18 708 7631,0% 1 831 496 698 14.Dolnośląskie7,07,514,525,7549%15 754 7481,3% 1 213 144 879 15.Zachodniopomorskie8,06,514,524,6788%12 800 7331,5% 835 437 299 16.Śląskie7,57,014,521,8464%9 846 7170,6% 1 712 980 303

12 Kierunki alokacji środków z Krajowej Rezerwy Wykonania Zidentyfikowane w RPO WM obszary, w ramach w których planuje się wykorzystanie dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania to: infrastruktura drogowa (w szczególności w zakresie dróg o znaczeniu regionalnym ) odnawialne źródła energii; innowacyjność (wsparcie dla projektów B+R oraz MŚP); projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (w szczególności sieci kanalizacyjne) JESSICA (w szczególności na inwestycje realizowane w ramach działania 5.2. Rewitalizacja miast – 30 mln EURO, oraz 4.3. Ochrona powietrza, energetyka - 10 mln Euro). 1230 grudnia 2013Warszawa,

13 Kierunki alokacji środków z dostosowania technicznego Część środków z tej puli zostanie przeznaczona na zwiększenie alokacji w zakończonych konkursach, cieszących się dużym zainteresowaniem wnioskodawców, o alokacji niewystarczającej w stosunku do liczby projektów które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. Premiowane będą projekty, których realizacja przyczyni się w sposób optymalny do osiągnięcia wskaźników docelowych określonych dla poszczególnych priorytetów. Dodatkowym dofinansowaniem zostaną objęte następujące priorytety: III – działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (dodatkowe środki mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej IWIPK). IV – działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa (przede wszystkim w zakresie projektów z listy rezerwowej) VII – działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia (na Działanie 7.1 RPO WM powinna zostać skierowana kwota nie mniejsza niż 12 mln zł, w celu sfinansowania 1 projektu kluczowego pn. Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego, wraz z jego wyposażeniem oraz 4 projektów konkursowych) 1330 grudnia 2013Warszawa,

14 Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 Kwartał 2011 roku Poziom kontraktacji narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII (w euro) I1.112.620.198 II1.219.371.266 III1.432.873.400 IV1.593.000.000 1430 grudnia 2013Warszawa, Wskaźnik kontraktacji (wyłącznie środki UE) Planowany poziom kontraktacji na koniec 2011 roku osiągnie poziom około 87% alokacji, czyli w przybliżeniu 1.593.000.000 euro (co w chwili obecnej stanowi kwotę ok. 6.316.245.000 PLN). Kwartał 2011 roku Poziom kontraktacji w 2011 roku w Priorytetach I – VIII (w euro) I53.375.534 II106.751.067 III213.502.134 IV160.126.601 RAZEM533.755.336

15 Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 Kwartał 2011 roku Wartość wydatków kwalifikowanych certyfikowanych w Priorytetach I – VIII (w PLN) w 2011 r. I251.792.650 II405.877.570 III476.870.250 IV508.090.360 RAZEM1.642.630.830 1530 grudnia 2013Warszawa, Wskaźnik certyfikacji dla Priorytetów I- VIII (podstawa certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne) Certyfikacja narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom 3 661 134 297,50 PLN

16 Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 Kwartał 2011 roku Poziom wydatkowania w 2011 roku w Priorytetach I – VIII (w PLN) I 359.579.710 II329.324.800 III390.734.100 IV417.120.720 RAZEM1.496.759.330 1630 grudnia 2013Warszawa, Wskaźnik wydatkowania środków dla Priorytetów I – VIII (wyłącznie środki UE) Wydatkowanie narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom 3 229 558 983,72 PLN

17 1730 grudnia 2013Warszawa, Cele na rok 2011 Podtrzymanie tempa wydatkowania środków z II połowy 2010 roku Skuteczne renegocjacje RPO WM Zwiększenia tempa kontraktacji (kwestia interpretacji zapisów ustawy o finansach publicznych w zakresie limitów rocznych) Utworzenie Funduszu Powierniczego dla realizacji Inicjatywy JESSICA (umowa z EBI), przeprowadzenie konkursu i wybór operatora Funduszu/y Rozwoju Obszarów Miejskich Koncentracja na realizacji projektów kluczowych, w szczególności tych mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionu (IDM, Modlin, projekty parków technologicznych, stref badawczych oraz przestrzeni technologicznych) Koncentracja na ukierunkowanych konkursach mających wpływ na zwiększenie potencjału innowacyjnego firm i instytucji naukowych zgodnie z założeniami Strategii EUROPA 2020 dotyczącymi wspierania rozwoju inteligentnego i zrównoważonego (konkursy w działaniach: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.1 i 2.3)

