Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potencjalne źródła finansowania LGD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potencjalne źródła finansowania LGD"— Zapis prezentacji:

1 Potencjalne źródła finansowania LGD
Starbienino 4–

2 CELE spotkania Mapa możliwości pozyskiwania środków ( z wyłączeniem funduszy rolnych) Fundusze Strukturalne 2007 – 2013 oraz tzw. fundusze norweskie Wiedza i umiejętności pisania dobrych projektów (narzędzia, praca w zespołach, dobre praktyki)

3 Zdobywanie zasobów – czego potrzebujemy?
Dobrze opracowanego pomysłu Wiarygodnej instytucji – kto szuka wsparcia? Informacji – kto udziela wsparcia? Zgodności priorytetów „dających i biorących”

4 Źródła – z kim rozmawiać?
Samorząd terytorialny Administracja rządowa Źródła prywatne – granty, np. fundacje Biznes – sponsoring Fundusze UE Fundusze zagraniczne

5 Montaż finansowy Nie zawsze finansowanie projektu zapewnią środki z jednego źródła Warto poszukać zasobów w różnych miejscach

6 Czego oczekują donatorzy?
Zgodności projektu z ich zasadami wsparcia Dobrze opracowanego pomysłu Wiarygodności finansowej i merytorycznej Dostosowania się do wymogów formalnych

7 Samorząd terytorialny
Najłatwiejsze i najbardziej naturalne źródło finansowania z perspektywy uczestników projektu W przypadku programów dotacyjnych duże znaczenie ma ich formalne rozliczenie Zazwyczaj konkursy w sferze obszarów działalności pożytku publicznego

8 Administracja rządowa
Konkursy w sferze pożytku publicznego, Środki przekazują instytucje centralne (urzędy, ministerstwa) Zazwyczaj są to projekty roczne

9 Źródła prywatne-fundacje
Szerokie spektrum priorytetów wsparcia Zazwyczaj uproszczone formalności Najważniejsza kwestia potencjalnej efektywności i skuteczności projektu

10 Biznes-sponsoring Wspierane są cele atrakcyjne marketingowo lub ważne z p-tu widzenia celów firmy. Jest to rodzaj transakcji regulowany umową sponsorską Możliwa jest także forma darowizny Warto pamiętać o wsparciu rzeczowym

11 Fundusze UE Skomplikowane procedury
Duże kwoty dające stabilność działania oraz możliwość realizacji dużych projektów Realizacja projektów wymaga zaplecza merytorycznego i finansowego

12 Co warto sprawdzić przed złożeniem projektu?
Jakie są cele grantodawcy i czy są zgodne z naszym pomysłem? Kto może aplikować o fundusze? Jakie kwoty są dostępne? Jakie projekty zostały wsparte wcześniej? Ile jest czasu na realizację projektu? ????

13 Środki na działalność LGD
Fundraising czyli szukanie funduszy Możliwe strategie Stały obowiązek pracowników Dodatkowa osoba Zlecanie na zewnątrz

14 Środki na działalność LGD
Działasz w organizacji pozarządowej - ciągłe szukanie pieniędzy jest ceną, którą musisz zapłacić za swoją niezależność. Na zbieranie pieniędzy potrzebne są pieniądze - zaplanuj je w swoim budżecie. Mierz zamiary na siły finansowe, ale niech siły finansowe nie ograniczają planów. Jeśli sponsor tego od Ciebie wymaga - zmodyfikuj program swojej organizacji, ale:  Bądź wierny misji oraz celom swojej organizacji i nigdy nie naginaj ich do potrzeb sponsora. Nie ma jednej najlepszej strategii zdobywania funduszy, jest ich tyle, ile działań.

