Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M Kościerzyna, dnia 27 października 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M Kościerzyna, dnia 27 października 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 M Kościerzyna, dnia 27 października 2011 r.
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Kościerzyna, dnia 27 października 2011 r. M

2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają z: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami). Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i organizacyjnej szkoły lub placówki, wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. M

3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Powiat Kościerski jest organem prowadzącym dla: I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie (ILO), Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie (PZS Nr 1), Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie (PZS Nr 2), Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie (PZS Nr 3), Powiatowego Zespołu Szkół w Lubaniu (PZS Lubań), Powiatowego Zespołu Szkół w Starych Polaszkach (PZS Stare Polaszki), Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie (CKU), Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie (SOSW),  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościerzynie (PPP), Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie (DWD), Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie (PCM). M

4 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Oprócz szkół publicznych na terenie Powiatu Kościerskiego funkcjonowały również szkoły i placówki niepubliczne. Nazwa szkoły/placówki Kierunki kształcenia /Zakres działania Adres szkoły Osoba prowadząca EXTERNUS – Policealne Studium Informatyki technik informatyk Kościerzyna, ul. Krasickiego 2 Mariusz Samsel Gdynia EXTERNUS – Studium Zdrowia i Terapii opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ogólny ul. Partyzantów 4 Danuta i Marian Seyda Skorzewo Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik ochrony środowiska, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik prac biurowych, technik spedytor Kościerzyna, M

5 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa szkoły/placówki Kierunki kształcenia /Zakres działania Adres szkoły Osoba prowadząca Policealna Szkoła Zawodowa „VADEMECUM” w Kościerzynie technik rolnik, opiekunka środowiskowa Kościerzyna, ul.Partyzantów 4 Danuta i Marian Seyda Skorzewo Zaoczne Liceum Uzupełniające w Lipuszu ogólny Zespół Szkół w Lipuszu, ul.Derdowskiego 7a, Lipusz Justyna Kalota Gdynia Dariusz Kalota Gdynia Małgorzata Kurpiel Gdynia Wiktor Kurpiel Gdynia Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lipuszu Zespół Szkół w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7a, Policealna Szkoła Wiliams w Kościerzynie technik administracji Kościerzyna, ul. Strzelecka 1 AZAREES MCOMPANY Sp. z o.o. ul. Spokojna 8a/20 Lublin M

6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa szkoły/placówki Kierunki kształcenia /Zakres działania Adres szkoły Osoba prowadząca Ośrodek Kształcenia Cechu Rzemiosł Różnych kursy przygotowujące do egzami-nów na tytuły kwalifikacyjne czeladniczo-mistrzowskie, dokształcające z zakresu teorii zawodowej dla młodocianych odbywających naukę zawodu w formie pozaszkolnej, bezpie-czeństwa i higieny pracy, szkolenie podstawowe i okresowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i ich pracowników, pedagogiczne dla osób prowadzących przygotowanie zawodowe w zakładach pracy Kościerzyna, ul. Źródlana 9 Cech Rzemiosł Różnych w Kościerzynie Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „DALMAR” szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Kościerzyna, ul. Drogowców 2: Marian Dalecki Kościerzyna, „BEZPRO” kursy i inne formy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy Stara Kiszewa, ul.1000-lecia 15 Hilary Kuling Stara Kiszewa, „KOSCER” – Ośrodek Edukacyjno - Szkoleniowy szkolenia i kursy dla pracodawców, pracobiorców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz innych grup – o tematyce wynikającej z potrzeb lokalnej społeczności Kościerzyna, ul. Kowalska 2 Edward Zbigniew Świerk „VIS” P.U.H. Gdańsk M

