Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011."— Zapis prezentacji:

1 RPO WM Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011

2 Plan prezentacji 1.Stan realizacji RPO WM – osiągnięcie celu certyfikacji 2.Informacja na temat przeglądu i renegocjacji RPO WM Plany na 2011 r. - wskaźniki strategiczne dla RPO WM Cele na 2011 r. 230 grudnia 2013Warszawa,

3 Stan realizacji RPO WM na dzień 31 grudnia 2010 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programu: złożono wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na wartość mln zł, złożono wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) mln zł, w trakcie oceny merytorycznej jest 653 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) mln zł, zatwierdzono do realizacji wniosków* na kwotę dofinansowania (środki unijne) mln zł, co stanowi 70 % alokacji na lata podpisano z beneficjentami 929 umowy o wartości dofinansowania ogółem mln zł, w tym dofinansowanie UE wynosi mln zł, co stanowi 57,84 % alokacji na lata , Całkowita wartość projektów wynikająca z podpisanych umów wynosi mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią mln zł, wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę certyfikacji 2 032,7 mln zł, a w części dofinansowania UE 1 684,6 mln zł, co stanowi 23,20 % alokacji na lata grudnia 2013Warszawa, *wg uchwał przyjętych przez Zarząd WM. Do KSI ze statusem zatwierdzony zostało wprowadzonych wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) mln zł.

4 430 grudnia 2013Warszawa, Stan realizacji Programu na dzień r. (w ujęciu wartościowym* i ilościowym) * środki UE w mln zł (dane dot. Wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem, tj. środki UE + dofn. z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej)

5 Wartość zawartych umów o dofinansowanie projektu 530 grudnia 2013Warszawa,

6 Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach Programu 630 grudnia 2013Warszawa,

7 Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność 730 grudnia 2013Warszawa,

8 Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM na 2010 r. przyjęty przez Radę Ministrów 830 grudnia 2013Warszawa,

9 Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM na 2010 r. przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 930 grudnia 2013Warszawa,

10 Zmiany w RPO WM będą ukierunkowane na realizację następujących celów: dokonanie alokacji z Krajowej Rezerwy Wykonania, dokonanie alokacji środków dostosowania technicznego, realokację środków między priorytetami RPO WM, ponowne oszacowanie wartości ilościowych wskaźników, tzw. zmiany techniczne, włączenie nowych obszarów oraz nowych beneficjentów do realizacji w ramach RPO WM, realizacja zapisów Strategii EUROPA 2020 (np. włączenie możliwości korzystania z inicjatywy JEREMIE i JESSICA; wprowadzenie mechanizmu cross-financingu w ramach Priorytet I i II; nowe mechanizmy finansowania innowacji) 1030 grudnia 2013Warszawa,

11 Podział Krajowej Rezerwy Wykonania dla Regionalnych Programów Operacyjnych 1130 grudnia 2013Warszawa, RPO Województwo K R Y T E R I U M : SUMA ( ) Kryterium dopuszcza- jące Przyznane środki (środki UE) EURO Przyznane środki jako% alokacji RPO (środki UE) EURO Alokacja środków EFRR w RPO (EURO) Certyfikacja (2.1) Kontraktacja (2.2) 1.Opolskie0,5 1,045,8258% ,7% Lubuskie1,01,52,535,8110% ,7% Wielkopolskie3,50,54,033,0599% ,8% Pomorskie3,02,05,031,5434% ,1% Podkarpackie2,53,56,026,1442% ,7% Małopolskie1,55,06,527,3876% ,1% Kujawsko-Pomorskie4,52,57,025,7589% ,8% Świętokrzyskie2,05,57,529,6734% ,6% Łódzkie5,03,08,026,5005% ,0% Podlaskie4,04,58,528,1166% ,3% Warmińsko-Mazurskie6,04,010,022,0297% ,4% Lubelskie6,56,012,523,5698% ,9% Mazowieckie5,58,013,522,0136% ,0% Dolnośląskie7,07,514,525,7549% ,3% Zachodniopomorskie8,06,514,524,6788% ,5% Śląskie7,57,014,521,8464% ,6%

12 Kierunki alokacji środków z Krajowej Rezerwy Wykonania Zidentyfikowane w RPO WM obszary, w ramach w których planuje się wykorzystanie dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania to: infrastruktura drogowa (w szczególności w zakresie dróg o znaczeniu regionalnym ) odnawialne źródła energii; innowacyjność (wsparcie dla projektów B+R oraz MŚP); projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (w szczególności sieci kanalizacyjne) JESSICA (w szczególności na inwestycje realizowane w ramach działania 5.2. Rewitalizacja miast – 30 mln EURO, oraz 4.3. Ochrona powietrza, energetyka - 10 mln Euro) grudnia 2013Warszawa,

