Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Źródła finansowania Lokalnych Grup Działania”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Źródła finansowania Lokalnych Grup Działania”"— Zapis prezentacji:

1 „Źródła finansowania Lokalnych Grup Działania”
Krzysztof Kwatera LM Consulting, Krzysztof Kwatera Konferencja „Jeden Leader - pomysłów wiele, stawiajmy sobie ambitne cele. LEADER i jego znaczenie dla rozwoju pomorskiej wsi” Stawiska, maja 2007 r.

2 Dlaczego należy poszukiwać dodatkowych środków?
LGD powinno być organizacją prorozwojową na obszarze swojego działania, a nie tylko instytucją do „wzięcia” środków z określonego programu – powinno podejmować takie działania, jakie są potrzebne dla danego obszaru i poszukiwać dla nich środków z różnych źródeł LGD powinno doradzać innych jak pozyskiwać środki – powinno zatem mieć własne doświadczenia w tym zakresie Środki z różnych źródeł pozwolą LGD zachować płynność finansową

3 Główne programy (źródła finansowania) LGD Blackwater
Leader+ National Rural Development Programme EQUAL INTERREG IIIB (2 programy) FAS - Program Gospodarki Społecznej Altener II (energia odnawialna) CAIT - Community Application of Information Technology

4 Najczęstsze działania LGD
Turystyka – wytyczanie i oznakowanie szlaków, ustawianie tablic informacyjnych, organizacja imprez promocyjnych, wydawanie materiałów promocyjnych Przygotowanie dokumentacji i analiz Promocja produktów lokalnych Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości Edukacja ekologiczna Aktywizacja mieszkańców, budowanie lokalnego partnerstwa

5 Gdzie szukać informacji o źródłach finansowania
LGD jest organizacją pozarządową, dlatego interesujące dla LGD są środki dostępne dla NGO Internet, w tym głównie – zakładka „fundusze” Liczne publikacje drukowane są obszerne i nie zawsze aktualne Można zamówić różne biuletyny elektroniczne informujące o funduszach Można realizować biuletyn elektroniczny o źródłach finansowania dla LGD w ramach sieci regionalnej

6 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (1)
Fundusz został ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Cel - wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie systemowe sektora pozarządowego oraz rozwój dialogu obywatelskiego Łączna suma środków finansowych dostępnych w ramach funduszu - 41,5 mln euro (w tym 10% rząd polski), które będą dystrybuowane w ramach otwartych konkursów projektów organizowanych w latach Fundusz ma funkcjonować do 30 kwietnia 2011

7 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (2)
Składa się z trzech komponentów, które obsługiwane będą przez dwóch niezależnych Operatorów: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie – Fundacja „Fundusz Współpracy”; 1 edycja ogłoszona, termin składania wniosków: 8 czerwca 2007 Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – ECORYS Polska; termin 1 edycji: 24 lipca - 28 września Równe szanse i integracja społeczna – ECORYS Polska; 1 edycja ogłoszona, termin składania wniosków: 29 czerwca 2007 Partnerstwa z organizacjami z krajów EOG będą wysoko oceniane, a przy niektórych projektach, zwłaszcza dużych, wręcz obowiązkowe

8 Fundusze UE w latach Krajowy Plan Strategiczny dla obszarów wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa Narodowa Strategia Spójności (NSS) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich PO Kapitał ludzki 16 Regionalnych PO PO Pomoc techniczna PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Rozwój Polski Wschodniej PO Innowacyjna gospodarka PO Infrastruktura i środowisko

9 PO Kapitał Ludzki NGO będą zarówno beneficjentem ostatecznym – szkolenia czy staże, jak i projektodawcą Tryb konkursowy dla NGO W latach NGO miały m.in.. następujące warunki udziału w projektach finansowanych z SPO Rozwój Zasobów Ludzkich: wymaganie 1% wkładu własnego, wartość projektu nie wyższa niż dwukrotna wartość obrotów, ale nie mniej niż 70 tys. zł zaliczka 20% na pierwsze 12 miesięcy projektu rozliczana po 80% kosztów w kosztach projektu m.in. wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w projekt i inne koszty związane z jego obsługą

10 PO Kapitał Ludzki – wybrane priorytety
Priorytet V (centralny) Dobre rządzenie - Wspieranie współpracy sektora publicznego z sektorem pozarządowym w zakresie realizacji zadań publicznych i Wspieranie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie zdolności do realizacji zadań publicznych Priorytet VII (regionalny): Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej – Wsparcie dla instytucji i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej w regionie Priorytet X (regionalny): Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - Wsparcie dla inicjatyw lokalnych oraz paktów na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych przyczyniających się do tworzenia oraz realizacji lokalnych strategii rozwoju kapitału ludzkiego poprzez zatrudnienie, integrację społeczną oraz edukację na obszarach wiejskich