7 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa szkoły/placówki Kierunki kształcenia /Zakres działania Adres szkoły Osoba prowadząca Ośrodek Szkolenia Saperów przy firmie „Jakusz” Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz w Kościerzynie seminaria, kursy, praktyka zawodowa, egzaminy Firma „Jakusz” Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz  Kościerzyna, ul.Przemysłowa 40 Firma „Jakusz” Bogdan Jakusz Best Choice Szkoła Języków Obcych nauczanie języków obcych: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego, prowadzenie innych szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz na zlecenie firm i instytucji Kościerzyna, ul. Kupiecka 7 Anna Koseda Kościerzyna Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trzebuniu Zespołowe zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze oraz indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze Trzebuń Dziemiany Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sierakowicach ul. Brzozowa 1 Sierakowice TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez, przeglądów, wystaw, festiwali, warsztatów, konferencji, kursy, szkolenia, sympozja, seminaria, warsztaty, przygotowanie do zewnętrznych egzaminów językowych i innych egzaminów Zespół Szkół Publicznych Nr 3 ul. Mestwina II 3 Kościerzyna Sobiesław Sowa Kazanów 35 Strzelin M

8 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Uzupełnieniem powiatowych placówek oświatowych jest Powiatowe Centrum Oświaty Do zadań PCO należy przede wszystkim: prowadzenie obsługi administracyjnej, księgowej i finansowej wszystkich szkół i placówek oświatowych, pośredniczenie w komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi a organem prowadzącym, zarządzanie Halą Sportową „Sokolnia”, koordynacja wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji oświatowych oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. M

9 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Preferencje uczniów III klas gimnazjów znajdujących się na terenie Powiatu Kościerskiego 1. wybór typu szkoły Typ szkoły  Ogółem % W tym Kobiety Mężczyźni Liceum ogólnokształcące 330 29 210 18 120 11 Technikum 531 46 262 23 269 Szkoła zawodowa 293 25 107 9 186 16 RAZEM 1154 100 579 50 575 M

10 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 2. preferowane profile kształcenia w liceum ogólnokształcącym Profil liceum ogólnokształcącego Dziewczęta Chłopcy Razem % Język polski-historia 76 38 114 21 Biologia-język angielski 78 32 110 Biologia-chemia 68 24 92 17 Matematyka-geografia 45 41 86 16 Inne 36 10 46 9 Matematyka-fizyka 33 53 336 198 534 - M

11 Kierunki technikum zawodowego
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 3. preferowane kierunki kształcenia w technikum Kierunki technikum zawodowego Dziewczęta Chłopcy Razem % Hotelarskie 139 20 159 14 Kucharz 96 60 156 Informatyczne 22 63 85 8 Ekonomiczne 92 24 116 10 Budowlane 21 78 99 9 Mechaniczne 5 111 Obsługi turystycznej 70 84 7 Elektroniczne 1 58 59 Ochrona środowiska 45 11 56 Mechatroniczne 62 Rolnicze 33 40 4 Inne 16 37 3 Żywienia i gospodarstwa domowego 25 2 Technologii drewna 30 Technologii ceramicznej razem 543 586 1129 M

12 Kierunki zasadniczej szkoły zawodowej
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 4. preferowane kierunki kształcenia w szkołach zawodowych Kierunki zasadniczej szkoły zawodowej Dziewczęta Chłopcy Razem % Mechanik pojazdów samochodowych 3 100 103 17,05 Kucharz-kelner 65 31 96 15,89 Fryzjer 63 7 70 11,59 Sprzedawca 62 69 11,42 Murarz 2 51 53 8,77 Cukiernik 16 23 3,81 Elektryk 30 4,97 Blacharz-lakiernik 24 3,97 Stolarz 29 5,13 Robotnik budowlany robót wykończeniowych 1 15 2,65 Rolnik 6 10 Piekarz 1,66 Inne: kierowca, spawacz, operator koparki, ochroniarz 4 5 0,83 Malarz-tapeciarz 11 14 2,32 Monter instalacji sanitarnych i CO Dekarz-cieśla 0,33 Ogrodnik 9 12 2,00 M

