Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roztropnie, ku przyszłości zastosowań informatyki w administracji Jolanta Sala Gdańsk, 12.06.2008 Konferencja "Informatyka w pomorskiej administracji"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roztropnie, ku przyszłości zastosowań informatyki w administracji Jolanta Sala Gdańsk, 12.06.2008 Konferencja "Informatyka w pomorskiej administracji""— Zapis prezentacji:

1 Roztropnie, ku przyszłości zastosowań informatyki w administracji Jolanta Sala Gdańsk, 12.06.2008 Konferencja "Informatyka w pomorskiej administracji"

2 Agenda Społeczeństwo informacyjne i inne pojęcia Uwarunkowania zewnętrzne Uwarunkowania wewnętrzne Rola standardów (m.in. CAF, CPM, ITIL)

3 Elementarne pojęcia funkcjonowania społeczeństwa XXI wieku społeczeństwo informacyjne system informacyjny państwa e-administracja system informatyczny technologie informacyjno-komunikacyjne gospodarka globalna gospodarka elektroniczna

4 Społeczeństwo informacyjne Trwa szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych Zaniedbanie zastosowania technologii ICT będzie stanowiło istotne bariery rozwoju w każdej dziedzinie życia oraz dla każdej społeczności państwowej, regionalnej i lokalnej Podstawą są: dokument elektroniczny i podpis elektroniczny oraz rejestry państwowe

5 Społeczeństwo informacyjne przestrzeń cywilizacji - kultury (nauki, moralności, sztuki i religii) Wieloaspektowość rozwoju społeczeństwa informacyjnego Usługi finansowe Administracja Dostawcy Rozwój ITS

6 Roztropność i rozum Człowiek roztropny korzysta z rozumu, który powinien dostarczać elementów osądu czy też kryteriów oceny. Potrafi też zasięgnąć rady u innych. Roztropność – cnota moralna, która polega na nawyku właściwego decydowania o tym, co w danym momencie należy czynić. W miarę kierowania samym sobą, nabywa się także zdolności do kierowania innymi osobami lub sprawami. Rozum - zdolność do operowania pojęciami abstrakcyjnymi lub zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przetworzonych danych. Używanie zdobytych doświadczeń do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. Źródło: Wikipedia Kierowanie Zarządzanie

7 Roztropnie, czyli jak? rozpoznanie mitów poprzez modelowanie procesów doskonalenie jakości samoocenę i porównania standardy usług dobre praktyki 5 lat 2-3 lata ?

8 Rozpoznanie faktów i mitów społecznych, ekonomicznych i technologicznych Joseph E. Stiglitz Jeremy Rifkin Francis Fukuyama Józef Oleński Tofler i inni … Analizy szalonych lat 90: dekady megainteresów, megawzrostu, megaskadali, apogeum finansów i fundamentalizmu rynkowego, pojawiła się nowa gospodarka – nadmuchana bańka, rozwinęła się ekonomia innowacji, pojawiła się ekonomia informacji Mity: redukcji deficytu budżetowego, że wojny są dobre dla gospodarki, bohatera, niewidzialnej ręki, znaczenia finansów, dużego złego państwa, globalnego kapitalizmu, zwycięskiego kapitalizmu w stylu amerykańskim (hipokryzji) Wnioski: potrzebna jest równowaga między państwem a rynkiem Cele: demokratyczny idealizm, a w tym m.in. świadome uczestnictwo obywateli, którzy muszą być dobrze poinformowani, fundamentalne prawo do informacji Budowanie państwa: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku Ekonomia sektora publicznego

9 Mit technologii (komercyjny i/lub polityczny) Przebieg promowania powstających technologii ICT mniej niż dwa lata od dwóch do pięciu lat od pięciu do dziesięciu lat więcej niż dziesięć lat Okres do dojrzałości: Widzialność technologii Dojrzałość technologii Źródło: Gartner 2005

10 Nowa filozofia procesów biznesowych – BPA i BPM Potrzeby i oczekiwania klienta, pracownika i firmy Satysfakcja klienta Satysfakcja pracownika Wyniki działalności Sukces biznesowy = + + Źródło : LOVEM Overview, 07/2000 WT-1 potrzeby i oczekiwania klienta potrzeby i oczekiwania pracownika potrzeby i oczekiwania firmy

11 Stanowisko pracy (człowiek) Proces biznesowy (proces informacyjny) Organizacja (system informacyjny) Państwo Świat (globalizm) Podnoszenie efektywności organizacji