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (1)
Oś priorytetowa 9 – Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Wsparcie w zakresie lokalnych inicjatyw obywatelskich Dotyczy realizacji przedsięwzięć zlokalizowanych wyłącznie na obszarach wiejskich, obejmujących gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców. Dostępne wsparcie powinno koncentrować się na obszarach słabych strukturalnie. Realizowane projekty powinny służyć aktywizacji i integracji wspólnot lokalnych oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez realizację działań zidentyfikowanych w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców. Przedsięwzięcia powinny być wdrażane w oparciu o lokalne partnerstwa obejmujące organizacje pozarządowe, a także inne organizacje, związki społeczne i gospodarcze oraz lokalne władze publiczne. Oczekuje się, że realizacja projektów wpłynie na wzmacnianie lokalnych struktur społecznych, rozwój i konsolidację sektora pozarządowego oraz umocnienie współpracy między sektorem publicznym a pozarządowym na obszarach wiejskich.

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (2)
Wspierane będą m.in. przedsięwzięcia dotyczące budowy, adaptacji, remontu i wyposażenia obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne (np. świetlice) lub inne funkcje społeczne (np. centra integracji społecznej), a także obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Realizowane projekty mogą dotyczyć również prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych o znaczeniu lokalnym, a także zagospodarowania terenu (urządzanie placów zabaw, kształtowanie przestrzeni publicznych w centrach wsi, tworzenia terenów rekreacyjnych). Możliwe jest również uzyskanie wsparcia na organizację i wypromowanie wydarzeń kulturalnych związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi i wykorzystaniem specyficznych zasobów lokalnych, w tym zwłaszcza walorów środowiskowych i kulturowych. Stwarza się również możliwość sfinansowania działań służących opracowaniu lokalnych programów rozwoju miejscowości, tworzących długofalowe ramy dla wyżej wymienionych typów przedsięwzięć. Minimalna wartość projektów, co do zasady, nie może być niższa niż 5 tys. euro. Maksymalna wartość projektów, co do zasady, nie może być wyższa niż 100 tys. euro.

13 Lokalne samorządy Konkursy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale jest przygotowywana zmiana w ustawie pomijająca tryb konkursowy dla projektów do 10 zł., realizowanych w ciągu 30 dni (ale nie więcej niż 20 tys. zł w ciągu roku) Partnerstwa publiczno-społeczne: związek stowarzyszeń (?) instytucji publicznych i organizacji pozarządowych dla realizacji wspólnych projektów Partnerstwa publiczno-prywatne

14 Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki
Wspiera działania w zakresie turystyki m.in. wytycznie i oznakowanie tras, organizację imprez turystycznych, wydanie materiałów promocyjnych, Preferowane trasy turystyczne ponadregionalne i międzynarodowe Można uzyskać i ponad 100 tys. zł Wkład własny – 30% Składanie wniosków – grudzień, styczeń (2007) Organizacje, których głównym celem działalności jest turystyka i działają dłużej niż 3 lata

15 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ( Lata , po ok. 30 mln zł na rok Termin naboru: marzec-kwiecień Wśród celów m.in. wspieranie partnerstwa i współpracy międzysektorowej oraz współpracy pomiędzy NGO Obszary: zabezpieczenie społeczne, integracja i aktywizacja społeczna, prawa i wolności człowieka i obywatela, nauka, kultura, edukacja i wychowanie, bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa Wartość projektów: 5 – 250 tys. zł Wkład własny: 10%, (20% dla projektów >150 tys. zł) W 2006 r: 1698 wniosków, 730 sfinansowano, w zarejestrowano 2898 wniosków

16 Inne przykładowe źródła finansowania
Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Rataja, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (do 10 tys. zł, duża konkurencja) Agro-smak (produkt lokalny w zakresie żywności) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska (projekty związane z edukacją ekologiczną), o ile nie zostaną rozwiązane fundusze Fundacja Kronenberga, NBP – edukacja ekonomiczna Fundacja Edukacja dla Demokracji - RITA Minister Kultury i Dziedzictwa Kulturowego: „Patriotyzm jutra”, „Rozwój inicjatyw lokalnych” i inne, kilka terminów, różne kwoty Inni Ministrowie

17 Konkursy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla NGO
Zadanie nr 1 - Organizacja Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Zadanie nr 2 - Organizacja imprez sportowych i turystycznych oraz obozów szkoleniowych dla uczniów szkól rolniczych i pochodzących ze wsi uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i centralnym. Zadanie nr 3 - Organizacja obozów wędrownych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ukierunkowanych na ochronę środowiska. Zadanie nr 4 - Opracowanie i wydanie publikacji edukacyjnych wspomagających wychowanie i kształcenie uczniów szkół rolniczych. Zadanie nr 5 - Organizacja warsztatów artystycznych w zakresie dziedzictwa kulturowego. Zadanie nr 6 - Dziedzictwo kulturowe na obszarach wiejskich.

18 Dziękuję za uwagę. Krzysztof Kwatera tel. 0 601 97 82 87
LM Consulting, Krzysztof Kwatera


Pobierz ppt "„Źródła finansowania Lokalnych Grup Działania”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google