Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Kościerzyna, dnia 27 października 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Kościerzyna, dnia 27 października 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Kościerzyna, dnia 27 października 2011 r.

2 Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają z: –ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), –ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), –ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami). Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: –zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, –wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, –zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i organizacyjnej szkoły lub placówki, –wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

3 Powiat Kościerski jest organem prowadzącym dla: –I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie (ILO), –Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie (PZS Nr 1), –Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie (PZS Nr 2), –Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie (PZS Nr 3), –Powiatowego Zespołu Szkół w Lubaniu (PZS Lubań), –Powiatowego Zespołu Szkół w Starych Polaszkach (PZS Stare Polaszki), –Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie (CKU), –Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie (SOSW), –Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościerzynie (PPP), –Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie (DWD), –Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie (PCM). Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

4 Oprócz szkół publicznych na terenie Powiatu Kościerskiego funkcjonowały również szkoły i placówki niepubliczne. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa szkoły/placówkiKierunki kształcenia /Zakres działania Adres szkołyOsoba prowadząca EXTERNUS – Policealne Studium Informatyki technik informatyk83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 2 Mariusz Samsel Gdynia EXTERNUS – Studium Zdrowia i Terapii opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny 83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 2 Mariusz Samsel Gdynia Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych opiekun medyczny83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 2 Mariusz Samsel Gdynia Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ogólny83-400 Kościerzyna, ul. Partyzantów 4 Danuta i Marian Seyda Skorzewo Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ogólny83-400 Kościerzyna, ul. Partyzantów 4 Danuta i Marian Seyda Skorzewo Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik ochrony środowiska, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik prac biurowych, technik spedytor 83-400 Kościerzyna, ul. Partyzantów 4 Danuta i Marian Seyda Skorzewo

5 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa szkoły/placówkiKierunki kształcenia /Zakres działania Adres szkołyOsoba prowadząca Policealna Szkoła Zawodowa VADEMECUM w Kościerzynie technik rolnik, opiekunka środowiskowa 83-400 Kościerzyna, ul.Partyzantów 4 Danuta i Marian Seyda Skorzewo Zaoczne Liceum Uzupełniające w Lipuszu ogólnyZespół Szkół w Lipuszu, ul.Derdowskiego 7a, 83-424 Lipusz Justyna Kalota Gdynia Dariusz Kalota Gdynia Małgorzata Kurpiel Gdynia Wiktor Kurpiel Gdynia Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lipuszu ogólnyZespół Szkół w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7a, 83-424 Lipusz Justyna Kalota Gdynia Dariusz Kalota Gdynia Małgorzata Kurpiel Gdynia Wiktor Kurpiel Gdynia Policealna Szkoła Wiliams w Kościerzynie technik administracji83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 1 AZAREES MCOMPANY Sp. z o.o. ul. Spokojna 8a/20 20-074 Lublin

6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa szkoły/placówkiKierunki kształcenia /Zakres działania Adres szkołyOsoba prowadząca Ośrodek Kształcenia Cechu Rzemiosł Różnych kursy przygotowujące do egzami- nów na tytuły kwalifikacyjne czeladniczo-mistrzowskie, dokształcające z zakresu teorii zawodowej dla młodocianych odbywających naukę zawodu w formie pozaszkolnej, bezpie- czeństwa i higieny pracy, szkolenie podstawowe i okresowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i ich pracowników, pedagogiczne dla osób prowadzących przygotowanie zawodowe w zakładach pracy 83-400 Kościerzyna, ul. Źródlana 9 Cech Rzemiosł Różnych w Kościerzynie Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DALMAR szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 83-400 Kościerzyna, ul. Drogowców 2: Marian Dalecki Kościerzyna, BEZPROkursy i inne formy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 83-430 Stara Kiszewa, ul.1000-lecia 15 Hilary Kuling Stara Kiszewa, KOSCER – Ośrodek Edukacyjno - Szkoleniowy szkolenia i kursy dla pracodawców, pracobiorców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz innych grup – o tematyce wynikającej z potrzeb lokalnej społeczności 83-400 Kościerzyna, ul. Kowalska 2 Edward Zbigniew Świerk VIS P.U.H. Gdańsk