12 Metoda Struktura organizacyjna Zarządzanie użytkownikami Model procesów –Drzewo funkcji –Struktura procesów VACD (łańcuch wartości dodanej) Procesy (proces biurowy) Diagram ról Diagram właścicieli procesów (d. alokacji funkcji) Diagram instrukcji (tabela) Narzędzia do modelowania procesów ARIS HOUSE OF BUSINESS ENGINEERING została zastosowana w oprogramowaniu DGA Process DGADGA Tworzenie nowego projektu

13 Mapa meta procesu świadczenia usług publicznych Źródło: opracowane na podstawie S.Wysocki, Menedżerskie zarządzanie publiczne – europejskie wzorce, polskie doświadczenia Proces społeczno-polityczny co ma być świadczone? Proces społeczno-polityczny w jaki sposób jest świadczona usługa? Proces oceny społecznej Głos klienta, petenta, obywatela Proces legislacyjny Parlament zamówienie ocena wola polityczna głosowanie, prasa, ocena ocena instytucjonalna Narzędzia jakości: ISO 9000, nagrody jakości, ocena CAF, oferta usług, benchmarking … wybory klienta, ocena konsumenta, skargi i wnioski Wartości (etyka), akty prawne, normy, zasoby finansowe

14 Roztropnie, czyli jak? rozpoznanie mitów poprzez modelowanie procesów doskonalenie jakości samoocenę i porównania standardy usług dobre praktyki ? Narzędzia

15 Narzędzia do nadrobienia zaniedbań w rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego Kierunki przemian podmiotów społeczno-gospodarczych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku –transformacje polskich organizacji po okresie PRL Kierunki rozwoju zastosowań technologii ICT w XXI wieku –ECDL –BPA i BPM – IT procesowe - nowa filozofia biznesu –Systemy klasy CMS (Content Management System) –Systemy klasy ERM (Employee Relationship Management) –Portale korporacyjne Narzędzia do ciągłego rozwoju i doskonalenia zastosowań informatyki w administracji

16 BPA i BPM (m.in. DGA Process) ISO serii 9000 CAF Benchmarking Benchlearning Metodyka realizacji projektów (CPM/ZCP) ITIL inne narzędzia do wspomagania zarządzania –Reengiineering –Outsourcing –Lean management –Organizacja ucząca się –Organizacja inteligentna Zarządzanie strategiczne IT Źródło: L. Kowalczyk

17 Stymulatory e-administracji dane – informacje – wiedza - mądrość Droga do sukcesu dane zależność od kontekstu zrozumienie informacja wiedza mądrość rozumienie relacji rozumienie wzorców rozumienie zasad

18 Narzędzia do ciągłego rozwoju i doskonalenia zastosowań informatyki w administracji BPA i BPM (m.in. DGA Process) ISO serii 9000 CAF Benchmarking Bench-learning Metodyka realizacji projektów (CPM/ZCP) ITIL inne narzędzia do wspomagania zarządzania –Reengiineering –Outsourcing –Lean management –Organizacja ucząca się –Organizacja inteligentna Zarządzanie strategiczne IT Źródło: L. Kowalczyk

19 Literatura J.Oleński, Ekonomika informacji, Metody, PWE, 2003 J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, 2004 J.E.Stiglitz, Szalone lata dziwięćdziesiąte, PWN, 2006 F.Fukuyama, Budowanie państwa: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, 2006 G.A.Rummler, A.P.B, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE 2000 C. Kociński, A. Solecki, B. Turowski, S. Wysocki: Analiza możliwości wprowadzenia w polskiej administracji publicznej systemu zarządzania jakością, w: Efektywne metody zarządzania w administracji, praca zbiorowa. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000. L.Kowalczyk, Propozycja stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania organizacjami publicznymi, AE Wrocław T.Buchacz, Zarządzanie jakością w sektorze publicznym, UMBRELLA S.Wysocki, Menedżerskie zarządzanie publiczne – europejskie wzorce, polskie doświadczenia, UMBRELLA, 2005 C.E.Bogan, M.J.English, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Gliwice 2006 Zarządzanie Cyklem Projektu. Podręcznik, Komisja Europejska, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004 http://www.equal.org.pl/kompendium.php?Page=2&CID=5&lang=pl Computerworld, Tygodnik Menedżerów i Informatyków, IDG, także nr 16

