Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Perspektywy i plany wdrażania komponentu regionalnego PO KL W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM na rok 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Perspektywy i plany wdrażania komponentu regionalnego PO KL W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM na rok 2009."— Zapis prezentacji:

1 1 Perspektywy i plany wdrażania komponentu regionalnego PO KL W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM na rok 2009

2 2 Proces konstruowania PLANÓW DZIAŁANIA PO KL na rok 2009 Współpraca Departamentu EFS z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego dotycząca konstrukcji i zawartości formularzy Planów działania obowiązujących w roku 2009 (lipiec 2008); Rozpoczęcie procesu wewnętrznych i zewnętrznych konsultacji założeń Planów działania: – robocze spotkania z przedstawicielami Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (lipiec-sierpień 2008); – prezentacje głównych założeń Planu działania dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej podczas spotkań z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z regionu (wrzesień 2008); – konsultacje społeczne w postaci spotkania dotyczącego Planów działania 2009 z koordynatorami Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej z całego regionu (wrzesień 2008); – posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Pomorskiego poświęcone konsultacjom i dyskusji nad założeniami Planów działania 2009 (wrzesień- październik 2008).

3 3 Główne przesłanki i założenia przyjęte przy tworzeniu PLANÓW DZIAŁANIA Dążenie do zapewnienia komplementarności działań PO KL z działaniami współfinansowanymi z innymi Programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich; Zachowanie i premiowanie partnerskiego i międzysektorowego podejścia do wdrażania PO KL w województwie pomorskim; Ograniczenie liczby konkursów na rzecz selektywności i intensywniejszego wsparcia (większe środki finansowe) realizacji wybranych - najistotniejszych i najbardziej efektywnych - typów projektów; Bazowanie na praktycznych doświadczeniach wdrażania zapisów Planów działania na lata PO KL przez Departament EFS, np. konstrukcja i jasność kryteriów wyboru projektów; Uwzględnienie wiedzy, doświadczenia i potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów i środowisk (jst, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych gospodarczych, uczelni wyższych, przedsiębiorców itd.), w szczególności skupionych w partnerstwach lokalnych; Uwzględnienie wniosków i rekomendacji płynących z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

4 4 KRYTERIA DOSTĘPU w PLANÓW DZIAŁANIA PO KL 2009 w województwie pomorskim Przesłanki i cele formułowania kryteriów dostępu: Elastyczność i efektywność wsparcia udzielanego odbiorcom projektów: – Skoncentrowanie wsparcia przede wszystkim na grupach docelowych (osobach, podmiotach) zamieszkujących/posiadających siedzibę/pracujących w określonej części lub całości Pomorza bez obowiązku realizacji wszystkich działań projektowych na terenie województwa pomorskiego; Zapewnienie realizacji projektów przez projektodawców dysponujących odpowiednim potencjałem oraz pomysłami inicjatyw wynikających z rzeczywistych potrzeb regionu: – Wprowadzenie ograniczenia liczby składanych wniosków przez jednego projektodawcę w ramach jednego konkursu (eliminacja projektodawców nie dysponujących wystarczającym potencjałem, generujących projekty nie uwzględniające specyfiki i potrzeby regionu); – Wprowadzenie maksymalnej dopuszczalnej wartości projektów oraz ograniczenie okresu realizacji projektu; – Wymóg funkcjonowania biura projektu na terenie województwa pomorskiego do czasu całkowitego rozliczenia projektu. Zapewnienie komplementarności z działaniami finansowanymi z innych funduszy europejskich (w ramach RPO) : – Zaplanowanie konkursu na wsparcie mieszkańców obszarów zdegradowanych, które zostały wymienione w Nocie Intencyjnej stanowiącej załącznik do porozumienia podpisanego pomiędzy uprawnionymi miastami a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2007 – 2013 (Priorytet VII).