7 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Nazwa szkoły/placówkiKierunki kształcenia /Zakres działania Adres szkołyOsoba prowadząca Ośrodek Szkolenia Saperów przy firmie Jakusz Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz w Kościerzynie seminaria, kursy, praktyka zawodowa, egzaminy Firma Jakusz Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz 83- 400 Kościerzyna, ul.Przemysłowa 40 Firma Jakusz Bogdan Jakusz Best Choice Szkoła Języków Obcych nauczanie języków obcych: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego, prowadzenie innych szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz na zlecenie firm i instytucji 83-400 Kościerzyna, ul. Kupiecka 7 Anna Koseda Kościerzyna Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Trzebuniu Zespołowe zajęcia rehabilitacyjno- edukacyjno-wychowawcze oraz indywidualne zajęcia rehabilitacyjno- edukacyjno-wychowawcze Trzebuń 83-425 Dziemiany Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sierakowicach ul. Brzozowa 1 83-300 Sierakowice TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez, przeglądów, wystaw, festiwali, warsztatów, konferencji, kursy, szkolenia, sympozja, seminaria, warsztaty, przygotowanie do zewnętrznych egzaminów językowych i innych egzaminów Zespół Szkół Publicznych Nr 3 ul. Mestwina II 3 83-400 Kościerzyna Sobiesław Sowa Kazanów 35 57-100 Strzelin

8 Uzupełnieniem powiatowych placówek oświatowych jest Powiatowe Centrum Oświaty Do zadań PCO należy przede wszystkim: prowadzenie obsługi administracyjnej, księgowej i finansowej wszystkich szkół i placówek oświatowych, pośredniczenie w komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi a organem prowadzącym, zarządzanie Halą Sportową Sokolnia, koordynacja wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji oświatowych oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

9 Preferencje uczniów III klas gimnazjów znajdujących się na terenie Powiatu Kościerskiego 1. wybór typu szkoły Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Typ szkoły Ogółem % W tym Kobiety%Mężczyźni % Liceum ogólnokształcące330292101812011 Technikum531462622326923 Szkoła zawodowa29325107918616 RAZEM11541005795057550

10 2. preferowane profile kształcenia w liceum ogólnokształcącym Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Profil liceum ogólnokształcącego DziewczętaChłopcyRazem% Język polski-historia763811421 Biologia-język angielski783211021 Biologia-chemia68249217 Matematyka-geografia45418616 Inne3610469 Matematyka-fizyka33538616 Razem336198534-

11 3. preferowane kierunki kształcenia w technikum Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Kierunki technikum zawodowegoDziewczętaChłopcyRazem% Hotelarskie1392015914 Kucharz966015614 Informatyczne2263858 Ekonomiczne922411610 Budowlane2178999 Mechaniczne511111610 Obsługi turystycznej7014847 Elektroniczne158595 Ochrona środowiska4511565 Mechatroniczne062 5 Rolnicze733404 Inne2116373 Żywienia i gospodarstwa domowego205252 Technologii drewna330333 Technologii ceramicznej1121 razem5435861129

12 4. preferowane kierunki kształcenia w szkołach zawodowych Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Kierunki zasadniczej szkoły zawodowejDziewczętaChłopcyRazem% Mechanik pojazdów samochodowych310010317,05 Kucharz-kelner65319615,89 Fryzjer6377011,59 Sprzedawca6276911,42 Murarz251538,77 Cukiernik167233,81 Elektryk030 4,97 Blacharz-lakiernik024 3,97 Stolarz229315,13 Robotnik budowlany robót wykończeniowych115162,65 Rolnik610162,65 Piekarz73101,66 Inne: kierowca, spawacz, operator koparki, ochroniarz 1450,83 Malarz-tapeciarz311142,32 Monter instalacji sanitarnych i CO0550,83 Dekarz-cieśla0220,33 Ogrodnik93122,00

13 5. preferowane kierunki kształcenia w szkołach zawodowych Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Kierunki zasadniczej szkoły zawodowej DziewczętaChłopcyRazem% Rzeźnik-wędliniarz0440,66 Ślusarz0550,83 Tokarz-frezer0220,33 Tapicer1230,50 Operator urządzeń ceramicznych1010,16 Betoniarz-zbrojarz0440,66 Krawiec3030,50 Kamieniarz0110,16 Szklarz0220,33 razem245359604100%

14 W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kościerskiego zatrudnionych (w osobach) było 418 nauczycieli oraz 161 pracowników administracji i obsługi Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