13 Kierunki zasadniczej szkoły zawodowej
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 5. preferowane kierunki kształcenia w szkołach zawodowych Kierunki zasadniczej szkoły zawodowej Dziewczęta Chłopcy Razem % Rzeźnik-wędliniarz 4 0,66 Ślusarz 5 0,83 Tokarz-frezer 2 0,33 Tapicer 1 3 0,50 Operator urządzeń ceramicznych 0,16 Betoniarz-zbrojarz Krawiec Kamieniarz Szklarz razem 245 359 604 100% M

14 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kościerskiego zatrudnionych (w osobach) było 418 nauczycieli oraz 161 pracowników administracji i obsługi M

15 pracownicy pedagogiczni pracownicy niepedagogiczni
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 szkoła/placówka pracownicy pedagogiczni pracownicy niepedagogiczni Etaty Osoby I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie 34,92 39 7 8 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 74,45 92 18,75 23 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie 64,83 78 18,50 20 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie 34,06 35 12,50 14 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu 8,40 19 4,75 5 Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach 6,64 17 3,50 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 5,47 16 4 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kościerzynie 63,39 65 28,50 32 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościerzynie 12 2 3 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 11 15,80 Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie 7,98 13 Powiatowe Centrum Oświaty 14,75 Razem 323,14 418 128,30 161 M

16 Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 szkoła/placówka Stopień awansu zawodowego (w osobach) Bez stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie 1 7 24 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 4 17 25 42 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie 2 14 23 39 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie 8 15 11 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu 3 6 Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach 13 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 5 10 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kościerzynie 43 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościerzynie Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie 9 18 Razem 16 67 112 219 M

17 M Do szkół Powiatu Kościerskiego łącznie uczęszczało 3327 uczniów
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Do szkół Powiatu Kościerskiego łącznie uczęszczało 3327 uczniów M

18 M Uczniowie uczyli się ogółem w 133 oddziałach
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Uczniowie uczyli się ogółem w 133 oddziałach M

19 Kształcenie uczniów w poszczególnych typach szkół w latach 2008-2011
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Kształcenie uczniów w poszczególnych typach szkół w latach M

20 Kierunki kształcenia w poszczególnych typach szkół:
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Kierunki kształcenia w poszczególnych typach szkół: LICEUM PROFILOWANE 2008/2009 (7 PROFILI) 2009/2010 2010/2011 (2 PROFILE) zarządzanie informacją kształtowanie środowiska socjalne administracyjno – ekonomiczne elektroniczne ochrona i kształtowanie środowiska leśnictwa technologia drewna M

21 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 TECHNIKUM 2008/2009 (13 ZAWODÓW) 2009/2010 (14 ZAWODÓW) 2010/2011 (17 ZAWODÓW) technik rolnik technik kucharz technik ekonomista technik budownictwa technik technologii ceramicznej technik hotelarstwa technik informatyk technik pojazdów samochodowych technik mechanik pojazdów samochodowych technik mechatronik technik agrobiznesu technik obsługi turystycznej technik żywienia i gospodarstwa domowego technik żywienia i gospodarstwa domowego technik technologii drewna technik ochrony środowiska technik handlowiec technik architektury krajobrazu technik organizacji usług gastronomicznych M

22 2 – LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 2 – LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2008/2009 (5 ZAWODÓW) 2009/2010 2010/2011 sprzedawca kucharz małej gastronomii malarz – tapeciarz operator urządzeń przemysłu ceramicznego lakiernik M

23 3 – LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 3 – LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2008/2009 (17 ZAWODÓW) 2009/2010 (19 ZAWODÓW) 2010/2011 (20 ZAWODÓW) murarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych mechanik pojazdów samochodowych ślusarz stolarz fryzjer monter elektroniki elektryk cukiernik piekarz operator obrabiarek skrawających dekarz krawiec elektromechanik tapicer rzeźnik – wędliniarz elektromechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy kamieniarz cieśla M

24 2 – LETNIA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 2 – LETNIA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA 2008/2009 (4 ZAWODY) 2009/2010 2010/2011 malarz – tapeciarz kucharz małej gastronomii murarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych M

25 M ABSOLWENCI Liceum ogólnokształcącego
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI Liceum ogólnokształcącego M