15 Środki krajowe - przykłady

16 Środki zagraniczne - przykłady

17 Fundusze Strukturalne

18 Nowy okres programowania - cele
Koncentracja działań na trzech nowych Celach powiązanych z priorytetami Strategii Lizbońskiej: Cel 1 – konwergencja (wspieranie wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy w państwach i regionach najbiedniejszych; Cel 2 – regionalna konkurencyjność i zatrudnienie (wspieranie zmian strukturalnych w regionach nie kwalifikujących się do uzyskiwania pomocy w ramach celu 1 ze względu na przekroczenie wskaźnika 75% PKB per capita UE oraz wspieranie zmian na rynku pracy); Cel 3 – europejska współpraca terytorialna (wspieranie terytorialnej konkurencyjności oraz promowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium Unii – beneficjentami będą wewnętrzne i zewnętrzne regiony graniczne);

19 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
Instrumenty finansowe Konwergencja Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Europejska Współpraca Terytorialna EFRR EFS Fundusz Spójności

20 Ustawa z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (1083/2006) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1081/2006) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) … Ustawa z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

21 System programowania 2007-2013
Odnowiona Strategia Lizbońska Strategia Rozwoju Kraju Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Krajowy Program Reform Krajowe strategie sektorowe Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Projekty rozporządzeń PE i Rady w sprawie EFS, EFRR i FS Narodowa Strategia Spójności Programy Operacyjne Krajowe projekty aktów prawnych

22 Programy Operacyjne 2007 - 2013 Programy Operacyjne 2007 - 2013
Infrastruktura i Środowisko Kapitał Ludzki Konkurencyjna Gospodarka Rozwój Polski Wschodniej Europejska Współpraca Terytorialna Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

23 Elementy PO Kapitał Ludzki
Integracja społeczna zatrudnienie edukacja rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki adaptacyjność przedsiębiorstw Postawy zdrowotne pracowników administracja publiczna

24 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Wzrost spójności terytorialnej

25 Cel drugi Narodowej Strategii Spójności:
Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cel główny PO Kapitał Ludzki Wzrost poziomu zatrudnienie i spójności społecznej Cel 1 Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Cel 2 Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3 Podniesienie poziomu jakości wykształcenia społeczeństwa Cel 4 Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Cel 5 Wzrost spójności terytorialnej Priorytet I Priorytet V Priorytet I Priorytet III Priorytet II Priorytet IV centralne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet VIII Priorytet VIII Priorytet X Priorytet IX Priorytet IX Priorytet X Priorytet X Priorytet X regionalne

26 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wdrażanie
POZIOM CENTRALNY Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym (usunięty) Priorytet XI Pomoc techniczna POZIOM REGIONALNY Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (usunięty) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

27 Finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Podział środków finansowych w ramach PO KL Komponent centralny: 40 % Komponent regionalny: 60 % Dodatkowe 3% alokacji z ogólnej puli środków przeznaczonych dla Priorytetów regionalnych przeznaczone zostało dla województw Polski wschodniej Podział środków finansowych - komponent regionalny: 70 % - sztywna alokacja na poszczególne obszary wsparcia 30 % - środki do swobodnego rozdysponowania przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze specyfiką lokalnego rynku pracy.

28 Struktura PO Kapitał Ludzki
IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna MPiPS Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorst MPiPS komponent centralny Priorytet III Wysoka jakość edukacji MEN Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka MNiSW MSWiA, MPiPS Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym MZ Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej SW Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki SW komponent regionalny Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach SW Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich SW Priorytet XI Pomoc Techniczna

29 Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II
Struktura wdrażania Instytucja Zarządzająca: MRR Instytucje Pośredniczące: Samorządy Województw Instytucje Pośredniczące: MPiPS, MNiSzW, MSWiA, MEN, MZ Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II

30 Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
Zakres wsparcia: wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i mechanizmów zwiększających efektywność instytucji rynku pracy oraz instytucji integracji i pomocy społecznej, rozwój systemu informacji, promocji i monitorowania w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej, opracowanie, wdrażanie i promocja ogólnopolskich i ponadregionalnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, realizowanych przez wyspecjalizowane instytucje o zasięgu ogólnokrajowym, (SW, OHP, PFRON).

31 Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
Zakres wsparcia: rozwój kadr nowoczesnej gospodarki m.in. poprzez szkolenia i doradztwo, badania, analizy, promowanie nowych form i metod organizacji pracy, popularyzowanie działań badawczo-rozwojowych, upowszechnianie nowych form i metod kształcenia - w tym e-learningu, wsparcie systemu adaptacyjności kadr m.in. poprzez podnoszenie jakości usług szkoleniowych i doradczych oraz tworzenie i rozwój istniejących instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, zwiększanie zaangażowania partnerów społecznych w działania na rzecz wzrostu potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i pracowników.