15 szkoła/placówkapracownicy pedagogicznipracownicy niepedagogiczni EtatyOsobyEtatyOsoby I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie 34,923978 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 74,459218,7523 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie 64,837818,5020 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie 34,063512,5014 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu8,40194,755 Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach 6,64173,505 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 5,471645 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kościerzynie 63,396528,5032 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościerzynie 121423 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 11 15,8016 Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie 7,98321314 Powiatowe Centrum Oświaty14,7516 Razem 323,14418128,30161 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

16 szkoła/placówkaStopień awansu zawodowego (w osobach) Bez stopniaStażystaKontraktowyMianowanyDyplomowany I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie 017724 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 44172542 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie 02142339 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie 0181511 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu 02368 Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach 002213 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 001510 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kościerzynie 0141743 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościerzynie0 1328 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 0 1613 Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie 0 32918 Razem 41667112219 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

17 Do szkół Powiatu Kościerskiego łącznie uczęszczało 3327 uczniów Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

18 Uczniowie uczyli się ogółem w 133 oddziałach Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

19 Kształcenie uczniów w poszczególnych typach szkół w latach 2008-2011 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

20 Kierunki kształcenia w poszczególnych typach szkół: LICEUM PROFILOWANE 2008/2009 (7 PROFILI) 2009/2010 (7 PROFILI) 2010/2011 (2 PROFILE) zarządzanie informacją kształtowanie środowiska socjalnekształtowanie środowiska administracyjno – ekonomiczne elektroniczne ochrona i kształtowanie środowiska leśnictwa technologia drewna Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

21 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

22 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

23 3 – LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2008/2009 (17 ZAWODÓW)2009/2010 (19 ZAWODÓW)2010/2011 (20 ZAWODÓW) murarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych mechanik pojazdów samochodowych ślusarz stolarz fryzjer monter elektroniki elektryk cukiernik piekarz operator obrabiarek skrawającychdekarz krawiecelektromechanik tapiceroperator obrabiarek skrawających rzeźnik – wędliniarzkrawiec elektromechanik pojazdów samochodowychtapicer blacharz samochodowyrzeźnik – wędliniarz kamieniarzelektromechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy kamieniarz cieśla Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

25 ABSOLWENCI Liceum ogólnokształcącego Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

26 ABSOLWENCI Liceum profilowanego Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

27 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI Technikum

28 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI Zasadniczej szkoły zawodowej

29 ABSOLWENCI Zasadniczej szkoły zawodowej - specjalnej Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011

30 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI 3 – letniego Liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły zawodowej

31 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI 2 – letniego Liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły zawodowej

32 Absolwenci technikum na podbudowie szkoły zawodowej Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 ABSOLWENCI Technikum na podbudowie szkoły zawodowej

33 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Średnia ocen w szkołach Powiatu Kościerskiego

34 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Zdawalność matur w szkołach Powiatu Kościerskiego

35 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Średnie wyniki matur w szkołach Powiatu Kościerskiego Przedmiot /zakres P (podstawowy) /R (rozszerzony) LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I LOII LO (PZS NR 2)IV LO (PZS NR 1) Wynik szkolny Wynik wojewódzki Wynik ogólnopolski Wynik szkolny Wynik wojewódzki Wynik ogólnopolski Wynik szkolny Wynik wojewódzki Wynik ogólnopolski Język polski P63,25%59,06%53,60%52,21%59,06%53,60%46,05%59,06%53,60% Język polski R56,75%62,96%60,00%57,1%62,96%60,00%64,33%62,96%60,00% Język angielski P 84,08%81,03%69,69%65,53%81,03%69,69%68,12%81,03%69,69% Język angielski R 75,28%73,28%70,44%51,00%73,28%70,44%54,75%73,28%70,44% Język niemiecki P 72,52%64,72%57,82%58,00%64,72%57,82%52,31%64,72%57,82% Język niemiecki R 78,50%72,30%69,46% Historia P58,75%51,65%50,25%36,67%51,65%50,25%49,00%51,65%50,25% Historia R58,80%49,61%50,38%30,00%49,61%50,38% Biologia P53,93%47,86%46,09%24,00%47,86%46,09%39,00%47,86%46,09% Biologia R54,41%58,03%55,90%40,00%58,03%55,90%35,00%58,03%55,90% Matematyka P69,24%57,55%48,24%35,33%57,55%48,24%43,91%57,55%48,24%