13 Kierunki alokacji środków z dostosowania technicznego Część środków z tej puli zostanie przeznaczona na zwiększenie alokacji w zakończonych konkursach, cieszących się dużym zainteresowaniem wnioskodawców, o alokacji niewystarczającej w stosunku do liczby projektów które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. Premiowane będą projekty, których realizacja przyczyni się w sposób optymalny do osiągnięcia wskaźników docelowych określonych dla poszczególnych priorytetów. Dodatkowym dofinansowaniem zostaną objęte następujące priorytety: III – działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (dodatkowe środki mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej IWIPK). IV – działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa (przede wszystkim w zakresie projektów z listy rezerwowej) VII – działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia (na Działanie 7.1 RPO WM powinna zostać skierowana kwota nie mniejsza niż 12 mln zł, w celu sfinansowania 1 projektu kluczowego pn. Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego, wraz z jego wyposażeniem oraz 4 projektów konkursowych) 1330 grudnia 2013Warszawa,

14 Wskaźniki strategiczne dla RPO WM Kwartał 2011 roku Poziom kontraktacji narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII (w euro) I II III IV grudnia 2013Warszawa, Wskaźnik kontraktacji (wyłącznie środki UE) Planowany poziom kontraktacji na koniec 2011 roku osiągnie poziom około 87% alokacji, czyli w przybliżeniu euro (co w chwili obecnej stanowi kwotę ok PLN). Kwartał 2011 roku Poziom kontraktacji w 2011 roku w Priorytetach I – VIII (w euro) I II III IV RAZEM

15 Wskaźniki strategiczne dla RPO WM Kwartał 2011 roku Wartość wydatków kwalifikowanych certyfikowanych w Priorytetach I – VIII (w PLN) w 2011 r. I II III IV RAZEM grudnia 2013Warszawa, Wskaźnik certyfikacji dla Priorytetów I- VIII (podstawa certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne) Certyfikacja narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom ,50 PLN

16 Wskaźniki strategiczne dla RPO WM Kwartał 2011 roku Poziom wydatkowania w 2011 roku w Priorytetach I – VIII (w PLN) I II III IV RAZEM grudnia 2013Warszawa, Wskaźnik wydatkowania środków dla Priorytetów I – VIII (wyłącznie środki UE) Wydatkowanie narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom ,72 PLN

17 1730 grudnia 2013Warszawa, Cele na rok 2011 Podtrzymanie tempa wydatkowania środków z II połowy 2010 roku Skuteczne renegocjacje RPO WM Zwiększenia tempa kontraktacji (kwestia interpretacji zapisów ustawy o finansach publicznych w zakresie limitów rocznych) Utworzenie Funduszu Powierniczego dla realizacji Inicjatywy JESSICA (umowa z EBI), przeprowadzenie konkursu i wybór operatora Funduszu/y Rozwoju Obszarów Miejskich Koncentracja na realizacji projektów kluczowych, w szczególności tych mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionu (IDM, Modlin, projekty parków technologicznych, stref badawczych oraz przestrzeni technologicznych) Koncentracja na ukierunkowanych konkursach mających wpływ na zwiększenie potencjału innowacyjnego firm i instytucji naukowych zgodnie z założeniami Strategii EUROPA 2020 dotyczącymi wspierania rozwoju inteligentnego i zrównoważonego (konkursy w działaniach: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.1 i 2.3)

18 Dziękuję za uwagę 1830 grudnia 2013Warszawa,

19 Wykorzystanie środków Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wykorzystano środki w wysokości tys. zł (99,48% limitu określonego w części 34 budżetu państwa – Rozwój regionalny – w wysokości tys. zł), w tym: tys. zł środków budżetu środków europejskich (7) (99,97% limitu w wysokości tys. zł); Limit wynosił tys. zł. IZ RPO WM zawnioskowała – na podstawie wniosków MJWPU – o dodatkowe środki w wysokości tys. zł, w tym: tys. zł w dniu 20 października 2010 r tys. zł w dniu 3 grudnia 2010 r tys. zł w dniu 14 grudnia 2010 r tys. zł w dniu 21 grudnia 2010 r. Wszystkie środki zostały przyznane tys. zł środków dotacji celowej w formie Pomocy Technicznej (8) (88,13% limitu w wysokości tys. zł) tys. zł środków dotacji celowej w formie współfinansowania (9) (97,36% limitu w wysokości tys. zł) 30 grudnia 2013Warszawa,19

