Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2009 ROK NR 1. NADWYŻKA OPERACYJNA 100 MLN MINIMALNY POZIOM PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2009 ROK NR 1. NADWYŻKA OPERACYJNA 100 MLN MINIMALNY POZIOM PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2009 ROK NR 1

2 NADWYŻKA OPERACYJNA 100 MLN MINIMALNY POZIOM PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2009 ROK DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE KWOTA 452,7 MLN WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNEKWOTA 347,2 MLN OBSŁUGA DŁUGUKWOTA 32,0 MLN NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTOKWOTA 105,5 MLN ( DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE- WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE ) BEZ OBSŁUGI DŁUGU - JAKO GŁÓWNY CZYNNIK GWARANTUJĄCY ZACHOWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ BUDŻETU UWAGA: IM WYŻSZA NADWYŻKA OPERACYJNA, TYM WIĘKSZY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY WOJEWÓDZTWA PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 2

3 MIĘDZYNARODOWY RATING WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OCENA UZYSKANA: Baa 1 z PERSPEKTYWĄ STABILNĄ RATING ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY PRZEZ FIRMĘ MOODYS INVESTORS SERVICE MOCNE STRONYZAGROŻENIA BARDZO DOBRE ZARZĄDZANIE FINANSAMI WOJEWÓDZTWA: NISKIE DOTYCHCZASOWE ZADŁUŻENIE, NISKIE OBCIĄŻENIE KREDYTOWE BUDŻETU (ZNACZNIE PONIŻEJ USTAWOWYCH PROGÓW), WYSOKIE NADWYŻKI BUDŻETOWE WYSOKA ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH, ZADŁUŻENIE SZPITALI ( ZOBOWIĄZANIA DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWE ZNACZNIE POWYŻEJ ŚREDNIEJ KRAJOWEJ ) MNIEJSZA ELASTYCZNOŚĆ PODATKOW A I JEJ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW W PORÓWNANIU DO EUROPY ZACHODNIEJ (PROBLEM DOT. WSZYSTKICH REGIONÓW W POLSCE), NR 3

4 DOCHODY 734,8 MLN WYDATKI 1 040,1 MLN ROZCHODY 6,8 MLN PRZYCHODY 312,1 MLN DEFICYT 305,3 MLN NR 4

5 DO PORÓWNAŃ PLANU 2009 r. PRZYJĘTO PLAN 2008 r. ZGODNIE Z UCHWAŁĄ SEJMIKU NR 258/XVI/07 Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 r. NR 5

6 DOCHODY 2009 NR 6

7 PORÓWNANIE PLANÓW DOCHODÓW OGÓŁEM (W MLN) 673,5 734, ,1 % PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 7

8 STRUKTURA DOCHODÓW W 2009 ROKU PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 8

9 PORÓWNANIE PLANÓW DOCHODÓW wg źródeł (W MLN) WIELKOŚĆ PRZYZNANEJ DOTACJI ROZWOJOWEJ 200,9 MLN ZŁ 12,7 % 43 % 10,9 % 70 % 75 % PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 9

10 WYDATKI 2009 NR 10

11 WIELKOŚĆ ZAPLANOWANYCH WYDATKÓW W LATACH (W MLN ) 47,5% 23,9% PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 11

12 STRUKTURA ZAPLANOWANYCH WYDATKÓW W 2009 ROKU WYDATKI MAJĄTKOW E 51% WYDATKI BIEŻĄCE 49% PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 12

13 WYDATKI W LATACH (w mln zł) PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R *2005*2006*2007*2008**projekt 2009 WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE * W LATACH FAKTYCZNE WYKONANIE WYDATKÓW, **W ROKU 2008 PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW. NR 13

14 WYDATKI WYBRANE DZIAŁY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (w MLN) PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. TRANSPORT ADMINISTRACJA PUBLICZNA OCHRONA ZDROWIA KULTURA NR % 66 % 54 % 97 % 100 % 47 % 59 %

15 STRUKTURA WYDATKÓW 2009 WG. DZIAŁÓW PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. NR 15

16 PRIORYTETY PRZYJĘTE PRZEZ ZARZĄD DO REALIZACJI W 2009 ROKU 1. ABSORBCJA ŚRODKÓW UE 2. INFRASTRUKTURA DROGOWO- TRANSPORTOWA 3. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA 4. KULTURA 5. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NR 16

17 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE REALIZUJE PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH: 1.RPO 2007 – PO KL PROW WKŁAD WŁASNY DOTACJA ROZWOJOWA WKŁAD WŁASNY DOTACJA ROZWOJOWA DOTACJA CELOWA NR 17

18 OŚ PRIORYTETOWA WARTOŚĆ KONKURSÓW ILOŚĆ KONKURSÓW WARTOŚĆ PLANOWANYCH KONKURSÓW ILOŚĆ PLANOWANYCH KONKURSÓW 1. ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY FUNKCJE MIEJSKIE I METROPOLITALNE REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY ŚRODOWISKO I ENERGETYKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA LOKALNA INFRASTRUKTURA PODSTAWOWA LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I INICJATYWY OBYWATELSKIE RAZEM W ROKU 2009 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH PRZEPROWADZI 46 KONKURSÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ PLN* * DLA KURSU PRZELICZENIOWEGO Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO ZAWARTEGO MIĘDZY UMWP I MRR DNIA 6 LUTEGO 2008 ROKU ( 3,6115 PLN/EURO ) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007–2013 NR 18