36 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Matematyka R48,87%47,85%44,47%4,00%47,85%44,47%17,00%47,85%44,47% Wiedza o społeczeństwie P 53,25%48,80%46,74%41,67%48,80%46,74%45,50%48,80%46,74% Wiedza o społeczeństwie R 50,75%45,55%45,45%29,00%45,55%45,45% Chemia P57,50%43,15%41,69%26,00%43,15%41,69% Chemia R44,72%53,12%51,59%17,00%53,12%51,59% Fizyka P53,00%41,44%41,91% Fizyka R55,72%50,1646,21% Geografia P48,34%44,92%43,07%37,71%44,92%43,07%38,27%44,92%43,07% Geografia R45,74%49,69%49,41%35,00%37,15% Informatyka R24,00%54,65%55,64% Język rosyjski P87,00%81,09%64,23% Język rosyjski R91,00%85,56%78,80% Język włoski P95,00%90,56%82,41% Język włoski R82,00%75,50%79,59% Język hiszpański P 48,00%80,00%78,47%

37 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Przedmiot /zakres P (podstawowy) /R (rozszerzony) LICEUM PROFILOWANE Wynik szkolnyWynik wojewódzkiWynik ogólnopolski Język polski P32,90%43,30%48,00% Język angielski P57,00%56,8%43,00% Język niemiecki P73,00%49,00%52,00% Matematyka P9,10%30,10%42,00% Geografia P36,00%34,20%36,00%

38 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Przedmiot /zakres P (podstawowy) /R (rozszerzony) TECHNIKUM PZS NR 1PZS NR 2PZS NR 3PZS LUBAŃ Wynik szkolny Wynik wojewódzki Wynik ogólnopolski Wynik szkolny Wynik wojewódzki Wynik ogólnopolski Wynik szkolny Wynik wojewódzki Wynik ogólnopolski Wynik szkolny Wynik wojewódzki Wynik ogólnopolski Język polski P 31,65 % 52,44%46,00%47,09 % 52,44%46,00%29,00 % 52,44%46,00%32,00 % 52,44%46,00% Język polski R 55,00 % 61,98%47,00% Język angielski P 63,93 % 69,88%57,00%62,06 % 69,88%57,00%47,50 % 69,88%57,00%41,00 % 69,88%57,00% Język angielski R 44,00 % 71,74%60,00% Język niemiecki P 51,81 % 53,73%48,00%50,98 % 53,73%48,00%32,60 % 53,73%48,00% Język niemiecki R 37,00 % 70,23%66,00% Język rosyjski P 63,00 % Historia P52,33 % 50,62%45,00%42,50 % 50,62%45,00% Biologia P46,33 % 45,52%42,00%27,00 % 45,52%42,00% Matematyka P 44,11 % 46,73%38,00%49,81 % 46,73%38,00%27,00 % 46,73%38,00%27,00 % 46,73%38,00% Matematyka R 14,00 % 45,82%22,00%38,44 % 22,00%

39 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wiedza o społeczeńst wie P 58,00 % 46,74%43,00%56,00 % 46,74%43,00% Wiedza o społeczeńst wie R 50,00 % 44,81%31,00% Fizyka P32,00 % 38,92%32,00%26,00 % Geografia P41,75 % 42,70%41,00%50,85 % Geografia R44,50 % 49,80%39,00%32,75 % Informatyka P 67,50 % 52,28%44,00% Informatyka R 64,67 % 59,46%45,00%

40 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach Powiatu Kościerskiego

41 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach Powiatu Kościerskiego TECHNIKUM Nazwa palcówkiLiczba absolwentów Liczba osób przystępujących do egzaminu % osób, przystępujących do egzaminu zawodowego Liczba osób które zdały egzamin % osób, które zdały egzamin Średnia ocen z egzaminu (liczona z populacji uczniów, którzy zdali egzamin PZS NR 113212393,209476,0077,00 PZS NR 211611397,409281,4279,60 PZS NR 335 100,001851,4271,94 PZS Lubań211990842,0077,39 SZKOŁA POLICEALNA PZS Stare Polaszki 161062,50550,0063,05 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA PZS NR 1787697,406787,0074,00 PZS NR 2852124,701990,4093,10 PZS NR 345 100,004191,1173,76

42 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY Im. Jana Brzechwy Wszyscy uczniowie SOSW to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi Placówka uczestniczyła w rządowych programach Owoce w szkole, Szklanka mleka Z zajęć pozalekcyjnych Ośrodek proponuje: kółka przyrodnicze, informatyczne, regionalne, artystyczne – teatralne, hafciarskie, zajęcia plastyczne, zespół instrumentalno-muzyczny, kółko Mały majsterkowicz, zajęcia fotograficzne, zajęcia sportowe. Oferta zajęć pozalekcyjnych stwarza możliwości realizacji zainteresowań uczniów. Bierze w nich udział 41 % uczniów.