26 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI Liceum profilowanego M

27 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI Technikum M

28 M ABSOLWENCI Zasadniczej szkoły zawodowej
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI Zasadniczej szkoły zawodowej M

29 M ABSOLWENCI Zasadniczej szkoły zawodowej - specjalnej
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI Zasadniczej szkoły zawodowej - specjalnej M

30 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI 3 – letniego Liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły zawodowej M

31 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI 2 – letniego Liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły zawodowej M

32 Absolwenci technikum na podbudowie szkoły zawodowej
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI Technikum na podbudowie szkoły zawodowej Absolwenci technikum na podbudowie szkoły zawodowej M

33 M Średnia ocen w szkołach Powiatu Kościerskiego
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Średnia ocen w szkołach Powiatu Kościerskiego M

34 M Zdawalność matur w szkołach Powiatu Kościerskiego
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Zdawalność matur w szkołach Powiatu Kościerskiego M

35 M Średnie wyniki matur w szkołach Powiatu Kościerskiego
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Średnie wyniki matur w szkołach Powiatu Kościerskiego Przedmiot /zakres P (podstawowy) /R (rozszerzony) LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I LO II LO (PZS NR 2) IV LO (PZS NR 1) Wynik szkolny Wynik wojewódzki Wynik ogólnopolski Język polski P 63,25% 59,06% 53,60% 52,21% 46,05% Język polski R 56,75% 62,96% 60,00% 57,1% 64,33% Język angielski P 84,08% 81,03% 69,69% 65,53% 68,12% Język angielski R 75,28% 73,28% 70,44% 51,00% 54,75% Język niemiecki P 72,52% 64,72% 57,82% 58,00% 52,31% Język niemiecki R 78,50% 72,30% 69,46% Historia P 58,75% 51,65% 50,25% 36,67% 49,00% Historia R 58,80% 49,61% 50,38% 30,00% Biologia P 53,93% 47,86% 46,09% 24,00% 39,00% Biologia R 54,41% 58,03% 55,90% 40,00% 35,00% Matematyka P 69,24% 57,55% 48,24% 35,33% 43,91% M

36 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Matematyka R 48,87% 47,85% 44,47% 4,00% 17,00% Wiedza o społeczeństwie P 53,25% 48,80% 46,74% 41,67% 45,50% Wiedza o społeczeństwie R 50,75% 45,55% 45,45% 29,00% Chemia P 57,50% 43,15% 41,69% 26,00% Chemia R 44,72% 53,12% 51,59% Fizyka P 53,00% 41,44% 41,91% Fizyka R 55,72% 50,16 46,21% Geografia P 48,34% 44,92% 43,07% 37,71% 38,27% Geografia R 45,74% 49,69% 49,41% 35,00% 37,15% Informatyka R 24,00% 54,65% 55,64% Język rosyjski P 87,00% 81,09% 64,23% Język rosyjski R 91,00% 85,56% 78,80% Język włoski P 95,00% 90,56% 82,41% Język włoski R 82,00% 75,50% 79,59% Język hiszpański P 48,00% 80,00% 78,47% M

37 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Przedmiot /zakres P (podstawowy) /R (rozszerzony) LICEUM PROFILOWANE Wynik szkolny Wynik wojewódzki Wynik ogólnopolski Język polski P 32,90% 43,30% 48,00% Język angielski P 57,00% 56,8% 43,00% Język niemiecki P 73,00% 49,00% 52,00% Matematyka P 9,10% 30,10% 42,00% Geografia P 36,00% 34,20% M