32 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
Zakres wsparcia: efektywne zarządzanie systemem oświaty – wysoka jakość kształcenia, dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów rynku pracy i nowoczesnej gospodarki, efektywny system kształcenia i zatrudniania kadr oświaty, ogólnopolskie programy wyrównywania szans edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

33 Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
Zakres wsparcia: badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania ich oferty do potrzeb rynku pracy, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, realizacja programów rozwojowych uczelni, podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych.

34 Priorytet V: Dobre rządzenie
Zakres wsparcia: modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i podnoszenie kompetencji kadr, podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych, wsparcie dla instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie poprawy jakości oraz dostępności świadczonych przez nie usług oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych dla kadr, wspieranie i upowszechnianie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a partnerami społeczno – gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie kreowania i realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych, przygotowanie organizacji pozarządowych do roli aktywnego, sprawnego partnera dla administracji publicznej.

35 Priorytet VI: Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym
Zakres wsparcia: wdrażanie programów profilaktycznych i szkoleń skierowanych do osób pracujących, poprawa stanu zdrowia pracowników, związanego ze zmniejszeniem ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz stosowaniem rehabilitacji zawodowej, doskonalenie zawodowe kadr medycznych służące wzrostowi ich konkurencyjności, podnoszenie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

36 Priorytet VII: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
Zakres wsparcia: realizacja programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób nie pozostających w zatrudnieniu (bezrobotnych lub poszukujących pracy), realizacja programów na rzecz integracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wzmocnienie potencjału instytucji rynku pracy i pomocy społecznej działających na poziomie regionalnym.

37 Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Zakres wsparcia: wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie (ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo, podwyższanie kwalifikacji), zarządzanie zmianą gospodarczą (pomoc szkoleniowa dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację), transfer wiedzy (budowa sieci współpracy między światem nauki i światem przedsiębiorstw, stypendia dla doktorantów, RSI).

38 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Zakres wsparcia: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, dostosowanie oferty edukacyjnej instytucji oświatowych do potrzeb regionalnego rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty, upowszechnianie kształcenia ustawicznego.

39 Priorytet X: Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Zakres wsparcia: inicjatywy ukierunkowane na pobudzenie świadomości i aktywizację społeczności lokalnych, działania szkoleniowe, doradcze i informacyjno – promocyjne na rzecz zaangażowania społeczności lokalnych w proces przygotowania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich, animowanie współpracy partnerów lokalnych.

40 Projekty konkursowe w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 1.3 projekty na rzecz społeczności romskiej MSWiA projekty na rzecz społeczności romskiej z zakresu: integracji społecznej, zatrudnienia i edukacji Społeczność romska

41 Projekty konkursowe w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP - szkolenia i studia podyplomowe - partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych - projekty ponadregionalne dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizowane w partnerstwie m.in. przez organizacje pracodawców i związki zawodowe Przedsiębiorcy, pracownicy

42 Projekty konkursowe w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 3.1 Wysoka jakość kształcenia w systemie oświaty (MEN) 3.5 Efektywny system kształcenia i doskonalenie kadr oświaty (MEN) 3.6 Wyrównywanie szans edukacyjnych (MEN) MEN - opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów kształcenia w zakresie nauk ścisłych i technicznych, przedsiębiorczości oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - kształcenie na odległość - przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - rozwój kompetencji kluczowych (IT, języki, przedsiębiorczość) - innowacyjne formy nauczania szkoły

43 Projekty konkursowe w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka 4.1 Rozwoj potencjału dydaktycznego uczelni 4.3 Wzmocnienie kompetencji kadr B+R MNiSzW Programy rozwoju uczelni Kształcenie pracowników B+R uczelnie

44 Projekty konkursowe w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet V Dobre rządzenie 5.2 Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora 5.5 państwo partnerskie MSWiA Poprawa obsługi obywatela Kompetencje kadr NGO: sieci, centra informacji Administracja NGO