19 WIELKOŚĆ ALOKACJI W RAMACH RPO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007–2013 Oś priorytetowaAlokacja ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY FUNKCJE MIEJSKIE I METROPOLITALNE REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY ŚRODOWISKO I ENERGETYKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA LOKALNA INFRASTRUKTURA PODSTAWOWA LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I INICJATYWY OBYWATELSKIE POMOC TECHNICZNA Razem NR 19

20 STRUKTURA FINANSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH OSI ZE ŚRODKÓW DOTACJI ROZWOJOWEJ W 2009 ROKU KWOTY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU MOGĄ BYĆ W MIARĘ POTRZEB ZWIĘKSZANE O ŚRODKI URUCHAMIANE Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007–2013 NR 20

21 KWOTA WNIOSKOWANA PRZEZ SWP: POMOC TECHNICZNA: ZŁ KOMPONENT REGIONALNY (PRIORYTETY VI-IX): ZŁ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007–2013 KWOTA PRZYZNANA: POMOC TECHNICZNA: ZŁ (100%) KOMPONENT REGIONALNY (PRIORYTETY VI-IX): ZŁ (20%) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007– 2013 NR 21

22 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007–2013 KWOTY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU MOGĄ BYĆ W MIARĘ POTRZEB ZWIĘKSZANE O ŚRODKI URUCHAMIANE Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA PROCEDURA KONKURSOWA: LICZBA KONKURSÓW PLANOWANYCH DO OGŁOSZENIA PRZEZ DEFS: – – 16 NA KWOTĘ ALOKACJI ZŁ LICZBA KONKURSÓW PLANOWANYCH DO OGŁOSZENIA PRZEZ WUP: – – 3 NA KWOTĘ ALOKACJI ZŁ PROCEDURA SYSTEMOWA: LICZBA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UMWP: – – 8 PROJEKTÓW WŁASNYCH NA WARTOŚĆ CAŁKOWITĄ ZŁ – – 130 PROJEKTÓW OPS / PCPR NA KWOTĘ ZŁ LICZBA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WUP: – – 3 PROJEKTY WŁASNE NA WARTOŚĆ CAŁKOWITĄ ZŁ NR 22

23 INFRASTRUKTURA DROGOWO - TRANSPORTOWA NR 23

24 ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE - TRANSPORT METROPOLITARNY - PRZEJŚCIE KOMUNIKACYJNE ŁĄCZĄCE NABRZEŻA MOTŁAWY - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZADANIA UJĘTE W REZERWIE ZADANIA UJĘTE W REZERWIE NR 24

25 INWESTYCJE DROGOWO – MOSTOWE w tym dotacja rozwojowa 67,8 MLN ZADANIA DROGOWO - MOSTOWE ZGŁASZANE DO REALIZACJI W RAMACH RPO ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wzrost o 100 % BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW NR 25

26 OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA NR 26

27 KONTYNUACJA BUDOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SŁUPSKU BUDOWA CENTRUM TRAUMATOLOGICZNEGO W GDAŃSKU WIELOLETNIE INWESTYCJE W POMORSKICH SZPITALACH OCHRONA ZDROWIA NR 27

28 SZPITAL WOJEWÓDZKI W SŁUPSKU, WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SŁUPSKU, CENTRUM DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZKIM CENTRUM ONKOLOGII WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU, RESTRUKTURYZACJA SP ZOZ CELEM DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW NFZ I MINISTERSTWA ZDROWIA POPRAWA JAKOŚCI I DOSTEPNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ DIAGNOSTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI OSÓB Z UDAREM MÓZGU W WOJ. POMORSKIM ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO PROGRAMY RESTRUKTURYZACYJNE WYDATKI NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ORAZ ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ, W TYM M. IN.: INWESTYCJE W POMORSKICH SZPITALACH NR 28

29 KULTURA NR 29

30 Wzrost o 25 % Wzrost o 23,5 % DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW w tym: EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI TEATR SZEKSPIROWSKI KULTURA NR 30

31 NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY Wzrost o 17 % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOTACJE CELOWE DLA INNYCH J.S.T NA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY O ZNACZENIU REGIONALNYM w tym: KULTURA NR 31

32 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA ADAPTACJA KINA BAŁTYK NA TEATR KAMERALNY W SOPOCIE MODERNIZACJA PATIO I OTOCZENIA OPERY BAŁTYCKIEJ PRACE MODERNIZACYJNE BUDYNKU TEATRU PRZY UL. ŚW. DUCHA W GDAŃSKU WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO KRAINA W KRATĘ– ETAP II– REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEJ ZAGRODY ALBRECHTA W SWOŁOWIE BUDOWA SEKTORA WEJŚCIOWEGO MUZEUM WE WDZYDZACH NA BAZIE ODBUDOWY XVIII W. KARCZMY W RUMIIKULTURA NR 32

33 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NR 33

34 DOKAPITALIZOWANIE: FUNDUSZU KOMERCJALIZACJI ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH DOKAPITALIZOWANIE PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. BAŁTYCKIEGO CENTRUM BIOTECHNOLOGII I DIAGNOSTYKI INNOWACYJNEJ UJĘTE W REZERWIE: WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE ZADANIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP : OŚ PRIORYTETOWA I - ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL : PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICHPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NR 34

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "BUDŻET WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2009 ROK NR 1. NADWYŻKA OPERACYJNA 100 MLN MINIMALNY POZIOM PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W ZAŁOŻENIACH DO PROJEKTU BUDŻETU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google