20 Roztropnie, czyli jak? rozpoznanie mitów poprzez modelowanie procesów doskonalenie jakości samoocenę i porównania standardy usług dobre praktyki ? Dziękuję za uwagę

21 Zarządzanie jakością w sektorze publicznym Źródło: T.Buchacz, Zarządzanie jakością w sektorze publicznym, UMBRELLA, Orientacja na wyniki Koncentracja na kliencie Przywództwo i stałość celów Zarządzanie poprzez procesy i fakty Rozwój i zaangażowanie pracowników Ciągłe uczenie się, doskonalenie i innowacje Rozwój partnerstwa Odpowiedzialność publiczna

22 Źródło: T.Buchacz, Zarządzanie jakością w sektorze publicznym, UMBRELLA,

23 Samoocena Źródło: T.Buchacz, Zarządzanie jakością w sektorze publicznym, UMBRELLA, Kompleksowy, systematyczny i regularny przegląd działalności i wyników organizacji w oparciu o: Model EFQM samoocena plan wdrożenie lub CAF lub benchmarking lub bench-learning

24 CAF - narzędzie do samooceny CAF Common Assessment Framework –jako metoda samooceny w jednostkach sektora publicznego –jako wsparcie lub alternatywa dla norm ISO serii 9000 CAF opracowano w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy odpowiedzialnymi za administrację ministrami krajów członkowskich UE CAF jest dziełem roboczej grupy ekspertów na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych (IPSG), której celem jest wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie innowacyjnych sposobów modernizacji aparatu administracji i usług publicznych na bazie metody CAF 2006 powstało narzędzie elektroniczne do przeprowadzania samoocen pod nazwą The CAF Self Assessment e-Tool (w 2007 roku 1042 użytkowników z 33 krajów, w 2010 roku – ok. 2000 użyt.) więcej: www.eipa.nlwww.eipa.nl

25 Zasadnicze cele CAF wprowadzanie i utrwalanie zasad kompleksowego zarządzania jakością w administracji publicznej, poprzez stosowanie i objaśnianie metody samooceny ułatwianie samooceny jednostki sektora publicznego, podejmowanej w celu sformułowania diagnozy i podjęcia działań doskonalących stworzenie pomostu łączącego różne modele stosowane w zarządzaniu jakością ułatwienie wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami sektora publicznego (bench-learning) Źródło: T.Papaj, CAF a normy ISO serii 9000, AE Katowice, UM WŚ, 2007,

26 Benchmarking i bench-learning Definicja 1 – benchmarking polega na dokonywaniu porównań z innymi organizacjami i uczeniu się tych porównań Definicja 2 – benchmarking to proces ciągłego pomiaru produktów, usług, praktyk w porównaniu z największym konkurentem lub firmami, które są liderami w danej branży (najlepsi w danej klasie) Definicja 3 – benchmarking to ulepszanie przez uczenie się od innych poprzez porównania Definicja 4 – bench-learning to metoda edukacyjna, której celem jest uzyskanie informacji na temat własnych działań poprzez ich porównanie z doświadczeniami innych metodyki, metody i wskaźniki pomiaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE Źródło: M.Kuta-Pałach, Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny – aspekty społeczne i ekonomiczne, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, 2007

27 Promowanie benchmarkingu w UE Źródło: Duńskie Ministerstwo Finansów (2000), Benchmarking w sektorze publicznym

28 Metodyka realizacji projektów (CPM/ZCP) ZCP – Zarządzanie Cyklem Projektu CPM – Cycle Project Management LFA – Logical Framework Approach Narzędzia: Matryca logiczna Drzewo problemów Drzewo celów Analiza strategii i inne

29 Usługowy model informatyki Portfel usług pojedynczego systemu System Portfel usług systemów IT Klient biznesowy Użytkownik Źródło: M.Gmerski, Zarządzanie infrastrukturą IT wg ITIL, Infovide, 2005

30 Operacyjne zarządzanie IT w modelu usługowym CI Infrastruktura CI System CI System BiznesInformatyka Outsourcing Rozwój infrastruktury powinien być spójny, inaczej ryzykujemy efektem domina Infrastruktura to nie tylko systemy, ale także organizacja je utrzymująca


Pobierz ppt "Roztropnie, ku przyszłości zastosowań informatyki w administracji Jolanta Sala Gdańsk, 12.06.2008 Konferencja "Informatyka w pomorskiej administracji""

Podobne prezentacje


Reklamy Google