45 Projekty konkursowe w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie Samorząd województwa szkolenia, staże, warsztaty wolontariat alternatywne i elastyczne formy pracy Osoby bez pracy

46 Projekty konkursowe w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiebiorczosci oraz samozatrudnienia Samorząd województwa doradztwo, szkolenia, wsparcie pomostowe promocja przedsiębiorczości Osoby fizyczne

47 Projekty konkursowe w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Samorząd województwa - sektor ekonomii społecznej mobilność, elastyczność integracja szkolenia, doradztwo, badania Grupy „wykluczone”

48 Projekty konkursowe w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.2 Transfer wiedzy Samorząd województwa szkolenia, doradztwo partnerstwa lokalne wsparcie sieci innowacji wsparcie młodych kadr naukowych Przedsiębiorcy, kadry

49 Projekty konkursowe w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 9.2 Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Samorząd Województwa rozwój oferty szkół zawodowych kształcenie dorosłych (uzupełnianie kwalifikacji) studia, kursy dla nauczycieli Szkoły, kadry

50 System wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki
Plan działania corocznie przygotowuje IP dla każdego Priorytetu Dokument o charakterze operacyjnym, obejmuje okres jednego roku budżetowego ma na celu przedstawienie założeń IP w danym roku co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz zasad i terminów wyboru projektów.

51 Kryteria wyboru projektów - procedura konkursowa
dostępu strategiczne określane przez IP (IW), wynikające z Planu działania (np. preferowanie projektów szkoleniowych dla pracowników niskokwalifikowanych) oceny merytorycznej dotyczące beneficjenta, np.: potencjał instytucjonalny, doświadczenie, wiarygodność, jakości projektu, np.: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, innowacyjność rozwiązań, trwałość i kompleksowość rezultatów, sposób zarządzania projektem finansowania projektu, np.: przejrzystość źródeł finansowania, uzasadnienie wydatków projektu (relacja nakład/rezultat), kwalifikowalność wydatków

52 Procedura konkursowa Zaangażowanie ekspertów zewnętrznych:
Wprowadzenie procedury odwoławczej (możliwość złożenia pisemnego protestu w terminie 14 dni) Kwestia zaangażowania ekspertów zewnętrznych w ocenę wniosku Minimalna wartość projektu PLN Zaangażowanie ekspertów zewnętrznych: Minister Rozwoju Regionalnego powołuje ekspertów z poszczególnych dziedzin objętych programem operacyjnym w celu zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny projektów Kadencja ekspertów trwa 5 lat Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca może korzystać z opinii ekspertów w trakcie wyboru projektów Instytucja Zarządzająca określi typy projektów, przy wyborze których niezbędna jest opinia ekspertów

53 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalne Programy Operacyjne

54 krajowe i regionalne Dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Kraju
Strategie rozwoju województw Strategie sektorowe NSRO/NSS Regionalne Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne

55 Dokumenty strategiczne Cele
Cel strategiczny SRK Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin Cel strategiczny NSRO Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Podstawowe cele RPO promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju wzrost konkurencyjności regionów podnoszenie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej regionów

56 Podział środków Unii Europejskiej na Regionalne Programy Operacyjne
15,9 mld euro = 24% całej alokacji UE dla Polski (23,5 mld euro = 28% z wkładem krajowym)

57 Regionalne Programy Operacyjne
Cele Cele podstawowe • Podnoszenie konkurencyjności regionów Promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju • Podnoszenie jakości życia mieszkańców Cele szczegółowe Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki Budowa społeczeństwa informacyjnego Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej regionu Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie jego zasobów i walorów w rozwoju społeczno-gospodarczym Odnowa i ożywienie społeczno-gospodarcze miast i obszarów zdegradowanych

58 Regionalne Programy Operacyjne
Zalecenia MRR Działania w sferze produkcyjnej – min. 40 % całkowitej przyznanej alokacji Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia – max. 7% całkowitej przyznanej alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem) Małe projekty infrastrukturalne – max. 20% całkowitej przyznanej alokacji Współpraca międzyregionalna – max. 2% całkowitej przyznanej alokacji Zapewnienie spójności celów RPO z celami Narodowej Strategii Spójności i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Komplementarność podejmowanych działań w ramach RPO z krajowymi Programami Operacyjnymi oraz z PO Rozwój Polski Wschodniej