38 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Przedmiot /zakres P (podstawowy) /R (rozszerzony) TECHNIKUM PZS NR 1 PZS NR 2 PZS NR 3 PZS LUBAŃ Wynik szkolny Wynik wojewódzki Wynik ogólnopolski Język polski P 31,65% 52,44% 46,00% 47,09% 29,00% 32,00% Język polski R 55,00% 61,98% 47,00% Język angielski P 63,93% 69,88% 57,00% 62,06% 47,50% 41,00% Język angielski R 44,00% 71,74% 60,00% Język niemiecki P 51,81% 53,73% 48,00% 50,98% 32,60% Język niemiecki R 37,00% 70,23% 66,00% Język rosyjski P 63,00% Historia P 52,33% 50,62% 45,00% 42,50% Biologia P 46,33% 45,52% 42,00% 27,00% Matematyka P 44,11% 46,73% 38,00% 49,81% Matematyka R 14,00% 45,82% 22,00% 38,44% M

39 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Wiedza o społeczeństwie P 58,00% 46,74% 43,00% 56,00% Wiedza o społeczeństwie R 50,00% 44,81% 31,00% Fizyka P 32,00% 38,92% 26,00% Geografia P 41,75% 42,70% 41,00% 50,85% Geografia R 44,50% 49,80% 39,00% 32,75% Informatyka P 67,50% 52,28% 44,00% Informatyka R 64,67% 59,46% 45,00% M

40 M Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach Powiatu Kościerskiego
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach Powiatu Kościerskiego M

41 M Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach Powiatu Kościerskiego
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach Powiatu Kościerskiego TECHNIKUM Nazwa palcówki Liczba absolwentów Liczba osób przystępujących do egzaminu % osób, przystępujących do egzaminu zawodowego Liczba osób które zdały egzamin % osób, które zdały egzamin Średnia ocen z egzaminu (liczona z populacji uczniów, którzy zdali egzamin PZS NR 1 132 123 93,20 94 76,00 77,00 PZS NR 2 116 113 97,40 92 81,42 79,60 PZS NR 3 35 100,00 18 51,42 71,94 PZS Lubań 21 19 90 8 42,00 77,39 SZKOŁA POLICEALNA PZS Stare Polaszki 16 10 62,50 5 50,00 63,05 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 78 76 67 87,00 74,00 85 24,70 90,40 93,10 45 41 91,11 73,76 M

42 M SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY Im. Jana Brzechwy
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY Im. Jana Brzechwy Wszyscy uczniowie SOSW to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi Placówka uczestniczyła w rządowych programach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” Z zajęć pozalekcyjnych Ośrodek proponuje: kółka przyrodnicze, informatyczne, regionalne, artystyczne – teatralne, hafciarskie, zajęcia plastyczne, zespół instrumentalno-muzyczny, kółko „Mały majsterkowicz”, zajęcia fotograficzne, zajęcia sportowe. Oferta zajęć pozalekcyjnych stwarza możliwości realizacji zainteresowań uczniów. Bierze w nich udział 41 % uczniów. M

43 Średni wynik województwa Średni wynik województwa
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Informacja o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej Informacja o wynikach egzaminu na zakończenie gimnazjum Średni wynik szkolny Średni wynik województwa 23 pkt (57,5%) 21,4 (54%) Średni wynik szkolny Średni wynik województwa Część humanistyczna 30 pkt (60%) 28,22 pkt (56,4%) Część matematyczno - przyrodnicza 28,3 pkt (56,6%) 26,21 pkt (52,4%) Część język niemiecki 28 pkt (56%) 25,76 pkt (51,5%) M

44 Ogólna ilość przeprowadzonych badań
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Realizacja zadań związanych z edukacją szkolną dzieci i młodzieży 1.Działalność diagnostyczna Rodzaje diagnoz Ogólna ilość przeprowadzonych badań psychologiczna 733 pedagogiczna 771 logopedyczna 247 M

45 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 2. Wydane orzeczenia Rodzaj orzeczenia OGÓŁEM Niepełnosprawność ze względu na słuch 4 Niepełnosprawność ze względu na wzrok 2 Niepełnosprawność ruchowa 16 Upośledzenie lekkie 68 Upośledzenie umiarkowane i znaczne 6 Niepełnosprawności sprzężone 15 Zagrożone niedostosowaniem społecznym 12 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze Nauczanie indywidualne 39 Indywidualne przygotowanie przedszkolne 3 Razem 171 M