20 Realizacja projektów kluczowych (stan na dzień r.) 2030 grudnia 2013Warszawa,

21 Wartość zawartych umów (środki UE w mln zł) - % alokacji stan na r grudnia 2013Warszawa,

22 Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM Lp. Zadania określone w harmonogramie MRR Plan działań IZ RPO WM Termin realizacji 1. Wyliczenie poziomu podziału Krajowej Rezerwy Wykonania Instytucje odpowiedzialne za realizację: IK RPO, IK NSRO, IC Konsultacje społeczne oraz z departamentami merytorycznymi w celu określenia skutków implementacji regulacji unijnych dla procesu wdrażania RPO WM oraz wskazanie przez potencjalnych beneficjentów RPO WM obszarów nieobjętych interwencją programu (w tym: identyfikacja potrzeb modyfikacji priorytetów w ramach). Koordynator zadania: DSiRR (SR.II, SR.RPO.I) 31 stycznia 2011 r. 2. Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały określającej wysokość środków KRW oraz dostosowania technicznego przypadających poszczególnym PO lub ich priorytetom oraz RPO Instytucje odpowiedzialne za realizację: Przewodniczący KK NSRO Weryfikacja planowanych i zrealizowanych już badań ewaluacyjnych, niezbędnych dla dokonania przeglądu programu oraz wdrożenie rekomendacji wynikających z dotychczas przeprowadzonych badań ewaluacyjnych dot. zmiany programu, w tym: - analiza wskaźników przeprowadzona przez PSDB; - analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPO WM ; - identyfikacja barier w realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 RPO WM Koordynator zadania: DSiRR (SR.II, SR.PO KL.III., SR.RPO.II) do 8 lutego 2011 r. 3. Opracowanie przez IZ RPO projektu zmian RPO Instytucja odpowiedzialna za realizację: IZ RPO 1.Wprowadzenie niezbędnych zmian technicznych w RPO WM wynikających z: - przeprowadzonych konsultacji z MRR i KE, - badań ewaluacyjnych oraz - z kierunków alokowania dodatkowych środków. Wymaga to przyjęcia projektu zmian w programie przez ZWM, KM oraz konsultacji z przedstawicielem KE (p. Dworakiem). 2. Realokacje pomiędzy działaniami/priorytetami w celu wdrożenia wyników przeprowadzonych konsultacji oraz badań (przyjcie przez ZWM informacji o realokacji, a następnie przedstawienie Komitetowi Monitorującemu celem podjęcia uchwały). Koordynator zadania: DSiRR do 28 lutego 2011 r grudnia 2013Warszawa,

23 Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM Lp.Zadania określone w harmonogramie MRRPlan działań IZ RPO WM Termin realizacji 4. Opiniowanie projektu Programu przez MRR Instytucje odpowiedzialne za realizację: IS, IK NSRO, IK RPO, ew. inny departament MRR do 18 marca 2011 r. 5. Zatwierdzenie projektu RPO przez właściwy Komitet Monitorujący Instytucja odpowiedzialna za realizację: Właściwy KM Przedstawienie projektu zmian w RPO WM w drodze uchwały Komitetowi Monitorującego RPO WM Koordynator zadania: DSiRR do 15 kwietnia 2011 r. 6. Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały dot. przyjętych przez KM zmiany w PO/ RPO* Instytucje odpowiedzialne za realizację: Przewodniczący KK NSRO do 6 maja 2011 r. 7. Przyjęcie projektu RPO w drodze uchwały przez Zarząd Województwa Instytucje odpowiedzialne za realizację: Zarząd Województwa Przedstawienie projektu zmiany w RPO WM w drodze uchwały przez Zarząd Województwa Koordynator zadania: DSiRR do 23 maja 2011r. 8. Przekazanie wniosku o dokonanie przeglądu RPO do KE przy użyciu odpowiedniego modułu SFC2007 Instytucja odpowiedzialna za realizację: IZ RPO do 31 maja 2011 r. (nie później niż do 30 czerwca 2011 r.) 9. Wydanie decyzji KE oraz wprowadzenie zmian do treści RPO Instytucja odpowiedzialna za realizację: KE nie później niż do 31 grudnia 2011 r grudnia 2013Warszawa,


Pobierz ppt "RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google