59 Regionalne Programy Operacyjne
Beneficjenci • Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia • Parki narodowe i krajobrazowe; Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia • Jednostki naukowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury, instytucje prowadzące szkoły i placówki oświatowe • Inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe • Kościoły, związki wyznaniowe • Spółki wodne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe • Instytucje Otoczenia Biznesu, instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności • Przedsiębiorcy, MSP

60 Wdrażanie RPO - instytucje
Instytucja Zarządzająca – Zarządy Województw odpowiadają za zarządzanie programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami Instytucja Zarządzająca może wydelegować zadania odpowiednio do instytucji pośredniczącej lub instytucji pośredniczącej II stopnia. Dokonując takiej delegacji, IŻ zachowuje całkowitą odpowiedzialność za całość realizacji programu.

61 Wdrażanie RPO - instytucje
Instytucja Pośrednicząca – organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z IŻ, część zadań związanych z realizacją RPO. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) – podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów RPO na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań. Instytucja Certyfikująca – odpowiada za certyfikowanie wydatków dokonanych przez beneficjentów i formułowanie wniosków o płatność okresową i końcową do KE, część zadań związanych z certyfikacją wydatków w ramach RPO będzie delegowana do urzędów wojewódzkich. Instytucja Audytowa – dla wszystkich programów operacyjnych funkcje instytucji audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Komitet Monitorujący: - Strona rządowa - Strona samorządowa - Partnerzy społeczni i gospodarczy Ze strony samorządowej w posiedzeniach KM uczestniczą przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.

62 Możliwości dla organizacji pozarządowych
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Możliwości dla organizacji pozarządowych

63 2 systemy wdrażania WDRAŻANIE POMOCY
sektorowe obszary fundusze horyzontalne priorytetowe (granty blokowe) pojedyncze programy granty projekty

64 OBSZARY PRIORYTETOWE 6 priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG
Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii /inwestycyjny / Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Badania naukowe 6 priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG

65 OBSZARY PRIORYTETOWE Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych /nieinwestycyjny/ Polityka regionalna i działania transgraniczne Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire 10 priorytetów Norweskiego Mechanizmu Finansowego

66 POJEDYNCZE PROJEKTY samodzielna inwestycja; ekonomicznie niepodzielna seria działań projekt może składać się z podprojektów (wniosek) może być składany przez jeden podmiot lub w partnerstwie euro - min. poziom wnioskowanej pomocy zaliczka do 10% – jeśli uzasadniona do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych na zarządzanie projektem – jeśli są tworzone dodatkowe struktury

67 PROGRAMY wdrażanie całościowych i bardziej kosztownych strategii
pojedynczy wnioskodawca lub partnerstwo (wniosek składa operator) we wniosku określamy: równorzędne grupy projektów (wspólne cele grup projektów -przestrzennie, sektorowo lub tematycznie) typy beneficjentów kwalifikowalne koszty procedurę naboru i wyboru projektów (kryteria wyboru, skład komisji) wdrażane przez operatora (nabór i wybór składowych projektów) operator/partnerzy nie mogą być beneficjentami operator/partnerzy wnoszą wkład finansowy (dwa poziomy współfinansowania programów) zaliczka do 10% – jeśli uzasadniona do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych na zarządzanie programem – jeśli tworzone są dodatkowe struktury

68 FUNDUSZE HORYZONTALNE - granty blokowe
Fundusz Kapitału Początkowego Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Fundusz Pomocy Technicznej

69 SEKTOROWE OBSZARY PRIORYTETOWE

70 Priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego
Cel: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku Rodzaje projektów (działania inwestycyjne): podłączanie indywidualnych systemów ogrzewania do zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych zastępowanie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi (energooszczędnymi i ekologicznymi) prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej * inwestycje w odnawialne źródła energii budowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych organizacja selektywnej zbiórki odpadów oraz odzysk odpadów (UWAGA: nie dotyczy azbestu) Wielkość dofinansowania (projekty poj.) 250 tys. euro- 2 mln. euro. *UWAGA: działanie prawdopodobnie objęte będzie PROGRAMEM; zawężono wsparcie dot. budynków dla oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej.