43 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Informacja o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej Informacja o wynikach egzaminu na zakończenie gimnazjum Średni wynik szkolnyŚredni wynik województwa 23 pkt (57,5%)21,4 (54%) Średni wynik szkolnyŚredni wynik województwa Część humanistyczna30 pkt (60%)28,22 pkt (56,4%) Część matematyczno - przyrodnicza 28,3 pkt (56,6%)26,21 pkt (52,4%) Część język niemiecki28 pkt (56%)25,76 pkt (51,5%)

44 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Realizacja zadań związanych z edukacją szkolną dzieci i młodzieży 1.Działalność diagnostyczna

45 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 2. Wydane orzeczenia

46 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 3. Wydane opinie

47 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie jest placówką oświatową zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

48 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Cele i zadania Placówka przeznaczona jest do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. Działalność domu wczasów w szczególności ukierunkowania jest na profilaktykę problemów dzieci, w tym patologii wśród dzieci, edukację ekologiczną, promowanie zdrowia i aktywnych form wypoczynku dziecięcego. Zasadniczym celem podejmowanych przez dom wczasów działań wychowawczo- edukacyjno- profilaktycznych jest dostarczenie dzieciom doświadczeń społecznych mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie wielu sfer rozwojowych dzieci.

49 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie w okresie sprawozdawczym przyjął 3 422 dzieci i młodzieży, utrzymując bardzo wysoką liczebność grup szkolnych korzystających z bogatej i różnorodnej oferty programowej. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się śródroczne turnusy wiosenno - letnie oraz kolonie, w których wzięło w nich udział 2 741 dzieci. W turnusach wychowawczo-profilaktycznych, odbywających się w okresie zimowym, wzięło udział 681 dzieci.

50 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W skład PCM Garczyn wchodzą : Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

51 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Powiatowe Centrum Młodzieży zostało utworzone jako zespół placówek oświatowo-wychowawczych w celu wykonywania powiatowych zadań pozaszkolnych w zakresie kształtowania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, organizowania sportu i rekreacji oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki. W roku szkolnym 2010/2011 w zespole funkcjonowało 18 sekcji działających w formie zespołów zainteresowań w 41 grupach. W stałych zajęciach uczestniczyło ponad 600 dzieci i młodzieży z terenu powiatu kościerskiego.

52 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 Do najprężniej działających sekcji należą: -Zespół Folklorystyczny Młoda Kościerzyna przy ZSP nr 3 Kościerzyna -Powiatowe Centrum Szkolenia Wodnego -Sekcje piłki ręcznej przy ZS Nowa Karczma i ZS Grabowo Kościerskie -Sekcje piłki siatkowej przy ZSP Nr 3 Kościerzyna i PZS nr 2 Kościerzyna -Sekcje lekkiej atletyki przy ZS Lipusz i ZS Skorzewo - Zespół turystyki i krajoznawstwa przy ZO Liniewo

53 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 W szkolnym schronisku młodzieżowym organizowane są biwaki integracyjne dla grup szkolnych w okresie roku szkolnego. W roku szkolnym 2010/2011 z tej formy wypoczynku skorzystało 2652 dzieci i młodzieży. PCM Garczyn udostępnia również swoja bazę dla wczasowiczów i turystów indywidualnych, którzy odwiedzili Garczyn w liczbie 1145. PCM Garczyn udostępnia także swoją bazę noclegowo-rekreacyjną na potrzeby organizacji obozów w okresie letnim. Łącznie w obozach organizowanych na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego uczestniczyło 1072 dzieci i młodzieży.

54 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościerskiego w roku szkolnym 2010/2011 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Informacja została sporządzona na podstawie sprawozdań cząstkowych otrzymanych ze szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski oraz analizy preferencji kształcenia wykonanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie. Całość zestawiło Powiatowe Centrum Oświaty Barbara Piepióra Lucyna Piechowska


Pobierz ppt "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Kościerzyna, dnia 27 października 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google