5 5 KRYTERIA STRATEGICZNE w PLANACH DZIAŁANIA PO KL 2009 w województwie pomorskim (1/2) Przesłanki i cele formułowania kryteriów strategicznych: Zapewnienie komplementarności z działaniami finansowanymi z innych funduszy europejskich (w ramach RPO WP oraz PROW) oraz uwzględnienie potrzeb słabszych strukturalnie obszarów województwa: Premiowanie projektów skierowanych do osób i podmiotów mieszkających/zlokalizowanych poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ); Premiowanie projektów realizowane przez podmioty będące członkami/partnerami Lokalnych Grup Działania z terenu województwa pomorskiego (Priorytet VII); Wspieranie projektów wynikających z kompleksowej analizy problemów i potrzeb charakterystycznych dla każdego z pomorskich powiatów: – Premiowanie projektów realizowanych na rzecz grup docelowych wyłącznie z obszaru jednego powiatu, zgodnie z priorytetowymi kierunkami działań i/lub rodzajami/typami projektów wskazanymi w Powiatowym Programie Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwym dla obszaru zamieszkania/zlokalizowania grup docelowych określonych w projekcie.

6 6

7 7 Przesłanki i cele formułowania kryteriów strategicznych: Uwzględnienie celów PO KL i bieżących kierunków polityk rządowych i potrzeb regionalnych związanych z aktywizacją zawodową osób starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym: – Premiowanie inicjatyw, w których co najmniej 50% grupy docelowej objętej wsparciem w ramach projektu będą stanowić osoby, które ukończyły 45 rok życia (Priorytet VI, Priorytet VIII); – Premiowanie projektów wspierających tworzenie i funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej (Priorytet VII); Gotowość na potencjalne procesy adaptacyjne i modernizacyjne mogące negatywnie oddziaływać na gospodarkę regionu i sytuację osób pracujących: Premiowanie projektów skierowanych do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (Priorytet VI); Premiowanie projektów adaptacyjnych i modernizacyjnych skierowanych wyłącznie do średnich i dużych przedsiębiorstw i ich pracowników (Priorytet VIII). KRYTERIA STRATEGICZNE w PLANACH DZIAŁANIA PO KL 2009 w województwie pomorskim (2/2)

8 8 Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2009 r. PROCEDURA KONKURSOWA: Liczba konkursów planowanych do głoszenia przez UMWP: – 16 na kwotę alokacji zł Liczba konkursów planowanych do głoszenia przez WUP: – 3 na kwotę alokacji zł PROCEDURA SYSTEMOWA: Liczba projektów systemowych realizowanych przez UMWP: – 8 projektów własnych na wartość całkowitą zł – 130 projektów OPS / PCPR na kwotę zł Liczba projektów systemowych realizowanych przez WUP: – 3 projekty własne na wartość całkowitą zł – 17 projektów PUP na wartość całkowitą zł

9 9 HARMONOGRAM KONKURSÓW w roku 2009 KwartałDziałaniePoddziałanie Lp. konkursu Alokacja PLNForma konkursu WUP I Otwarty II Otwarty III Otwarty DEFS I Otwarty 9.2x Otwarty Zamknięty Otwarty 9.3x Otwarty 9.4x Otwarty II Otwarty Otwarty Otwarty 6.2x Otwarty III Otwarty Zamknięty 7.3x Zamknięty Projekty ponadnarodowe Zamknięty Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym Priorytet VIII Zamknięty Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym Priorytet IX Zamknięty

10 10 PROJEKTY SYSTEMOWE w roku 2009 DziałaniePoddziałanie Beneficjent systemowy Wartość projektów Termin realizacji WUP WUP WUP PUP (Fundusz Pracy) i 7.1.2OPS/PCPR ROPS DEFS DRRiP DRG DRG DRG DES DES

11 11 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , fax


Pobierz ppt "1 Perspektywy i plany wdrażania komponentu regionalnego PO KL W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM na rok 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google