71 Priorytet: Promowanie zrównoważonego rozwoju
Cel: wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju wśród władz i społeczności lokalnych Rodzaje projektów: Działania ‘miękkie’ w zakresie: zmniejszania energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług (programy, kampanie) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (strategie) tworzenie zielonych miejsc pracy i zielonych zamówień (szkolenia) poprawa poziomu edukacji ekologicznej (akcje edukacyjne) ochrona, poprawa i przywracanie różnorodności biologicznej (dopuszczalne działania inwestycyjne) wsparcie gospodarki leśnej (dopuszczalne działania inwestycyjne)

72 Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
Cel: poprawa warunków życia społeczeństwa poprzez programy promocji zdrowia i programy profilaktyczne podnoszenie jakości, dostępności i efektywności usług opieki zdrowotnej Rodzaje projektów: promocja zdrowia i profilaktyki, poprawa opieki perinatalnej (w trakcie ciąży), integracja ze społeczeństwem środowisk zagrożonych patologią, integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, tworzenie ogólnodostępnych, otwartych stref rekreacji dziecięcej (realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci – do 18 r.ż), podnoszenie dostępności i jakości usług medycznych. Wydatki inwestycyjne nie powinny przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostałe koszty – działania „miękkie”.

73 Priorytet: Badania naukowe
Cel:wsparcie - poprzez badania naukowe - realizacji priorytetów wdrażanych przy udziale Mechanizmów Finansowych

74 Priorytet: Wdrażanie przepisów z Schengen
Cel: zabezpieczenie granicy lądowej, morskiej i powietrznej kraju, zapewnienie wdrażania przepisów z Schengen Rodzaje projektów: budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych infrastruktura teleinformatyczna, migracyjno-azylowa, dla służby celnej szkolenia dotyczące zasad funkcjonowania obszaru Schengen wspieranie współpracy Policji i Straży Granicznej zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

75 Priorytet: Ochrona środowiska –zdolności administracyjne
Cel: wzmocnienie instytucjonalne odnośnie wdrażania i egzekwowania prawa UE w zakresie ochrony środowiska Rodzaje projektów (preferowane): usprawnienia wdrażania i egzekucji prawa (akty prawne, metody i formy pracy, narzędzia do oceny stanu środowiska) budowa zdolności instytucjonalnych (szkolenia) gromadzenie i upowszechnianie informacji (raporty) rozwój systemów zarządzania środowiskowego (szkolenia dla przedsiębiorstw)

76 Priorytet: Polityka regionalna i działania transgraniczne
Cel: poprawa komunikacji społecznej i współpracy transgranicznej (z EFTA, Europą Wschodnią, regionem Morza Bałtyckiego) Rodzaje projektów: tworzenie i wdrażanie programów współpracy transgranicznej (ochrona zdrowia, funkcjonowanie administracji, rozwój przedsiębiorczości), transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych, promowanie rozwoju regionalnego i lokalnego (broszury, materiały informacyjne, konferencje), współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej szkolenia dla pracowników administracji publ.w krajach EOG, rozwój systemów komunikowania się i wymiany informacji (strony internetowe, usługi elektroniczne).

77 Priorytet: Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire
Cel: rozwijanie zdolności administracyjnych i instytucjonalnych w zakresie prawidłowego i terminowego wprowadzania w życie dorobku prawnego Wspólnoty Rodzaje projektów: Szkolenia dla administracji w zakresie wdrażania acquis oraz proponowanych zmian w prawie UE Wsparcie organizacji pozarządowych i organizacji przedsiębiorców w działaniach związanych z wdrażaniem acquis Wsparcie w postaci pomocy technicznej związanej z uczestnictwem Polski w postępowaniach przed ETS

78 INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE
Priorytet Instytucja Pośrednicząca Ochrona środowiska (3) Ministerstwo Środowiska Ochrona dziedzictwa kulturowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój zasobów ludzkich Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Ochrona zdrowia Ministerstwo Zdrowia Badania naukowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wdrażanie przepisów z Schengen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polityka regionalna i działania transgraniczne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc techniczna