46 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 3. Wydane opinie Rodzaj opinii OGÓŁEM Wczesne wspomaganie rozwoju Wydano ogółem 955 opinii, najwięcej z nich dotyczyło dostosowania wymagań edukacyjnych oraz objęcia pomocą w szkole Przyspieszenie obowiązku szkolnego Odroczenie obowiązku szkolnego Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego Dostosowanie wymagań edukacyjnych Dostosowanie warunków sprawdzianu Dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego Dostosowanie warunków egzaminu maturalnego Dostosowanie warunków egzaminu zawodowego Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki dla ucznia zdolnego Przyjecie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy Objecie ucznia pomocą w przedszkolu lub w szkole Indywidualne przygotowanie przedszkolne M

47 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie jest placówką oświatową zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. M

48 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Cele i zadania Placówka przeznaczona jest do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. Działalność domu wczasów w szczególności ukierunkowania jest na profilaktykę problemów dzieci, w tym patologii wśród dzieci, edukację ekologiczną, promowanie zdrowia i aktywnych form wypoczynku dziecięcego. Zasadniczym celem podejmowanych przez dom wczasów działań wychowawczo- edukacyjno- profilaktycznych jest dostarczenie dzieciom doświadczeń społecznych mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie wielu sfer rozwojowych dzieci. M

49 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie w okresie sprawozdawczym przyjął dzieci i młodzieży, utrzymując bardzo wysoką liczebność grup szkolnych korzystających z bogatej i różnorodnej oferty programowej. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się śródroczne turnusy wiosenno - letnie oraz kolonie, w których wzięło w nich udział dzieci. W turnusach wychowawczo-profilaktycznych, odbywających się w okresie zimowym, wzięło udział 681 dzieci. M

50 M POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W skład PCM Garczyn wchodzą: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Szkolne Schronisko Młodzieżowe. M

51 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Powiatowe Centrum Młodzieży zostało utworzone jako zespół placówek oświatowo-wychowawczych w celu wykonywania powiatowych zadań pozaszkolnych w zakresie kształtowania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, organizowania sportu i rekreacji oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki . W roku szkolnym 2010/2011 w zespole funkcjonowało 18 sekcji działających w formie zespołów zainteresowań w 41 grupach. W stałych zajęciach uczestniczyło ponad 600 dzieci i młodzieży z terenu powiatu kościerskiego. M

52 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 Do najprężniej działających sekcji należą: Zespół Folklorystyczny „Młoda Kościerzyna” przy ZSP nr 3 Kościerzyna Powiatowe Centrum Szkolenia Wodnego Sekcje piłki ręcznej przy ZS Nowa Karczma i ZS Grabowo Kościerskie Sekcje piłki siatkowej przy ZSP Nr 3 Kościerzyna i PZS nr 2 Kościerzyna Sekcje lekkiej atletyki przy ZS Lipusz i ZS Skorzewo - Zespół turystyki i krajoznawstwa przy ZO Liniewo M

53 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 W szkolnym schronisku młodzieżowym organizowane są biwaki integracyjne dla grup szkolnych w okresie roku szkolnego. W roku szkolnym 2010/2011 z tej formy wypoczynku skorzystało 2652 dzieci i młodzieży. PCM Garczyn udostępnia również swoja bazę dla wczasowiczów i turystów indywidualnych, którzy odwiedzili Garczyn w liczbie 1145. PCM Garczyn udostępnia także swoją bazę noclegowo-rekreacyjną na potrzeby organizacji obozów w okresie letnim. Łącznie w obozach organizowanych na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego uczestniczyło 1072 dzieci i młodzieży. M

54 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego
w roku szkolnym 2010/2011 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Informacja została sporządzona na podstawie sprawozdań cząstkowych otrzymanych ze szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski oraz analizy preferencji kształcenia wykonanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie. Całość zestawiło Powiatowe Centrum Oświaty Barbara Piepióra Lucyna Piechowska M


Pobierz ppt "M Kościerzyna, dnia 27 października 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google