18 Dziękuję za uwagę 1830 grudnia 2013Warszawa,

19 Wykorzystanie środków Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wykorzystano środki w wysokości 1.469.441 tys. zł (99,48% limitu określonego w części 34 budżetu państwa – Rozwój regionalny – w wysokości 1.477.189 tys. zł), w tym: 1.386.297 tys. zł środków budżetu środków europejskich (7) (99,97% limitu w wysokości 1.386.657 tys. zł); Limit wynosił 1.228.129 tys. zł. IZ RPO WM zawnioskowała – na podstawie wniosków MJWPU – o dodatkowe środki w wysokości 158.528 tys. zł, w tym: - 107.745 tys. zł w dniu 20 października 2010 r. - 006.500 tys. zł w dniu 3 grudnia 2010 r. - 039.853 tys. zł w dniu 14 grudnia 2010 r. - 004.430 tys. zł w dniu 21 grudnia 2010 r. Wszystkie środki zostały przyznane. 38.336 tys. zł środków dotacji celowej w formie Pomocy Technicznej (8) (88,13% limitu w wysokości 44.507 tys. zł) 44.808 tys. zł środków dotacji celowej w formie współfinansowania (9) (97,36% limitu w wysokości 46.025 tys. zł) 30 grudnia 2013Warszawa,19

20 Realizacja projektów kluczowych (stan na dzień 31.12. 2010 r.) 2030 grudnia 2013Warszawa,

21 Wartość zawartych umów (środki UE w mln zł) - % alokacji stan na 31.12.2010 r. 2130 grudnia 2013Warszawa,

22 Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM Lp. Zadania określone w harmonogramie MRR Plan działań IZ RPO WM Termin realizacji 1. Wyliczenie poziomu podziału Krajowej Rezerwy Wykonania Instytucje odpowiedzialne za realizację: IK RPO, IK NSRO, IC Konsultacje społeczne oraz z departamentami merytorycznymi w celu określenia skutków implementacji regulacji unijnych dla procesu wdrażania RPO WM oraz wskazanie przez potencjalnych beneficjentów RPO WM obszarów nieobjętych interwencją programu (w tym: identyfikacja potrzeb modyfikacji priorytetów w ramach). Koordynator zadania: DSiRR (SR.II, SR.RPO.I) 31 stycznia 2011 r. 2. Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały określającej wysokość środków KRW oraz dostosowania technicznego przypadających poszczególnym PO lub ich priorytetom oraz RPO Instytucje odpowiedzialne za realizację: Przewodniczący KK NSRO Weryfikacja planowanych i zrealizowanych już badań ewaluacyjnych, niezbędnych dla dokonania przeglądu programu oraz wdrożenie rekomendacji wynikających z dotychczas przeprowadzonych badań ewaluacyjnych dot. zmiany programu, w tym: - analiza wskaźników przeprowadzona przez PSDB; - analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPO WM 2007-2013; - identyfikacja barier w realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 RPO WM 2007-2013. Koordynator zadania: DSiRR (SR.II, SR.PO KL.III., SR.RPO.II) do 8 lutego 2011 r. 3. Opracowanie przez IZ RPO projektu zmian RPO Instytucja odpowiedzialna za realizację: IZ RPO 1.Wprowadzenie niezbędnych zmian technicznych w RPO WM wynikających z: - przeprowadzonych konsultacji z MRR i KE, - badań ewaluacyjnych oraz - z kierunków alokowania dodatkowych środków. Wymaga to przyjęcia projektu zmian w programie przez ZWM, KM oraz konsultacji z przedstawicielem KE (p. Dworakiem). 2. Realokacje pomiędzy działaniami/priorytetami w celu wdrożenia wyników przeprowadzonych konsultacji oraz badań (przyjcie przez ZWM informacji o realokacji, a następnie przedstawienie Komitetowi Monitorującemu celem podjęcia uchwały). Koordynator zadania: DSiRR do 28 lutego 2011 r. 2230 grudnia 2013Warszawa,

23 Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM Lp.Zadania określone w harmonogramie MRRPlan działań IZ RPO WM Termin realizacji 4. Opiniowanie projektu Programu przez MRR Instytucje odpowiedzialne za realizację: IS, IK NSRO, IK RPO, ew. inny departament MRR do 18 marca 2011 r. 5. Zatwierdzenie projektu RPO przez właściwy Komitet Monitorujący Instytucja odpowiedzialna za realizację: Właściwy KM Przedstawienie projektu zmian w RPO WM w drodze uchwały Komitetowi Monitorującego RPO WM Koordynator zadania: DSiRR do 15 kwietnia 2011 r. 6. Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały dot. przyjętych przez KM zmiany w PO/ RPO* Instytucje odpowiedzialne za realizację: Przewodniczący KK NSRO do 6 maja 2011 r. 7. Przyjęcie projektu RPO w drodze uchwały przez Zarząd Województwa Instytucje odpowiedzialne za realizację: Zarząd Województwa Przedstawienie projektu zmiany w RPO WM w drodze uchwały przez Zarząd Województwa Koordynator zadania: DSiRR do 23 maja 2011r. 8. Przekazanie wniosku o dokonanie przeglądu RPO do KE przy użyciu odpowiedniego modułu SFC2007 Instytucja odpowiedzialna za realizację: IZ RPO do 31 maja 2011 r. (nie później niż do 30 czerwca 2011 r.) 9. Wydanie decyzji KE oraz wprowadzenie zmian do treści RPO Instytucja odpowiedzialna za realizację: KE nie później niż do 31 grudnia 2011 r. 2330 grudnia 2013Warszawa,


Pobierz ppt "RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google