79 ZASADY ORGANIZACJI NABORÓW
jednoczesny nabór na wszystkie obszary priorytetowe jednoczesny nabór na projekty pojedyncze i programy ogłasza Krajowy Punkt Kontaktowy wnioski zbierają Instytucje Pośredniczące/Wspomagające formularz aplikacyjny + instrukcja –

80 FUNDUSZE HORYZONTALNE - ZASADY
środki na jasno zdefiniowany cel (tematyczny lub przestrzenny) rozdrobnienie i nieidentyfikowalność końcowych odbiorców wdrażane przez operatora (odpowiedzialność za wdrożenie, instytucja rozrachunkowa) możliwa zaliczka (brak pułapów)

81 FUNDUSZE HORYZONTALNE - RODZAJE
Fundusz Kapitału Początkowego Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych Fundusz Pomocy Technicznej

82 FUNDUSZE HORYZONTALNE – wdrażanie
wnioski aplikacyjne – przygotowuje MRR lub operator operator- wybór w drodze konkursu nabór wniosków – operator ocena i wybór wniosków – operator wnioski: na uproszczonym formularzu tylko w języku polskim oceniane tylko w Polsce

83 FUNDUSZ KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO
dla pojedynczych projektów i programów cel: pomoc w przygotowaniu projektu i wniosku (opracowanie koncepcji bilateralnych projektów partnerskich, przygotowanie dokumentacji do bilateralnych projektów partnerskich: ekspertyzy i prace studialne, dokumentacja techniczna, ekspertyzy geologiczne i archeologiczne, studium wykonalności), wielkość funduszu: 2 mln euro granty: euro zasada współfinansowania zasada refundacji poniesionych kosztów operator funduszu – wyłoniony przez darczyńców

84 FUNDUSZ GRANTÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
alokacja dostępna dla beneficjentów końcowych– 37,35 mln euro wielkość grantu – euro dofinansowanie– max. do 90% kosztów kwalifikowalnych współfinansowanie krajowe: gotówka, i/lub wkład rzeczowy i/lub koszty stałe operator (jeden lub kilku) –procedura przetargowa w trakcie 3 obszary tematyczne: demokracja i społeczeństwo obywatelskie ochrona środowiska i zrównoważony rozwój wyrównanie szans i integracja społeczna

85 DOFINANSOWANIE - pułapy
całkowite koszty kwalifikowalne (CKK) max. do 60% generalna zasada max. do 85% Wyjątek: gdy 15% lub więcej CKK jest współfinansowanych przez budżet państwa lub budżety jednostek samorządu terytorialnego max. do 90% Wyjątek: dotyczy projektów organizacji pozarządowych, Funduszu Szkoleniowego i Stypendialnego

86 Priorytety dla organizacji pozarządowych

87 I. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie
poszanowanie zasad demokracji: zwiększenie równouprawnienia i praw obu płci (zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym), dopuszczanie kobiet do stanowisk kierowniczych, zapobieganie handlowi kobietami i dziećmi, walka z rasizmem, ksenofobią i wszelkimi formami dyskryminacji (w szczególności w stosunku do mniejszości i grup zepchniętych na margines społeczny, w tym uchodźców i imigrantów),

88 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości,
zapobieganie korupcji, poprawa sytuacji grup dyskryminowanych, społeczna kontrola mająca na celu zwiększenie przejrzystości w publicznym procesie decyzyjnym ochrona praw człowieka,

89 podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych:
badania, analizy, studia wykonalności, publikacje i debaty na temat demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz możliwych strategii rozwoju

90 współpraca między organizacjami pozarządowymi a jednostkami akademickimi w obszarze społecznych i gospodarczych innowacji oraz programów dotyczących wspólnego diagnozowania lokalnych problemów, konsultacji społecznych, wdrażania zasad open government, monitorowania władz lokalnych – demokracja partycypacyjna

91 rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego:
szkolenia i konsultacje dla organizacji pozarządowych poprawa jakości usług księgowych, audytorskich, ewaluacji oraz efektywnego zarządzanie zasobami finansowymi,

92 inwestowanie w infrastrukturę i aktywa,
promowanie mechanizmów samoregulacji współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną

93 II. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
Edukacja na temat ochrony środowiska: zdrowy styl życia, konsumpcja przyjazna środowisku, zielone miejsca pracy i zielone zamówienia,

94 używanie przyjaznych dla środowiska środków transportu, zmniejszanie ruchu drogowego w miastach
biznes przyjazny środowisku, oszczędzanie wody i energii oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, zapobieganie produkcji odpadów i recykling odpadów

95 Ochrona dziedzictwa naturalnego:
wspieranie turystki ekologicznej i ekologicznego rolnictwa, rewitalizacja historycznych ogrodów i parków, ochrona dzikich zwierząt i zasobów naturalnych

96 Wdrażanie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska:
projekty związane z zaangażowaniem organizacji pozarządowych i ułatwianiem wdrażania ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska oraz monitoring ich realizacji przeciwdziałanie ekokorupci

97 III. Wyrównanie szans i integracja społeczna
Pomoc i wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych i dyskryminowanych: wspieranie inicjatyw społecznej przedsiębiorczości zapewnianie opieki, wzmacnianie pozycji i integrację grup pozbawionych przywilejów (niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych….)

98 profilaktyka i promocja zdrowia
programy edukacyjne i informacyjne w szczególności z zakresu opieki nad dzieckiem i macierzyństwa, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla młodzieży z biednych dzielnic i ze środowisk patologicznych,

99 pomoc zaniedbanym, porzuconym i niepełnosprawnym dzieciom (promocja rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, przedszkoli integracji dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami, wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin)

100 wspieranie równego dostępu do edukacji dla grup dyskryminowanych, profesjonalizacja usług świadczonych przez organizacje pozarządowe (inwestowanie w infrastrukturę, ustanowienie i wdrażanie standardów usług, tworzenie sieci)

101 Wsparcie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego:
partnerstwo pomiędzy wszelkimi aktorami działającymi na poziomie lokalnym i regionalnym w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego

102 upowszechnienie wolontariatu (poprzez centra wolontariatu),
programy edukacyjne dla całych społeczności, promowanie najlepszych praktyk, transfer wiedzy pomiędzy regionami

103 Łączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych społeczności:
renowacja, modernizacja i adaptacja historycznych obiektów wraz z ich otoczeniem dla celów kulturalnych i społecznych (centra kulturalne, muzea, galerie, MDK, strefy rekreacji i edukacji dla dzieci i młodzieży)

104 zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych związanych z regionalnymi tradycjami, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii

105 Ważne uwagi Celem Funduszu jest wzmocnienie dwu- i wielostronnych stosunków między Polską a państwami EOG EFTA – szukajmy partnerów z tych państw Tworzenie partnerstw: partnerstwa i współpraca między NGOs w obrębie różnych sektorów tematycznych i obszarów geograficznych w Polsce

106 Finanse Całkowita alokacja dla Funduszu dla NGOs wyniesie 41,5 mln euro. Każdemu z trzech obszarów Funduszu zostanie przyznana jedna trzecia całości środków przeznaczonych na granty pomniejszona o koszty zarządzania operatora (12,45 milionów euro).

107 Wielkość dotacji od 5 000 euro do 250 000 euro
wkład własny w wysokości 10% kwalifikowalnych kosztów współfinansowanie beneficjentów końcowych może być wniesione w formie gotówki i/lub wkładu rzeczowego i/lub kosztów stałych.

108 środki wypłacane w formie rat (transz) jako płatności z góry.
ostatnia transza zostanie wypłacona po tym, jak Operator otrzyma i zaakceptuje raport o zakończeniu projektu od beneficjenta końcowego wspieranie projektów non profit

109 Więcej informacji www.eog.gov.pl www.eeagrants.org www.funduszngo.pl

110 Marcin Chludziński marcin.chludzinski@invent.com.pl 0 606 906 381
Dziękuje za uwagę Marcin Chludziński


Pobierz ppt "Potencjalne źródła finansowania LGD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google